2021-02-18-19 Protokoll 1 NVAB

Sammanträdesprotokoll Nordanstig Vatten AB. Sammanträdesdatum 2021-02-18-19.

Organ:

Nordanstig Vatten AB

Datum och tid:

 • 2021-02-18 klockan 9.00-12.00 och 2021-02-19 klockan 9.00-10.30

Plats:

 • Digitalt via Skype

Ledamöter:

 • Carina Ohlson Ordförande
 • Sven-Åke Eriksson Vice ordförande (via Skype)
 • Johan Norrby (via Skype)
 • Stefan Nybom (via Skype)
 • Kaj Engström (via Skype)
 • Peter Åström (via Skype)
 • Kent Hammarström (via Skype)

Personalrepresentanter

 • Lars-Erik Löfdahl Vision (via Skype)
 • Jörgen Unander Kommunal (via Skype)

Övriga

 • Anneli Wikner VD
 • Tomas Larsson Avd.chef Affärsområde VA
 • Ewa Thorén Avd.chef Verksamhetsstöd
 • Therese Malmgren Auktoriserad revisor, KMPG (via Skype)
 • Malin Tuvesson Process- och Utvecklingsansvarig Avlopp (via Skype)
 • Maria Roos Projektledare (via Skype)

Protokollet omfattar §§ 1-12.

Justeras

 • Carina Ohlson, ordförande
 • Kent Hammarström, justerare

Ewa Thorén, sekreterare

§ 1 Sammanträdets öppnande

Ordföranden förklarar mötet öppnat.

§ 1A Val av protokollsjusterare

Att jämte ordföranden justera dagens protokoll föreslås Kent Hammarström.

§ 1B Godkännande av dagordningen

Styrelsen beslutar
att godkänna föreslagen dagordning, med tillägg av följande punkter under § 11 Övrigt; Ramavtal byggentreprenörer samt Önskemål för styrelsehandlingar i Samarbetsrum.

§ 1C Godkännande av föregående protokoll

Styrelsen beslutar
att godkänna protokoll från styrelsemöte 2020-12-18.

A. VD informerar

VD Informerar är en stående punkt vid varje styrelsemöte. Informationen är av mer allmän karaktär, som inte behandlas under någon annan punkt vid styrelsemötet. Styrelsen har möjlighet att i förväg meddela önskemål om information.

Anneli Wikner informerar denna gång om:

 • I korthet
  På grund av covid-19 är samarrangemanget med VA-guiden och Sundsvalls kommun framflyttat till 2023 eller 2024
 • Forskning och utveckling
 • Tillsyn, incidenter, tvist och ständiga förbättringar
 • Status Covid 19 och klass 3 vädervarning
 • MSVA-gruppens årsredovisning/bokslut 2020 i sammanfattning

Informationsunderlag

 • VD-info feb 2021

B. Läkemedelsrening, FoU-projekt

Malin Tuvesson informerar om genomförd förstudie gällande läkemedelsrening i Sundsvall, som pågått från augusti 2019 till januari 2021. Projektet genomfördes i samarbete med IVL Svenska miljöinstitutet samt WSP och finansierades till 90 procent med bidrag från Naturvårdsverket.

Förutsättningarna för projektet har varit avloppsstrategins pågående fördjupade utredningar och dess antagna belastningar och reningskrav för BOD, kväve och fosfor.

Syftet med projektet var att utreda behovet och förutsättningarna för läkemedelsrening vid de tre största reningsverken i Sundsvall samt vid ett eventuellt nytt centraliserat reningsverk.

Läkemedelsrester får allt mer uppmärksamhet eftersom de följer med från användare till miljö. Det blir samtidigt också en hållbarhetsfråga ur ett annat perspektiv då läkemedelsrening vid avloppsreningsverken bland annat innebär ökad energiförbrukning.

Rent generellt kan man säga att dagens avloppsreningsverk i Sverige gör sitt jobb bra. De renar avloppsvattnet från de föroreningar som är tänkta att renas. Där ingår normalt inte rening av läkemedelsrester. Införande av läkemedelsrening skulle kräva stora investeringar i svenska avloppsreningsverk.

Genomförd studie i Sundsvall visar att de flesta läkemedels-rester förekommer i så låga halter att de inte utgör risk för påverkan på havsmiljön. Sundsvallsfjärden är dock känslig på grund av dess lite inneslutna läge, där renat avloppsvatten från Tivoliverket i centrala Sundsvall släpps ut. De uppmätta halterna av vissa läkemedelsrester i fjärden ligger nära och ibland över gränsvärdena, exempelvis hormonet etinylöstradiol, som bland annat finns i p-piller och flera andra hormonpreparat.

Oavsett lösning visar studien på att det kommer att krävas omfattande investeringar att införa läkemedelsrening.

Det ska noteras att det går att påverka en hel del själv som privatperson. Läkemedel som innehåller diklofenak är ett bra exempel där det finns bra alternativ som kan renas de bort till nästan 100 procent vid våra reningsverk.

Information om projektet kommer att läggas ut på MSVAs hemsida. Rapporten i sin helhet kan laddas ner från Förstudie läkemedelsrening Sundsvall, Hammarby sjöstadsverk.

C. Fördjupande utredningar, MSVA-gruppen Avloppsstrategi

Maria Roos informerar om arbetet med avloppsstrategins fördjupade utredningar i Sundsvall, som innehåller tre scenarier:

 1. Centraliserad avloppsvattenrening vid en ny lokalisering
  Nytt avloppsreningsverk på ny lokalisering anpassad efter kommande reningskrav.
 2. Centraliserad slamhantering vid Fillan avloppsreningsverk 
  Centraliserad slamhantering på Fillan avloppsreningsverk och vattenbehandling kvar på befintliga verk anpassade efter kommande reningskrav.
 3. Befintlig struktur
  Befintliga verk anpassas efter kommande krav.

De tekniska delutredningarna håller på att sammanställas och under våren 2021 kommer olika finansieringsmodeller tas fram för att visa de tre scenariernas påverkan på VA-taxan. Parallellt påbörjas ett förankringsarbete med SVABs styrelse som även inkluderar Stadsbacken och Sundsvalls kommun.

Ett färdigt beslutsunderlag förväntas vara färdigt vid årsskiftet 2021/2022. I beslutsunderlaget kommer de tre scenarierna jämföras utifrån målet att tillhandahålla en långsiktigt hållbar allmän avloppsvattenhantering, som möjliggör en positiv samhällsutveckling.

Beslutsärenden

Beslut

Styrelsen beslutar
att anta upprättat förslag till årsredovisning med bokslut för 2020 för NVAB vilken ska överlämnas till bolagsstämman för fastställelse och till kommunstyrelsen i Nordanstig för kännedom

Ärendet

Företas till behandling förslag till årsredovisning med bokslut för år 2020 för NVAB.

Therese Malmgren går igenom MSVA-gruppens revision för 2020. Revisionen innehåller inte några anmärkningar mot styrelsens och VD:s sätt att handha sina uppgifter.

Tomas Larsson informerar om hållbarhetsindex för VA-bolagen i MSVA-gruppen. Hållbarhetsindex är ett verktyg från Svenskt Vatten som visar om VA-verksamheten är långsiktigt hållbar och används bland annat för att identifiera åtgärder framåt.

Jonas Strandberg går igenom den plockanalys som genomförts för avfallsbolaget i Sundsvall, som visar på en betydande förbättring i hushållens sortering under 2020.

Beslutsunderlag

 • Bokslutsrapport 2020 (Nordanstig Vatten AB)
 • MSVA års- och hållbarhetsredovisning
 • NVAB Styrelserapport 202012
 • NVAB ÅR 2020
 • Uppföljning helår Affärsplan 2020

Beslut

Styrelsen beslutar
att ordinarie årsstämma med NVAB hålls 2021-05-26 med början kl. 13:00

Ärendet

Förslag till datum för NVAB:s årsstämma är anpassat till Nordanstigs kommuns tidplan.

Beslut

Styrelsen beslutar
att godkänna genomförda revideringar i affärsplan 2021-2024;
att fastställa affärsplan 2021-2024; samt
att överlämna den fastställda affärsplanen 2021-2024 till kommunstyrelsen i Nordanstig

Ärendet

Ewa Thorén informerar om att styrelserna i MSVA-gruppen årligen tar fram en gemensam affärsplan för kommande fyra år. I slutet av oktober 2020 fattade samtliga styrelser inom MSVA-gruppen beslut om affärsplanen för perioden 2021-2024.

NVABs styrelse antog affärsplanen 2021-2024 under förutsättning att kommunfullmäktige i Nordanstig fattade beslut om VA-taxa 2021, vilket beslutades 2020-11-23, § 76.

Rekos styrelse antog affärsplanen 2021-2024 under förutsättning att kommunfullmäktige i Sundsvall fattade beslut om framlagt förslag till reviderad avfallstaxa, vilket beslutades 2020-12-21, § 193.

Ovanstående beslut föranleder en revidering av affärsplanen för perioden 2021-2024, för att överensstämma med besluten. Samtliga styrelser bör rent formellt fatta beslut om den reviderade affärsplanen, eftersom det är ett gemensamt dokument.

Beslutsunderlag

 • Beslutsärende Justering affärsplan 2021-2024
 • Bilaga 1 Affärsplan 2021 med plan för 2022-2024

Beslut

Styrelsen beslutar
att godkänna föredragningen;
att godkänna avslutsrapporten, samt
att uppdra till VD att överlämna avslutsrapporten till Nordanstigs kommun

Ärendet

Tomas Larsson informerar om historik och genomförande av VA-projekt Sörfjärden. Totalt har projektet medfört 9 km VA-ledningar, ett vattenverk, en avloppsanläggning, 220 LTA-stationer, två överbyggda pumpstationer, tre ”dubbelpumpstationer” samt en spolkiosk för att vid behov tillföra vatten till spillvattennätet och för omsättning i vattennätet. Sedan VA-anläggningen färdigställdes i oktober 2016 har det pågått vissa arbeten som återställnings- och garantiarbeten, men framförallt inkoppling av abonnenter.

Projektets genomförande, erfarenheter och ekonomiska utfall har sammanställts i en avslutsrapport. Slutkostnaden för projektet blev 76.7 mnkr och finansiering har skett genom anläggningsavgifter och ett så kallat Grönt lån från Kommuninvest. Beslutad slutkostnadsprognos var 80,0 mnkr.

Styrelsen ställer frågor om projektet som Tomas Larsson besvarar.

Beslutsunderlag

 • Beslutsärende Återrapportering, avslutsrapport Sörfjärden
 • Bilaga 1 Avslutsrapport Sörfjärden_20210115 m bilaga

Beslut

Styrelsen beslutar
att godkänna föredragningen; samt
att godkänna budgeten för projekt Harmånger APS, på 1,2 mnkr

Ärendet

Tomas Larsson informerar om behovet av ombyggnation, renovering och uppgradering av Harmånger avloppspumpstation (APS).

Projektet är budgeterat till 1,2 mnkr och bygger på utredning och underlag från entreprenörer samt interna beräknade kostnader för el och automation.

Styrelsen diskuterar och ställer frågor om investeringen. Bland annat lyfts behovet av IT-säkerhet och att styrsystemet följer en standard.

Tomas Larsson svarar att styrsystemet följer MSVA-gruppens standard. För närvarande finns ingen gemensam standard inom VA-branschen, men frågan har tidigare lyfts till branschorganisationen Svenskt Vatten. Via Svenskt Vatten finns dock framtagna publikationer inom området. Bolaget har själva även haft kontakt med Standard Solutions Group (SSG) för att se över frågeställningen. SSG erbjuder standardiserade tjänster för svensk industri, som utbildning, tekniska standarder och verktyg för logistik, underhåll och säkerhet.

Tomas Larsson svarar vidare att gällande IT-säkerheten för MSVA-gruppens standard har vi utgått från de råd och riktlinjer som Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) och Svenskt Vatten tagit fram för VA-branschen och SCADA-system.

Styrelsen lyfter även behovet av att få ta del av relevant information gällande förkortningar inom VA-branschen. Ewa Thorén får i uppdrag att sända ut informationen till styrelsen.

Beslutsunderlag

 • Beslutsärende Harmånger APS 132

Beslut

Styrelsen beslutar
att godkänna föredragningen; samt
att godkänna projektet Hassela ARV åtgärder tak och fasader med en budget på 1,2 mnkr.

Ärendet

Tomas Larsson informerar om behovet av renovering av tak och fasader på Hassela avloppsreningsverk. Kostnaden är budgeterad till 1,2 mnkr. Budgeten bygger på att inte större fuktskador finns dolda i befintliga konstruktioner, som i så fall först kan upptäckas vid rivning.

Styrelsen ställer frågor om investeringen och dess kostnader, som besvaras av Tomas Larsson och Kaj Engström. Styrelsen konstaterar att de fått bra svar på sina frågor.

Beslutsunderlag

 • Beslutsärende Hassela ARV

Beslut

Styrelsen beslutar
att godkänna remissvaret; samt
att uppdra till VD att översända remissvaret till Nordanstigs kommun

Ärendet

Tomas Larsson informerar om att Tillväxt & service i Nordanstigs kommun har begärt in synpunkter från NVAB rörande Vattenmyndigheternas Samråd om förvaltningsplan, åtgärdsprogram och miljökvalitetsnormer 2021-2027. MittSverige Vatten & Avfall AB har sammanställt ett remissvar utifrån VA-organisationens perspektiv som är giltigt för de tre VA-bolagen inom MSVA-gruppen.

Remissvaret innefattar synpunkter på i första hand förslaget till åtgärdsprogram för Bottenhavets vattendistrikt 2021-2027. I tillägg till det lämnas kommentarer på klassning av miljökvalitetsnormer och förslag på enskilda åtgärder i VISS (Vatteninformationssystem Sverige) fram till sista svarsdatum 2021-04-30.

Beslutsunderlag

 • Beslutsärende Remissvar Samråd om förvaltningsplan, åtgärdsprogram och miljökvalitetsnormer
 • Bilaga 1 Remissvar NVAB samråd vattenförvaltningen

Styrelsen beslutar
att följande investeringsärenden ska läggas till på loggen – Harmånger APS 132, Ombyggnation pumpstation samt uppgradering automation – Hassela ARV, åtgärder tak och fasader ; samt
att ärende VA-projekt Sörfjärden kan tas bort från styrelseloggen

Ramavtal byggentreprenörer

Sven-Åke Eriksson har föranmält följande fråga: Har vi något ramavtal med någon byggentreprenör i Nordanstig?

Tomas Larsson svarar att det inte finns några byggentreprenörer från Nordanstig i befintliga ramavtal. Orsaken är att ingen svarade på förfrågningsunderlaget vid senaste upphandlingen. Befintliga ramavtal sträcker sig till årets slut. Vid våra upphandlingar säkerställs att våra underlag är transparenta för att möjliggöra anbud oavsett storlek på företag.

Styrelsen diskuterar och konstaterar att Näringslivskontoret bör kontaktas för att nå ut till företagen i Nordanstig.

Önskemål för styrelsehandlingar i Samarbetsrum

Peter Åström lyfter följande önskemål för styrelsehandlingar:

 1. Ett samlat pdf-dokument per styrelsemöte för samtliga handlingar inklusive kallelse
 2. Om det inte är möjligt bör dokumentnamnet framgå av sidhuvudet i respektive dokument

Ewa Thorén svarar att vi tar med önskemålen till kommande styrelsemöte i maj.

Nästa sammanträde; Styrelsemöte
Datum: 2021-05-26
Tid: Direkt efter avslutad årsstämma som börjar kl. 13:00
Plats: Via Skype

Ordföranden tackar för visat intresse och avslutar sammanträdet.

Kontakt

MittSverige Vatten och Avfall

Besöksadress: Stuvarvägen 17, Sundsvall
Postadress: Box 189, 851 03 Sundsvall

Öppettider

Kundservice: 8.00 - 15.00

Hej och välkommen till MittSverige Vatten & Avfall.

Välj din kommun för att ta del av information som gäller där du
bor. Du kan alltid ändra ditt val i toppen av sidan.