2021-05-27 Protokoll årsstämma Reko

Sammanträdesprotokoll Reko Sundsvall AB. Årsstämma, per capsulam. Sammanträdesdatum 2021-05-27.

Organ:

 • Reko Sundsvall AB.

Datum:

 • 2021-05-27.

Plats:

 • Per capsulam.

Ägarombud:

 • Martin Liljeros, Stadsbacken AB.

Styrelseledamot:

 • Ulf Sjölinder, ordförande.

Övriga:

 • Anneli Wikner, VD
 • Ewa Thorén, avdelningschef, Verksamhetsstöd.

Protokollet omfattar §§ 1-15.

Justeras:

 • Ulf Sjölinder, ordförande
 • Martin Liljeros, ägarombud

Ewa Thorén, sekreterare.

Ordföranden i Reko Sundsvall AB öppnar mötet.

Beslut

Stämman beslutar
att utse Ulf Sjölinder till ordförande för stämman. Till protokollförare utses Ewa Thorén.

Beslut:

stämman beslutar
Upprättas och godkänns följande röstlängd:

Ägare Antal aktier Antal röster
Stadsbacken AB genom Martin Liljeros. 300 300

Förteckningen upptar samtliga aktier i bolaget.

Beslut

Stämman beslutar
att tillsammans med ordförande utse ägarombudet, Martin Liljeros, att justera dagens protokoll.

Beslut

Stämman beslutar
att godkänna föreslagen dagordning.

Beslut

Stämman beslutar
att stämman blivit behörigen sammankallad enligt vad som föreskrivs i bolagsordningen.

Beslut

Stämman beslutar
att godkänna framlagd årsredovisning, revisionsberättelse och lekmannarevisorns granskningsrapport för 2020.

Ärendet

Företas till behandling och läggs till handlingarna, styrelsens och verkställande direktörens årsredovisning för räkenskapsåret 2020-01-01–2020-12-31 med förvaltningsberättelse, resultaträkning och balansräkning per 2020-12-31 för Reko Sundsvall AB samt revisorns berättelse jämte lekmannarevisorns granskningsrapport.

Beslut

Stämman beslutar, med revisorns tillstyrkan
att fastställa resultat- och balansräkning 2020.

Beslut

Stämman beslutar
att disponera bolagets resultat enligt det i förvaltningsberättelsen angivna förslaget:

Balanserade vinstmedel 2 295 472 kr
Vinst 0 kkr*
Summa 2 295 472 kr
Styrelsen föreslår att vinstmedlen disponeras så att i ny räkning överförs 2 295 472 kr

(*Kkr är en förkortning för tusen kronor.)

Beslut

Stämman beslutar
att bevilja styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2020.

Beslut

Stämman beslutar

att följa de arvodesbestämmelser som gäller för kommunens förtroendevalda och som kommunfullmäktige beslutar om; samt
att ersättning till revisor utgår enligt avtal.

Beslut

Stämman beslutar
att utse revisionsföretaget KPMG AB till revisor för verksamhetsåren 2020-2021 inklusive sådan bokslutsrevision för 2021 som sker under 2022.

Ärendet

De förtroendevalda revisorerna i Sundsvalls kommun har efter upphandling av revisionstjänster i kommunkoncernen tecknat avtal med KPMG AB. Avtalet gäller i 2+1+1 år med start från räkenskapsåret 2020.

Beslut

Stämman beslutar:
att anteckna att kommunfullmäktige i Sundsvall för perioden 2019 till ordinarie stämma 2023 valt styrelseordförande, vice styrelseordförande, styrelseledamöter, lekmannarevisor jämte ersättare för denne enligt följande:

 • Ulf Sjölinder, ordförande
 • Desislava Cvetkova, vice ordförande
 • Mats Bäck, styrelseledamot
 • Martin Jägesten, styrelseledamot
 • Susanne Engstedt, styrelseledamot
 • Per-Magnus Forsberg, styrelseledamot
 • Börje Mattsson, styrelseledamot
 • Elisabeth Bergström, lekmannarevisor
 • Rodney Engström, lekmannarevisor ersättare.

Beslut

Stämman beslutar:
att sammanställning av beslut fattade av kommunfullmäktige 2020 som berör de kommunala bolagen, i tillämpliga delar även ska gälla inom Reko Sundsvall AB.

Ärendet

Ägarombudet för Stadsbacken AB lämnar över Sammanställning av beslut fattade av kommunfullmäktige 2020 som berör de kommunala bolagen, som i tillämpliga delar även ska gälla inom Reko Sundsvall AB.

Ordförande förklarar stämman avslutad.

Hej och välkommen till MittSverige Vatten & Avfall.

Välj din kommun för att ta del av information som gäller där du
bor. Du kan alltid ändra ditt val i toppen av sidan.