2021-09-22 Protokoll 3 NVAB

Sammanträdesprotokoll Nordanstig Vatten AB. Sammanträdesdatum 2021-09-22.

Organ:

Nordanstig Vatten AB

Datum och tid:

2021-09-22 klockan 13.00-16.00

Plats:

Digitalt via Skype

Ledamöter:

 • Carina Ohlson, ordförande
 • Sven-Åke Eriksson, vice ordförande (via Skype)
 • Johan Norrby, (via Skype)
 • Kaj Engström, (via Skype)
 • Peter Åström, (via Skype)
 • Kent Hammarström, (via Skype)

Frånvarande ledamöter:

 • Stefan Nybom

Personalrepresentanter:

 • Lars-Erik Löfdahl Vision (via Skype)
 • Jörgen Unander Kommunal (via Skype)

Övriga:

 • Anneli Wikner, VD
 • Ewa Thorén, avdelningschef Verksamhetsstöd

Protokollet omfattar §§ 24-30.

Justeras:

 • Carina Ohlson, ordförande
 • Johan Norrby, sekreterare

Ewa Thorén, sekreterare

§ 24 Sammanträdets öppnande

Ordföranden förklarar mötet öppnat.

§ 24A Val av protokollsjusterare

Att jämte ordföranden justera dagens protokoll föreslås Johan Norrby.

§ 24B Godkännande av dagordning

Styrelsen beslutar

att godkänna föreslagen dagordning, med tillägg under § 29 Övriga frågor – Fjärravlästa vattenmätare.

§ 24C Godkännande av föregående protokoll

Styrelsen beslutar

att godkänna protokoll från styrelsemöte 2021-05-26

A. VD Informerar

VD Informerar är en stående punkt vid varje styrelsemöte. Informationen är av mer allmän karaktär, som inte behandlas under någon annan punkt vid styrelsemötet. Styrelsen har möjlighet att i förväg meddela önskemål om information.

Anneli Wikner informerar denna gång om:

 • Strategidagar i augusti- uppföljning affärsplanedelen
 • MSVA-gruppens tertialrapportering i sammanfattning
 • Aktuellt – batterifabrik
 • Tillsyn, incidenter, tvist mm
 • Ärenden för kännedom för övriga bolag i MSVA-gruppen

Informationsunderlag

 • VD-info september 2021

B. Återkoppling Strategidagar 25-26 augusti

Ewa Thorén redovisar resultatet från genomförd riskanalys under strategidagarna.

Materialet är ett bra underlag till MSVA-gruppens internkontrollplan 2022, som kommer att behandlas av styrelserna vid kommande styrelsemöte i oktober.

Informationsunderlag

 • Sammanställning mobilfrågor, Riskanalys

Beslutsärenden

Beslut

Styrelsen beslutar

att fastställa förslag till tertialbokslut för Nordanstig Vatten AB; samt

att överlämna tertialbokslutet med därtill fogad prognos för helåret 2021 till kommunstyrelsen i Nordanstig

Ärendet

Ewa Thorén föredrar tertialbokslut för NVAB avseende perioden januari – augusti 2021 enligt utsänt underlag.

Underlagen innehåller även uppföljning av affärsplanen inklusive årets internkontrollaktiviteter.

En ledamot uppmärksammar avrundningsfel i tabellen på sidan 10, i uppföljningen av affärsplanen. Felet noteras inför kommande uppföljning.

Beslutsunderlag

 • NVAB Styrelserapport 2021-08
 • Uppföljning T2 Affärsplan 2021 med plan 2022-2024

Beslut

Styrelsen beslutar

att godkänna mötesplanering 2021-10- -2022-12

Ärendet

Mötet går igenom föreslagen mötesplanering.

Beslutsunderlag

 • Planering styrelsemöten 2021-10–2022-12

Styrelsen beslutar

att inga nya ärenden ska läggas till styrelseloggen.

Fjärravlästa vattenmätare

Styrelsen diskuterar fjärravlästa vattenmätare, som redovisades under Vattenstämman 21 september.

Ett pilotprojekt har även pågått inom MSVA-gruppen och förnärvarande pågår analys samt utvärdering för projektet. Resultat och handlingsplan framåt kommer att redovisas vid ett senare tillfälle.

Nästa sammanträde: Styrelsemöte
Datum: 2021-10-27
Tid: kl. 13:00
Plats: MittSverige Vatten & Avfalls kontor, Stuvarvägen 17, konferensrum Grönsta. Alternativt finns

Ordföranden tackar för visat intresse och avslutar sammanträdet.

Kontakt

MittSverige Vatten och Avfall

Besöksadress: Stuvarvägen 17, Sundsvall
Postadress: Box 189, 851 03 Sundsvall

Öppettider

Kundservice: 8.00 - 15.00

Hej och välkommen till MittSverige Vatten & Avfall.

Välj din kommun för att ta del av information som gäller där du
bor. Du kan alltid ändra ditt val i toppen av sidan.