2021-10-27 Protokoll 4 NVAB

Sammanträdesprotokoll Nordanstig Vatten AB. Sammanträdesdatum 2021-10-27.

Organ:

Nordanstig Vatten AB

Datum och tid:

2021-10-27 klockan 13.00-16.00

Plats:

MittSverige Vatten & Avfalls kontor, Stuvarvägen 17, konferensrum Grönsta

Ledamöter:

 • Carina Ohlson, ordförande
 • Sven-Åke Eriksson, vice ordförande (via Skype)
 • Johan Norrby
 • Stefan Nybom (via Skype)
 • Kaj Engström, (via Skype)
 • Peter Åström, (via Skype)

Frånvarande ledamöter:

 • Kent Hammarström

Personalrepresentanter:

 • Lars-Erik Löfdahl Vision (via Skype)
 • Jörgen Unander Kommunal (via Skype)

Övriga:

 • Anneli Wikner, VD
 • Ewa Thorén, avdelningschef Verksamhetsstöd
 • Tomas Larsson, avdelningschef affärsområde VA
 • Annika Ågebrant, avdelningschef, Externa relationer
 • Erik Norin, VA-stratetg, affärsområde VA

Protokollet omfattar §§ 31-40.

Justeras:

 • Carina Ohlson, ordförande
 • Stefan Nybom, justerare

Ewa Thorén, sekreterare

§ 31 Sammanträdets öppnande

Ordföranden förklarar mötet öppnat.

§ 31A Val av protokollsjusterare

Att jämte ordföranden justera dagens protokoll föreslås Stefan Nybom.

§ 31B Godkännande av dagordning

Styrelsen beslutar

att godkänna föreslagen dagordning.

§ 31C Godkännande av föregående protokoll

Styrelsen beslutar

att godkänna protokoll från styrelsemöte 2021-09-22.

A. VD Informerar

VD Informerar är en stående punkt vid varje styrelsemöte. Informationen är av mer allmän karaktär, som inte behandlas under någon annan punkt vid styrelsemötet. Styrelsen har möjlighet att i förväg meddela önskemål om information.

Anneli Wikner informerar denna gång om:

 • Ärenden i MSVAs styrelser för kännedom
 • Ärenden i våra ägarkommuner i övrigt
 • Regionala miljömålen-avstämning Avstämning via Sundsvalls kommun. Rapporten finns utlagd i Samarbetsrum, under MSVAs styrelsematerial för mötet i oktober 2021.
 • Medarbetarenkäten-resultat 2021
 • Strategidagen 17 december

Informationsunderlag

 • VD-info oktober 2021

B. Media och Kommunikation, årlig uppföljning

Annika Ågebrant informerar om den årliga uppföljningen av statistik i digitala kanaler, media och samtalsuppföljning, samt ger exempel på aktiviteter som gjorts under året.

Ledamöterna ges tillfälle att ställa frågor utifrån informationen, som besvaras.

Informationsunderlag

 • Media kommunikation styrelsen 2021 okt

C. Uppföljning av energieffektiviseringsinsatser i verksamheten

Tomas Larsson informerar om att elenergin används i huvudsak till produktion och distribution av dricksvatten, för att leda avloppsvatten till reningsverken och i processen för att rena avloppsvattnet. Uppvärmning av lokaler sker med direktverkande el förutom i Bergsjö och Strömsbruks avloppsreningsverk där lokalerna värms med pellets.

Elförbrukningen påverkas av

Temperatur: Låga årsmedeltemperaturer med kalla vintrar ökar vår förbrukning av el för uppvärmning

Nederbörd: Årsnederbörd med mycket snö och regn gör att vi får pumpa och rena mer avloppsvatten

Ledningsnätets funktion/skick: Utläckage och inläckage påverkar hur mycket dricksvatten vi måste producera och hur mycket avloppsvatten vi måste rena

I den dagliga verksamheten handlar energiarbetet mycket om att vid underhållsåtgärder och inköp av ny utrustning ta med energiaspekten i arbetet. Exempelvis vid byte av belysning, byte av pumpar och värme- och ventilationsåtgärder.

Vid de projekt som genomförs så beaktas energiaspekten och utredningsingenjörer samt projektörer ansvarar för att utvärdera och ta hänsyn till energiförbrukning och välja bästa möjliga lösning långsiktigt.

Energikartläggningar genomförs på våra anläggningar och när åtgärder identifierats leder det till energiprojekt.

Som exempel genomfördes en energikartläggning på Bergsjö avloppsreningsverk 2019, som ledde fram till åtgärdsförslag att förbättra mätning och loggning av vissa betydande el-förbrukare, förbättra värmen i personaldelen samt prioritera energieffektivitet när processåtgärder görs på biorening.

Ledamöterna ges tillfälle att ställa frågor utifrån informationen, som besvaras.

Beslutsärenden

Beslut

Styrelsen beslutar

att fastställa framlagt förslag till budget för NVAB för 2022;

att godkänna affärsplan 2022-2025;

att överlämna den fastställda budgeten och affärsplanen 2022-2025 till kommunstyrelsen i Nordanstig; samt

att fastställa schablonfördelning av kostnader för 2022

Ärendet

Ewa Thorén går igenom de olika delarna i förslag till budget för 2022 med tillhörande affärsplan för tiden 2022-2025.

Vid fördelning av MSVAs kostnader till anläggningsbolagen har vissa övergripande funktioner fastställda schabloner (procentfördelningar). Orsaken är att för dessa funktioner sker arbetet på övergripande nivå för MSVA-gruppen som helhet, vilket försvårar tidrapportering till specifika anläggningsbolag och kostnadsställen. Det finns även övergripande kostnader som inte kan fördelas på timbasis. Schablonfördelningen fastställs årligen i respektive styrelse inom MSVA-gruppen.

De schabloner som är framtagna för 2022 har genomgått en utvärdering utifrån 2021 års erfarenheter och statistik. Samtliga schablonfördelningar för 2022 framgår av bilaga 1, som även innehåller en jämförelse med schablonerna för 2021. Utifrån utvärdering finns inget behov av att förändra de procentuella schablonfördelningarna inför 2022.

Beslutsunderlag

 • Affärsplan 2022 med plan för 2023-2025
 • 4-årsplan – NVAB 2022-2025, Styrelserapport
 • Beslutsärende schablonfördelning 2022
 • Bilaga 1 Jämförelse schablonfördelning 2022 med 2021

Beslut

Styrelsen beslutar

att styrelsen uppdrar till Ewa Thorén med Peter Lindström som ersättare, att från och med 2022-01-01 till och med den 2022-12-31, för företagets räkning omsätta lån, dvs låna upp belopp motsvarande belopp på de lån som förfaller till betalning under nämnda period; samt

att styrelsen uppdrar till Ewa Thorén att för bolagets räkning begära att bibehålla checkkrediten på internkontot i Nordanstigs kommun motsvarande 15 mnkr

Ärendet

Ewa Thorén informerar om behovet av att utse ansvarig person i kontakter med banker för att förtydliga handläggning och ansvar
för bolagets lånebehov.

Beslutsunderlag

 • Affärsplan 2022 med plan för 2023-2025
 • 4-årsplan – NVAB 2022-2025, Styrelserapport

Beslut

Styrelsen beslutar

att godkänna internkontrollrapporten för 2021 och uppdra till VD

att skicka internkontrollrapporten till kommunstyrelsen för kännedom.

Ärendet

Ewa Thorén informerar om genomförd internkontroll 2021. Resultatet rapporteras till ägaren i respektive kommun i MSVA-gruppen.

Beslutsunderlag

 • Internkontrollrapport 2021, MSVA-gruppen
 • Självdeklaration 2021, MSVA-gruppen

Beslut

Styrelsen beslutar

att godkänna internkontrollplanen för 2022 och uppdra till VD att genomföra internkontroll enligt upprättad plan.

Ärendet

Styrelsen behandlar framtaget förslag till internkontrollplan för 2022. Följande kontrollaktiviteter föreslås för 2022:

 • Fortsatt uppföljning av säkerhetsskyddsplanen – fortsättning från 2021
 • Uppföljning av åtgärder för att säkerställa tillgänglighet och stabilitet för våra IT-system – fortsättning från 2021

Beslutsunderlag

 • Internkontrollplan 2022, MSVA-gruppen

Beslut

Styrelsen beslutar

att godkänna vägvalsutredningen; samt

att uppdra till VD att driva reningsverken vidare i befintlig struktur och göra nödvändiga reinvesteringarna allt eftersom behov uppstår; samt

att fortsätta dialogen med Nordanstigs kommun om utvecklingsbehov kring Mellanfjärden och alternativ med en överföringsledning till Strömsbruk

Ärendet

Erik Norin informerar om genomförd vägvalsutredning för Nordanstigs avloppshantering. Utförd utredning utgår från MSVA-gruppens avloppsstrategi som i delar utgår från MSVA:s hållbarhetspolicy. Beslutsunderlaget baseras därför på flera hållbarhetsaspekter och utredningens rekommendation bygger på en sammanvägd värdering av dessa.

I utredningen har den huvudsakliga utredningsfrågan varit om de allmänna reningsverken ska drivas vidare i dagens struktur eller om det är fördelaktigare att något eller några reningsverk läggs ner samtidigt som avloppsvattnet överförs till annat reningsverk.

Vägvalsstudien, som baseras på utvärderingsmetoden Multikriterie-analys, pekar på att det sammanvägt är mest hållbart att driva reningsverken vidare i befintlig struktur och göra de nödvändiga reinvesteringarna allt eftersom behov uppstår. Detta gäller även Mellanfjärdens reningsverk, men i det fallet föreslås en dialog mellan NVAB och Nordanstigs kommun om utvecklingsbehov och finansiering kopplat till ett alternativ med en överföringsledning till Strömsbruk.

Styrelsen diskuterar och konstaterar att Mellanfjärdens avlopps-reningsverk uppfyller tillstånden och har en hög reningsgrad, samt hanterar de nybyggnationer som görs inom befintligt verksamhetsområde.

Om kommunen via VA-planen beslutar att ytterligare bygga ut området kommer NVAB utifrån sitt ansvar som VA-huvudman att anpassa avloppsreningsverket i dialog med kommunen utifrån den utredning som gjorts enligt ovan.

Beslutsunderlag

 • Beslutsärende Vägvalsutredning avloppshantering Nordanstig
 • Bilaga 1 Rapport vägvalsutredning avlopp Nordanstig
 • Bilaga 2 Allmänna reningsverk Nordanstig

Styrelsen beslutar

att inga nya ärenden ska läggas till styrelseloggen.

Inga övriga frågor noteras.

Nästa sammanträde; Strategidag MSVA-gruppen
Datum: 2021-12-17
Tid: Klockan 09.30-15.30
Plats: Villa Marieberg

Ordföranden tackar för visat intresse och avslutar sammanträdet.

Hej och välkommen till MittSverige Vatten & Avfall.

Välj din kommun för att ta del av information som gäller där du
bor. Du kan alltid ändra ditt val i toppen av sidan.