2022-03-18 Protokoll 2 Reko

Sammanträdesprotokoll Reko Sundsvall AB. Sammanträdesdatum 2022-02-17 och 2022-03-18.

Organ:

 • Reko Sundsvall AB

Datum och tid

2022-03-18 klockan 16.15–16.45

Plats

Digitalt via Skype.

Ledamöter

 • Ulf Sjölinder, ordförande
 • Desislava Cvetkova, vice ordförande
 • Martin Jägesten
 • Mats Bäck
 • Susanne Engstedt
 • Per-Magnus Forsberg
 • Börje Mattsson

Personalrepresentanter

 • Jörgen Unander, Kommunal
 • Jessica Olsson, Vision

Övriga

 • Anneli Wikner, VD
 • Jonas Strandberg, avdelningschef, affärsområde avfall
 • Ewa Thorén, avdelningschef verksamhetsstöd
 • Anita Lindholm, KMA-samordnare

Protokollet omfattar §§ 10–13.

Justeras

 • Ulf Sjölinder, ordförande
 • Mats Bäck, justerare

Ewa Thorén, sekreterare

§ 10 Sammanträdets öppnande

Ordföranden förklarar mötet öppnat.

§ 10A Val av protokollsjusterare

Att jämte ordföranden justera dagens protokoll föreslås Mats Bäck.

§ 10B Godkännande av dagordning

Styrelsen beslutar

att godkänna föreslagen dagordning.

§ 10C Godkännande av föregående protokoll

Styrelsen beslutar

att godkänna protokoll från styrelsemöte 2022-02-18.

Beslutsärenden

Beslut

Styrelsen beslutar

att godkänna bifogat förslag till remissvar för Klimat- och energiplan; samt

att uppdra till VD att översända remissvaret

Ärendet

Anita Lindholm informerar om att SVAB och Reko har erhållit ett remissförslag till Klimat- och energiplan för Sundsvalls Kommun.

SVAB och Reko avser att svara på remissförslaget och föreslår i sitt svar vissa justeringar. Remissvaret ska vara kommunstyrelsen tillhanda senast 2022-03-25.

Sundsvalls Kommunkoncern har satt visionen att Sundsvall ska bli klimatneutralt år 2030. Mot bakgrund av detta har en Klimat- och energiplan tagits fram för att fungera som en utgångspunkt för kommunens arbete med minskad klimatpåverkan. SVAB och Reko har varit delaktig i arbetet genom projekt Minskad klimatpåverkan.

Genom en Klimat- och energiplan gynnas framför allt den miljömässiga aspekten av hållbarheten. Ur ett långsiktigt perspektiv ger klimatarbetet en förutsättning för den totala hållbarheten.

Styrelsen diskuterar och ställer frågor som besvaras.

Beslutsunderlag

 • Beslutsärende Remiss Klimat- och energiplan, Sundsvalls kommun
 • Bilaga 1 Remiss Klimat- och energiplan
 • Bilaga 2 Remissvar Klimat- och energiplan

Inga övriga frågor noteras.

Arbetsmöte

Datum: 2022-04-29
Tid: 13.00-14.30
Plats: MittSverige Vatten & Avfalls kontor, konferensrum Grönsta

Nästa ordinarie sammanträde

Styrelsemöte
Datum: 2022-05-25
Tid: 09.00-11.00
Plats: MittSverige Vatten & Avfalls kontor, konferensrum Grönsta

Ordföranden tackar för visat intresse och avslutar sammanträdet.

Hej och välkommen till MittSverige Vatten & Avfall.

Välj din kommun för att ta del av information som gäller där du
bor. Du kan alltid ändra ditt val i toppen av sidan.