2021-05-27 Protokoll 2 SVAB

Sammanträdesprotokoll Sundsvall Vatten AB. Sammanträdesdatum 2021-05-27.

Organ:

 • Sundsvall Vatten AB.

Datum och tid:

 • 2021-05-27, klockan 13.30-15.30.

Plats:

 • Digitalt via Skype.

Ledamöter:

 • Helge Sjödin, ordförande
 • Desislava Cvektkova, vice ordförande (via Skype)
 • Kenneth Challis (via Skype)
 • Mats Zetterberg (via Skype)
 • Per-Magnus Forsberg (via Skype).

Personalrepresentanter:

 • Jörgen Unander, Kommunal (via Skype).

Frånvarande personalrepresentanter:

 • Lars-Erik Löfdahl, Vision.

Övriga:

 • Anneli Wikner, VD
 • Tomas Larsson, avdelningschef, Affärsområde VA (via Skype)
 • Ewa Thorén, avdelningschef, Verksamhetsstöd
 • Jessica Schröder, miljöingenjör, Miljö & Lab (via Skype, § 13 B).

Protokollet omfattar §§ 12-25

Justeras:

 • Helge Sjödin, ordförande
 • Desislava Cvetkova, justerare.

Ewa Thorén, sekreterare.

§ 12 Sammanträdets öppnande

Ordföranden förklarar mötet öppnat.

§ 12A Val av protokollsjusterare

Att jämte ordföranden justera dagens protokoll föreslås Desislava Cvetkova.

§ 12B Godkännande av dagordning

Styrelsen beslutar
att godkänna föreslagen dagordning.

§ 12C Godkännande av föregående protokoll

Styrelsen beslutar
att godkänna protokoll från styrelsemöte 2021-02-18.

A. VD Informerar

VD Informerar är en stående punkt vid varje styrelsemöte.

Informationen är av mer allmän karaktär, som inte behandlas under någon annan punkt vid styrelsemötet. Styrelsen har möjlighet att i förväg meddela önskemål om information.

Anneli Wikner informerar denna gång om:

 • MSVA-gruppens tertialrapportering i sammanfattning
 • Tillsyn, incidenter, tvist m m
 • Forskning och utveckling
 • Turbulent i Avfall Sverige, men bra betyg för oss
 • Ärenden i MSVA, i korthet
 • Strategidagar i augusti (framtida möten).

Informationsunderlag

 • VD-info maj 2021.

B. Miljörapporter

Jessica Schröder informerar om inlämnade miljörapporter för 2020.

Ett avloppsreningsverk är enligt lagstiftningen en miljöfarlig verksamhet. Det innebär att vi är skyldiga att följa föreskrifter och förordningar och det finns specifika villkor för varje reningsanläggning.

Villkor för utsläppshalter finns för samtliga avloppsreningsverk i BOD (Biologiskt nedbrytbart syreförbrukande material) och i totalfosfor (tot-P, näringsämne).

Informationsunderlag

 • Miljörapportering 2020, SVAB.

Beslutsärenden

Beslut

Styrelsen beslutar
att fastställa förslag till arbetsordning för styrelsens arbete.

Ärendet

Inga förändringar har skett jämfört med arbetsordningen för styrelsen för 2020.

Beslutsunderlag

 • Arbetsordning styrelse maj 2021 SVAB.

Beslut

Styrelsen beslutar
att fastställa förslag till VD-instruktion enligt bilagt förslag.

Ärendet

Inga förändringar har skett jämfört med VD-instruktionen för 2020.

Beslutsunderlag

 • VD-instruktion maj 2021 SVAB.

Beslut

Styrelsen beslutar
att bolagets firma skall tecknas, förutom av styrelsen, av VD och en styrelseledamot i förening, två styrelseledamöter i förening, samt av verkställande direktören beträffande uppgifter som hen har att sköta enligt 8 kap. 29 § aktiebolagslagen.

Ärendet

Firmateckning framgår av beslutad bolagsordning.

Beslutsunderlag

 • Bolagsordning SVAB 2016-01-01.

Beslut

Styrelsen beslutar
att VD lämnar ekonomisk rapport vid varje ordinarie styrelsemöte samt att tertialbokslut rapporteras på anvisat styrelsemöte.

VD skall ansvara för att Stadsbacken AB erhåller tertialrapporter enligt anvisning.

Ärendet

Inga förändringar för ekonomisk rapportering har skett jämfört med styrelsens arbetsordning för 2020.

Beslutsunderlag

 • Arbetsordning styrelse maj 2021 SVAB.

Beslut

Styrelsen beslutar
att fastställa förslag till tertialbokslut för Sundsvall Vatten AB; samt
att överlämna tertialbokslutet med därtill fogad prognos för helåret 2021 till Stadsbacken AB.

Ärendet

Ärendet avser tertialbokslut för SVAB avseende perioden januari – april 2021 enligt utsänt underlag. Underlagen innehåller även uppföljning av affärsplanen inklusive årets internkontrollaktiviteter.

Beslutsunderlag

 • MSVA-Gruppen – Uppföljning T1 Affärsplan 2021
 • SVAB Styrelserapport 2021-04.

Beslut

Styrelsen beslutar
att anta förslag till beslut om oförändrade anläggningsavgifter att gälla inom vatten och avlopp för 2022; samt
att anta förslag till beslut om höjning av fast avgift med 3,5 procent att gälla inom vatten och avlopp för 2022; samt
att anta förslag till beslut om höjning av lägenhetsavgiften med 3,5 procent att gälla inom vatten och avlopp för 2022; samt
att anta förslag till beslut om höjning av den rörliga avgiften med 3,5 procent att gälla inom vatten och avlopp för 2022; samt
att uppdra till VD att skicka beslut om ny taxa för 2022 för kännedom till Stadsbacken i Sundsvall.

Ärendet

Ewa Thorén informerar om förslag till VA-taxa 2022 för SVAB.

Det är nödvändigt att höja taxorna kontinuerligt under perioden 2022-2025, på grund av kostnadsökningar. Behovet av årliga taxeökningar har även hanterats i tidigare års affärsplaner, som beslutats av styrelserna för MSVA-gruppen.

Våra VA-bolag har också samma utmaningar som övriga VA-Sverige med bland annat ökade lagkrav, myndighetskrav och behov av klimatanpassning långsiktigt. Vi ser också ett tydligt behov av att ytterligare förstärka vårt säkerhetsarbete. Exempel på åtgärder är att säkra våra vattentäkter med skyddsområden som är relevanta, skydda våra anläggningar mot intrång och att ha en god beredskap både organisatoriskt och materiellt i form av vårt beredskapslager.

Även nya säkerhetskrav med bland annat NIS-direktiv och informationssäkerhet påverkar oss framåt och vi har anpassat organisationen efter de nya kraven och nödvändiga ambitionsnivåerna. Allt ovanstående är att betrakta som nödvändiga kostnader för en långsiktigt trygg vattenförsörjning.

VA-bolagen inom MSVA-gruppen har haft och har ett kontinuerligt underhållsarbete på VA-anläggningarna. Det innebär inte att det kan minska under 2022-2025, utan det krävs ett fortsatt långsiktigt underhållsarbete.

Även en särskild systemsatsning påverkar VA-bolagen med utökade kostnader, för att möjliggöra en livscykelhantering av anläggnings- informationen och säkra vattenförsörjningen långsiktigt. För projektet som benämns ”Digital anläggningsinformation” (YMER) har ett separat investeringsbeslut fattats av styrelsen och investerings- samt driftskostnaden för projektet ingår i budgeten.

Vi kan även se en minskad vattenförbrukning inom våra tre kommuner, som beror på ökad miljömedvetenhet och beteendeförändringar hos våra kunder. Det innebär i sin tur minskade kundintäkter vilket påverkar behovet av taxehöjningar för att täcka våra fasta kostnader. Speciellt tydligt är det i Sundsvall där industriernas behov av vatten utifrån sin orderingång får stor effekt på total förbrukning och intäkter. Även minskad förbrukning hos större flerfamiljshus påverkar intäkterna i SVAB, vilket även är fallet för TVAB.

För att minimera behovet av taxehöjningar arbetar vi aktivt med de prioriteringar och effektiviseringar som är möjliga, utifrån uppdraget att leverera långsiktigt hållbar vattenförsörjning.

Vår bedömning är att för Sundsvall Vatten krävs en intäktshöjning på 3,5 procent jämfört med intäktsprognosen under 2021.

Det är procentuellt något högre än föregående affärsplan, men i linje med den tidigare beräknade intäktsvolymen som krävs för att uppnå en hållbar vattenförsörjning.

Behovet uppstår eftersom den minskad vattenförbrukning inte medför att de fasta kostnaderna minskar i samma utsträckning som intäktsbortfallet. Effektiviserings- och prioriteringsarbetet som pågår bidrar dock till att hålla ned taxehöjningarna så långt det är möjligt.

Föreslagen intäktshöjning i Sundsvalls kommun på 3,5 procent innebär en höjning av taxan med 23 kr per månad, eller 280 kr per år, för genomsnittsvillan och 15 kr per månad, eller 180 kr per år, per lägenhet för flerfamiljshus.

Ovanstående intäktshöjning under 2022 kan jämföras med bransch- organisationen Svenskt Vattens beräkning att den årliga höjningen av VA-taxorna i Sverige i genomsnitt kommer att ligga på cirka 6 procent (4 procent med tillägg av inflationen på cirka 2 procent).

Under resterande period 2023-2025 bedöms behovet av årlig intäktshöjning för Sundsvall Vatten till 3-4 procent.

Beslutsunderlag

 • Beslutsärende VA-taxa 2022, inkl bilaga 1-2
 • Bilaga 3 VA-taxa 2022 Sundsvalls kommun_förslag
 • Bilaga 4 VA-taxa Sundsvalls kommun 2021.

Beslut

Styrelsen beslutar
att godkänna slutrapporteringen av projekt Ny spill- och dagvattenledningar samt ny reningsanläggning Skepparplatsen; samt
att godkänna projektavslut.

Ärendet

Tomas Larsson slutrapporterar investeringsprojektet Ny spill- och dagvattenledningar samt ny reningsanläggning Skepparplatsen.

Investeringen har beslutats av styrelsen 2018-05-17, § 32.

Genom ett nära samarbete med Trafikverket och Sundsvalls kommun har vi tillsammans förberett och planerat samt genomfört ny förläggning av dagvattenledningar och försett Sundsvall med en ny reningsanläggning i Lysparken.

Ett gott samarbete med förläggningarna av vatten och avlopp i samband med ombyggnad av gamla E4:an genom centrala Sundsvall bidrar till en ekonomisk vinning för kommunens innevånare, samt en långsiktigt hållbar vattenförsörjning.

Beslutad budget motsvarade 11,0 mnkr och utfallet för projektet blev 5,0 mnkr. Trafikverket finansierar investeringen till 100 procent och är fakturerade enligt avtal.

Beslutsunderlag

 • Slutrapportering; Nya spill- och dagvattenledningar samt ny reningsanläggning Skepparplatsen

Beslut

Styrelsen beslutar
att godkänna slutrapportering av Förkostnader VA Njurundakusten; samt
att godkänna projektavslut.

Ärendet

Tomas Larsson informerar om att investeringsbeslutet för utbyggnad av kommunalt vatten- och avlopp för Njurundakusten togs av Sundsvall kommuns kommunfullmäktige den 22 februari 2021.

Med anledning av det politiska beslutet ska projektet Förkostnader VA Njurundakusten avslutas och slutrapporteras. Kommande kostnader för projektet ska ingå i det kommunala investeringsbeslutet på 900 mnkr.

Projektet Förkostnader VA Njurundakusten har beslutats av styrelsen 2019-02-21, § 12. Beslutad budget motsvarade 10,0 mnkr och utfallet för projektet blev 4,3 mnkr.

Beslutsunderlag

 • Slutrapportering; Förkostnader VA Njurundakusten.

Beslut

Styrelsen beslutar
att godkänna slutrapportering av Projektering VA Njurundakusten; samt
att godkänna projektavslut.

Ärendet

Tomas Larsson informerar om att investeringsbeslutet för utbyggnad av kommunalt vatten- och avlopp för Njurundakusten togs av Sundsvall kommuns kommunfullmäktige den 22 februari 2021.

Med anledning av det politiska beslutet ska projektet Projektering VA Njurundakusten avslutas och slutrapporteras. Kommande kostnader för projektet ska ingå i det kommunala investeringsbeslutet på 900 mnkr.

Projektet Projektering VA Njurundakusten har beslutats av styrelsen 2018-08-23, § 39. Beslutad budget motsvarade 10,0 mnkr och utfallet för projektet blev 6,1 mnkr.

Beslutsunderlag

 • Slutrapportering; Projektering VA Njurundakusten.

Styrelsen beslutar
att inga nya ärenden ska läggas till styrelseloggen;
att ärendet Nya spill- och dagvattenledningar samt ny reningsanläggning Skepparplatsen tas bort från styrelseloggen efter dagens redovisning, se § 20;
att ärendet Förkostnader VA Njurundakusten tas bort från styrelseloggen efter dagens redovisning, se § 21; samt
att ärendet Projektering VA Njurundakusten tas bort från styrelseloggen efter dagens redovisning, se § 22.

Miljökontoret, tillsyn av anslutning av avlopp i VA-utbyggnadsområden

Styrelsen lyfter önskemål om att bjuda in Miljökontoret till kommande styrelsemöte i september, för information om de rutiner som finns för uppföljning av anslutningar i VA-utbyggnadsområden. Tomas Larsson kontaktar Miljökontoret med en förfrågan om möjlighet att informerar styrelsen om ovanstående rutiner.

Nästa sammanträde

Styrelseupptakt höst 2021.

Datum: 2021-08-25–26.
Tid: Meddelas senare.
Plats: Digitalt.

Ordföranden tackar för visat intresse och avslutar sammanträdet.

Kontakt

MittSverige Vatten och Avfall

Besöksadress: Stuvarvägen 17, Sundsvall
Postadress: Box 189, 851 03 Sundsvall

Öppettider

Kundservice: 8.00 - 15.00

Hej och välkommen till MittSverige Vatten & Avfall.

Välj din kommun för att ta del av information som gäller där du
bor. Du kan alltid ändra ditt val i toppen av sidan.