2022-10-28 Protokoll 4, NVAB

Sammanträdesprotokoll Nordanstig Vatten AB. Sammanträdesdatum 2022-10-28.

Organ:

Nordanstig Vatten AB

Datum och tid:

2022-10-28 2022-10-27 Klockan 09.00-10.30 Klockan 09.00-12.00
Informationsärenden och gemensamma muntliga föredragningar för samtliga styrelser i MSVA-gruppen.

Plats:

Digitalt

Ledamöter:

Carina Ohlson, ordförande
Sven-Åke Eriksson,vice ordförande (närvarande 2022-10-28)
Johan Norrby
Stefan Nybom
Kaj Engström
Peter Åström
Kent Hammarström (närvarande 2022-10-27)

Frånvarande ledamöter:

Sven-Åke Eriksson, vice ordförande (frånvarande 2022-10-27)
Kent Hammarström (frånvarande 2022-10-28)

Närvarande personalrepresentanter :

Jörgen Unander, Kommunal
Jessica Olsson, Vision

Övriga:

Anneli Wikner, vd
Ewa Thorén, avdelningschef verksamhetsstöd
Tomas Larsson, affärsområdeschef VA
Annika Ågebrant, avdelningschef externa relationer
Matts Boman, dataskyddssamordnare, MSVA-gruppen
Magnus Wiklund, kommunikationschef, externa relationer
Johan Sällström, säkerhetsansvarig/säkerhetsskyddschef
Emelie Näs, informationssäkerhetsansvarig/dataskyddssamordnare

Protokollet omfattar:

§§ 33-43.

Justeras:

Carina Ohlson, ordförande
Stefan Nybom, justerare
Ewa Thoren, sekreterare

§ 33 Sammanträdets öppnande

Ordföranden förklarar mötet öppnat.

§ 33A Val av protokolljusterare

Att jämte ordföranden justera dagens protokoll utses Stefan Nybom.

§ 33B Godkännande av dagordning

Styrelsen beslutar

att godkänna föreslagen dagordning.

§ 33C Godkännande av föregående protokoll

Styrelsen beslutar

att godkänna protokoll från styrelsemöte 2022-09-23, med tillägg för informationspunkt §34 F. Information MSVA-gruppens säkerhetsarbete, samt under § 42 Övriga frågor; A. Statusuppdatering, vägförening, B. VA-planearbete och C. Brev från lekmannarevisorn.

A. VD Informerar

VD Informerar är en stående punkt vid varje styrelsemöte.

Informationen är av mer allmän karaktär, som inte behandlas under någon annan punkt vid styrelsemötet. Styrelsen har möjlighet att i förväg meddela önskemål om information.

Anneli Wikner informerar denna gång om:

 • Affärsplan 2023 med plan för framtiden.
 • Strategidagen december 2022.

Ledamöterna ges tillfälle att ställa frågor utifrån informationen, som besvaras.

Informationsunderlag

 • VD-info oktober 2022.

B. Återrapportering Dataskydd.

Matts Boman informerar om sitt uppdrag som dataskydds-ombud, samt skillnaden mellan dataskyddsförordningen (GDPR) jämfört med tidigare personuppgiftslag.

Vidare informerar Matts Boman om tillsynsområdena i tillsynen för MSVA-gruppen.

Utifrån genomförd tillsyn finns inget behov att gå vidare med ytterligare granskning eller åtgärd.

Ledamöterna ges tillfälle att ställa frågor utifrån informationen, som besvaras.

Informationsunderlag

 • Presentation tillsyn GDPR 2022, MSVA-gruppen.
 • Tillsyn dataskydd 2022, MSVA-gruppen.

C. Media och kommunikation, årlig uppföljning

Annika Ågebrant och Magnus Wiklund informerar om den årliga uppföljningen av statistik i digitala kanaler, media och samtalsuppföljning, samt ger exempel på aktiviteter som gjorts under året.

Ledamöterna ges tillfälle att ställa frågor utifrån informationen, som besvaras.

Informationsunderlag

 • Media kommunikation styrelsen 2022 okt.

D. Medeldjup och flöde för vattentäkter

Tomas Larsson återkopplar utifrån ställd övrig fråga vid styrelsemötet 2022-09-23, § 31 B. Medeldjupet är drygt 10 meter och årsflödet från vattentäkterna cirka 600 000 m3.

Ledamöterna ges tillfälle att ställa frågor utifrån informationen, som besvaras.

E. Information vattenskyddsområde Hassela

Tomas Larsson informerar om förslaget till nytt vattenskydds-område för Hassela, enligt Livsmedelsverkets föreskrifter.

Dialogmöten har genomförts med markägare och verksamhets-utövare. Synpunkter från dessa möten har beaktats och besvarats.

Ledamöterna ges tillfälle att ställa frågor utifrån informationen, som besvaras.

F. Information MSVA-gruppens säkerhetsarbete

Johan Sällström och Emelie Näs informerar om MSVA-gruppens säkerhetsarbete med avseende på:

 • Presentation av funktionsföreträdare.
 • Organisation/ledning av säkerhetsarbetet.
 • Långsiktigt arbete.
 • Genomförda åtgärder.
 • Strategi/tänk.
 • Eskaleringstrappa.

Ledamöterna ges tillfälle att ställa frågor utifrån informationen, som besvaras.

Informationsunderlag

 • Lägesbild, MSVA-gruppens säkerhetsarbete.

Beslutsärenden

Beslut

Styrelsen beslutar

att fastställa framlagt förslag till budget för NVAB för 2023;

att godkänna affärsplan 2023-2026;

att överlämna den fastställda budgeten och affärsplanen 2023-2026 till kommunstyrelsen i Nordanstig; samt

att fastställa schablonfördelning av kostnader för 2023

Ärendet

Styrelsen behandlar de ekonomiska delarna i förslag till budget för 2023 med tillhörande affärsplan för tiden 2023-2026.

Under 2022 har omvärldsfaktorer som vi inte råder över påverkat samhället och våra kommuner. De verksamhetsmässiga och ekonomiska riskerna har varit svårbedömda, i takt med stigande inflation och prisökningar samt snabbt höjda räntenivåer. Avgiftshöjningen i 2023 års VA-taxa baserades på förutsättningarna under våren, efter detta har både elpriser och räntor ökat kraftigt vilket medför ett underskott under 2023. Dock är detta i linje med vår ambition att inte höja mer än nödvändigt, och medför i stället en större justering under 2024.

Hur 2023 och kommande år kommer att fortsätta att utvecklas är mycket svårbedömt och därmed också påverkan på ekonomi, verksamhet och kunder. Men vi vidtar alla åtgärder vi kan i form av kostnadsbesparingar, omförhandlingar, inbromsningar och prioriteringar för att minska kostnadseffekten utifrån prisutvecklingen i samhället. Dock har vi viktiga satsningar kommande år som vi är tvungna att genomföra relaterade till lag- och miljökrav och kommunens tillväxtambitioner.

Vid fördelning av MSVAs kostnader till anläggningsbolagen har vissa övergripande funktioner fastställda schabloner (procentfördelningar). Orsaken är att för dessa funktioner sker arbetet på övergripande nivå för MSVA-gruppen som helhet, vilket försvårar tidrapportering till specifika anläggningsbolag och kostnadsställen. Det finns även övergripande kostnader som inte kan fördelas på timbasis. Inför 2023 har en schablonfördelad verksamhet tillkommit, utifrån beslutet att organisera om digitaliserings- och informationssäkerhetsarbetet.

De schabloner som är framtagna för 2023 har genomgått en utvärdering utifrån 2022 års erfarenheter och statistik. Utifrån utvärdering finns inget behov av att förändra de procentuella schablonfördelningarna inför 2023, dock tillkommer schablonfördelning för den tillkommande verksamheten.

Beslutsunderlag

 • 4-årsplan – NVAB 2023-2026, Styrelserapport.
 • Affärsplan 2023 med plan för 2024-2026.
 • Beslutsärende schablonfördelning 2023.
 • Bilaga 1 Jämförelse schablonfördelning 2023 med 2022.

Beslut

Styrelsen beslutar

att styrelsen uppdrar till Ewa Thorén med Helena Nordin som ersättare, att från och med 2023-01-01 till och med 2023-12-31, för företagets räkning nyupplåna, dvs öka företagets skulder under nämnda period, med totalt 3 mnkr;

att styrelsen uppdrar till Ewa Thorén med Helena Nordin som ersättare, att från och med 2023-01-01 till och med den 2023-12-31, för företagets räkning omsätta lån, dvs låna upp belopp motsvarande belopp på de lån som förfaller till betalning under nämnda period; samt

att styrelsen uppdrar till Ewa Thorén att för bolagets räkning begära att bibehålla checkkrediten på internkontot i Nordanstigs kommun motsvarande 15 mkr.

Ärendet

Ewa Thorén informerar om behovet av att utse ansvarig person i kontakter med banker för att förtydliga handläggning och ansvar för bolagets lånebehov.

Beslutsunderlag

 • 4-årsplan – NVAB 2023-2026, Styrelserapport.
 • • Affärsplan 2023 med plan för 2024-2026.

Beslut

Styrelsen beslutar

att godkänna internkontrollrapporten för 2022 och uppdra till VD att skicka internkontrollrapporten till kommunstyrelsen för kännedom.

Ärendet

Ewa Thorén informerar om genomförd internkontroll 2021. Resultatet rapporteras till ägaren i respektive kommun i MSVA-gruppen.

Beslutsunderlag

 • Internkontrollrapport 2022, MSVA-gruppen.

Beslut

Styrelsen beslutar

att godkänna internkontrollplanen för 2023 och uppdra till VD att genomföra internkontroll enligt upprättad plan.

Ärendet

Styrelsen behandlar framtaget förslag till internkontrollplan för 2023. Förslaget innebär ett utvecklat arbetssätt för utvärderingen av samtliga väsentliga risker under året och är en anpassning till ägarkommunernas hantering.

Återrapportering till MSVA gruppens styrelser och ägare kommer ske löpande i samband med tertialuppföljningen av affärsplanen.

Beslutsunderlag

 • Internkontrollplan 2023.

Beslut

Styrelsen beslutar

att bevilja investering för utbyte av vattenledning i Bergsjö till en kostnad på 1,1 mnkr

Ärendet

Tomas Larsson informerar om att det har uppstått en akut vattenläcka på en vattenledning under Kyrkbyån i Bergsjö. I dagsläget ligger det två ledningar under ån, en distributionsledning och en matarledning. Bakgrunden till att det ligger två ledningar härstammar från det gamla vattenverket och hur distributionen av vatten fungerade på den tiden.

Vattenläckan behöver lagas och genom att borra en ny ledning kan cirka 1 000 m vattenledning tas bort. Projektet beräknas bli genomfört under hösten 2022 och sker inom beslutad rambudget efter omprioritering.

Beslutsunderlag

 • Beslutsärende Bergsjö vattenledning under Kyrkbyån.

Beslut

Styrelsen beslutar

att efter information, § 34 D, ta bort Medeldjup och flöde för vattentäkter från styrelseloggen;

att lägga till ärende § 39 Bergsjö vattenledning under kyrkbyån till styrelseloggen.

Ärendet

Johan Norrby ställer frågan varför slutrapportering från beslutade investeringar kan dröja.

Tomas Larsson informerar om att slutrapportering sker först när all projektdokumentation är inlagd. Under 2022 har vi även haft vakanser, vilket medfört resursbrist och viss fördröjning av slutrapporteringen.

Beslut

Styrelsen beslutar

att styrelsen har tagit del av ärenden för kännedom.

Beslutsunderlag

 • REKO-2022-00029-3 Protokollsutdrag § 101 Avfallstaxa 2023.

A. Statusuppdatering, vägförening

Tomas Larsson informerar om att skrivelsen från en vägförening är besvarad, som beslutades av styrelsen 2022-09-23, § 30. Skrivelsen avsåg ansvarsfördelningen för VA-material i samband med vägunderhållsåtgärder.

Utifrån vårt svar har vägföreningen för avsikt att vända sig till kommunstyrelsen i Nordanstig.

B. VA-planearbete

Kaj Engström ställer frågan om Nordanstigs kommun har startat revidering av VA-planen. Tomas Larsson svarar nej, men att förhoppningen är att Nordanstigs kommun startar arbetet så snart som möjligt.

C. Brev från lekmannarevisorn

Carina Ohlson informerar om att NVAB:s lekmannarevisor har översänt frågor till styrelsen, som rör bolagets säkerhetsarbete.

Styrelsen tar del av frågorna och beslutar att ordförande tar fram ett förslag på svar, som skickas till övriga ledamöter för synpunkter. Ordförande får därefter i uppdrag att för styrelsens räkning besvara lekmannarevisorns frågor.

Nästa sammanträde:

Strategidag MSVA-gruppen
Datum: 2022-12-16
Tid: 09:30-15:00
Plats: Villa Marieberg

Utvärdering av mötet.

Hej och välkommen till MittSverige Vatten & Avfall.

Välj din kommun för att ta del av information som gäller där du
bor. Du kan alltid ändra ditt val i toppen av sidan.