2022-05-25 Protokoll 3 Reko

Sammanträdesprotokoll Reko Sundsvall AB. Sammanträdesdatum 2022-05-25

Organ

 • Reko Sundsvall AB

Datum och tid

2022-05-25 klockan 09:00-11:00

Plats

MittSverige Vatten & Avfalls kontor, Stuvarvägen 17, konferensrum Grönsta

Ledamöter

Ulf Sjölinder, Ordförande
Desislava Cvetkova, Vice ordförande (via Teams)
Martin Jägesten
Mats Bäck
Susanne Engstedt
Per-Magnus Forsberg
Börje Mattsson

Personalrepresentant

Jörgen Unander, Kommunal

Frånvarande personalrepresentant

Jessica Olsson, Vision

Övriga

Anneli Wikner, VD
Jonas Strandberg, Avdelningschef Affärsområde Avfall
Ewa Thorén, Avdelningschef Verksamhetsstöd
Annika Ågebrant, Avdelningschef Externa relationer

Protokollet omfattar §§ 14-27

Justeras

Ulf Sjölinder, Ordförande
Susanne Engstedt, Justerare

Ewa Thorén, Sekreterare

§ 14 Sammanträdets öppnande

Ordföranden förklarar mötet öppnat.

§ 14A Val av protokollsjusterare

Att jämte ordföranden justera dagens protokoll föreslås Susanne Engstedt.

§ 14B Godkännande av dagordning

Styrelsen beslutar

att godkänna föreslagen dagordning.

§ 14C Godkännande av föregående protokoll

Styrelsen beslutar

att godkänna protokollen från styrelsemötena 2022-03-18.

A. VD informerar

VD Informerar är en stående punkt vid varje styrelsemöte.

Informationen är av mer allmän karaktär, som inte behandlas under någon annan punkt vid styrelsemötet. Styrelsen har möjlighet att i förväg meddela önskemål om information.

Anneli Wikner informerar denna gång om:

 • Årsstämmor och ansvarsfrihet
 • Ägarsamråd och hearings
 • T1:an i sammanfattning
 • Omvärldsanalys-Nya förutsättningar för avgifter och budget 2023
 • Bidrag till verksamhetsutveckling (FOU)
 • Status i tvister
 • Studiebesöken och strategidagar
 • Aktuella upphandlingar
 • Vd bisyssla
 • IT- organisation- status

Ledamöterna ges tillfälle att ställa frågor utifrån informationen, som besvaras.

Informationsunderlag

 • VD-info maj 2022

B. Miljörapporter

Jonas Strandberg informerar om inlämnade miljörapporter för 2021.

Inga tillstånd för återvinningscentraler har överskridits. Mängderna och antalet besök har fortsatt legat på en hög nivå. Justeringar gällande farligt avfall har genomförts vid Johannedal och Svartviks återvinningscentraler, för att underlätta för kunderna.

Återkoppling på miljörapporteringen förväntas från miljökontoret i juni.

Ledamöterna ges tillfälle att ställa frågor utifrån informationen, som besvaras.

Informationsunderlag

Verksamhetsinformation 20220525, bild 6

C. Verksamhetsinfo Avfall

Jonas Strandberg informerar om aktuell status för avfallsverksamheten med avseende på:

 • Kommunala utredningar
 • Upphandlingar
 • Världsläget

Ledamöterna ges tillfälle att ställa frågor utifrån informationen, som besvaras.

Informationsunderlag

 • Verksamhetsinformation 20220525

Beslutsärenden

Beslut

Styrelsen beslutar

att fastställa förslag till arbetsordning för styrelsens arbete.

Ärendet

Inga förändringar har skett jämfört med arbetsordningen för styrelsen för 2021.

Beslutsunderlag

 • Arbetsordning styrelse maj 2022 Reko

Beslut

Styrelsen beslutar

att fastställa förslag till VD-instruktion enligt bilagt förslag.

Ärendet

Inga förändringar har skett jämfört med VD-instruktionen för 2021.

Beslutsunderlag

 • VD instruktion maj 2022 Reko

Beslut

Styrelsen beslutar

att bolagets firma skall tecknas, förutom av styrelsen, av VD och en styrelseledamot i förening, två styrelseledamöter i förening, samt av verkställande direktören beträffande uppgifter som hen har att sköta enligt 8 kap. 29 § aktiebolagslagen.

Ärendet

Firmateckningen framgår av beslutad bolagsordning.

Beslutsunderlag

 • Bolagsordning Reko 2016-01-01

Beslut

Styrelsen beslutar
att VD lämnar ekonomisk rapport vid varje ordinarie styrelsemöte samt att tertialbokslut rapporteras på anvisat styrelsemöte. VD skall ansvara för att Stadsbacken AB erhåller tertialrapporter enligt anvisning.

Ärendet

Inga förändringar för ekonomisk rapportering har skett jämfört med styrelsens arbetsordning för 2021.

Beslutsunderlag

 • Arbetsordning styrelse maj 2022 Reko

Beslut

Styrelsen beslutar

att fastställa förslag till tertialbokslut för Reko Sundsvall AB; samt överlämna tertialbokslutet med därtill fogad prognos för helåret 2022 till Stadsbacken AB

Ärendet

Ärendet avser tertialbokslut för Reko avseende perioden januari – april 2022 enligt utsänt underlag. Underlagen innehåller även uppföljning av affärsplanen inklusive årets internkontrollaktiviteter.

Ledamöterna ges tillfälle att ställa frågor utifrån informationen, som besvaras.

Beslutsunderlag

 • REKO Styrelserapport 2022-04
 • Uppföljning T1 Affärsplan 2022 med plan 2023-2025

Beslut

Styrelsen beslutar

att reinvesteringsram 2023 är 0,5 mnkr; samt
att beslutet införlivas i ”Budgetförutsättningar MSVA-gruppen – budget 2023, med plan för 2024-2026”

Ärendet

Ärendet avser Reko:s reinvesteringsram för 2023. Efter beslut kommer Reko:s reinvesteringsram ingå i budgetförutsättningarna för MSVA-gruppen.

Budgetförutsättningarna, som beslutas av MittSverige Vatten & Avfall AB:s styrelse, är grunden för affärsplanen för perioden 2023-2026.

Beslutsunderlag

 • Beslutsärende Budgetförutsättningar
 • Bilaga 1 Budgetförutsättningar MSVA-gruppen – budget 2023, med plan 2024-2026

Beslut

Styrelsen beslutar

att godkänna förslag till avfallstaxa för 2023 enligt bilaga 3;
att uppdra till VD att skicka förslag till avfallstaxa för 2023 till kommunstyrelsen, via Stadsbacken AB, för vidare handläggning och beslut i kommunfullmäktige; samt
att notera återrapporteringen av effektiviseringsarbetet i verksamheten kopplat till beslut i Sundsvalls kommunfullmäktige 2021-12-20, §257 och att rapportering framåt ingår i normal uppföljning av bolaget via Stadsbacken AB

Ärendet

Jonas Strandberg informerar om förslag till avfallstaxa 2023 för Sundsvalls kommun, som årligen ska beslutas av kommunfullmäktige.

Ärendet hanterar även återrapport gällande kontinuerligt effektiviserings-arbete, enligt beslut i kommunfullmäktige 2021-12-20, § 257.

Taxeförslaget inför 2023 bygger på tidigare års utfall och erfarenheter samt antaganden gällande kostnadsutvecklingen utifrån omvärldsfaktorer, exempelvis inflation och ränteutveckling. Kostnadsmassan påverkas även av nya och kommande lagkrav och ambitionsnivån gällande klimatneutral 2030.

Enligt beslutad avfallsplan 2020-2030 ska avfallstaxan täcka de kostnader som uppstår i samband med hantering av avfall inom den kommunala rådigheten (KS-2019-00364).

För att möjliggöra det i Sundsvall under 2023 föreslås en höjning av avfallsavgifterna, som ger en total intäktsökning på 3 procent. I tidigare affärsplan för 2022-2025 beräknades behovet vara en höjning på 5 procent. Det minskade behovet av att öka intäkterna beror bland annat på kostnadseffektiviseringar och prioriteringar, som framgår av tjänsteärendet.

I förslaget till avfallstaxa för 2023 har en omfördelning gjorts av intäkterna mellan de olika kundgrupperna, för att bättre spegla de kostnader som bolaget har kopplat till respektive kundgrupp.

Avfallstaxan möjliggör för kunderna att påverka sina kostnader, genom att välja att tömma sitt kärl för restavfall mer sällan. Detta stimulerar i sin tur en utökad sortering för att minska restavfallet och möjliggöra färre antal tömningar.

 • En genomsnittlig villakund i Sundsvall tömmer sitt kärl 18 gånger per år, vilket med framlagt taxeförslag innebär en avgiftshöjning med 2 procent eller 38 kr per år. För en kund som väljer att sortera bättre och tömma 12 gånger per år motsvarar taxeförslaget i stället en sänkning med 7 procent eller en minskad avgift med 153 kr per år.
 • Avgifterna för flerfamiljshus kan variera mycket beroende på till exempel storlek på kärl och tömningsintervall. Beroende på val av ovanstående har flerfamiljshusen möjligheten att påverka sina kostnader. I bilaga 1 finns jämförande statistik hur taxeförslaget kan slå för olika flerfamiljshus. Dialog kommer föras med fastighetsägare för att tillsammans se över avfallshanteringen, behov av antal kärl samt tömningsintervall. Utifrån föreslagen taxa kommer bolagets intäkter från flerfamiljshus ökar med totalt 6 procent.
 • Avgifterna för slamtömning höjs generellt med 5 procent.
 • Avgifterna för verksamheter kan variera mycket beroende på till exempel storlek på kärl och tömningsintervall. Beroende på val av ovanstående har verksamheterna möjligheten att påverka sina kostnader. Utifrån föreslagen taxa kommer bolagets intäkter från verksamheter sänkas med 8 procent. Orsaken är omfördelningen som gjorts för intäkterna mellan de olika kundgrupperna, för att bättre spegla kostnaderna.

Ledamöterna ges tillfälle att ställa frågor utifrån informationen, som besvaras.

Beslutsunderlag

 • Bilaga 4 Avfallstaxa 2022
 • Tjänsteärende – Avfallstaxa 2023 (inklusive bilaga 1-3)

Beslut

Styrelsen beslutar

att godkänna remissvaret; samt
att uppdra till VD att översända remissvaret till kommunstyrelsen

Ärendet

Kommunstyrelsen i Sundsvall har begärt in synpunkter från förvaltningar, kommunala bolag och många flera inom kommunen och Sundsvallsregionen på granskningsupplagan av Översiktsplan Sundsvall 2040. En arbetsgrupp med representanter från affärsområde VA respektive Avfall har sammanställt ett remissvar som ska skickas till kommunstyrelsen senast den 27 juni 2022.

SVAB och Reko lämnade ett remissvar på samrådshandlingen i september 2021. De flesta av våra synpunkter har beaktats och arbetats in i granskningshandlingen, dock inte allt. I det remissvar som nu sammanställts lämnar vi därför delvis samma synpunkter som tidigare. Vi lyfter även farhågor kring utbyggnadsområden som innebär utmaningar samt informerar om kommande skyddsområden för vattentäkt.

För avfallsverksamheten har vi inga kommentarer på planen, eftersom det finns mark tillägnad för industriverksamhet för eventuellt framtida lokaliseringar för till exempel återvinningscentraler.

Beslutsunderlag

 • Beslutsärende Remissvar granskning Översiktsplan 2040 Sundsvall
 • Bilaga 1_Remissvar granskningshandling ÖP 2040

Beslut

Styrelsen beslutar

att inga nya ärenden ska läggas till styrelseloggen; samt
att notera att ärendet Utreda behov av att lämna grovavfall via ÅVC, mobil ÅVC, grovsopshämtning eller annat alternativ och lämna åtgärdsförslag (Avfallsplan för Sundsvalls kommun 2020-2030 åtgärd 3) ingår i Sundsvalls kommuns aktuella utredningar, som Reko bidrar i

Beslut

Styrelsen beslutar

att styrelsen har tagit del av ärenden för kännedom.

Beslutsunderlag

 • MSVAB-2022-00026-1 Protokollsutdrag från Kommunfullmäktige sammanträde den 2022-01-31 – Styr- och ledningsmodell
 • MSVAB-2022-00040-1 Protokollsutdrag Granskning av projektstyrning
 • MSVAB-2022-00041-1 Protokollsutdrag Information från kommunledningen
 • MSVAB-2022-00052-1 Protokollsutdrag från Kommunstyrelsens personalutskott sammanträde 2022-03-15 §5. Förändring av löneutbetalningsdag
 • MSVAB-2022-00057-1 Protokollsutdrag Återrapportering av Sundsvalls Väg Framåt, utjämnande av sociala skillnader och klimatarbete
 • MSVAB-2022-00058-1 Protokollsutdrag Årsredovisning
 • MSVAB-2022-00073-1 Protokollsutdrag från Kommunfullmäktige sammanträde den 2022-03-28 – Årsred
 • MSVAB-2022-00073-2 KS_2022_26 – KF §75 Årsredovisning med revisionsberättelse och granskningsrapport
 • MSVAB-2022-00073-3 Beslut-2022000098-KS-§ 41
 • MSVAB-2022-00075-1 Protokollsutdrag från Kommunfullmäktige sammanträde den 2022-03-28 – Uppföljning Miljöstrategiskt program 20210
 • MSVAB-2022-00078-1 Fastställd riktlinje representation, gåvor och uppvaktning
 • MSVAB-2022-00084-1 Protokollsutdrag från Kommunstyrelsen sammanträde den 2022-04-11 – revidering riktlinje mutor och andra otillbörliga förmåner
 • MSVAB-2022-00086-1 Protokollsutdrag från Kommunstyrelsen sammanträde den 2022-04-11 – Kompetensförsörjningsplan Sundsvalls kommun 2022-2024
 • MSVAB-2022-00088-1 Protokollsutdrag Samordning av inköpsfunktion
 • MSVAB-2022-00089-1 Protokollsutdrag Informationssäkerhet
 • MSVAB-2022-00090-1 Protokollsutdrag från Kommunstyrelsen sammanträde den 2022-04-11 – Minskad klimatpåverkan
 • MSVAB-2022-00116-1 Protokollsutdrag från Kommunfullmäktige sammanträde den 2022-04-25-Rev av bestämmelser om arvoden
 • NVAB-2022-00027-1 Beslut-2022000099-KS-§ 40
 • NVAB-2022-00030-1 Beslut-2021000352-KS-§ 56
 • REKO-2021-00017-9 Protokoll kommunfullmäktige 2021-12-20 §257
 • REKO-2021-00033-6 Protokoll kommunfullmäktige 2021-12-20 §258
 • REKO-2022-00018-1 Protokollsutdrag från Kommunfullmäktige sammanträde den 2022-03-28 – Årsredo
 • SVAB-2022-00112-1 Protokollsutdrag från Kommunfullmäktige sammanträde den 2022-03-28 – Årsredo
 • TVAB-2022-00043-1 KS_2022_30 – KF §74 Årsredovisning med revisionsberättelse och granskningsrapport
 • TVAB-2022-00050-1 Duved 1_62 – Åtgärdsplan Söråkers avloppsreningsverk

Nästa sammanträde; Strategidagar

Datum: 2022-08-25–26
Tid: Meddelas senare
Plats: Mellanfjärden

Ordföranden tackar för visat intresse och avslutar sammanträdet.

 

Hej och välkommen till MittSverige Vatten & Avfall.

Välj din kommun för att ta del av information som gäller där du
bor. Du kan alltid ändra ditt val i toppen av sidan.