2021-09-23 Protokoll 3 SVAB

Sammanträdesprotokoll Sundsvall Vatten AB AB. Sammanträdesdatum 2021-09-23.

Organ

Sundsvall Vatten AB

Datum och tid

2021-09-23 klockan 09.00-12.00

Plats

Digitalt via Skype

Ledamöter

 • Helge Sjödin, ordförande
 • Desislava Cvetkova, vice ordförande (via Skype)
 • Per-Magnus Forsberg, (via Skype)

Frånvarande ledamöter

 • Kenneth Challis
 • Mats Zetterberg

Personalrepresentanter

 • Jörgen Unander, Kommunal (via Skype)
 • Lars-Erik Löfdahl Vision (via Skype)

Övriga

 • Anneli Wikner, VD
 • Tomas Larsson, avdelningschef, Affärsområde VA
 • Ewa Thorén, avdelningschef, Verksamhetsstöd
 • Anna Gidlund, miljöinspektör, Miljökontoret
 • Ylva Jakobsson, miljöhandläggare, Miljökontoret

Protokollet omfattar §§ 26-35

Justeras

 • Helge Sjödin, ordförande
 • Per-Magnus Forsberg, justerare

Ewa Thorén, sekreterare

§ 26 Sammanträdets öppnande

Ordföranden förklarar mötet öppnat.

§ 26A Val av protokollsjusterare

Att jämte ordföranden justera dagens protokoll föreslås Per-Magnus Forsberg.

§ 26B Godkännande av dagordning

Styrelsen beslutar

att godkänna föreslagen dagordning, med tillägg under § 34 Övriga frågor  – Läcka Sidsjövägen.

Styrelsen beslutar

att godkänna protokoll från styrelsemöte 2021-05-27.

A. Info från Miljökontoret

Anna Gidlund och Ylva Jakobsson informerar om Miljökontorets rutiner för uppföljning av anslutningar i VA-utbyggnadsområden, utifrån önskemål från SVABs styrelse vid styrelsemöte 2021-05-27, § 24.

Normalt ska miljökontoret följa upp vilka fastigheter som inte har anslutit, efter att ett utbyggnadsområde är färdigställt. På grund av resursbrist har den uppföljningen inte kunnat ske för utbyggnadsområdet som genomfördes på Alnö.

Inför kommande utbyggnadsområde efter Njurundakusten kommer miljökontoret se över rutinen och möjliggöra att resurser avsätts.

Om en fastighetsägare inte har anslutit kan miljönämnden utifrån bestämmelser i miljöbalken förelägga om anslutning. Beslutet ska föregås av att den skäliga grunden har utretts. Vid utbyggnadsområden är det bland annat kopplat till behovet utifrån ett större sammanhang för att säkra miljö och hälsa. Tillämpliga rättsfall och rättspraxis behöver följas för att säkerställa bedömningarna.

Det ska noteras att VA-huvudmannen (exempelvis SVAB) inte ska och inte kan kräva faktisk anslutning i utbyggnadsområden. Vilket ska skiljas från skyldigheten för fastighetsägare i utbyggnadsområden att betala anläggningsavgift till VA-huvudmannen när förbindelsepunkten är upprättad.

B. VD informerar

VD Informerar är en stående punkt vid varje styrelsemöte. Informationen är av mer allmän karaktär, som inte behandlas under någon annan punkt vid styrelsemötet. Styrelsen har möjlighet att i förväg meddela önskemål om information.

Anneli Wikner informerar denna gång om:

 • Strategidagar i augusti – uppföljning affärsplanedelen
 • MSVA-gruppens tertialrapportering i sammanfattning
 • Aktuellt – batterifabrik
 • Tillsyn, incidenter, tvist mm
 • Ärenden för kännedom för övriga bolag i MSVA-gruppen

Informationsunderlag

 • VD-info september 2021

B. Återkoppling Strategidagar 25-26 augusti

Ewa Thorén redovisar resultatet från genomförd riskanalys under strategidagarna.

Materialet är ett bra underlag till MSVA-gruppens internkontrollplan 2022, som kommer att behandlas av styrelserna vid kommande styrelsemöte i oktober.

Informationsunderlag

 • Sammanställning mobilfrågor, Riskanalys

Beslutsärenden

Beslut

Styrelsen beslutar

att fastställa förslag till tertialbokslut för Sundsvall Vatten AB; samt

att överlämna tertialbokslutet med därtill fogad prognos för
helåret 2021 till Stadsbacken AB

Ärendet

Ewa Thorén föredrar tertialbokslut för SVAB avseende perioden januari – augusti 2021 enligt utsänt underlag.

Underlagen innehåller även uppföljning av affärsplanen inklusive årets internkontrollaktiviteter.

Beslutsunderlag

 • SVAB Styrelserapport 2021-08
 • Uppföljning T2 Affärsplan 2021 med plan 2022-2024

Beslut

Styrelsen beslutar

att godkänna rapport angående uppföljning av beslut fattade av kommunfullmäktige 2020.

Ärendet

Ewa Thorén informerar om att en uppföljning gjorts av de kommun-fullmäktigebeslut som överlämnades vid årsstämman i maj.

Beslutsunderlag

 • Uppföljning av – Sammanställning av beslut fattade av KF 2020

Beslut

Styrelsen beslutar

att godkänna mötesplanering 2021-10- -2022-12

Ärendet

Mötet går igenom föreslagen mötesplanering.

Beslutsunderlag

 • Planering styrelsemöten 2021-10–2022-12

Beslut

Styrelsen beslutar

att godkänna remissvaret: samt

att uppdra till VD att översända remissvaret till kommunstyrelsen

Ärendet

Tomas Larsson informerar om att Kommunstyrelsen i Sundsvall har begärt in synpunkter från förvaltningar, kommunala bolag och många flera inom kommunen och Sundsvallsregionen inom ramen för pågående samråd om Översiktsplan Sundsvall 2040.

En arbetsgrupp med representanter från affärsområde VA respektive Avfall har sammanställt ett förslag till remissvar, som ska skickas till kommunstyrelsen senast den 30 september 2021.

Beslutsunderlag

 • Beslutsärende Samråd Översiktsplan Sundsvall
 • Bilaga 1 Remissvar SVAB Samråd Översiktsplan Sundsvall 2040

Beslut

Styrelsen beslutar

att godkänna föredragningen; samt

att godkänna projekt Ringen sträcka 4, etapp 2, för delen Fridhemsgatan till Tallvägen Bredsand i Sundsvalls kommun till en projektbudget om 40 mnkr med start under 2022, projektavslut anpassas efter Trafikverkets tidplan.

Ärendet

Tomas Larsson informerar om att ”Visionen ringen” är vår strategiskt långsiktiga vision för att säkra vår dricksvattenförsörjning. Den syftar till att skapa redundans och säkra kapacitet att fördela vattnet från våra tre stora vattenverk, vilket ska ske genom att vi sammankopplar vattenverken med en dubbelmatad ringledning.

En handlingsplan för ”visionen ringen” antogs av Sundsvall Vattens styrelse 2014-01-30. Handlingsplanen delades upp i sträckor, med etapper för varje sträcka. Dessa har aktualiserats vart efter Sundsvall kommun startat sina större infrastrukturprojekt, för att få så mycket samordningsvinster som möjligt.

Aktuellt ärende berör sträcka 4, som har etapperna 1-6 och syftar till att sammankoppla Nolby vattenverk med Sundsvall. Under 2021-2022 planeras att starta etapp 2, som är sträckan från korsning Fridhemsgatan-Väg 562 fram till höjd med Tallvägen i Bredsand. Budgeten uppgår till 40,0 mnkr.

Återstående etapper för sträcka 4 sker i samverkan med Trafikverkets ombyggnation av väg 562 och anpassas efter deras tidplan.

Beslutsunderlag

 • Beslutsärende Ringen Sträcka 4 etapp 2

Styrelsen beslutar

att investeringsbeslut Ringen sträcka 4 etapp 2 ska läggas till styrelseloggen.

Läcka Sidsjövägen

Tomas Larsson informerar om den inträffade ledningsläckan i Sidsjövägen, som innebar att ett så kallat slukhål uppstod.

Orsaken till att slukhålet uppstod är att vattenledningen fick en spricka vilket påverkade avloppsledningen som gick sönder. Det i sin tur påverkade omgivande massor som forslades bort i avloppsledningen och skapade ett hål i vägen. Ledningsarbetet beräknas vara klart inom två veckor. Därefter kan asfaltering ske.

Ledamöterna ges möjlighet att ställa frågor som besvaras.

Nästa sammanträde

Styrelsemöte

Datum: 2021-10-28
Tid:  09.00
Plats: MittSverige Vatten & Avfalls kontor, Stuvarvägen 17, konferensrum Grönsta. Alternativt finns

Ordföranden tackar för visat intresse och avslutar sammanträdet.

Kontakt

MittSverige Vatten och Avfall

Besöksadress: Stuvarvägen 17, Sundsvall
Postadress: Box 189, 851 03 Sundsvall

Öppettider

Kundservice: 8.00 - 15.00

Hej och välkommen till MittSverige Vatten & Avfall.

Välj din kommun för att ta del av information som gäller där du
bor. Du kan alltid ändra ditt val i toppen av sidan.