2022-09-23 Protokoll 3, NVAB

Sammanträdesprotokoll Nordanstig Vatten AB. Sammanträdesdatum 2022-09-23.

Organ:

Nordanstig Vatten AB

Datum och tid:

2022-09-23 klockan 12.30-14.30

Plats:

MittSverige Vatten & Avfalls kontor, Stuvarvägen 17, Konferensrum Grönsta.

Ledamöter:

Carina Ohlson, ordförande
Johan Norrby
Kaj Engström
Peter Åström

Frånvarande ledamöter:

Sven-Åke Eriksson, vice ordförande
Kent Hammarström
Stefan Nybom

Övriga:

Anneli Wikner, vd
Ewa Thorén, avdelningschef verksamhetsstöd (via Teams)
Tomas Larsson, affärsområdeschef VA

Protokollet omfattar §§ 24-32

Justeras:

Carina Ohlson, ordförande
Johan Norrby, justerare
Ewa Thorén, sekreterare

§ 24 Sammanträdets öppnande

Ordföranden förklarar mötet öppnat.

§ 24A Val av protokollsjusterare

Att jämte ordföranden justera dagens protokoll utses Johan Norrby.

§ 24B Godkännande av dagordning

Styrelsen beslutar

att godkänna föreslagen dagordning, med ändring av § 25 C. Verksamhetsinformation VA till beslutspunkt § 30, samt följande tillägg under § 31 Övriga frågor och nästa sammanträde; A. Hybridmöten, B. Pumpkostnader och C. Rangordning av största hoten på kort sikt

§ 24C Godkännande av föregående protokoll

Styrelsen beslutar

att godkänna protokoll från styrelsemöte 2022-05-23.

A. VD Informerar

VD Informerar är en stående punkt vid varje styrelsemöte. Informationen är av mer allmän karaktär, som inte behandlas under någon annan punkt vid styrelsemötet. Styrelsen har möjlighet att i förväg meddela önskemål om information.

Anneli Wikner informerar denna gång om:

 • Aktuell samverkan internt och externt (samråd, möten, hearings med mera)
 • T2:an i sammanfattning, inklusive viktiga händelser
 • Affärsplan 2023
 • Status i tvister
 • Uppföljning av studiebesöken och strategidagarna
 • Nästa styrelseomgång / möten

Ledamöterna ges tillfälle att ställa frågor utifrån informationen, som besvaras.

Informationsunderlag

VD-info september 2022.

B. Remissvar, nytt basförslag ABVA

Tomas Larsson informerar om att branschorganisationen Svenskt Vatten har reviderat basförslaget till allmänna bestämmelser om användande av allmänt vatten och avlopp (ABVA). Basförslaget reviderades senast i samband med att vattentjänstlagen förändrades 2007. Förslaget är ute på remiss och ett tjänstemannasvar har tagits fram som är översänt till Svenskt Vatten.

Den största förändringen som förslaget har fokuserat på är möjligheten att reglera begränsningen av dagvattnet, som fastighetsägare leder till den allmänna VA-anläggningen.

I det nya förslaget har även förts in bestämmelser angående användningen av vakuumavloppssystem och källsorterande system. I övrigt har språkbruket moderniserats något för att öka tydligheten i informationen till fastighetsägarna.

Förslaget består av tre delar. Den första delen är förslag till bestämmelser. Del två är information som riktar sig till användarna och den tredje delen är kommentarer som riktar sig till kommunerna.

Vårt remissvar ser positivt på de strukturförändringar som gjorts, bland annat att tjänsterna spillvatten och dagvatten behandlas var för sig (tidigare gemensamt under avlopp).

Några otydligheter som kvarstår har lyfts, som skulle kunna ge utrymme för tolkningar och varierande kravnivåer. Exempelvis inom dagvatten, spillvatten och LTA-system.

När Svenskt Vattens basförslag är antaget kommer en revidering ske av ABVA i samtliga våra ägarkommuner.

Beslutsärenden

Beslut

Styrelsen beslutar

att fastställa förslag till tertialbokslut för Nordanstig Vatten AB; samt

att överlämna tertialbokslutet med därtill fogad prognos för helåret 2022 till kommunstyrelsen i Nordanstig

Ärendet

Ärendet avser tertialbokslut för NVAB avseende perioden januari – augusti 2022 enligt utsänt underlag.

Underlagen innehåller även uppföljning av affärsplanen inklusive årets internkontrollaktiviteter.

Beslutsunderlag

 • NVAB Styrelserapport 2022-08.
 • Uppföljning T2 Affärsplan 2022 med plan 2023-2025.

Beslut

Styrelsen beslutar

att godkänna mötesplanering 2023-01-01- -2023-12-31.

Ärendet

Mötet går igenom föreslagen mötesplanering.

Beslutsunderlag

 • Planering styrelsemöten 2023-01-01–12-31

Beslut

Styrelsen beslutar

att inga nya ärenden ska läggas till styrelseloggen.

Beslut

Styrelsen beslutar

att styrelsen har tagit del av ärenden för kännedom.

Beslutsunderlag

 • MSVAB-2021-00079-2 Protokollsutdrag från Kommunstyrelsens plan- och utvecklingsutskott sammant. Mäns våld mot kvinnor
 • MSVAB-2021-00079-4 Protokollsutdrag Övriga frågor Mäns våld mot kvinnor
 • MSVAB-2022-00091-2 Protokollsutdrag Sammanställning av 100-mnkr program
 • MSVAB-2022-00144-1 Protokollsutdrag IT-system sid 1 (2)
 • MSVAB-2022-00144-1 Protokollsutdrag IT-system sid 2 (2)
 • MSVAB-2022-00145-1 Protokollsutdrag T1 Stadsbacken
 • MSVAB-2022-00146-1 Protokollsutdrag KPMGs granskning
 • MSVAB-2022-00164-1 Protokollsutdrag från Kommunfullmäktige sammanträde den 2022-06-27 – Strate
 • MSVAB-2022-00165-1 Protokollsutdrag från Kommunfullmäktige sammanträde den 2022-06-27 – Uppdra 1279184_1_1
 • NVAB-2021-00042-5 KF § 69 Detaljplan Varpsand 1278057_1_1
 • SVAB-2021-00289-3 Protokoll kommunfullmäktige 2022-05-30 §120 Strategi för social hållbarhet
 • SVAB-2021-00334-2 Protokollsutdrag från Kommunstyrelsen sammanträde den 2022-05-16 – VA Killingskär
 • SVAB-2022-00020-3 Protokollsutdrag från Kommunfullmäktige sammanträde den 2022-05-30 – Beslut Klimat- och energiplan
 • SVAB-2022-00195 Protokollsutdrag från Miljönämnden sammanträde 2022-06-08-Tidplan för åtgärder för att minska kvävebelastningen till Sundsvallsfjärden
 • SVAB-2022-00212-1 Protokollsutdrag från Kommunfullmäktige sammanträde den 2022-06-27 – Riktlin
 • TVAB-2022-00005-2 Protokollsutdrag Timrå kommun Miljö- och byggnadsnämnden – Fröland 3_2, 4_3, 4_2 och 1_1

Beslut

Styrelsen beslutar

att ställa sig bakom svaret till vägföreningen; samt

att uppdra till Affärsområdeschef VA att besvara skrivelsen

Ärendet

Tomas Larsson informerar om att en vägförening har översänt en skrivelse gällande ansvarsfördelning för VA-betäckningar i samband med åtgärder på vägkroppen. Skrivelsen är ställd till NVAB och styrelsen.

Vägföreningar likställs med kommunala eller statliga väghållare och praxis, enkelt uttryckt, innebär att den som påkallar ändringar står för kostnaden för åtgärder.
NVAB har en utbytesplan för VA-betäckningar, som vid behov även följs upp när väghållare genomför åtgärder.

Styrelsen diskuterar och konstaterar att det vore bra att generellt informerar vägföreningar om ansvarsfördelningen.

Styrelsen ställer sig bakom att skrivelsen besvaras och tydliggör ansvarsfördelningen.

A. Hybridmöten

Av årets styrelsemöten genomförs två fysiskt. Ordförande i MSVA-gruppen har fattat beslut att styrelsemöten som är planerade fysiskt inte kombineras med digitalanslutning, så kallade hybridmöten.

Peter Åström lyfter önskemål om att kunna delta digitalt, när det finns förhinder att delta fysiskt.

B. Pumpkostnader

Peter Åström önskar information om medeldjup och flöde för vattentäkterna. Tomas Larsson återkommer med information vid nästa styrelsemöte.

C. Rangordning av största hoten på kort sikt

Peter Åström lyfter synpunkten att det vore bra med tätare information till styrelsen, utifrån omvärldsläget och risker som påverkar VA-verksamheten. Anneli Wikner informerar om att styrelsens riskanalys vid konferensen i augusti har bidragit till att vi har tagit fram ett förslag som kommer utveckla rapporteringen framåt. Det kommer behandlas vid kommande styrelsemöte i slutet på oktober.

Nästa sammanträde: Gemensam informationsdel för alla styrelser (formella beslut fattas på de efterföljande styrelsemötena).

Datum: 2022-10-27
Tid: 09:00-12:00
Plats: Digitalt

Nästa sammanträde: Styrelsemöte
Datum: 2022-10-28
Tid: 09:00-10:30
Plats: Digitalt

Ordföranden tackar för visat intresse och avslutar sammanträdet.

Hej och välkommen till MittSverige Vatten & Avfall.

Välj din kommun för att ta del av information som gäller där du
bor. Du kan alltid ändra ditt val i toppen av sidan.