2023-05-30 Protokoll årsstämma Reko

Sammanträdesprotokoll årsstämma Reko Sundsvall AB. Sammanträdesdatum 2023-05-30.

Organ

Reko Sundsvall AB

Datum

2023-05-30

Tid

Klockan 10:00-10:30

Plats

MittSverige Vatten & Avfall AB, Stuvarvägen 17, konferensrum: Grönsta

Ägarombud

Martin Liljeros, Stadsbacken AB

Styrelseledamöter

Helge Sjödin, Ordförande

Övriga

Anneli Wikner, VD
Ewa Thorén, Avdelningschef Verksamhetsstöd

Protokollet omfattar §§ 1-15

Justeras

Helge Sjödin, Ordförande
Martin Liljeros, Ägarombud

Ewa Thorén, Sekreterare

Ordföranden i Reko Sundsvall AB öppnar mötet.

Beslut

Stämman beslutar

att utse Helge Sjödin till ordförande för stämman. Till protokollförare utses Ewa Thorén

Beslut

Stämman beslutar

Upprättas och godkänns följande röstlängd:

Stadsbacken AB genom
Martin Liljeros, antal aktier 300, antal röster 300

Förteckningen upptar samtliga aktier i bolaget.

Beslut

Stämman beslutar

att tillsammans med ordförande utse ägarombudet, Martin Liljeros, att justera dagens protokoll

Beslut

Stämman beslutar

att godkänna föreslagen dagordning

Beslut

Stämman beslutar

att stämman blivit behörigen sammankallad enligt vad som föreskrivs i bolagsordningen

Beslut

Stämman beslutar

att godkänna framlagd årsredovisning, revisionsberättelse och lekmannarevisorns granskningsrapport för 2022

Ärendet

Företas till behandling och läggs till handlingarna, styrelsens och verkställande direktörens årsredovisning för räkenskapsåret 2022-01-01–2022-12-31 med förvaltningsberättelse, resultaträkning och balansräkning per 2022-12-31 för Reko Sundsvall AB samt revisorns berättelse jämte lekmannarevisorns granskningsrapport.

Beslut

Stämman beslutar, med revisorns tillstyrkan

att fastställa resultat- och balansräkning 2022

Beslut

Stämman beslutar

att disponera bolagets resultat enligt det i förvaltningsberättelsen angivna förslaget:

Balanserade vinstmedel 2 295 472 kr
Vinst 0 kr
Summa 2 295 472 kr

Styrelsen föreslår att vinstmedlen disponeras så att i ny räkning överförs 2 295 472 kr

Beslut

Stämman beslutar

att bevilja styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2022

Beslut

Stämman beslutar

att följa de arvodesbestämmelser som gäller för kommunens förtroendevalda och som kommunfullmäktige beslutar om; samt

att ersättning till revisor utgår enligt avtal

Beslut

Stämman beslutar

att utse revisionsföretaget KPMG AB till revisor för verksamhetsåret 2023 inklusive sådan bokslutsrevision för 2023 som sker under 2024

Ärendet

De förtroendevalda revisorerna i Sundsvalls kommun har efter upphandling av revisionstjänster i kommunkoncernen tecknat avtal med KPMG AB. Avtalet gäller i 2+1+1 år med start från räkenskapsåret 2020.

Beslut

Stämman beslutar

att anteckna att kommunfullmäktige i Sundsvall för perioden 2023 till ordinarie stämma 2027 valt styrelseordförande, vice styrelseordförande, styrelseledamöter, lekmannarevisor jämte ersättare för denne enligt följande;

Ulf Sjölinder, ordförande
Desislava Cvetkova, vice ordförande
Börje Mattsson, styrelseledamot
Drinor Seljmani, styrelseledamot
Jan-Erik Iversen, styrelseledamot
Martin Jägesten, styrelseledamot
Per-Magnus Forsberg, styrelseledamot

Jan Heijbel, lekmannarevisor
Rodney Engström, lekmannarevisor ersättare

Beslut

Stämman beslutar

att Sammanställning av beslut fattade av kommunfullmäktige 2022 som berör de kommunala bolagen, i tillämpliga delar även ska gälla inom Reko Sundsvall AB

Ärendet

Ägarombudet för Stadsbacken AB lämnar över Sammanställning av beslut fattade av kommunfullmäktige 2022 som berör de kommunala bolagen, som i tillämpliga delar även ska gälla inom Reko Sundsvall AB.

Stämman avslutas genom att ordföranden tackar deltagarna för visat intresse.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hej och välkommen till MittSverige Vatten & Avfall.

Välj din kommun för att ta del av information som gäller där du
bor. Du kan alltid ändra ditt val i toppen av sidan.