2021-05-26 Protokoll 2 NVAB

Sammanträdesprotokoll Nordanstig Vatten AB. Sammanträdesdatum 2021-05-26.

Organ:

Nordanstig Vatten AB

Datum och tid:

2021-05-26 klockan 13.30-15.30

Plats:

Digitalt via Skype

Ledamöter:

 • Carina Ohlson, ordförande
 • Sven-Åke Eriksson, vice ordförande (via Skype)
 • Johan Norrby (via Skype)
 • Stefan Nybom (via Skype)
 • Kaj Engström (via Skype)
 • Peter Åström (via Skype)
 • Kent Hammarström (via Skype)

Personalrepresentanter:

 • Lars-Erik Löfdahl Vision (via Skype)
 • Jörgen Unander Kommunal (via Skype)

Övriga:

 • Anneli Wikner VD
 • Tomas Larsson Avd.chef Affärsområde VA
 • Ewa Thorén Avd.chef Verksamhetsstöd
 • Sofia Wängdahl Miljöingenjör, Miljö & Lab (via Skype, § 14 B.)
 • Erik Norin VA-strateg, Affärsområde VA (via Skype, § 14 C.)

Protokollet omfattar §§ 13-23.

Justeras

 • Carina Ohlson, ordförande
 • Sven-Åke Eriksson, justerare

Ewa Thorén, sekreterare

§ 13 Sammanträdets öppnande

Ordföranden förklarar mötet öppnat.

§ 13A Val av protokollsjusterare

Att jämte ordföranden justera dagens protokoll föreslås Sven-Åke Eriksson.

§ 13B Godkännande av dagordning

Styrelsen beslutar
att godkänna föreslagen dagordning.

§ 13C Godkännande av föregående protokoll

Styrelsen beslutar
att godkänna protokoll från styrelsemöte 2021-02-18-19; samt

att notera att följande uppdrag från styrelsemötet i februari är åtgärdade: – en ordlista & definitioner för VA är utlagd i Samarbetsrum under styrelsepärmen – ett samlat pdf-dokument per styrelsemöte för samtliga handlingar inklusive kallelse är infört från och med maj-mötet 2021

A. VD Informerar

VD Informerar är en stående punkt vid varje styrelsemöte.

Informationen är av mer allmän karaktär, som inte behandlas under någon annan punkt vid styrelsemötet. Styrelsen har möjlighet att i förväg meddela önskemål om information.

Anneli Wikner informerar denna gång om:

 • MSVA-gruppens tertialrapportering i sammanfattning
 • Tillsyn, incidenter, tvist mm
 • Forskning och utveckling
 • Turbulent i Avfall Sverige, men bra betyg för oss
 • Ärenden i MSVA, i korthet
 • Strategidagar i augusti (framtida möten)

Informationsunderlag

 • VD-info maj 2021

B. Miljörapporter

Sofia Wängdahl informerar om inlämnade miljörapporter för 2020.

Ett avloppsreningsverk är enligt lagstiftningen en miljöfarlig verksamhet. Det innebär att vi är skyldiga att följa föreskrifter och förordningar och det finns specifika villkor för varje reningsanläggning.

Villkor för utsläppshalter finns för samtliga avloppsreningsverk i BOD (Biologiskt nedbrytbart syreförbrukande material) och i totalfosfor (tot-P, näringsämne).

Informationsunderlag

Miljörapportering 2020, NVAB

C. Slutrapport; Studie av bergkross och naturgrus

Erik Norin informerar om det genomförda forskningsprojektet vid avloppsanläggningen i Sörfjärden, via Svenskt Vatten Utveckling (SVU). I projektet utvärderades markbäddarna med avseende på filtermaterialen bergkross och naturgrus. Den sammanfattande rapporten visar på goda resultat för båda alternativen.

Vattengenomsläppligheten är väldigt lika i de olika filtermaterialen. Reduktionen av organisk substans är mycket bra och likvärdig, dock något bättre i bergkross under försöksperioden.

Fosfor gick inte att utvärdera då inkommande vatten till markbäddarna ofta låg under detektionsgränsen (<0,1 mg/l, vilket gällde även för utgående vatten.

Kvävereduktionen var liten, men omvandling sker från ammoniumkväve till nitratkväve och den processen var något bättre i bergkrossbädden.

Reduktionen av smittämnen är likvärdig i de båda bäddarna och högre än vad Naturvårdsverket anger under höst, vinter och vår. Under sommaren när belastningen är hög är reduktionen likvärdig med vad Naturvårdsverket anger.

Sammanfattningsvis visar studien på att bergkross kan ersätta naturgrus i anläggningar med samma förutsättningar som i Sörfjärden.

Informationsunderlag

 • Sörfjärden, studie av bergkross och naturgrus
 • SVU-rapport – Bergkross och naturgrus som filtermaterial i markbäddar

Beslutsärenden

Beslut

Styrelsen beslutar
att fastställa förslag till arbetsordning för styrelsens arbete.

Ärendet

Inga förändringar har skett jämfört med arbetsordningen för styrelsen för 2020.

Beslutsunderlag

 • Arbetsordning styrelse maj 2021 NVAB

Beslut

Styrelsen beslutar
att fastställa förslag till VD-instruktion enligt bilagt förslag.

Ärendet

Inga förändringar har skett jämfört med VD-instruktionen för 2020.

Beslutsunderlag

 • VD instruktion maj 2021 NVAB

Beslut

Styrelsen beslutar
att bolagets firma skall tecknas, förutom av styrelsen, av VD och en styrelseledamot i förening, två styrelseledamöter i förening, samt av verkställande direktören beträffande uppgifter som hen har att sköta enligt 8 kap. 29 § aktiebolagslagen.

Ärendet

Mötet konstaterar att firmateckningen framgår av beslutad bolagsordning.

Beslutsunderlag

 • Bolagsordning NVAB 131127

Beslut

Styrelsen beslutar
att vd lämnar ekonomisk rapport vid varje ordinarie styrelsemöte samt att tertialbokslut rapporteras på anvisat styrelsemöte. Vd skall ansvara för att kommunstyrelsen i Nordanstig erhåller tertialrapport enligt anvisning.

Ärendet

Inga förändringar för ekonomisk rapportering har skett jämfört med styrelsens arbetsordning för 2020.

Beslutsunderlag

 • Arbetsordning styrelse maj 2021 NVAB

Beslut

Styrelsen beslutar
att fastställa förslag till tertialbokslut för Nordanstig Vatten AB; samt
att översända tertialbokslutet enligt anvisning till kommunstyrelsen i Nordanstig

Ärendet

Ärendet avser tertialbokslut för NVAB avseende perioden januari – april 2021 enligt utsänt underlag. Underlagen innehåller även uppföljning av affärsplanen inklusive årets internkontrollaktiviteter.

Beslutsunderlag

 • MSVA-Gruppen – Uppföljning T1 Affärsplan 2021
 • NVAB Styrelserapport 2021-04

Beslut

Styrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige att besluta
att anta förslag till beslut om oförändrade anläggningsavgifter
att gälla inom vatten och avlopp för 2022; samt
att anta förslag till beslut om höjning av grundavgiften med 2,2 procent att gälla inom vatten och avlopp för 2022; samt
att anta förslag till beslut om höjning av lägenhetsavgiften med 2,2 procent att gälla inom vatten och avlopp för 2022; samt
att anta förslag till beslut om höjning av den rörliga avgiften med 2,2 procent att gälla inom vatten och avlopp för 2022; samt
att fastställa taxa för verksamhetsåret 2022 i dess helhet enligt bifogat förslag

Ärendet

Ewa Thorén informerar om förslag till VA-taxa 2022 för NVAB.

Det är nödvändigt att höja taxorna kontinuerligt under perioden 2022-2025, på grund av kostnadsökningar. Behovet av årliga taxeökningar har även hanterats i tidigare års affärsplaner, som beslutats av styrelserna för MSVA-gruppen.

Våra VA-bolag har också samma utmaningar som övriga VA-Sverige med bland annat ökade lagkrav, myndighetskrav och behov av klimatanpassning långsiktigt. Vi ser också ett tydligt behov av att ytterligare förstärka vårt säkerhetsarbete. Exempel på åtgärder är att säkra våra vattentäkter med skyddsområden som är relevanta, skydda våra anläggningar mot intrång och att ha en god beredskap både organisatoriskt och materiellt i form av vårt beredskapslager.

Även nya säkerhetskrav med bland annat NIS-direktiv och informationssäkerhet påverkar oss framåt och vi har anpassat organisationen efter de nya kraven och nödvändiga ambitionsnivåerna. Allt ovanstående är att betrakta som nödvändiga kostnader för en långsiktigt trygg vattenförsörjning.

VA-bolagen inom MSVA-gruppen har haft och har ett kontinuerligt underhållsarbete på VA-anläggningarna. Det innebär inte att det kan minska under 2022-2025, utan det krävs ett fortsatt långsiktigt underhållsarbete.

Även en särskild systemsatsning påverkar VA-bolagen med utökade kostnader, för att möjliggöra en livscykelhantering av anläggnings-informationen och säkra vattenförsörjningen långsiktigt. För projektet som benämns ”Digital anläggningsinformation” (YMER) har ett separat investeringsbeslut fattats av styrelsen och investerings- samt driftskostnaden för projektet ingår i budgeten.

Vi kan även se en minskad vattenförbrukning inom våra tre kommuner, som beror på ökad miljömedvetenhet och beteendeförändringar hos våra kunder. Det innebär i sin tur minskade kundintäkter vilket påverkar behovet av taxehöjningar för att täcka våra fasta kostnader. Speciellt tydligt är det i Sundsvall där industriernas behov av vatten utifrån sin orderingång får stor effekt på total förbrukning och intäkter. Även minskad förbrukning hos större flerfamiljshus påverkar intäkterna i SVAB, vilket även är fallet för TVAB.

För att minimera behovet av taxehöjningar arbetar vi aktivt med de prioriteringar och effektiviseringar som är möjliga, utifrån uppdraget att leverera långsiktigt hållbar vattenförsörjning.

Vår bedömning är att för för Nordanstig Vatten krävs en intäktsökning på 2,2 procent för år 2022, vilket ligger i linje med tidigare affärsplan och är möjlig utifrån den beslutade förlusttäckningen från Nordanstigs kommun på 0,6 mnkr. Förlusttäckningen ska täcka kostnaden för den överkapacitet som kommunen beslutade om vid VA-utbyggnaden i Sörfjärden.

Föreslagen intäktshöjning i Nordanstigs kommun på 2,2 procent innebär en höjning av taxan med 23 kr per månad, eller 281 kr per år, för genomsnittsvillan och 16 kr per månad, eller 196 kr per år, per lägenhet för flerfamiljshus.

Ovanstående intäktshöjning under 2022 kan jämföras med bransch-organisationen Svenskt Vattens beräkning att den årliga höjningen av VA-taxorna i Sverige i genomsnitt kommer att ligga på cirka 6 procent (4 procent med tillägg av inflationen på cirka 2 procent).

Under resterande period 2023-2025 bedöms behovet av årlig intäktshöjning för Nordanstig Vatten till 2-3 procent.

Beslutsunderlag

 • Beslutsärende VA-taxa 2022, inkl bilaga 1-2
 • Bilaga 3 VA-taxa 2022 Nordanstigs kommun_förslag
 • Bilaga 4 VA-taxa 2021 Nordanstigs kommun

Styrelsen beslutar
att inga nya ärenden ska läggas till styrelseloggen.

Nästa sammanträde; Styrelseupptakt höst 2021
Datum: 2021-08-25–26
Tid: Meddelas senare
Plats: Digitalt

Ordföranden tackar för visat intresse och avslutar sammanträdet.

Kontakt

MittSverige Vatten och Avfall

Besöksadress: Stuvarvägen 17, Sundsvall
Postadress: Box 189, 851 03 Sundsvall

Öppettider

Kundservice: 8.00 - 15.00

Hej och välkommen till MittSverige Vatten & Avfall.

Välj din kommun för att ta del av information som gäller där du
bor. Du kan alltid ändra ditt val i toppen av sidan.