2023-02-21 Protokoll 1 SVAB 2023

Sammanträdesprotokoll SVAB 2023-02-21

Organ: Sundsvall Vatten AB
Datum och tid: 2023-02-21
Klockan: 09:00-17:00
Plats: Elite Hotel Knaust, konferensrum Oscar 2
Ledamöter
Helge Sjödin Ordförande
Desislava Cvetkova Vice ordförande
Per-Magnus Forsberg
Emil Esping
Frånvarande ledamöter Kenneth Challis
Personalrepresentanter Jörgen Unander Kommunal
Jessica Olsson Vision
Övriga Anneli Wikner VD
Tomas Larsson Affärsområdeschef VA
Ewa Thorén Avd.chef Verksamhetsstöd
Anita Lindholm KMA-samordnare Lena Jönsson HR-ansvarig Therese Malmgren Auktoriserad revisor, KMPG
Maria Roos Projektledare, Projekt
Malin Tuvesson Process- och Utvecklingsansvarig Avlopp, Utveckling

Protokollet omfattar §§ 1-11

Justeras
Helge Sjödin Emil Esping
Ordförande Justerare
Ewa Thorén
Sekreterare

§ 1 Sammanträdets öppnande

Ordföranden förklarar mötet öppnat.

§ 1A Val av protokollsjusterare

Att jämte ordföranden justera dagens protokoll föreslås Emil Esping.

§ 1B Godkännande av dagordning

Styrelsen beslutar att godkänna föreslagen dagordning.

§ 1C Godkännande av föregående protokoll

Styrelsen beslutar att godkänna protokoll från styrelsemöte 2022-10-27.

§ 2 INFORMATIONSPUNKTER

A. VD Informerar

VD Informerar är en stående punkt vid varje styrelsemöte.
Informationen är av mer allmän karaktär, som inte behandlas under någon annan punkt vid styrelsemötet. Styrelsen har möjlighet att i förväg meddela önskemål om information.
Anneli Wikner informerar denna gång om:

 • Körschemat för dagen, som innebär att samtliga bolag i MSVA-gruppen har sina styrelsemöten parallellt

B. Hållbarhetsindex 2022

Tomas Larsson informerar om hållbarhetsindex för vattenbolagen i MSVA-gruppen. Hållbarhetsindex är ett verktyg från Svenskt Vatten som visar om VA-verksamheten är långsiktigt hållbar och används bland annat för att identifiera åtgärder framåt.
Sammanfattning – vad kan vi arbeta med för att förbättra vår verksamhet på längre sikt?

 • Arbeta för minskat vattensvinn/energitapp i form av vattenförluster och användning av elenergi inom vissa verksamheter.
 • Rötning av mer slam är ett långsiktigt mål som hanteras genom vårt arbete med avloppsstrategin.
 • Påverka så att kommunerna upprättar skyfallsplaner och definierar översvämningssäker höjdsättning.
 • Färdigställa förnyelseplaner för ledningsnät och vidta arbeten som ändrar förnyelsetakt och minskar vattenläckaget.
 • Förändring mot långsiktigt hållbar slamhantering med utnyttjande av exempelvis växtnäring, i enlighet med vår slamstrategi.

Svenskt Vattens sammanfattande rapport för 2022 är ännu inte framtagen, men kommer delges styrelserna när den är framtagen.
Ledamöterna ges tillfälle att ställa frågor utifrån informationen, som besvaras.

C. Nya avloppsdirektiv – remissvar

Tomas Larsson informerar om att EU-kommissionen presenterade sitt förslag till ett nytt direktiv om rening av avlopp från tätbebyggelse den 26 oktober, det så kallade Avloppsdirektivet.
Det nya Avloppsdirektivet innehåller en hel del förändringar mot det som gäller idag (som är från 1991) och kommer att påverka avloppsreningsverkens arbete i flera decennier framåt.
Miljödepartementet har skickat ut förslaget på remiss till cirka 120 olika instanser, dock inte till MSVA eller någon av MSVA:s ägarkommuner. Bolaget har istället valt att lämna synpunkter till Svenskt Vatten på deras remissvar, samt att medverka i ett gemensamt remissvar tillsammans med Lumire, Hemab, Vatten & miljöresurs, Boden och Sollefteå.
Ledamöterna ges tillfälle att ställa frågor utifrån informationen, som besvaras.
Informationsunderlag

 • Remiss nytt Avloppsdirektiv

D. Övrig aktuell VA-info

Tomas Larsson informerar om TVAB:s uppdrag i samband med förberedelserna inför nyetablering i Torsboda.
TVAB har fått i uppdrag att titta på hur man kan försörja exploateringsområdena Torsboda norr och syd samt Midlanda med kommunalt VA, samt hur man skulle kunna förse dessa exploateringsområden med ett processvatten av teknisk karaktär. I uppdraget ingår även tillfälligt VA/Byggvatten.
Arbetet hittills har bestått av följande:

 • 2021 togs en rapport fram om hur TVAB skulle kunna säkerställa VA-tjänsterna till exploateringsområdena. Då var fokuset på att bygga ett nytt ARV vid Midlanda för omhändertagande av spillvatten
 • 2022 har en vägvalsutredning tagits fram. Den visar att ett nytt avloppsreningsverk vid Söråker bör anläggas, för att kunna ta emot belastningen från exploateringsområdena och tillkommande bostadsområden i Söråker.
 • Utreder kapaciteten för processvattenFörberedande planering som pågår är:
 • Beslut att genomföra en totalentreprenad i samverkan
 • Inbjudan till ansökan att lämna anbud(prekvalificering) är klart
 • Utvärdering av skallkrav och därefter inbjudan att lämna anbud är klart
 • Utvärdering/intervjuer pågår under februari 2023
 • Tilldelning, planeras till slutet av februari/mars
 • Därefter sätts organisationen och upphandlingar av nödvändiga resurser genomförs under mars-april 2023.
 • Projektering, Tillståndsprocess, Produktion mm startar, om nödvändiga beslut fattats.
  Ledamöterna ges tillfälle att ställa frågor utifrån informationen, som besvaras.

E. Klimatneutrala 2030

 • Anita Lindholm informerar om genomförda aktiviteter under 2022 och dess resultat:
 • Klimatberäkning för drift av Tivoli och Bällsta avloppsreningsverk
 • Klimatberäkning för drift av Wifsta vattenverk
 • Kartläggning av klimatpåverkan från drift av återvinningscentralerna
 • Kartläggning av klimatpåverkan från insamling av avfall och slam samt transport av avfall från återvinningscentralerna till uppsamlingsanläggningar i närområdet.
 • Beräkning av klimatpåverkan från snöröjning på våra VA-anläggningarPlaneringen framåt innehåller följande för VA:
 • Lustgasmätningar i anslutning till kvävereningspiloten vid Fillans avloppsreningsverk
 • Deltagande i Svenskt Vattens frivilliga åtagande för egenkontroll av metan – Ger oss stöd i att systematiskt identifiera och reducera utsläpp av metan
 • Klimatberäkningar för anläggningar samordnas med planerade energikartläggningar på avloppsreningsverk (> 2000 pe).
 • Gemensam beräkning för alla vattenanläggningar under 2023
 • Klimatberäkning för ett entreprenadprojekt inom VA
 • Utreda möjligheter till egen klimatneutral elproduktion – Placering av solceller på våra anläggningar – Elproduktion från biogasPlaneringen framåt innehåller följande för avfall:
 • Vi fortsätter följa vår klimatpåverkan från transporter och drift av återvinningscentralerna
 • Vi har dialog med entreprenörer för löpande uppföljning av transporter
 •  Vi följer Avfall Sveriges arbete med klimatfrågan
  Ledamöterna ges tillfälle att ställa frågor utifrån informationen, som besvaras.

Informationsunderlag

 • Projekt Kartlägga klimatpåverkan

F. Årlig uppföljning arbetsmiljöarbete, samt övergripande HR-info

Lena Jönsson informerar om att enligt § 11 AFS 2001:1 (Systematiskt arbetsmiljöarbete, SAM) ska arbetsgivaren varje år göra en uppföljning av sitt systematiska arbetsmiljöarbete. Uppföljningen skall dokumenteras skriftligt.
Målsättningen med MSVA:s arbetsmiljöarbete är att skapa en arbetsplats som upplevs utvecklande och stimulerande för alla medarbetare. Vi erbjuder ett tryggt och öppet arbetsklimat där kränkande särbehandling och utanförskap aktivt motverkas.
Systematiskt arbetsmiljöarbete ingår som en naturlig del i den ordinarie verksamheten och alla medarbetare har ett ansvar att följa våra rutiner och riktlinjer som gäller för en god och säker arbetsmiljö.
Ledamöterna ges tillfälle att ställa frågor utifrån informationen, som besvaras.
Informationsunderlag

Uppföljning arbetsmiljö 2022

G. Fastighetsnära insamling

Jonas Strandberg informerar om att från 1 januari 2024 är insamling av förpackningar från hushåll ett kommunalt ansvar. 1 januari 2026 ska insamling ske från populära platser och 1 januari 2027 ska det finnas ett etablerat system för fastighetsnära insamling.
I Sundsvalls kommuns avfallsplan finns följande mål fram till 2030:

 • Ingen återvinningsbar plast i restavfallet
 • Minskning av användningen av plast i kommunen
  Informationsunderlag
 • FörpackningsinsamlingBESLUTSÄRENDEN

§ 3 Årsredovisning 2022

Styrelsen beslutar att anta upprättat förslag till årsredovisning med bokslut för 2022 för SVAB, vilken ska överlämnas till bolagsstämman för fastställelse och till Stadsbacken AB för kännedom.
Ärendet
Företas till behandling förslag till årsredovisning med bokslut för år 2022 för SVAB. Therese Malmgren går igenom MSVA-gruppens revision för 2022. Revisionen innehåller inte några anmärkningar mot styrelsens och VD:s sätt att handha sina uppgifter.
Beslutsunderlag

 •  Revisionsrapport 2022 MSVA-gruppen
 • SVAB 2022 ÅR
 • SVAB Styrelserapport 202212
 • Uppföljning Affärsplan 2022 med plan för 2023-2025 Helår

  § 4 Årsstämma 2023

Styrelsen beslutar att ordinarie årsstämma med SVAB hålls den 2023-05-30
med början kl. 09:30.
Ärendet
Förslag till datum för årsstämman är anpassat till Stadsbacken ABs tidplan.

§ 5 Granskning av arbetsmiljöarbetet

Styrelsen beslutar att godkänna framtaget svar på rekommendationer från KPMG; samt
att uppdra till VD att översända svaret till KPMG
Ärendet
Revisorerna i Sundsvalls kommun har via KPMG gjort en särskild granskning av arbetsmiljöarbetet i bolagen inom Stadsbackenkoncernen.
KPMG har begärt att respektive styrelse lämnar synpunkter på de slutsatser som finns redovisade i rapporten senast 20 mars 2023.
Bolaget har tagit fram ett förslag till svar på de rekommendationer KPMG har föreslagit i sin rapport. Samtliga rekommendationer är uppfyllda och föranleder inga ytterligare åtgärder.
Beslutsunderlag

 • Beslutsärende Granskning av arbetsmiljöarbetet
 • Bilaga 1 Rapport, Granskning av arbetsmiljöarbetet
 • Bilaga 2 Svar till KPMG

§ 6 Ärenden för kännedom från respektive ägarkommun

Styrelsen beslutar att styrelsen har tagit del av ärenden för kännedom.
Ärendet
Beslutsunderlag

 •  MSVAB-2021-00079-8 Protokollsutdrag från Kommunstyrelsens plan- och utvecklingsutskott den 2022-11-15 – Mäns våld mot kvinnor
 • MSVAB-2021-00098-2 Protokollsutdrag från Kommunstyrelsen sammanträde den 2022-12-05 – Revidering av riktlinje distansarbete
 • MSVAB-2022-00087-3 Protokollsutdrag från KF den 2022-11-28 – Antagande av översiktsplan Sundsvall 2040
 • MSVAB-2022-00236-1 Protokollsutdrag från Kommunstyrelsen sammanträde den 2022-11-14 – Sammanträdesdagar
 • MSVAB-2022-00242-1 Protokollsutdrag Kartläggning av koncernens risker
 • MSVAB-2022-00248-1 KF §227 Val av kommunal revisor i MittSverige Vatten och avfall AB för tiden 2023-01-01–2026-12-31
 • MSVAB-2022-00249-1 KF §247 Val av vice ordförande i styrelsen för MittSverige Vatten & Avfall AB
 • MSVAB-2022-00250-1 Protokollsutdrag från Kommunstyrelsen sammanträde den 2022-12-05-Nämndernas uppföljning Natur- och friluftsplan
 • MSVAB-2022-00258-1 Protokollsutdrag från KF sammanträde den 2022-12-19 – Mål och resursplan 2023-2024 med plan för 2025-2026
 • MSVAB-2023-00006-1 Protokoll KF 2022-12-19 § 57 val av kommunala nämnder bolag mm
  Sundsvall Vatten AB Sammanträdesprotokoll
 •  MSVAB-2023-00029-1 Protokoll KF 2023-01-30 § 9 Samverkan mellan Sundsvall och Ånge – gemensam IT
 • NVAB-2022-00045-3 Beslut-2022000250-KS-§ 80
 • NVAB-2023-00001-1 Beslut-2022000355-KS-§ 17
 • REKO-2022-00029-4 Protokollsutdrag från KS den 2022-11-14 – Avfallstaxa 2023
 • REKO-2022-00029-4 Protokollsutdrag från KS den 2022-11-28 – Avfallstaxa 2023
 • REKO-2022-00055-1 Protokollsutdrag från KF sammanträde den 2022-12-19 – Revidering av lokala föreskrifter för avfallshantering
 • SVAB-2020-00351-4 Protokollsutdrag från KF sammanträde den 2022-12-19 – Revidering av verksamhetsområde för VA längs Njurundakusten
 •  SVAB-2022-00318-1 Protokollsutdrag från Kommunfullmäktige sammanträde den 2022-10-31 – VA-avgifter
 • TVAB-2020-00097-2 KS_2020_458 – KF §192 VA Policy
 • TVAB-2022-00069-5 KS_2022_293 – KF §174 VA-taxa 2023, Timrå Vatten
 • TVAB-2022-00090-1 KS_2022_365-KS §288 Styrdokument för kommunala bolag
 • TVAB-2022-00106-1 KS_2022_349 – KF §179 Ägardirektiv Timrå Vatten AB – Revidering
 • TVAB-2022-00107-1 KS_2022_365 – KF §176 Styrdokument för kommunala bolag
 • TVAB-2022-00115-1 KS_2022_418 – KF §216 Val av ombud till ordinarie och ev extra bolagsstämma
 • TVAB-2022-00117-1 KF §226 Val av kommunal revisor i Timrå Vatten AB för tiden 2023-01-01–2026-12-31
 • TVAB-2022-00118-1 KF §244 Val av ledamöter i styrelsen för Timrå Vatten AB
 • TVAB-2022-00119-1 KF §245 Val av ordförande och vice ordförande i styrelsen för Timrå Vatten AB

§ 7 Svar till kund angående VA-utbyggnad i Bergafjärden

Styrelsen beslutar att ställa sig bakom framtaget svar; samt att uppdra till VD att översända svaret till kunden
Ärendet
Året-runt-boende kund i område A Bergafjärden/Marna, har kontaktat MittSverige Vatten & Avfalls styrelse om svårigheten i att hitta en hållbar lösning för egen del, med anledning av utbyggnaden av kommunalt vatten och avlopp längs Njurundakusten.
Sundsvall Vatten AB bygger på uppdrag av Sundsvalls kommunfullmäktige ut kommunalt vatten och avlopp i beslutade områden längs Njurundakusten. Första området att anslutas är Bergafjärden/Marna, också i projektet kallat ”Område A”. Anslutning till avlopp är obligatoriskt medan vatten är frivilligt vid uppvisande av godkänt vattenprov. Genomsnittskostnaden för en fastighet är cirka 180 000 kronor, beroende på tomtyta.
Beslutsunderlag

 • Beslutsärende Svar till kund angående VAutbyggnad i Bergafjärden
 • Bilaga 1 Brev till styrelsen MSVA
 • Bilaga 2 Svar till kund angående VA-utbyggnad i Bergafjärden

Ordförandens signatur Justerarens signatur Sekreterarens signatur Utdragsbestyrkande

§ 8 Ställningstagande, Avloppshantering centrala Sundsvall

Styrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige besluta
att välja att genomföra Scenario 1, centraliserad avloppsvattenrening till ett nytt centraliserat avloppsreningsverk, för Sundsvalls tätort inklusive Alnö och Njurunda;
att ge Sundsvall Vatten AB i uppdrag att inleda projektering och tillståndsansökan för Scenario 1;
att godkänna en budget på 400 mnkr för genomförande av projektering och tillståndsansökan för Scenario 1;
att uppdra till Sundsvall Vatten AB att efter färdigställd projektering och tillståndsansökan återkomma till kommunfullmäktige för slutligt investeringsbeslut för Scenario 1; samt
att härmed anse att att-satserna fem och sex i kommunfullmäktigebeslut 2019-10-28 § 203 är besvarade i bilaga 2 Genomförbarhetsanalys
Ärendet
Maria Roos och Malin Tuvesson informerar om att de tre största reningsverken inom Sundsvall Vatten AB (SVAB) står inför stora investeringsbehov på grund av bland annat kommande reningskrav och stadsutveckling. MittSverige Vatten & Avfall (MSVA), på uppdrag av SVAB, har genomfört fördjupade utredningar kring centrala Sundsvalls framtida avloppsvattenrening. Arbetet har genomförts i nära samverkan med berörda förvaltningar inom Sundsvalls kommun.
Framlagt ärende innebär att SVAB:s styrelse förordar Scenario 1 utifrån de fördjupade utredningarna, det vill säga ett nytt gemensamt avloppsreningsverk som medför centraliserad avloppsvattenreningen för Sundsvalls tätort inklusive Alnö och Njurunda, samt föreslår kommunfullmäktige att besluta om detta.

Styrelsens beslut innebär även att föreslå kommunfullmäktige att besluta om budgeten för kommande projektering och tillståndsansökan för Scenario 1, samt ge SVAB i uppdrag att genomföra projekteringen och söka erforderliga tillstånd för nytt centraliserat avloppsreningsverk.
Slutligen innebär beslutet att styrelsen föreslår att kommunfullmäktige ger i uppdrag till SVAB att efter färdigställd projektering och tillståndsansökan återkomma till kommunfullmäktige för slutligt investeringsbeslut.
Utöver det besvaras att-satserna fem och sex i kommunfullmäktigebeslut 2019-10-28 § 203 i bilaga 2 Genomförbarhetsanalys.
Till tjänsteärendet tillhör fem bilagor. Bilaga 1, som innehåller en kommunikationsplan, kommer löpande uppdateras utifrån de beslut och insatser som sker för beslutsärendet.
Ledamöterna ges tillfälle att ställa frågor utifrån informationen, som besvaras.
Ledamöterna enas om justera föreslagen att-sats ett. Justering består i att ändra från ”…centralisering av avloppsvattenrening…” till ”…centraliserad avloppsvattenrening…”.
Beslutsunderlag

 • Bilaga 1 Kommunikationsplan
 • Bilaga 2 Genomförbarhetsanalys
 • Bilaga 3 Multikriterieanalys inklusive känslighetsanalys
 • Bilaga 4 Tidigare fattade beslut
 •  Bilaga 5 Förteckning av genomförda utredningar och ordlista

Tjänsteärende ställningstagande avloppshantering

§ 9 Kvarstående ärenden, styrelselogg

Utgår denna gång.

§ 10 Övriga frågor och nästa sammanträde

Inga övriga frågor noteras.
Nästa sammanträde: Styrelsemöte
Datum: 2023-05-30
Tid: 13:00-15:00
Plats: MittSverige Vatten & Avfalls kontor, konferensrum Grönsta

§ 11 Avslutning

Ordföranden tackar för visat intresse och avslutar sammanträdet.

Hej och välkommen till MittSverige Vatten & Avfall.

Välj din kommun för att ta del av information som gäller där du
bor. Du kan alltid ändra ditt val i toppen av sidan.