2022-09-22 Protokoll 4 Reko

Sammanträdesprotokoll Reko Sundsvall AB. Sammanträdesdatum 2022-09-22.

Organ

Reko Sundsvall AB

Datum och tid

2022-09-22 klockan 14.15-16.15

Plats

MittSverige Vatten & Avfalls kontor, Stuvarvägen 17, konferensrum Grönsta

Ledamöter

Desislava Cvetkova, vice ordförande
Martin Jägesten
Mats Bäck
Per-Magnus Forsberg
Börje Mattsson

Frånvarande ledamöter

Ulf Sjölinder, ordförande
Susanne Engstedt

Personalrepresentanter

Jörgen Unander, Kommunal

Frånvarande personalrepresentanter

Jessica Olsson Vision

Övriga

Anneli Wikner, vd
Jonas Strandberg, affärsområdeschef avfall
Ewa Thorén, avdelningschef verksamhetsstöd (via Teams)

Protokollet omfattar §§ 28-36

Justeras

Desislava Cvetkova, vice ordförande
Per-Magnus Forsberg, justerare

Ewa Thorén, sekreterare

§ 28 Sammanträdets öppnande

Ordföranden förklarar mötet öppnat.

§ 28A Val av protokollsjusterare

Att jämte ordföranden justera dagens protokoll föreslås Per-Magnus Forsberg.

§ 28B Godkännande av dagordning

Styrelsen beslutar

att godkänna föreslagen dagordning.

§ 28C Godkännande av föregående protokoll

Styrelsen beslutar

att godkänna protokollen från styrelsemötena 2022-05-25.

A. VD Informerar

VD Informerar är en stående punkt vid varje styrelsemöte.

Informationen är av mer allmän karaktär, som inte behandlas under någon annan punkt vid styrelsemötet. Styrelsen har möjlighet att i förväg meddela önskemål om information.

Anneli Wikner informerar denna gång om:

 • Aktuell samverkan internt och externt (samråd, möten, hearings med mera)
 • T2:an i sammanfattning, inklusive viktiga händelser
 • Affärsplan 2023
 • Status i tvister
 • Uppföljning av studiebesöken och strategidagarna
 • Nästa styrelseomgång / möten

Ledamöterna ges tillfälle att ställa frågor utifrån informationen, som besvaras.

Informationsunderlag

VD-info september 2022.

B. Verksamhetsinformation Avfall

Jonas Strandberg informerar om aktuell status för avfallsverksamheten med avseende på:

 • Kommunala utredningar – Förpackningsinsamling – Återvinningscentraler
 • Översikt klimatpåverkan
 • Plockanalys fritidshus
 • Förbränningsskatten (igen)
 • Mängder och besökare

Ledamöterna ges tillfälle att ställa frågor utifrån informationen, som besvaras.

Informationsunderlag

 • Verksamhetsinformation 20220922.

C. Delrapport, stöd i avfallsfrågor till ägare av flerfamiljshusfastigheter

Magnus Wiklund informerar om pågående aktivitet att ta fram ett Informationspaket till fastighetsägare som har flerfamiljshus. Materialet ska kunna användas av fastighetsägarna för egna insatser som bidrar till bättre sortering.

För att stödja framtagandet av informationspaketet har vi bildat en fokusgrupp tillsammans med fastighetsägare som har olika typer av flerfamiljshus. Synpunkter från fokusgruppen kommer att bidra i utvecklingen av ett bättre stöd via vår hemsida.

Kopplat till det har Avfall Sverige även reviderat den nationella standarden för symboler vid skyltning, vilket ska underlätta för våra kunder när de besöker våra återvinningscentraler. Symbolerna kommer även synas på sopkärl, soprum och förpackningarna som ska kastas.

Ledamöterna ges tillfälle att ställa frågor utifrån informationen, som besvaras.

Informationsunderlag

 • Stöd i avfallsfrågor, flerfamiljshusfastigheter 20220922

Beslutsärenden

Beslut

Styrelsen beslutar

att fastställa förslag till tertialbokslut för Reko Sundsvall AB

att överlämna tertialbokslutet med därtill fogad prognos för helåret 2022 till Stadsbacken AB

Ärendet

Ewa Thorén föredrar tertialbokslut för Reko Sundsvall AB avseende perioden januari – augusti 2022 enligt utsänt underlag.

Underlagen innehåller även uppföljning av affärsplanen inklusive årets internkontrollaktiviteter.

Beslutsunderlag

 • REKO Styrelserapport 2022-08
 • Uppföljning T2 Affärsplan 2022 med plan 2023-2025

Beslut

Styrelsen beslutar

att godkänna rapport angående uppföljning av beslut fattade av kommunfullmäktige 2021.

Ärendet

En uppföljning har gjorts av de kommun-fullmäktigebeslut som överlämnades vid årsstämman i maj.

Beslutsunderlag

 • Uppföljning av – Sammanställning av beslut fattade av KF 2021

Beslut

Styrelsen beslutar

att godkänna mötesplanering 2023-01-01- -2023-12-31

Ärendet

Mötet går igenom föreslagen mötesplanering.

Beslutsunderlag

 • Planering styrelsemöten 2023-01-01–12-31

Beslut

Styrelsen beslutar

att inga nya ärenden ska läggas till styrelseloggen.

Beslut

Styrelsen beslutar

att styrelsen har tagit del av ärenden för kännedom.

Beslutsunderlag

 • MSVAB-2021-00079-2 Protokollsutdrag från Kommunstyrelsens plan- och utvecklingsutskott sammant. Mäns våld mot kvinnor
 • MSVAB-2021-00079-4 Protokollsutdrag Övriga frågor Mäns våld mot kvinnor
 • MSVAB-2022-00091-2 Protokollsutdrag Sammanställning av 100-mnkr program
 • MSVAB-2022-00144-1 Protokollsutdrag IT-system sid 1 (2)
 • MSVAB-2022-00144-1 Protokollsutdrag IT-system sid 2 (2)
 • MSVAB-2022-00145-1 Protokollsutdrag T1 Stadsbacken
 • MSVAB-2022-00146-1 Protokollsutdrag KPMGs granskning
 • MSVAB-2022-00164-1 Protokollsutdrag från Kommunfullmäktige sammanträde den 2022-06-27 – Strate
 • MSVAB-2022-00165-1 Protokollsutdrag från Kommunfullmäktige sammanträde den 2022-06-27 – Uppdra 1279184_1_1
 • NVAB-2021-00042-5 KF § 69 Detaljplan Varpsand 1278057_1_1
 • SVAB-2021-00289-3 Protokoll kommunfullmäktige 2022-05-30 §120 Strategi för social hållbarhet
 • SVAB-2021-00334-2 Protokollsutdrag från Kommunstyrelsen sammanträde den 2022-05-16 – VA Killingskär
 • SVAB-2022-00020-3 Protokollsutdrag från Kommunfullmäktige sammanträde den 2022-05-30 – Beslut Klimat- och energiplan
 • SVAB-2022-00195 Protokollsutdrag från Miljönämnden sammanträde 2022-06-08-Tidplan för åtgärder för att minska kvävebelastningen till Sundsvallsfjärden
 • SVAB-2022-00212-1 Protokollsutdrag från Kommunfullmäktige sammanträde den 2022-06-27 – Riktlin
 • TVAB-2022-00005-2 Protokollsutdrag Timrå kommun Miljö- och byggnadsnämnden – Fröland 3_2, 4_3, 4_2 och 1_1

Inga övriga frågor noteras.

Nästa sammanträde: Gemensam informationsdel för alla styrelser (formella beslut fattas på de efterföljande styrelsemötena)

Datum: 2022-10-27
Tid: 09:00-12:00
Plats: Digitalt

Nästa sammanträde: Styrelsemöte

Datum: 2022-10-28
Tid: 13:30-15:00
Plats: Digitalt

Ordföranden tackar för visat intresse och avslutar sammanträdet.

Hej och välkommen till MittSverige Vatten & Avfall.

Välj din kommun för att ta del av information som gäller där du
bor. Du kan alltid ändra ditt val i toppen av sidan.