2021-10-28 Protokoll 4 SVAB

Sammanträdesprotokoll Sundsvall Vatten AB. Sammanträdesdatum 2021-10-28

Organ

Sundsvall Vatten AB

Datum och tid

2021-10-28 klockan 09.00-12.00

Plats

MittSverige Vatten & Avfalls kontor, Stuvarvägen 17, konferensrum Grönsta

Ledamöter

 • Helge Sjödin, ordförande (via Skype)
 • Desislava Cvetkova, vice ordförande (via Skype)
 • Kenneth Challis

Frånvarande ledamöter

 • Per-Magnus Forsberg

Personalrepresentanter

 • Jörgen Unander, Kommunal (via Skype)
 • Lars-Erik Löfdahl, Vision (via Skype)

Övriga

 • Anneli Wikner, VD
 • Tomas Larsson, avdelningschef Affärsområde VA
 • Ewa Thorén, avdelningschef Verksamhetsstöd
 • Annika Ågebrant, avdelningschef Externa relationer

Protokollet omfattar §§ 36-46

Justeras

 • Helge Sjödin, ordförande
 • Kenneth Challis, justerare

Ewa Thorén, sekreterare

§ 36 Sammanträdets öppnande

Ordföranden förklarar mötet öppnat.

§ 36A Val av protokollsjusterare

Att jämte ordföranden justera dagens protokoll föreslås Kenneth Challis.

§ 36B Godkännande av dagordning

Styrelsen beslutar

att godkänna föreslagen dagordning.

§ 36C Godkännande av föregående protokoll

Styrelsen beslutar

att godkänna protokoll från styrelsemöte 2021-09-23.

A. VD informerar

VD Informerar är en stående punkt vid varje styrelsemöte. Informationen är av mer allmän karaktär, som inte behandlas under någon annan punkt vid styrelsemötet. Styrelsen har möjlighet att i förväg meddela önskemål om information.

Anneli Wikner informerar denna gång om:

 • Ärenden i MSVAs styrelser för kännedom
 • Ärenden i våra ägarkommuner i övrigt
 • Regional miljömålen-avstämning. Avstämning via Sundsvalls kommun. Rapporten finns utlagd i Samarbetsrum, under MSVAs styrelsematerial för mötet i oktober 2021.
 • Medarbetarenkäten – resultat 2021
 • Strategidagen 17 december

Informationsunderlag

 • VD-info oktober 2021

B. Media och kommunikation, årlig uppföljning

Annika Ågebrant informerar om den årliga uppföljningen av statistik i digitala kanaler, media och samtalsuppföljning, samt ger exempel på aktiviteter som gjorts under året.

Ledamöterna ges tillfälle att ställa frågor utifrån informationen, som besvaras.

Informationsunderlag

 • Media kommunikation styrelsen 2021 oktober.

Beslutsärenden

Beslut

Styrelsen beslutar

att fastställa framlagt förslag till budget för SVAB för 2022 och SVAB-koncernen för 2022;

att godkänna affärsplan för 2022-2025; överlämna den fastställda budgeten och affärsplanen 2022-2025 till Stadsbacken AB; samt

att fastställa schablonfördelning av kostnader för 2022

Ärendet

Ewa Thorén går igenom de olika delarna i förslag till budget för 2022 med tillhörande affärsplan för tiden 2022-2025.

Ewa Thorén informerar vidare om att schablonfördelningen fastställs årligen i respektive styrelse inom MSVA-gruppen. De schabloner som är framtagna för 2022 har genomgått en utvärdering utifrån 2021 års erfarenheter och statistik. Utifrån utvärdering finns inget behov av att förändra de procentuella schablonfördelningarna inför 2022.

Vid fördelning av MSVAs kostnader till anläggningsbolagen har vissa övergripande funktioner fastställda schabloner (procentfördelningar). Orsaker är att för dessa funktioner sker arbetet på övergripande nivå för MSVA-gruppen som helhet, vilket försvårar tidrapportering till specifika anläggningsbolag och kostnadsställen. Det finns även övergripande kostnader som inte kan fördelas på timbasis.

Schablonfördelningen fastställs år

ligen i respektive styrelse inom MSVA-gruppen.

De schabloner som är framtagna för 2022 har genomgått en utvärdering utifrån 2021 års erfarenheter och statistik. Samtliga schablonfördelningar för 2022 framgår av bilaga 1, som även innehåller en jämförelse med schablonerna för 2021.

Utifrån utvärdering finns inget behov av att förändra de procentuella schablonfördelningarna inför 2022.

Beslutsunderlag

 • Affärsplan 2022 med plan för 2023-2025
 • 4-årsplan – SVAB 2022-2025, Styrelserapport
 • Beslutsärende schablonfördelning 2022
 • Bilaga 1 Jämförelse schablonfördelning 2022 med 2021

Beslut

Styrelsen beslutar

att uppdra till VD att ansöka och underteckna låneramsansökan om sammanlagt (lån och checkkredit) och maximalt 1 509 mnkr hos Sundsvalls kommun; samt

att styrelsen uppdrar till Ewa Thorén, med Peter Lindström som ersättare, att från och med 2022-01-01 till och med 2022-12-31, för företagets räkning nyupplåna, det vill säga öka företagets skulder under nämnda period, med maximalt 140 mnkr; samt

att styrelsen uppdrar till Ewa Thorén, med Peter Lindström som ersättare, att från och med 2022-01-01 till och med 2022-12-31, för företagets räkning omsätta lån, det vill säga låna upp belopp motsvarande belopp på de lån som förfaller till betalning under nämnda period.

Ärendet

Ewa Thorén informerar om behovet att utse ansvarig person i kontakter med internbanken för att förtydliga handläggning och ansvar för bolagets lånebehov.

Beslutsunderlag

 • Ansökan om låneram för Sundsvall Vatten AB 2022

Beslut

Styrelsen beslutar

att godkänna internkontrollrapporten för 2021 och uppdra till VD att skicka internkontrollrapporten till kommunstyrelsen och Stadsbacken för kännedom.

Ärendet

Ewa Thorén informerar om genomförd internkontroll 2021. Resultatet rapporteras till ägaren i respektive kommun i MSVA-gruppen.

Beslutsunderlag

 • Internkontrollrapport 2021, MSVA-gruppen
 • Självdeklaration 2021, MSVA-gruppen

Beslut

Styrelsen beslutar

att godkänna internkontrollplanen för 2022 och uppdra till VD att genomföra konternkontroll enligt upprättad plan.

Ärendet

Styrelsen behandlar framtaget förslag till internkontrollplan för 2022. Följande kontrollaktiviteter föreslås för 2022:

 • Fortsätt uppföljning av säkerhetsskyddsplanen. Fortsättning från 2021.
 • Uppföljning av åtgärder för att säkerställa tillgänglighet och stabilitet för våra IT-system. Fortsättning från 2021.

Beslutsunderlag

 • Internkontrollplan 2022, MSVA-gruppen

Beslut

Styrelsen beslutar

att godkänna föredragningen för de planerade arbetena för detaljplaneområde Alliero och dess anslutande ledningsstruktur;

att ge VD i uppdrag att teckna nödvändiga exploateringsavtal; samt

att bevilja investeringsprojektet på totalt 30 mnkr.

Ärendet

Tomas Larsson informerar om att kommunen ska exploatera området Alliero mellan Idrottsparken och Folkets Park. För att kunna exploatera detta område måste vissa om- och tillbyggnationer av spillvatten, vatten och dagvattenledningar göras samt nya förbindelsepunkter upprättas. SVAB kommer att utföra alla om- tillbyggnader söder om Universitetsallén som krävs för det nya området.

Investeringskostnaderna beräknas till 30 mnkr och består av nyinvesteringar på 26 mnkr, samt reinvesteringar på 4 mnkr.

Tomas Larsson informerar vidare om att en felskrivning finns i det ursprungliga beslutsunderlaget, där nyinvesteringen uppgick till 16 mnkr istället för det korrekta beloppet på 26 mnkr. Det innebär att den totalt investeringen uppgår till 30 mnkr istället för 20 mnkr. Styrelsen noterar informationen och att det ursprungliga beslutsärendet kommer att rättas till det korrekta beloppet och bytas ut.

Beslutsunderlag

 • Beslutsärende Allliero

Beslut

Styrelsen beslutar

att godkänna remissvaret, samt;

att uppdra till VD att översända remissvaret till kommunstyrelsen

Ärendet

Ärendet avser en remiss från Kommunstyrelsen i Sundsvall för Program för social hållbarhet (KS 2021-00633). Remissen ska besvaras senast 2021-10-30.

Kommunstyrelsen önskar en återkoppling på förslaget till program, samt att möjlighet finns att lämna förslag på hur uppföljning ska ske av aktiviteter. Remissen ska besvaras även om vi inte har några synpunkter.

Utifrån Sundsvalls Vatten uppdrad finns inga synpunkter på programmet eller förslag till uppföljning.

Förslag till svar utifrån Sundsvall Vattens perspektiv:
Program för social hållbarhet: Inga synpunkter

Förslag på uppföljning av aktiviteter: Inga förslag angående uppföljning

Beslutsunderlag

 • Missiv Remiss Program för social hållbarhet
 • Program för social hållbarhet – remissversion

Styrelsen beslutar

att investeringsbeslut Nytt bostadsområde Alliero, § 42, ska läggas till styrelseloggen.

Inga övriga frågor noterades.

Nästa sammanträde:

Strategidag MSVA-gruppen
Datum: 2021-12-17
Tid: 09.30-15.30
Plats: Villa Marieberg

Ordföranden tackar för visat intresse och avslutar sammanträdet.

 

 

 

 

Kontakt

MittSverige Vatten och Avfall

Besöksadress: Stuvarvägen 17, Sundsvall
Postadress: Box 189, 851 03 Sundsvall

Öppettider

Kundservice: 8.00 - 15.00

Hej och välkommen till MittSverige Vatten & Avfall.

Välj din kommun för att ta del av information som gäller där du
bor. Du kan alltid ändra ditt val i toppen av sidan.