2021-05-27 Protokoll årsstämma SVAB

Sammanträdesprotokoll Sundsvall Vatten AB. Årsstämma, per capsulam. Sammanträdesdatum 2021-05-27.

Organ:

 • Sundsvall Vatten AB.

Datum:

 • 2021-05-27.

Plats:

 • Per capsulam.

Ägarombud:

 • Martin Liljeros, Stadsbacken AB.

Styrelseledamot:

 • Helge Sjödin, ordförande.

Övriga:

 • Anneli Wikner, VD
 • Ewa Thorén, avdelningschef, Verksamhetsstöd.

Protokollet omfattar §§ 1-15.

Justeras:

 • Helge Sjödin, ordförande
 • Martin Liljeros, ägarombud

Ewa Thorén, sekreterare.

Ordföranden i Sundsvall Vatten AB öppnar mötet.

Beslut
Stämman beslutar
att utse Helge Sjödin till ordförande för stämman. Till protokollförare utses Ewa Thorén.

Beslut

Stämman beslutar
att ägarens samtliga aktier är representerade genom kommunfullmäktige i Sundsvall protokollsutdrag 2015-04-27, § 96.

Upprättas och godkänns följande röstlängd:

Ägare

Antal aktier

Antal röster

Stadsbacken AB genom Martin Liljeros. 1000 1000

Förteckningen upptar samtliga aktier i bolaget.

Beslut

Stämman beslutar
att tillsammans med ordförande utse ägarombudet, Martin Liljeros att justera dagens protokoll.

Beslut

Stämman beslutar
att godkänna föreslagen dagordning.

Beslut

Stämman beslutar
att stämman blivit behörigen sammankallad enligt vad som föreskrivs i bolagsordningen.

Beslut

Stämman beslutar
att godkänna framlagd årsredovisning, revisionsberättelse och lekmannarevisorns granskningsrapport för 2020.

Ärendet

Företas till behandling och läggs till handlingarna, styrelsens och verkställande direktörens årsredovisning för räkenskapsåret 2020-01-01–2020-12-31 med förvaltningsberättelse, resultaträkning och balansräkning per 2020-12-31 för Sundsvall Vatten AB samt revisorns berättelse jämte lekmannarevisorns granskningsrapport.

Beslut

Stämman beslutar, med revisorns tillstyrkan
att fastställa resultat- och balansräkning 2020.

Beslut

Stämman beslutar
att disponera bolagets resultat enligt det i förvaltningsberättelsen angivna förslaget:

Balanserade vinstmedel

4 580 354 kr

Vinst

0 kkr*

Summa

4 580 354 kr

Styrelsen föreslår att vinstmedlen disponeras så att i ny räkning överförs

4 580 354 kr

(*Kkr är en förkortning för tusen kronor.)

Beslut

Stämman beslutar
att bevilja styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2020.

Beslut

Stämman beslutar
att följa de arvodesbestämmelser som gäller för kommunens förtroendevalda och som kommunfullmäktige beslutar om; samt
att ersättning till revisor utgår enligt avtal.

Beslut

Stämman beslutar
att utse revisionsföretaget KPMG AB till revisor för verksamhetsåren 2020-2021 inklusive sådan bokslutsrevision för 2021 som sker under 2022.

Ärendet

De förtroendevalda revisorerna i Sundsvalls kommun har efter upphandling av revisionstjänster i kommunkoncernen tecknat avtal med KPMG AB. Avtalet gäller i 2+1+1 år med start från räkenskapsåret 2020.

Beslut

Stämman beslutar:
att anteckna att kommunfullmäktige i Sundsvall för perioden 2019 till ordinarie stämma 2023 valt styrelseordförande, vice styrelseordförande, styrelseledamöter, lekmannarevisor jämte ersättare för denne enligt följande:

 • Helge Sjödin, ordförande
 • Desislava Cvetkova, vice ordförande
 • Kenneth Challis, styrelseledamot
 • Mats Zetterberg, styrelseledamot
 • Per-Magnus Forsberg, styrelseledamot
 • Elisabeth Bergström, lekmannarevisor
 • Rodney Engström, lekmannarevisor ersättare.

Beslut

Stämman beslutar:
att Sammanställning av beslut fattade av kommunfullmäktige 2020 som berör de kommunala bolagen, i tillämpliga delar även ska gälla inom Sundsvall Vatten AB.

Ärendet

Ägarombudet för Stadsbacken AB lämnar över Sammanställning av beslut fattade av kommunfullmäktige 2020 som berör de kommunala bolagen, som i tillämpliga delar även ska gälla inom Sundsvall Vatten AB.

Ordförande förklarar stämman avslutad.

Kontakt

MittSverige Vatten och Avfall

Besöksadress: Stuvarvägen 17, Sundsvall
Postadress: Box 189, 851 03 Sundsvall

Öppettider

Kundservice: 8.00 - 15.00

Hej och välkommen till MittSverige Vatten & Avfall.

Välj din kommun för att ta del av information som gäller där du
bor. Du kan alltid ändra ditt val i toppen av sidan.