2022-02-17 — 18 Protokoll 1 NVAB

Sammanträdesprotokoll Nordanstig Vatten AB. Sammanträdesdatum 2022-02-17 och 2022-02-18.

Organ:

Nordanstig Vatten AB

Datum och tid:

2022-02-17 klockan 09.00-12.00
Informationsärenden och gemensamma muntliga föredragningar för samtliga styrelser i MSVA-gruppen.

2022-02-18 klockan 09.00-10.30

Plats:

Digitalt via Skype

Ledamöter:

Carina Ohlson, ordförande
Sven-Åke Eriksson, vice ordförande
Johan Norrby
Kaj Engström
Peter Åström

Frånvarande ledamöter:

Stefan Nybom
Kent Hammarström

Personalrepresentanter:

Jörgen Unander, Kommunal

Frånvarnade Personalrepresentanter:

Jessica Olsson, Vision

Övriga:

Anneli Wikner, VD
Ewa Thorén, avdelningschef Verksamhetsstöd
Tomas Larsson, avdelningschef affärsområde VA
Annika Ågebrant, avdelningschef, Externa relationer
Therese Malmgren, auktoriserad revisor, KMPG (via Skype)
Anna Andersson, systemförvaltare (via Skype)
Johan Moritz, it-arkitekt (via Skype)
Lena Jönsson, hr-ansvarig (via Skype)

Protokollet omfattar §§ 1-10.

Justeras:

Carina Ohlson, ordförande
Kaj Engström, justerare
Ewa Thorén, sekreterare

Ordföranden förklarar mötet öppnat.

§ 1A Val av protokollsjusterare

Att jämte ordföranden justera dagens protokoll föreslås Kaj Engström.

§ 1B Godkännande av dagordning

Styrelsen beslutar att godkänna föreslagen dagordning, med tillägg under § 9 Övriga frågor och nästa sammanträde;
Beredskap utifrån världsläget.

§ 1C Godkännande av föregående protokoll

Styrelsen beslutar att godkänna protokoll från styrelsemöte 2021-10-27.

A. VD Informerar

VD Informerar är en stående punkt vid varje styrelsemöte.
Informationen är av mer allmän karaktär, som inte behandlas
under någon annan punkt vid styrelsemötet. Styrelsen har
möjlighet att i förväg meddela önskemål om information.
Anneli Wikner informerar denna gång om:

 • Covid-19
 • Aktuellt hos våra ägarkommuner
  – valår med sikte på nästa mandatperiod
 • Kommande möten
 • Några aktuella upphandlingar/avtal
 • Status i aktuella tvister, tillsyn och incidenter mm
 • Översyn organisation; Säkerhet och digitalisering
 • MSVA-gruppens årsredovisning/bokslut 2021
  i sammanfattning.

Informationsunderlag

 • VD-info februari 2022

B. Information, Hållbarhetsindexrapport 2021

Tomas Larsson informerar om hållbarhetsindex för NVAB.
Hållbarhetsindex är ett verktyg från Svenskt Vatten som visar
om VA-verksamheten är långsiktigt hållbar och används bland
annat för att identifiera åtgärder framåt.

Informationsunderlag

 • Svenskt Vatten Hållbarhetsindex 2021

Beslutsärenden

Beslut

Styrelsen beslutar
att anta upprättat förslag till årsredovisning med bokslut för 2021
för NVAB vilken ska överlämnas till bolagsstämman för
fastställelse och till kommunstyrelsen i Nordanstig för
kännedom.

Ärendet

Företas till behandling förslag till årsredovisning med bokslut för år
2021 för NVAB. Therese Malmgren går igenom MSVA-gruppens
revision för 2021. Revisionen innehåller inte några anmärkningar mot
styrelsens och VD:s sätt att handha sina uppgifter.
Ewa Thorén inleder avstämning av MSVA-gruppens strategiska mål.
Under strategiska målet Nöjda kunder informerar Annika Ågebrant
om bland annat genomförd kundundersökning under hösten 2021.
Ewa Thorén fortsätter med strategiska målet Hållbar samhällsutveckling
och lyfter arbetet med Klimatneutrala 2030, hållbar avtalsuppföljning
och våra förutsättningar för finansiering.
Under strategiska målet Effektivt arbetssätt informerar
Anna Andreasson och Johan Moritz om pågående arbete med att
digitalisera VA-anläggningsinformationen (projekt YMER).
Lena Jönsson avslutar med strategiska målet Framgångsrika
medarbetare och informerar om arbetsmiljöarbetet under 2021
och valda HR-nyckeltal.

Beslutsunderlag

 • MSVA Hållbarhetsredovisning 220210
 • NVAB Styrelserapport 202112
 • NVAB ÅR 2021
 • Revisionsrapport MSVA-gruppen
 • Uppföljning Helår Affärsplan 2021 med plan 2022-2024
 • NVAB Granskningsrapport ÅR 2021

Beslut

Styrelsen beslutar
att ordinarie årsstämma med NVAB hålls 2022-05-23
med början kl. 13:00.

Ärendet

Förslag till datum för NVAB:s årsstämma är anpassat till Nordanstigs
kommuns tidplan.

Beslut

Styrelsen beslutar

att godkänna föredragningen; samt
att uppdra till VD att genom försäljning avyttra del av fastigheten
Harmånger Prästgård 1:40 som Harmånger avloppsreningsverk är placerad på.

Ärendet

Tomas Larsson informerar om ärendet, som avser avyttring för del av
fastigheten Harmånger Prästgård 1:40. Avyttringen förslås ske genom
försäljning. Det finns en värdering på 450 kkr för tomt och byggnad.
Harmånger prästgård 1:40 består av två tomter med skild geografisk
placering. Föreslagen avyttring gäller tomten som byggnaden
Harmånger avloppsreningsverk är placerad på (cirka 2 ha).
På den andra tomten, som inte avses att avyttra, finns Harmånger
vattenverk. Avyttringen kommer kräva en fastighetsreglering.
Fastigheten är tänkt att säljas i befintligt skick via mäklare.

Beslutsunderlag

 • Beslutsärende Avyttra fastighet Harmånger

Beslut

Styrelsen beslutar
att ställa sig bakom bolagets ställningstagande
att uppdra till VD att skriftligen lämna besked om
ställningstagandet till fastighetsägaren, Stocka 3:70.

Ärendet

Fastighetsägaren till fastigheten Stocka 3:70 i Nordanstigs kommun har
anmält att hen får källaröversvämning i sin fastighet ett flertal gånger
per år, sedan 2017. Ärendet är tidigare utrett och hanterat av NVAB.
Fastighetsägaren har adresserat ett brev till MSVA:s styrelse och
efterfrågar att styrelsen besvarar ärendet. Frågan ska dock besvaras av
NVAB:s styrelse, eftersom NVAB är VA-huvudman i Nordanstigs
kommun. Därav att NVAB:s styrelse får ärendet för behandling..
Mot bakgrund av såväl den interna som den externa oberoende
utredning som gjorts kring denna fastighet, samt de av NVAB vidtagna
åtgärderna, anser NVAB att ärendet är avslutat för NVAB:s del. Önskar
fastighetsägaren driva denna fråga vidare bör fastighetsägaren återigen
anmäla sitt ärende till sitt försäkringsbolag för vidare hantering.

Beslutsunderlag

 • Beslutsärende Fastighet Stocka
 • Bilaga 1 Brev till styrelsen MSVA
 • Bilaga 2 Rapport oberoende granskning Stocka 3_70.

Beslut

Styrelsen beslutar
att inga nya ärenden ska läggas till styrelseloggen.

Beslut

Styrelsen beslutar
att styrelsen har tagit del av ärenden för kännedom.

Beslutsunderlag

 • MSVAB-2021-00102-1 Protokoll kommunfullmäktige 2021-
  09-27 § 186 Valärenden
 • MSVAB-2021-00105-1 Riktlinje för incidenthantering version
  1.0.docx
 • MSVAB-2021-00123-1 Protokoll kommunfullmäktige 2021-
  10-25 §214 Valärenden
 • MSVAB-2021-00126-1 Protokoll kommunfullmäktige 2021-
  10-25 § 216
 • MSVAB-2021-00138-1 Protokollsutdrag från
  Kommunstyrelsen sammanträde den 2021-11-15
 • MSVAB-2022-00007-1 Riktlinjer för mobila enheter v 1.0
 • MSVAB-2022-00012-1 Protokollsutdrag styrelselogg
 • MSVAB-2022-00013-1 Protokollsutdrag internkontrollplan
  2022
 • NVAB-2021-00049-2 Beslut-2021000258-KS-§ 86.

Beredskap utifrån världsläget

Styrelsen ställer frågan hur beredskapen ser ut för NVAB utifrån
rådande världsläge.
Tomas Larsson besvarar frågeställningen och redogör för NVABs
beredskapshantering.
Nästa sammanträde; Styrelsemöte
Datum: 2022-05-23
Tid: Direkt efter avslutad årsstämma som börjar kl. 13:00
Plats: Bergsjö kommunhus, konferensrum Holeby.

Ordföranden tackar för visat intresse och avslutar sammanträdet.

Hej och välkommen till MittSverige Vatten & Avfall.

Välj din kommun för att ta del av information som gäller där du
bor. Du kan alltid ändra ditt val i toppen av sidan.