2021-02-18 Protokoll 1 SVAB

Sammanträdesprotokoll Sundsvall Vatten AB. Sammanträdesdatum 2021-02-18.

Organ:

Sundsvall Vatten AB.

Datum och tid:

 • 2021-02-18 klockan 14.30-15.30
 • 2021-02-18 klockan 9.00-12.00

Informationsärenden och gemensamma muntliga föredragningar för samtliga styrelser i MSVA-gruppen.

Plats:

 • Digitalt via Skype.

Ledamöter:

 • Helge Sjödin, ordförande
 • Desislava Cvektkova, vice ordförande (via Skype)
 • Kenneth Challis, (via Skype)
 • Mats Zetterberg, (via Skype)
 • Per-Magnus Forsberg, (via Skype).

Personalrepresentanter:

 • Jörgen Unander, Kommunal (via Skype)
 • Lars-Erik Löfdahl, Vision (via Skype).

Övriga

 • Anneli Wikner, VD
 • Tomas Larsson, avdelningschef, Affärsområde VA (via Skype)
 • Ewa Thorén, avdelningschef, Verksamhetsstöd
 • Therese Malmgren, auktoriserad revisor, KMPG (via Skype)
 • Malin Tuvesson, process- och utvecklingsansvarig, Avlopp (via Skype)
 • Maria Roos, projektledare (via Skype).

Protokollet omfattar §§ 1-11

Justeras:

 • Helge Sjödin, ordförande
 • Per-Magnus Forsberg, justerare

Ewa Thorén, sekreterare.

§ 1 Sammanträdets öppnande

Ordföranden förklarar mötet öppnat.

§ 1A Val av protokollsjusterare

Att jämte ordföranden justera dagens protokoll föreslås Per-Magnus Forsberg.

§ 1B Godkännande av dagordning

Styrelsen beslutar
att godkänna föreslagen dagordning.

§ 1C Godkännande av föregående protokoll

Styrelsen beslutar
att godkänna protokoll från styrelsemöte 2020-10-29.

A. VD Informerar

VD Informerar är en stående punkt vid varje styrelsemöte.

Informationen är av mer allmän karaktär, som inte behandlas under någon annan punkt vid styrelsemötet. Styrelsen har möjlighet att i förväg meddela önskemål om information.

Anneli Wikner informerar denna gång om:

 • I korthet. På grund av covid-19 är samarrangemanget med VA-guiden och Sundsvalls kommun framflyttat till 2023 eller 2024.
 • Forskning och utveckling
 • Tillsyn, incidenter, tvist och ständiga förbättringar
 • Status Covid 19 och klass 3 vädervarning
 • MSVA-gruppens årsredovisning/bokslut 2020 i sammanfattning.

Informationsunderlag

VD-info februari 2021.

B. Läkemedelsrening, FoU-projekt

Malin Tuvesson informerar om genomförd förstudie gällande läkemedelsrening i Sundsvall, som pågått från augusti 2019 till januari 2021. Projektet genomfördes i samarbete med IVL Svenska miljöinstitutet samt WSP och finansierades till 90 procent med bidrag från Naturvårdsverket.

Förutsättningarna för projektet har varit avloppsstrategins pågående fördjupade utredningar och dess antagna belastningar och reningskrav för BOD, kväve och fosfor.

Syftet med projektet var att utreda behovet och förutsättningarna för läkemedelsrening vid de tre största reningsverken i Sundsvall samt vid ett eventuellt nytt centraliserat reningsverk.

Läkemedelsrester får allt mer uppmärksamhet eftersom de följer med från användare till miljö. Det blir samtidigt också en hållbarhetsfråga ur ett annat perspektiv då läkemedelsrening vid avloppsreningsverken bland annat innebär ökad energiförbrukning.

Rent generellt kan man säga att dagens avloppsreningsverk i Sverige gör sitt jobb bra. De renar avloppsvattnet från de föroreningar som är tänkta att renas. Där ingår normalt inte rening av läkemedelsrester. Införande av läkemedelsrening skulle kräva stora investeringar i svenska avloppsreningsverk.

Genomförd studie i Sundsvall visar att de flesta läkemedels- rester förekommer i så låga halter att de inte utgör risk för påverkan på havsmiljön. Sundsvallsfjärden är dock känslig på grund av dess lite inneslutna läge, där renat avloppsvatten från Tivoliverket i centrala Sundsvall släpps ut. De uppmätta halterna av vissa läkemedelsrester i fjärden ligger nära och ibland över gränsvärdena, exempelvis hormonet etinylöstradiol, som bland annat finns i p-piller och flera andra hormonpreparat.

Oavsett lösning visar studien på att det kommer att krävas omfattande investeringar att införa läkemedelsrening.

Det ska noteras att det går att påverka en hel del själv som privatperson. Läkemedel som innehåller diklofenak är ett bra exempel där det finns bra alternativ som kan renas de bort till nästan 100 procent vid våra reningsverk.

Information om projektet kommer att läggas ut på MSVAs hemsida. Rapporten i sin helhet kan laddas ner från Förstudie läkemedelsrening Sundsvall, Hammarby sjöstadsverk.

C. Fördjupande utredningar, MSVA-gruppen Avloppsstrategi

Maria Roos informerar om arbetet med avloppsstrategins fördjupade utredningar i Sundsvall, som innehåller tre scenarier:

 1. Centraliserad avloppsvattenrening vid en ny lokalisering
  Nytt avloppsreningsverk på ny lokalisering anpassad efter kommande reningskrav.
 2. Centraliserad slamhantering vid Fillan avloppsreningsverk 
  Centraliserad slamhantering på Fillan avloppsreningsverk och vattenbehandling kvar på befintliga verk anpassade efter kommande reningskrav.
 3. Befintlig struktur
  Befintliga verk anpassas efter kommande krav.

De tekniska delutredningarna håller på att sammanställas och under våren 2021 kommer olika finansieringsmodeller tas fram för att visa de tre scenariernas påverkan på VA-taxan. Parallellt påbörjas ett förankringsarbete med SVABs styrelse som även inkluderar Stadsbacken och Sundsvalls kommun.

Ett färdigt beslutsunderlag förväntas vara färdigt vid årsskiftet 2021/2022. I beslutsunderlaget kommer de tre scenarierna jämföras utifrån målet att tillhandahålla en långsiktigt hållbar allmän avloppsvattenhantering, som möjliggör en positiv samhällsutveckling.

D. Remissvar Samråd Havs och Vattenmyndighetens förslag till åtgärdsprogram för havsmiljön

Tomas Larsson informerar om att kommunstyrelsen i Sundsvall
har begärt in synpunkter från berörda förvaltningar och kommunala bolag rörande Havs och Vattenmyndighetens förslag till åtgärdsprogram för havsmiljön.

SVAB har inga synpunkter på samrådshandlingarna.
De åtgärder som föreslås i åtgärdsprogrammet för Havsmiljön är inte riktade mot MSVA-gruppens verksamheter, utan i stor utsträckning fiskenäringen och berörda myndigheter.

Ovanstående gäller även för övriga bolag och förvaltningar inom Sundsvalls kommun, vilket innebär att kommunstyrelsen inte kommer besvara remissen.

Informationsunderlag:

 • Informationsärende Remissvar SVAB HaV
 • Bilaga 1 Remissvar SVAB samråd HaV.

Beslutsärenden

Beslut

Styrelsen beslutar
att anta upprättat förslag till årsredovisning med bokslut för 2020 för SVAB och SVAB-koncernen vilken ska överlämnas till bolagsstämman för fastställelse och till Stadsbacken AB för kännedom.

Ärendet

Företas till behandling förslag till årsredovisning med bokslut för år 2020 för SVAB.

Therese Malmgren går igenom MSVA-gruppens revision för 2020. Revisionen innehåller inte några anmärkningar mot styrelsens och VD:s sätt att handha sina uppgifter.

Tomas Larsson informerar om hållbarhetsindex för VA-bolagen i MSVA-gruppen. Hållbarhetsindex är ett verktyg från Svenskt Vatten som visar om VA-verksamheten är långsiktigt hållbar och används bland annat för att identifiera åtgärder framåt.

Jonas Strandberg går igenom den plockanalys som genomförts för avfallsbolaget i Sundsvall, som visar på en betydande förbättring i hushållens sortering under 2020.

Beslutsunderlag:

 • Bolagsrapport helårsrapportering SVAB, 2020
 • MSVA års- och hållbarhetsredovisning
 • SVAB Styrelserapport 202012
 • SVAB ÅR 2020
 • Uppföljning helår Affärsplan 2020.

Beslut

Styrelsen beslutar
att ordinarie årsstämma med SVAB hålls den 2021-05-27 med början klockan 9.30.

Ärendet

Förslag till datum för årsstämman är anpassat till Stadsbacken ABs tidplan.

Beslut

Styrelsen beslutar
att godkänna remissvaret, samt
att uppdra till VD att översända remissvaret till kommunstyrelsen.

Ärendet

Kommunstyrelsen i Sundsvall har begärt in synpunkter från berörda förvaltningar och kommunala bolag rörande Vattenmyndigheternas Samråd om förvaltningsplan, åtgärdsprogram och miljökvalitetsnormer 2021-2027. MittSverige Vatten & Avfall AB har sammanställt ett remissvar utifrån VA-organisationens perspektiv som är giltigt för de tre VA-bolagen inom MSVA-gruppen.

Remissvaret innefattar synpunkter på i första hand förslaget till åtgärdsprogram för Bottenhavets vattendistrikt 2021-2027.

I tillägg till det lämnas kommentarer på klassning av miljökvalitetsnormer och förslag på enskilda åtgärder i VISS (Vatteninformationssystem Sverige) fram till sista svarsdatum 2021-04-30.

Beslutsunderlag:

 • Beslutsärende Remissvar Samråd om förvaltningsplan, åtgärdsprogram och miljökvalitetsnormer
 • Bilaga 1 Remissvar SVAB samråd vattenförvaltningen.

Beslut

Styrelsen beslutar
att SVAB ska överlåta befintligt avtal med Wifsta Water AB till Midlanda Centrum AB, i enlighet med kommunfullmäktige i Timrås beslut 2020-10-26, § 164; samt
att uppdra till VD att genomföra överlåtelsen.

Ärendet

Anneli Wikner informerar om att Timrå kommun har ett bolag, Wifsta Water AB, vars huvudsakliga verksamhet är att marknadsföra och vidareförsälja renvatten. För att möjliggöra Wifsta Water ABs uppdrag finns ett avtal med SVAB om möjlighet till leverans av grundvatten från Wifsta vattentäkt.

Enligt avtalet är leveranskapaciteten vid inkopplingspunkten max 50 l/s och en prismodell finns upprättad. Wifsta Water AB äger inte rätt till vattenleverans av sådan omfattning att detta skulle inkräkta på SVABs leveransskyldighet enligt dricksvattenleveransavtalet med Timrå Vatten AB.

2020-10-26, § 26 fattade kommunfullmäktige i Timrå beslut om att fusionera Wifsta Water AB med Midlanda Centrum AB. Fusionen kommer att genomföras under förutsättning att befintligt avtal mellan Wifsta Water AB och SVAB överlåts till Midlanda Centrum AB.

Styrelsen behöver fatta beslut om ovanstående avtalsöverlåtelse.

Beslutsunderlag:

 • Beslutsärende Avtal mellan SVAB och Wifsta Water AB
 • Bilaga 1 Avtal mellan Wifsta Water AB och SVAB
 • Bilaga 2 Protokollsutdrag Timrå kommun, 2020-10-26, § 164.

Beslut

Styrelsen beslutar
att godkänna genomförda revideringar i affärsplan 2021-2024; att fastställa affärsplan 2021-2024; samt
att överlämna den fastställda affärsplanen 2021-2024 till Stadsbacken AB.

Ärendet

Ewa Thorén informerar om att styrelserna i MSVA-gruppen årligen tar fram en gemensam affärsplan för kommande fyra år. I slutet av oktober 2020 fattade samtliga styrelser inom MSVA-gruppen beslut om affärsplanen för perioden 2021-2024.

NVABs styrelse antog affärsplanen 2021-2024 under förutsättning att kommunfullmäktige i Nordanstig fattade beslut om VA-taxa 2021, vilket beslutades 2020-11-23, § 76.

Rekos styrelse antog affärsplanen 2021-2024 under förutsättning att kommunfullmäktige i Sundsvall fattade beslut om framlagt förslag till reviderad avfallstaxa, vilket beslutades 2020-12-21, § 193.

Ovanstående beslut föranleder en revidering av affärsplanen för perioden 2021-2024, för att överensstämma med besluten. Samtliga styrelser bör rent formellt fatta beslut om den reviderade affärsplanen, eftersom det är ett gemensamt dokument.

Beslutsunderlag:

 • Beslutsärende Justering affärsplan 2021-2024
 • Bilaga 1 Affärsplan 2021 med plan för 2022-2024.

Beslut

Styrelsen beslutar
att godkänna framtaget svar på rekommendationer från KPMG; samt
att uppdra till VD att översända svaret till KPMG.

Ärendet

KPMG har på uppdrag av kommunens revisorer i deras roll som lekmannarevisorer genomfört en granskning av bolagsstyrning i ett koncernperspektiv. Revisionen önskar att bolagsstyrelserna i Stadsbacken och kommunstyrelsen lämnar synpunkter på de slutsatser som finns redovisade i rapporten senast den 19 februari 2021.

Enligt önskemål har ett gemensamt svar tagits fram för styrelserna i SVAB och Reko. Synpunkterna avser rekommendationerna för avsnittet Stadsbacken AB och övriga bolag.

Beslutsunderlag:

 • Bilaga 1 Rapport – Granskning av Bolagsstyrning i ett koncernperspektiv
 • Svar till KPMG.

Styrelsen beslutar
att inga nya ärenden ska läggas till styrelseloggen.

Nästa sammanträde: Styrelsemöte.
Datum: 2021-05-27
Tid: klockan 13.30-15.30
Plats: Via Skype.

Ordföranden tackar för visat intresse och avslutar sammanträdet.

Kontakt

MittSverige Vatten och Avfall

Besöksadress: Stuvarvägen 17, Sundsvall
Postadress: Box 189, 851 03 Sundsvall

Öppettider

Kundservice: 8.00 - 15.00

Hej och välkommen till MittSverige Vatten & Avfall.

Välj din kommun för att ta del av information som gäller där du
bor. Du kan alltid ändra ditt val i toppen av sidan.