2021-09-24 Protokoll 4 Reko

Sammanträdesprotokoll Reko Sundsvall AB. Sammanträdesdatum 2021-09-24.

Organ:

 • Reko Sundsvall AB

Datum och tid:

 • 2021-09-24 klockan 9.00–12.00

Plats:

 • Digitalt via Skype.

Ledamöter:

 • Ulf Sjölinder, ordförande
 • Desislava Cvetkova, vice ordförande (via Skype)
 • Martin Jägesten, (via Skype)
 • Mats Bäck, (via Skype)
 • Susanne Engstedt, (via Skype)
 • Per-Magnus Forsberg (via Skype)
 • Börje Mattsson, (via Skype)

Personalrepresentanter:

 • Jörgen Unander, Kommunal (via Skype)
 • Lars-Erik Löfdahl, Vision (via Skype)

Övriga:

 • Anneli Wikner, VD
 • Jonas Strandberg, avdelningschef, Affärsområdeschef Avfall
 • Ewa Thorén, avdelningschef, Verksamhetsstöd
 • Annika Ågebrant, avdelningschef, Externa relationer

Protokollet omfattar §§ 27-35.

Justeras:

 • Ulf Sjölinder, ordförande
 • Per-Magnus Forsberg, justerare

Ewa Thorén, sekreterare.

§ 27 Sammanträdets öppnande

Ordföranden förklarar mötet öppnat.

§ 27A Val av protokollsjusterare

Att jämte ordföranden justera dagens protokoll föreslås Per-Magnus Forsberg.

§ 27B Godkännande av dagordning

Styrelsen beslutar
att godkänna föreslagen dagordning.

§ 27C Godkännande av föregående protokoll

Styrelsen beslutar
att godkänna protokollen från styrelsemötena 2021-05-28 och 2021-08-31.

A. VD informerar

VD informerar är en stående punkt vid varje styrelsemöte.

Informationen är av mer allmän karaktär, som inte behandlas under någon annan punkt vid styrelsemötet. Styrelsen har möjlighet att i förväg meddela önskemål om information.

Anneli Wikner informerar denna gång om:

 • Strategidagar i augusti- uppföljning affärsplanedelen
 • MSVA-gruppens tertialrapportering i sammanfattning
 • Aktuellt – batterifabrik
 • Tillsyn, incidenter, tvist mm
 • Ärenden för kännedom för bolag i MSVA-gruppen

Informationsunderlag:

 • VD-info september 2021

B. Återkoppling Strategidagar 25–26 augusti

Ewa Thorén redovisar resultatet från genomförd riskanalys under strategidagarna.

Materialet är ett bra underlag till MSVA-gruppens internkontrollplan 2022, som kommer att behandlas av styrelserna vid kommande styrelsemöte i oktober.

Informationsunderlag

 • Sammanställning mobilfrågor, Riskanalys

C. Status Avfall

Jonas Strandberg informerar om aktuella delar inom avfallsområdet.

Status returpapper

Ansvaret för returpapper går över från producentansvar till kommunernas ansvar 1 januari 2022. För Rekos del är avtalet för nyttjande av mark på återvinningsstationerna klart, vilket innebär att det inte ska behöva märkas någon praktisk skillnad för medborgarna. Gällande upphandling av insamlingen är vi i slutfasen av upphandlingen.

För insamlingen från verksamheter och flerfamiljshus inväntar vi kommunfullmäktigebeslut att tillåta fastighetsnära insamling under en begränsad tidsperiod och vidare hanteringen framåt via koncession eller auktorisations upphandling.

Status förpackningar

Utredning pågår för nya bestämmelser om insamling av förpackningar. Målet är att främja en utökad utsortering. En remiss förväntas komma under hösten 2021.

Status frival

Avfall Sverige har haft ett webinar som lyft konsekvenserna om ett frival skulle införas. En genomgång gjordes även av Avfall Sveriges remissvar, som tagit upp flertalet punkter som inte har genomlysts i den ordinarie utredningen.

Vi har bidragit till Sundsvalls kommuns remissvar, som valt att ha Avfall Sveriges underlag som utgångspunkt för sitt yttrande.

Mängder och besökare

Mängderna och antalet besök vid våra återvinnings-centraler ligger kvar på samma nivå som under 2020, då både mängderna och besöken ökade.

Mängden matavfall från hushållshämtningen ligger på samma nivå som tidigare år. medan restavfallet från gröna tunnan fortsatt minska något, utifrån den minskning som uppstod 2020.

Övrigt

Arbetet med upphandling av sophämtningsuppdraget är påbörjat. En grov tidplan är framtagen som innebär att vi ska kunna ha ett avtal tecknat i slutet av februari 2022. Beslutet om reviderad konstruktion för avfallstaxan, som avser att gälla från och med 2023, beaktas i arbetet.

Naturvårdverket har tagit fram ett lagförslag som innebär ett generellt krav på utsortering av bioavfall. Livsmedels- och köksavfall utpekas specifikt, vilket idag klassas som verksamhetsavfall och inte ligger inom kommunens ansvar. Även trädgårdsavfall och parkavfall pekas ut och kommunerna ska erbjuda särskilda insamlingssystem för dessa. Trädgårdsavfall har vi redan en lösning för via våra återvinningscentraler, medan parkavfall idag klassas som verksamhetsavfall. Vi följer läget och se hur det är tänkt att implementeras, särskilt utifrån ett eventuellt beslut om frival.

Inför 2022 genomför vi upphandlingar för förnyade avtal gällande driften av Svartviks återvinningscentral och matavfallspåsar.

Ledamöterna ges tillfälle att ställa frågor utifrån informationen, som besvaras.

D. Plockanalys återvinningscentraler och fritidshus

Jonas Strandberg informerar om genomförd plockanalys för fritidshus och brännbara fraktionen vid våra återvinningscentraler.

Gällande fritidshus ser fördelningen liknande ut som för tidigare analyser på villorna, det vill säga cirka 35 procent brännbart avfall rätt sorterat i gröna tunnan.

Det som skiljer fritidshusen från villorna är att fritidshusen inte har en brun tunna för matavfallet, dock visar plockanalysen att andelen matavfall för fritidshusen ligger på samma nivå som för villan, det vill säga 24 procent . Det i sig betyder att fritidshusen i dagsläget sorterat matavfallet rätt eftersom de bara har en grön tunna, medan villorna borde kastat matavfallet i sin bruna tunna.

Vid återvinningscentralerna är de brännbara fraktionerna relativt rätt sorterade. Det som sticker ut är mängderna förpackningar och textilier som sorterats som brännbart material.

Vid återvinningscentralerna finns möjlighet att lämna alla förpackningar till FTI. När kunderna istället väljer att sortera förpackningarna som brännbart material är det inte bra miljömässigt, eftersom förpackningarna eldas istället för att återvinnas till nya förpackningar. Ekonomiskt medför det att kunderna betalar dubbelt, det vill säga förpackningsavgift vid inköpet, men även en sophämtningskostnad eftersom det förbränns.

Plockanalysen visar på att ungefär hälften av textilierna som slängts som brännbart material skulle kunnat återbrukas. Vi samarbetar med Erikshjälpen för att samla in och öka mängden textilier som återbrukas.
Under november 2021 kommer plockanalys genomföras för villor och flerfamiljshus.

Ledamöterna ges tillfälle att ställa frågor utifrån informationen, som besvaras.

Beslutsärenden

Beslut

Styrelsen beslutar
att fastställa förslag till tertialbokslut för Reko Sundsvall AB
att överlämna tertialbokslutet med därtill fogad prognos för helåret 2021 till Stadsbacken AB

Ärendet

Ewa Thorén föredrar tertialbokslut för Reko avseende perioden januari–augusti 2021 enligt utsänt underlag.

Underlagen innehåller även uppföljning av affärsplanen inklusive årets internkontrollaktiviteter.

Beslutsunderlag:

 • REKO Styrelserapport 2021-08
 • Uppföljning T2 Affärsplan 2021 med plan 2022–2024

Beslut

Styrelsen beslutar
att godkänna rapport angående uppföljning av beslut fattade av kommunfullmäktige 2020.

Ärendet

Ewa Thorén informerar om att en uppföljning gjorts av de kommun-fullmäktigebeslut som överlämnades vid årsstämman i maj.

Beslutsunderlag:

 • Uppföljning av – Sammanställning av beslut fattade av KF 2020

Beslut

Styrelsen beslutar
att godkänna mötesplanering 2021-10–2022-12

Ärendet

Mötet går igenom föreslagen mötesplanering.

Beslutsunderlag:

 • Planering styrelsemöten 2021-10–2022-12

Beslut

Styrelsen beslutar
att godkänna förslag till volymbaserad avfallstaxa med behovstömning för Sundsvalls kommun (bilaga 1), att gälla från 1 januari 2023;
att godkänna införande av obligatorisk matavfallsinsamling senast under 2024; samt
att uppdra åt VD att skicka förslagen till Stadsbacken för vidare hantering och beslut i Kommunfullmäktige

Ärendet

Jonas Strandberg informerar om att bolaget har utrett alternativ till nuvarande avfallstaxa i Sundsvalls kommun.

Nuvarande taxa har genom åren byggts på i flera omgångar och anses inte tillräckligt flexibel för att följa förändrad lagstiftning, nya miljökrav och behovet av styrning. Mot bakgrund av den utredningen föreslås en förändrad konstruktion av avfallstaxa i Sundsvalls kommun, att gälla från och med 1 januari 2023.

Taxan föreslås vara en så kallad volymbaserad taxa med behovs-tömning, med parametrar för fast avgift, kärlavgift och en rörlig tömningsavgift.

Tömningsavgiften varierar beroende på hur ofta kunderna ställer fram sitt kärl för restavfall för tömning och kärlavgiften varierar beroende på vald storlek på kärl.

Taxedokumentet är förtydligat med ändringar och tillägg under de allmänna bestämmelserna och förenklar för kunden att förstå vad man betalar för och själv förutse sina kostnader för abonnemanget. Det medför att kunden lättare kan påverka sina kostnader.

Vidare föreslås att obligatorisk matavfallsinsamling införs senast under 2024, dels för att anpassa sig till förändrad lagstiftning, dels för att uppfylla målen i kommunens avfallsplan om 95 procentig insamlingsgrad av matavfall.

Ledamöterna diskuterar innehållet i framtaget beslutsärende till Rekos styrelse och föreslår smärre justeringar och förtydliganden. Förslagen kommer att hanteras och beaktas vid framtagande av tjänsteärendet till Kommunfullmäktige.

En presentation är under framtagande som kommer att kunna användas vid informationsträffar.

Beslutsunderlag:

 • Beslutsärende Reviderad konstruktion Avfallstaxa 2023
 • Bilaga 1 Förslag taxa behovstömning utan siffror
 • Bilaga 2 Förslag taxa periodisk tömning utan siffror
 • Bilaga 3 Avfallstaxa 2021 med överstrykning

Styrelsen beslutar
att inga nya ärenden ska läggas till styrelseloggen.

Inga övriga frågor noteras.

Nästkommande sammanträde; Styrelsemöte
Datum: 2021-10-29
Tid: 09:00–12:00
Plats: MittSverige Vatten & Avfalls kontor, Stuvarvägen 17, konferensrum Grönsta. Alternativt finns möjligheten att delta på distans via utsänd Skypelänk.

Ordföranden tackar för visat intresse och avslutar sammanträdet.

 

Hej och välkommen till MittSverige Vatten & Avfall.

Välj din kommun för att ta del av information som gäller där du
bor. Du kan alltid ändra ditt val i toppen av sidan.