2022-05-23 Protokoll årsstämma NVAB

Sammanträdesprotokoll årsstämma Nordanstig Vatten AB. Sammanträdesdatum 2022-05-23.

Organ

  • Nordanstig Vatten AB

Datum

2022-05-23

Tid

Klockan 13:00-13:30

Plats

Nordanstigs kommun, Bergsjö kommunhus, rum Holeby

Ägarombud

Carin Walldin, Nordanstigs kommun

Styrelseledamöter

Carina Ohlson, Ordförande
Johan Norrby
Kaj Engström

Frånvarande ledamöter

Sven-Åke Eriksson, Vice ordförande
Stefan Nybom
Kent Hammarström
Peter Åström

Personalrepresentanter

Jörgen Unander, Kommunal, Närvarorätt

Frånvarande personalrepresentant

Jessica Olsson, Vision, Närvarorätt

Övriga

Anneli Wikner VD
Ewa Thorén Avd.chef Verksamhetsstöd
Tomas Larsson Avd.chef Affärsområde VA

Protokollet omfattar §§ 1-15

Justeras

Carina Ohlson, Carin Walldin
Ordförande, Ägarombud

Ewa Thorén, Sekreterare

Ordföranden i Nordanstig Vatten AB öppnar mötet.

Beslut

Stämman beslutar

att utse Carina Ohlson till ordförande för stämman. Till protokollförare utses Ewa Thorén

Beslut

Stämman beslutar
att ägarens samtliga aktier är representerade genom kommunfullmäktige i Nordanstig protokollsutdrag 2019-01-08, § 17

Upprättas och godkänns följande röstlängd:

Nordanstigs kommun genom Carin Walldin, antal aktier 100, antal röster 100

Förteckningen upptar samtliga aktier i bolaget.

Beslut

Stämman beslutar

att tillsammans med ordförande utse ägarombudet, Carin Walldin, att justera dagens protokoll

Beslut

Stämman beslutar

att godkänna föreslagen dagordning

Beslut

Stämman beslutar

att stämman blivit behörigen sammankallad enligt vad som föreskrivs i bolagsordningen

Beslut

Stämman beslutar

att godkänna framlagd årsredovisning, revisionsberättelse och lekmannarevisorns granskningsrapport för 2021

Ärendet

Företas till behandling och läggs till handlingarna, styrelsens och verkställande direktörens årsredovisning för räkenskapsåret 2021-01-01–2021-12-31 med förvaltningsberättelse, resultaträkning och balansräkning per 2021-12-31 för Nordanstig Vatten AB samt revisorns berättelse jämte lekmannarevisorns granskningsrapport.

Beslut

Stämman beslutar, med revisorns tillstyrkan

att fastställa resultat- och balansräkning 2021

Beslut

Stämman beslutar

att disponera bolagets resultat enligt det i förvaltningsberättelsen angivna förslaget:
Balanserade vinstmedel 1 096 778 kr
Vinst 376 085 kr
Summa 1 472 863 kr

Styrelsen föreslår att vinstmedlen disponeras så att i ny räkning överförs 1 472 863 kr

Beslut

Stämman beslutar

att bevilja styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2021

Beslut

Stämman beslutar

att följa de arvodesbestämmelser som gäller för kommunens förtroendevalda och som kommunfullmäktige beslutar om; samt

att ersättning till revisor utgår enligt avtal

Beslut

Stämman beslutar

att utse revisionsföretaget KPMG AB till revisor för verksamhetsåret 2022 inklusive sådan bokslutsrevision för 2022 som sker under 2023

Ärendet

De förtroendevalda revisorerna i Sundsvalls kommun har efter upphandling av revisionstjänster i kommunkoncernen tecknat avtal med KPMG AB. Avtalet gäller i 2+1+1 år med start från räkenskapsåret 2020.

Beslut

Stämman beslutar

att anteckna att kommunfullmäktige i Nordanstig för perioden 2019 till ordinarie stämma 2023 valt styrelseordförande, vice styrelseordförande, styrelseledamöter, lekmannarevisor jämte ersättare för denne enligt följande;

Carina Ohlson, ordförande
Sven-Åke Eriksson, vice ordförande
Johan Norrby, styrelseledamot
Stefan Nybom, styrelseledamot
Kent Hammarström, styrelseledamot
Kaj Engström, styrelseledamot
Peter Åström, styrelseledamot

Pär Westberg, lekmannarevisor
Anders Gillgren, lekmannarevisor ersättare

Stämman avslutas genom att ordföranden tackar deltagarna för visat intresse.

Hej och välkommen till MittSverige Vatten & Avfall.

Välj din kommun för att ta del av information som gäller där du
bor. Du kan alltid ändra ditt val i toppen av sidan.