2021-05-28 Protokoll 2 Reko

Sammanträdesprotokoll Reko Sundsvall AB. Sammanträdesdatum 2021-05-28.

Organ:

Reko Sundsvall AB.

Datum och tid:

 • 2021-05-28 klockan 9.00-12.00

Plats:

 • Digitalt via Skype.

Ledamöter:

 • Ulf Sjölinder, ordförande
 • Desislava Cvetkova, vice ordförande (via Skype)
 • Martin Jägesten, (via Skype)
 • Mats Bäck, (via Skype)
 • Susanne Engstedt, (via Skype)
 • Per-Magnus Forsberg, (via Skype)
 • Börje Mattsson, (via Skype).

Frånvarande personalrepresentanter:

 • Jörgen Unander, Kommunal
 • Lars-Erik Löfdahl, Vision.

Övriga:

 • Anneli Wikner, VD
 • Jonas Strandberg, avdelningschef, Affärsområdeschef Avfall
 • Ewa Thorén, avdelningschef, Verksamhetsstöd
 • Annika Ågebrant, avdelningschef, Externa relationer.

Protokollet omfattar §§ 11-22.

Justeras:

 • Ulf Sjölinder, ordförande
 • Susanne Engstedt, justerare

Ewa Thorén, sekreterare.

§ 11 Sammanträdets öppnande

Ordföranden förklarar mötet öppnat.

§ 11A Val av protokollsjusterare

Att jämte ordföranden justera dagens protokoll föreslås Susanne Engstedt.

§ 11B Godkännande av dagordning

Styrelsen beslutar
att godkänna föreslagen dagordning.

§ 11C Godkännande av föregående protokoll

Styrelsen beslutar
att godkänna protokoll från styrelsemöte 2021-02-18–19.

A. VD informerar

VD informerar är en stående punkt vid varje styrelsemöte.

Informationen är av mer allmän karaktär, som inte behandlas under någon annan punkt vid styrelsemötet. Styrelsen har möjlighet att i förväg meddela önskemål om information.

Anneli Wikner informerar denna gång om:

 • MSVA-gruppens tertialrapportering i sammanfattning
 • Tillsyn, incidenter, tvist med mera
 • Forskning och utveckling
 • Turbulent i Avfall Sverige, men bra betyg för oss
 • Ärenden i MSVA, i korthet
 • Strategidagar i augusti (framtida möten).

Informationsunderlag:

 • VD-info maj 2021.

B. Aktuell verksamhetsinformation

Jonas Strandberg informerar om aktuell status för avfallsverksamheten med avseende på:

 • Returpapper:
  Redovisning av aktuell status.
 • Frival:
  Redovisning av aktuell status.
 • Besöksmätning Johannedal återvinningscentral:
  Pågår och kopplar till åtgärd 3 i avfallsplanen.
  Redovisning av mätningen kommer ske vid styrelsemötet i september, då tillfälle även ges att diskutera finansieringen av grovavfallsinsamlingen.
 • Avfallsplanen:
  Redovisning av påbörjade och avslutade åtgärder.
 • Samverkansavtal Y-renhållare:
  Diskussioner pågår om att utveckla och eventuellt utöka samarbetet. Återkoppling kommer ske vid styrelsemötet i september.

Informationsunderlag:

 • Aktuell verksamhetsinformation.

C. Miljörapporter

Jonas Strandberg informerar om inlämnade miljörapporter för 2020.

Inga tillstånd för återvinningscentraler har överskridits och antalet inrapporterade inbrott har minskat.

Miljökontoret har följt upp dagvattendammen som vi har på Kretsloppsparken, för att säkerställa att godkänt kontroll-program fungerar tillfredställande. Uppföljningen fortsätter under 2021.

2020 var sammantaget ett bra år, trots att mängderna vid våra återvinningscentraler har ökat kraftigt. Avfallsmängderna ökade med 21 procent och besökarantalet med 30 procent.

Beslutsärenden

Beslut

Styrelsen beslutar
att fastställa förslag till arbetsordning för styrelsens arbete.

Ärendet

Inga förändringar har skett jämfört med arbetsordningen för styrelsen för 2020.

Beslutsunderlag:

 • Arbetsordning styrelse maj 2021 Reko.

Beslut

Styrelsen beslutar
att fastställa förslag till VD-instruktion enligt bilagt förslag.

Ärendet

Inga förändringar har skett jämfört med VD-instruktionen för 2020.

Beslutsunderlag:

 • VD instruktion maj 2021 Reko.

Beslut

Styrelsen beslutar
att bolagets firma skall tecknas, förutom av styrelsen, av VD och en styrelseledamot i förening, två styrelseledamöter i förening,
samt av verkställande direktören beträffande uppgifter som hen har att sköta enligt 8 kap. 29 § aktiebolagslagen.

Ärendet

Firmateckningen framgår av beslutad bolagsordning.

Beslutsunderlag:

 • Bolagsordning Reko 2016-01-01.

Beslut

Styrelsen beslutar
att VD lämnar ekonomisk rapport vid varje ordinarie styrelsemöte samt att tertialbokslut rapporteras på anvisat styrelsemöte. VD skall ansvara för att Stadsbacken AB erhåller tertialrapporter enligt anvisning.

Ärendet

Inga förändringar för ekonomisk rapportering har skett jämfört med styrelsens arbetsordning för 2020.

Beslutsunderlag:

 • Arbetsordning styrelse maj 2021 Reko.

Beslut

Styrelsen beslutar
att fastställa förslag till tertialbokslut för Reko Sundsvall AB; samt överlämna tertialbokslutet med därtill fogad prognos för helåret 2021 till Stadsbacken AB

Ärendet

Ärendet avser tertialbokslut för Reko avseende perioden januari – april 2021 enligt utsänt underlag. Underlagen innehåller även uppföljning av affärsplanen inklusive årets internkontrollaktiviteter.

Beslutsunderlag:

 • MSVA-Gruppen – Uppföljning T1 Affärsplan 2021
 • REKO Styrelserapport 2021-04.

Beslut

Styrelsen beslutar
att godkänna förslag till avfallstaxa för 2022;
att uppdra till VD att skicka förslag till avfallstaxa för 2022 till Stadsbacken för vidare handläggning och beslut i kommunfullmäktige; samt
att notera att taxan kan komma att kompletteras av kommunstyrelsen inför beslut i kommunfullmäktige, med avseende på övertagande av returpappersansvaret samt eventuella konsekvenser av frivalsutredningen.

Ärendet

Jonas Strandberg informerar om förslag till avfallstaxa 2022 för Sundsvalls kommun.

Taxebeslutet för kommande år utgör ramen för fortsatt arbete med budget för nästa år, samt plan för ytterligande tre år, det vill säga affärsplanen.

Det är nödvändigt att öka taxorna kontinuerligt under perioden 2022-2025, på grund av kostnadsökningar. Behovet av årliga taxehöjningar har även hanterats i tidigare års affärsplaner, som beslutats av styrelserna för MSVA-gruppen.

I avfallstaxeförslaget har hänsyn inte tagits till den kommande lagändringen som innebär att kommunen övertar ansvar för insamling och behandling av returpapper från producenterna från 1 januari 2022. Kostnadstäckning för detta behöver kompletteras inför beslut i kommunfullmäktige.

Det ligger även ett förslag till lagändring vad gäller verksamheters kommunala avfall, den så kallade frivalsutredningen. Inte heller detta är medtaget i detta förslag då det inte finns något beslut. Utredningen förslår dock införande från och med 1 januari 2022.

Ärendet gällande avfallstaxa 2022 kommer i den fortsatta beredningen att kompletteras av kommunstyrelsen inför kommunfullmäktige-beslutet under hösten. En kompletterande höjning av den fasta avgiften för villakunder, flerfamiljshus och fritidshus kommer göras när kostnaderna för ovanstående ändringar är klarlagda.

För Sundsvalls kommun föreslås en höjning av avfallsavgifterna enligt följande:

 • Fast avgift för villakunder höjs med i genomsnitt 5 kronor per månad, eller 60 kronor per år.
 • Fast avgift för flerfamiljshus höjs med i genomsnitt 9 kronor per månad, eller 106 kronor per år och lägenhet.
 • Avgifter för tömning och vikt lämnas oförändrade.
 • Avgifterna för slamtömning höjs med i genomsnitt 9 procent.

Föreslagen höjning av taxan är nödvändig för att täcka kostnadsökningar, föranlett av indexökningar i befintliga leverantörsavtal samt kostnadsökningar i nya upphandlingar.

Bolagets leverantörskostnader i upphandlingar påverkas av prishöjningar inom förbränning, sophämtning, grovavfall och slaminsamling. Priserna påverkas även av skattehöjningar och miljökraven inom marknaden för omhändertagande av dessa avfallsfraktioner.

Det kan konstateras vid en jämförelse med Sverige i övrigt att bolaget under en längre tid har haft, ekonomiskt sett, fördelaktiga avtal. Sophämtning, insamling av slam från enskilda avlopp och mottagande av det insamlade avfallet har alla legat lågt prismässigt. Dessa utgör ungefär 80 procent av hela taxans kostnader vilket gör att de påverkar taxan påtagligt.

Höjningen av taxan begränsas av kontinuerliga effektivitetsåtgärder i verksamheten. Som exempel tillsätts inte en vakant tjänst på återvinningscentralerna trots kraftigt ökat antal besökande under 2020. Under året ökade besöksantalet med 57 650 personer, eller 30 procent, och den trenden ser ut att hålla i sig. Utöver det utförs fler arbetsuppgifter i egen regi med befintlig personal, tjänster som tidigare upphandlats.

Nämnda effektiviseringar utgör cirka 1 mnkr per år i kostnadsbesparing och är sedan tidigare redovisade inom ramen för Stadsbackens 100 miljoners-program.

Beslutsunderlag:

 • Beslutsärende avfallstaxa 2022
 • Bilaga 4 avfallstaxa 2021.

Beslut

Styrelsen beslutar
att uppdra till VD att ta fram beslutsunderlag för volymbaserad avfallstaxa för Sundsvalls kommun inför beslut vid styrelsemötet den 24 september 2021

Ärendet

Jonas Strandberg informerar om att bolaget har utrett alternativ till nuvarande avfallstaxa i Sundsvalls kommun, eftersom nuvarande taxa, genom åren, byggts på i flera omgångar och inte är tillräckligt flexibel för att följa förändrad lagstiftning, nya miljökrav och behovet av styrning.

Mot bakgrund av den utredningen föreslås att bolaget får i uppdrag att ta fram beslutsunderlag för en volymbaserad taxa i Sundsvall.

Volymbaserad taxa kan antingen baseras på:

 • periodisk tömning, det vill säga kunderna erbjuds en förutbestämd tömningsintervall, eller
 • behovstömning, det vill säga kunderna väljer själv när tunnan ska tömmas.

Styrelsen diskuterar och konstaterar att beslutsunderlaget till septembermötet ska innehålla två förslag till taxor baserat på vart och ett av alternativen enligt ovan, med en rekommendation.

Beslutsunderlaget ska innehålla en kostnadsjämförelse mellan olika typhus.

Ett arbetsmöte kommer att hållas den 31 augusti inför styrelsemötet i september.

Beslutsunderlag:

 • Inriktningsbeslut ny konstruktion Avfallstaxa 2023.

Styrelsen beslutar
att inga nya ärenden ska läggas till styrelseloggen.

Inga övriga frågor noteras.

Nästkommande sammanträde; Styrelseupptakt hösten 2021.
Datum: 2021-08-25–26
Tid: Meddelas senare
Plats: Digitalt.

Ordföranden tackar för visat intresse och avslutar sammanträdet.

 

Kontakt

MittSverige Vatten och Avfall

Besöksadress: Stuvarvägen 17, Sundsvall
Postadress: Box 189, 851 03 Sundsvall

Öppettider

Kundservice: 8.00 - 15.00

Hej och välkommen till MittSverige Vatten & Avfall.

Välj din kommun för att ta del av information som gäller där du
bor. Du kan alltid ändra ditt val i toppen av sidan.