2021-08-31 Protokoll 3 Reko

Sammanträdesprotokoll Reko Sundsvall AB. Sammanträdesdatum 2021-08-31.

Organ:

Reko Sundsvall AB.

Datum och tid:

2021-08-31 klockan 9.00-12.00

Plats:

Digitalt via Skype.

Ledamöter:

Ulf Sjölinder, ordförande
Desislava Cvetkova, vice ordförande (via Skype)
Martin Jägesten, (via Skype)
Mats Bäck, (via Skype)
Susanne Engstedt, (via Skype)
Börje Mattsson, (via Skype).

Frånvarande ledamot:

Per-Magnus Forsberg

Personalrepresentanter:

Jörgen Unander, Kommunal
Lars-Erik Löfdahl, Vision.

Övriga:

Anneli Wikner, VD
Jonas Strandberg, avdelningschef, Affärsområdeschef Avfall
Ewa Thorén, avdelningschef, Verksamhetsstöd
Annika Ågebrant, avdelningschef, Externa relationer.

Protokollet omfattar §§ 23-26.

Justeras:

Ulf Sjölinder, ordförande
Susanne Engstedt, justerare

Ewa Thorén, sekreterare.

§ 23 Sammanträdets öppnande

Ordföranden förklarar mötet öppnat.

§ 23A Val av protokollsjusterare

Att jämte ordföranden justera dagens protokoll föreslås Börje Mattsson.

§ 23B Godkännande av dagordning

Styrelsen beslutar
att godkänna föreslagen dagordning.

Beslutsärenden

Beslut

Styrelsen beslutar

att fastställa förslag till arbetsordning för styrelsens arbete.

Ärendet

Stadsbacken, har till sitt styrelsemöte 2021-09-03 begärt förtydliganden avseende översänt tjänsteärende avfallstaxa 2022, som behandlades av Rekos styrelse 2021-05-28, § 18.

Aktuellt beslut innebär att styrelsen i Reko ställer sig bakom svaret till Stadsbacken inklusive revidering av bilaga 3 i tidigare inskickattjänsteärende avfallstaxa 2022. Bilaga 3 innehöll ett mindre sifferfel
på sida 7 (differens på 13 kr). Rättelse sker samtidigt som Stadsbackens frågor besvaras.

Beslutsunderlag

  • Bilaga 1 Protokollsutdrag Stadsbacken AB, 2021-06-10 § 72
  • Bilaga 2 Förtydligande Avfallstaxa 2022 till Stadsbacken
  • Bilaga 3 Tjänsteärende – Avfallstaxa 2022, reviderad bilaga 3

Nästkommande sammanträde; 
Datum: 2021-09-24
Tid: klockan 09.00-12.00
Plats: Meddelas senare.

Ordföranden tackar för visat intresse och avslutar sammanträdet.

Kontakt

MittSverige Vatten och Avfall

Besöksadress: Stuvarvägen 17, Sundsvall
Postadress: Box 189, 851 03 Sundsvall

Öppettider

Kundservice: 8.00 - 15.00

Hej och välkommen till MittSverige Vatten & Avfall.

Välj din kommun för att ta del av information som gäller där du
bor. Du kan alltid ändra ditt val i toppen av sidan.