2023-05-30 Protokoll årsstämma SVAB

Sammanträdesprotokoll årsstämma Sundsvall Vatten AB. Sammanträdesdatum 2022-05-30.

Organ

Sundsvall Vatten AB

Datum

2023-05-30

Tid

Klockan 09:30-10:00

Plats

MittSverige Vatten & Avfall AB, Stuvarvägen 17, konferensrum Grönsta

Ägarombud

Martin Liljeros Stadsbacken AB

Styrelseledamöter

Helge Sjödin, Ordförande

Övriga

Anneli Wikner, VD
Ewa Thorén, Avdelningschef Verksamhetsstöd

Protokollet omfattar §§ 1-15

Helge Sjödin, Ordförande
Martin Liljeros, Ägarombud

Ewa Thorén, Sekreterare

Ordföranden i Sundsvall Vatten AB öppnar mötet.

Beslut

Stämman beslutar

att utse Helge Sjödin till ordförande för stämman. Till protokollförare utses Ewa Thorén

Beslut

Stämman beslutar

att ägarens samtliga aktier är representerade genom kommunfullmäktige i Sundsvall protokollsutdrag 2015-04-27, § 96

Upprättas och godkänns följande röstlängd:

Stadsbacken AB genom
Martin Liljeros, antal aktier 1000, antal röster 1000

Förteckningen upptar samtliga aktier i bolaget.

Beslut

Stämman beslutar

att tillsammans med ordförande utse ägarombudet, Martin Liljeros, att justera dagens protokoll

Beslut

Stämman beslutar

att godkänna föreslagen dagordning

Beslut

Stämman beslutar

att stämman blivit behörigen sammankallad enligt vad som föreskrivs i bolagsordningen

Beslut

Stämman beslutar

att godkänna framlagd årsredovisning, revisionsberättelse och lekmannarevisorns granskningsrapport för 2022

Ärendet

Företas till behandling och läggs till handlingarna, styrelsens och verkställande direktörens årsredovisning för räkenskapsåret 2022-01-01–2022-12-31 med förvaltningsberättelse, resultaträkning och balansräkning per 2022-12-31 för Sundsvall Vatten AB samt revisorns berättelse jämte lekmannarevisorns granskningsrapport.

Beslut

Stämman beslutar, med revisorns tillstyrkan

att fastställa resultat- och balansräkning 2022

Beslut

Stämman beslutar

att disponera bolagets resultat enligt det i förvaltningsberättelsen angivna förslaget:

Balanserade vinstmedel 4 580 354 kr
Vinst 2 577 001 kr
Summa 7 157 355 kr

Styrelsen föreslår att vinstmedlen disponeras så att i ny räkning överförs 7 157 355 kr

Beslut

Stämman beslutar

att bevilja styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2022

Beslut

Stämman beslutar

att följa de arvodesbestämmelser som gäller för kommunens förtroendevalda och som kommunfullmäktige beslutar om; samt

att ersättning till revisor utgår enligt avtal

Beslut

Stämman beslutar

att utse revisionsföretaget KPMG AB till revisor för verksamhetsåret 2023 inklusive sådan bokslutsrevision för 2023 som sker under 2024

Ärendet

De förtroendevalda revisorerna i Sundsvalls kommun har efter upphandling av revisionstjänster i kommunkoncernen tecknat avtal med KPMG AB. Avtalet gäller i 2+1+1 år med start från räkenskapsåret 2020.

Beslut

Stämman beslutar

att anteckna att kommunfullmäktige i Sundsvall för perioden 2023 till ordinarie stämma 2027 valt styrelseordförande, vice styrelseordförande, styrelseledamöter, lekmannarevisor jämte ersättare för denne enligt följande;

Arianne Sundman, ordförande
Leif Nilsson, vice ordförande
Helge Sjödin, styrelseledamot
Kevin Sahlin, styrelseledamot
Per-Magnus Forsberg, styrelseledamot
Jan Heijbel, lekmannarevisor
Rodney Engström, lekmannarevisor ersättare

Beslut

Stämman beslutar

att Sammanställning av beslut fattade av kommunfullmäktige 2022 som berör de kommunala bolagen, i tillämpliga delar även ska gälla inom Sundsvall Vatten AB

Ärendet

Ägarombudet för Stadsbacken AB lämnar över Sammanställning av beslut fattade av kommunfullmäktige 2021 som berör de kommunala bolagen, som i tillämpliga delar även
ska gälla inom Sundsvall Vatten AB.

Stämman avslutas genom att ordföranden tackar deltagarna för visat intresse.

Hej och välkommen till MittSverige Vatten & Avfall.

Välj din kommun för att ta del av information som gäller där du
bor. Du kan alltid ändra ditt val i toppen av sidan.