2022-02-17–18 Protokoll 1 Reko

Sammanträdesprotokoll Reko Sundsvall AB. Sammanträdesdatum 2022-02-17 och 2022-02-18.

Organ:

 • Reko Sundsvall AB

Datum och tid

2022-02-17 klockan 9.00–12.00 och 2022-02-18 klockan 13.30–15.00.

Informationsärenden och gemensamma muntliga föredragningar för samtliga styrelser i MSVA-gruppen.

Plats

Digitalt via Skype

Ledamöter

 • Ulf Sjölinder, ordförande
 • Desislava Cvetkova, vice ordförande
 • Martin Jägesten
 • Mats Bäck
 • Susanne Engstedt
 • Per-Magnus Forsberg
 • Börje Mattsson

Personalrepresentant

 • Jörgen Unander, Kommunal

Frånvarande personalrepresentant

 • Jessica Olsson, Vision

Övriga

 • Anneli Wikner, VD
 • Jonas Strandberg, avdelningschef affärsområde Avfall
 • Ewa Thorén, avdelningschef verksamhetsstöd
 • Therese Malmgren, auktoriserad revisor, KMPG
 • Annika Ågebrant, avdelningschef externa relationer
 • Anna Andreasson, systemförvaltare
 • Johan Moritz, IT-arkitekt
 • Lena Jönsson, HR-ansvarig

Protokollet omfattar §§ 1–9.

Justeras

 • Ulf Sjölinder, ordförande
 • Marin Jägesten, justerare

Ewa Thorén, sekreterare

§ 1 Sammanträdets öppnande

Ordföranden förklarar mötet öppnat.

§ 1A Val av protokollsjusterare

Att jämte ordföranden justera dagens protokoll föreslås Martin Jägesten.

§ 1B Godkännande av dagordning

Styrelsen beslutar

att godkänna föreslagen dagordning.

§ 1C Godkännande av föregående protokoll

Styrelsen beslutar

att godkänna protokollen från styrelsemötena 2021-10-29.

A. VD Informerar

VD Informerar är en stående punkt vid varje styrelsemöte.

Informationen är av mer allmän karaktär, som inte behandlas under någon annan punkt vid styrelsemötet. Styrelsen har möjlighet att i förväg meddela önskemål om information.

Anneli Wikner informerar denna gång om:

 • Covid-19
 • Aktuellt hos våra ägarkommuner – valår med sikte på nästa mandatperiod
 • Kommande möten
 • Några aktuella upphandlingar/avtal
 • Status i aktuella tvister, tillsyn och incidenter mm
 • Översyn organisation; Säkerhet och digitalisering
 • MSVA-gruppens årsredovisning/bokslut 2021 i sammanfattning

Informationsunderlag

 • VD-info februari 2022

B. Information, Avfallstaxa 2023

Jonas Strandberg informerar om beslutad konstruktion för avfallstaxan, som är beslutad av kommunfullmäktige och gäller från 1 januari 2023. Styrelsen diskuterar inför kommande förslag till nivåer för avfallstaxan 2023 och beslutar att ha ett arbetsmöte 2022-04-29, kl 13-00.

Jonas Strandberg informerar vidare om pågående upphandlingar samt avslutade remisser gällande bostadsnära insamling av förpackningar samt insamling av biologiskt avfall.

Från årsskiftet har Reko även ett utökat ansvar för bygg- och rivningsavfall, vilket kortfattat innebär att vi ska ta emot allt byggavfall som inte är producerat i yrkesmässig verksamhet.

C. Uppföljning Sundsvalls Natur- och friluftsplan

Anneli Wikner informerar om att Sundsvalls kommuns natur- och friluftsplan antogs av kommunfullmäktige

2018-01-29, § 10 (KS-2017-00681-3). Genom den gav kommunfullmäktige i uppdrag till alla nämnder och bolag att ta fram handlingsplaner som visar hur de ska medverka till att genomföra natur- och friluftsplanen.

Kommunstyrelsen ansvarar för att följa upp vad nämnder och bolag har gjort för att uppfylla målen i kommunens natur- och friluftsplan. Detta har gjorts genom fyra frågor som respektive nämnd eller bolag ska besvara.

Vår bedömning är att av bolagen SVAB och Reko är det endast SVAB som kan påverka att målen i Sundsvalls kommuns natur- och friluftsplan uppnås, utifrån dagvattenrelaterade aspekter.

Det sker genom SVAB:s roll och medverkan i Sundsvalls kommuns dagvattenforum, exempelvis Dagvattenrådet.

Beslutsärenden

Beslut

Styrelsen beslutar

att anta upprättat förslag till årsredovisning med bokslut för 2021 för Reko, vilken ska överlämnas till bolagsstämman för fastställelse och till Stadsbacken AB för kännedom.

Ärendet

Företas till behandling förslag till årsredovisning med bokslut för år 2021 för Reko. Therese Malmgren går igenom MSVA-gruppens revision för 2021. Revisionen innehåller inte några anmärkningar mot styrelsens och VD:s sätt att handha sina uppgifter.

Ewa Thorén inleder avstämning av MSVA-gruppens strategiska mål. Under strategiska målet Nöjda kunder informerar Annika Ågebrant om bland annat genomförd kundundersökning under hösten 2021. Ewa Thorén fortsätter med strategiska målet Hållbar samhällsutveckling och lyfter arbetet med Klimatneutrala 2030, hållbar avtalsuppföljning och våra förutsättningar för finansiering.

Under strategiska målet Effektivt arbetssätt informerar Anna Andreasson och Johan Moritz om pågående arbete med att digitalisera VA-anläggningsinformationen (projekt YMER).
Lena Jönsson avslutar med strategiska målet Framgångsrika medarbetare och informerar om arbetsmiljöarbetet under 2021 och valda HR-nyckeltal.

Beslutsunderlag

 • MSVA_Hålllbarhetsredovisning_220210
 • Reko Styrelserapport 202112
 • Reko ÅR 2021
 • Revisionsrapport MSVA-gruppen
 • Uppföljning Helår Affärsplan 2021 med plan 2022-2024
 • Reko Granskningsrapport ÅR 2021

Beslut

Styrelsen beslutar

att ordinarie årsstämma med Reko hålls den 2022-05-24
med början kl. 10.00

Ärendet

Förslag till datum för årsstämman är anpassat till Stadsbacken ABs
tidplan.

Beslut

Styrelsen beslutar

att godkänna framtaget svar på rekommendationer från KPMG; samt

att uppdra till VD att översända svaret till KPMG

Ärendet

Ewa Thorén informerar om att Sundsvall kommuns revisorer via KPMG har gjort en särskild granskning av projektstyrningen i bolagen inom Stadsbackenkoncernen.

KPMG har begärt att respektive styrelse lämnar synpunkter på de slutsatser som finns redovisade i rapporten senast 1 mars 2022. Det innebär för MSVA-gruppen att de av Stadsbacken AB helägda bolagen SVAB och Reko ska lämna in synpunkter till KPMG .

MSVA-gruppens projektrutin ses över regelbundet och vid behov förändras och utvecklas den. Den granskas årligen i samband med bokslutsrevisionen av de auktoriserade revisorerna, som för närvarande är KPMG.

Rekommendationen Bolagen ska överväga att utveckla och fördjupa den riskanalys som sker inför varje specifikt projekt föranleder ingen åtgärd, utan nuvarande rutiner anses vara tillräckliga.

Rekommendationen Diskussion kring projektmodellen och eventuella anpassningar/ justeringar löpande sker inom MSVA-gruppen. Skulle det anordnas löpande träffar mellan bolagen i kommunkoncernen som ett särskilt erfarenhetsutbyte kommer vi att delta.

Beslutsunderlag

 • Beslutsärende Granskning av projektstyrning
 • Bilaga 1 Rapport, Granskning av projektstyrning
 • Bilaga 2 Svar till KPMG

Beslut

Styrelsen beslutar

att inga nya ärenden ska läggas till styrelseloggen; samt

att uppdatera ärendemeningen för loggärendet Uppföljning av besöksstatistik Johannedal med åtgärder. Nya ärendemeningen lyder enligt följande: Utreda behov av att lämna grovavfall via ÅVC, mobil ÅVC, grovsopshämtning eller annat alternativ och lämna åtgärdsförslag (Avfallsplan för Sundsvalls kommun 2020-2030 åtgärd 3)

Beslut

Styrelsen beslutar

att styrelsen har tagit del av ärenden för kännedom.

Beslutsunderlag

 • MSVAB-2021-00102-1 Protokoll kommunfullmäktige 2021-09-27 § 186 Valärenden
 • MSVAB-2021-00105-1 Riktlinje för incidenthantering ver 1.0.docx
 • MSVAB-2021-00123-1 Protokoll kommunfullmäktige 2021-10-25 §214 Valärenden
 • MSVAB-2021-00126-1 Protokoll kommunfullmäktige 2021-10-25 § 216
  MSVAB-2021-00138-1 Protokollsutdrag från Kommunstyrelsen sammanträde den 2021-11-15
 • MSVAB-2022-00007-1 Riktlinjer för mobila enheter v 1.0
 • MSVAB-2022-00012-1 Protokollsutdrag styrelselogg
 • MSVAB-2022-00013-1 Protokollsutdrag internkontrollplan 2022
 • NVAB-2021-00049-2 Beslut-2021000258-KS-§ 86

Planerat studiebesök i juni 2022 Styrelsens lyfter önskemål om att besöka HEMAB vid planerat studiebesök i juni, för att titta på rötningsanläggningen som tillverkar fordonsgas.

Nästa sammanträde

Extra styrelsemöte
Datum: 2022-03-18
Tid: 16.15–16.45
Plats: Genomförs digitalt

Arbetsmöte
Datum: 2022-04-29
Tid: 13.00–14.30
Plats: MittSverige Vatten & Avfalls kontor, konferensrum Grönsta

Nästa ordinarie sammanträde

Styrelsemöte
Datum: 2022-05-25
Tid: 09.00–11.00
Plats: MittSverige Vatten & Avfalls kontor, konferensrum Grönsta

Ordföranden tackar för visat intresse och avslutar sammanträdet.

Hej och välkommen till MittSverige Vatten & Avfall.

Välj din kommun för att ta del av information som gäller där du
bor. Du kan alltid ändra ditt val i toppen av sidan.