2022-02-17 Protokoll 1 SVAB

Sammanträdesprotokoll Sundsvall Vatten AB. Sammanträdesdatum 2022-02-17

Organ

Sundsvall Vatten AB

Datum och tid

2022-02-17 klockan 09.00-12.00

2022-02-17 klockan 14:30-16:00
Informationsärenden och gemensamma muntliga föredragningar för samtliga styrelser i MSVA-gruppen.

Plats

Digitalt via Skype.

Ledamöter

 • Helge Sjödin, ordförande
 • Desislava Cvetkova, vice ordförande
 • Kenneth Challis
 • Per-Magnus Forsberg
 • Emil Esping

Frånvarande ledamöter

 • Jessica Olsson, Vision

Personalrepresentanter

 • Jörgen Unander, Kommunal

Övriga

 • Anneli Wikner, VD
 • Tomas Larsson, avdelningschef Affärsområde VA
 • Ewa Thorén, avdelningschef Verksamhetsstöd
 • Therese Malmgren, auktoriserad revisor KMPG (via Skype)
 • Annika Ågebrant, avdelningschef Externa relationer
 • Anna Andreasson, systemförvaltare (via Skype)
 • Johan Moritz IT-arkitekt (via Skype)
 • Lena Jönsson HR-ansvarig (via Skype)

Protokollet omfattar §§ 1-9

Justeras

 • Helge Sjödin, ordförande
 • Per-Magnus Forsberg, justerare

Ewa Thorén, sekreterare

§ 1 Sammanträdets öppnande

Ordföranden förklarar mötet öppnat.

§ 1A Val av protokollsjusterare

Att jämte ordföranden justera dagens protokoll föreslås Per-Magnus Forsberg.

§ 1B Godkännande av dagordning

Styrelsen beslutar

att godkänna föreslagen dagordning.

§ 1C Godkännande av föregående protokoll

Styrelsen beslutar

att godkänna protokoll från styrelsemöte 2021-10-28.

A. VD informerar

VD Informerar är en stående punkt vid varje styrelsemöte. Informationen är av mer allmän karaktär, som inte behandlas under någon annan punkt vid styrelsemötet. Styrelsen har möjlighet att i förväg meddela önskemål om information.

Anneli Wikner informerar denna gång om:

 • Covid-19
 • Aktuellt hos våra ägarkommuner – valår med sikte på nästa mandatperiod
 • Kommande möten
 • Några aktuella upphandlingar/avtal
 • Status i aktuella tvister, tillsyn och incidenter mm
 • Översyn organisation; Säkerhet och digitalisering
 • MSVA-gruppens årsredovisning/bokslut 2021 i sammanfattning

Informationsunderlag

 • VD-info februari 2022

B. Information, Hållbarhetsindexrapport 2021

Tomas Larsson informerar om hållbarhetsindex för SVAB. Hållbarhetsindex är ett verktyg från Svenskt Vatten som visar om VA-verksamheten är långsiktigt hållbar och används bland
annat för att identifiera åtgärder framåt.

Informationsunderlag

Svenskt Vatten Hållbarhetsindex 2021.

C. Uppföljning Sundsvalls Natur- och friluftsplan

Tomas Larsson informerar om att Sundsvalls kommuns natur- och friluftsplan antogs av kommunfullmäktige 2018-01-29, § 10 (KS-2017-00681-3). Genom den gav kommunfullmäktige i uppdrag till alla nämnder och bolag att ta fram handlingsplaner som visar hur de ska medverka till att genomföra natur- och friluftsplanen.

Kommunstyrelsen ansvarar för att följa upp vad nämnder och bolag har gjort för att uppfylla målen i kommunens natur- och friluftsplan. Detta har gjorts genom fyra frågor som respektive nämnd eller bolag ska besvara.

Vår bedömning är att av bolagen SVAB och Reko är det endast SVAB som kan påverka att målen i Sundsvalls kommuns natur och friluftsplan uppnås, utifrån dagvattenrelaterade aspekter. Det sker genom SVAB:s roll och medverkan i Sundsvalls kommuns dagvattenforum, exempelvis Dagvattenrådet.

Informationsunderlag

 • Bilaga 1 MSVA Handlingsplan Natur- och friluftsplan.
 • Bilaga 2 Svar uppföljning Sundsvalls Natur- och friluftsplan 2021.
 • Informationsärende Uppföljning Sundsvalls Natur- och friluftsplan.

Beslutsärenden

Beslut

Styrelsen beslutar

att anta upprättat förslag till årsredovisning med bokslut för 2021 för SVAB, vilken ska överlämnas till bolagsstämman för fastställelse och till Stadsbacken AB för kännedom.

Ärendet

Företas till behandling förslag till årsredovisning med bokslut för år 2021 för SVAB. Therese Malmgren går igenom MSVA-gruppens revision för 2021. Revisionen innehåller inte några anmärkningar mot styrelsens och VD:s sätt att handha sina uppgifter.

Ewa Thorén inleder avstämning av MSVA-gruppens strategiska mål. Under strategiska målet Nöjda kunder informerar Annika Ågebrant om bland annat genomförd kundundersökning under hösten 2021.

Ewa Thorén fortsätter med strategiska målet Hållbar samhällsutveckling och lyfter arbetet med Klimatneutrala 2030, hållbar avtalsuppföljning och våra förutsättningar för finansiering.

Under strategiska målet Effektivt arbetssätt informerar Anna Andreasson och Johan Moritz om pågående arbete med att digitalisera VA-anläggningsinformationen (projekt YMER).

Lena Jönsson avslutar med strategiska målet Framgångsrika medarbetare och informerar om arbetsmiljöarbetet under 2021 och valda HR-nyckeltal.

Beslutsunderlag

 • MSVA_Hållbarhetsredovisning_220210
 • Revisionsrapport MSVA-gruppen Beslutsärende schablonfördelning 2022
 • SVAB Styrelserapport 202112
 • SVAB ÅR 2021
 • Uppföljning Helår Affärsplan 2021 med plan 2022-2024
 • SVAB Granskningsrapport ÅR 2022

Beslut

Styrelsen beslutar

att ordinarie årsstämma med SVAB hålls den 2022-05-24 med början kl. 09:30.

Ärendet

Förslag till datum för årsstämman är anpassat till Stadsbacken AB:s tidplan.

Beslut

Styrelsen beslutar

att godkänna framtaget svar på rekommendationer från KPMG;
samt
att uppdra till VD att översända svaret till KPMG.

Ärendet

Ewa Thorén informerar om att Sundsvall kommuns revisorer via KPMG har gjort en särskild granskning av projektstyrningen i bolagen inom Stadsbackenkoncernen.

KPMG har begärt att respektive styrelse lämnar synpunkter på de slutsatser som finns redovisade i rapporten senast 1 mars 2022. Det innebär för MSVA-gruppen att de av Stadsbacken AB helägda bolagen SVAB och Reko ska lämna in synpunkter till KPMG .

MSVA-gruppens projektrutin ses över regelbundet och vid behov förändras och utvecklas den. Den granskas årligen i samband med bokslutsrevisionen av de auktoriserade revisorerna, som för
närvarande är KPMG.

Rekommendationen Bolagen ska överväga att utveckla och fördjupa den riskanalys som sker inför varje specifikt projekt föranleder ingen åtgärd, utan nuvarande rutiner anses vara tillräckliga.

Rekommendationen Diskussion kring projektmodellen och eventuella anpassningar/ justeringar löpande sker inom MSVA-gruppen. Skulle det anordnas löpande träffar mellan bolagen i kommunkoncernen som ett särskilt erfarenhetsutbyte kommer vi att delta.

Beslutsunderlag

 • Beslutsärende Granskning av projektstyrning
 • Bilaga 1 Rapport, Granskning av projektstyrning
 • Bilaga 2 Svar till KPMG.

Beslut

Styrelsen beslutar

att inga nya ärenden ska läggas till styrelseloggen.

Beslut

Styrelsen beslutar

att styrelsen har tagit del av ärenden för kännedom.

Beslutsunderlag

 • MSVAB-2021-00102-1 Protokoll kommunfullmäktige 2021- 09-27 § 186 Valärenden
 • MSVAB-2021-00105-1 Riktlinje för incidenthantering ver 1.0.docx
 • MSVAB-2021-00123-1 Protokoll kommunfullmäktige 2021-10-25 §214 Valärenden
 • MSVAB-2021-00126-1 Protokoll kommunfullmäktige 2021-10-25 § 216
 • MSVAB-2021-00138-1 Protokollsutdrag från Kommunstyrelsen sammanträde den 2021-11-15
 • MSVAB-2022-00007-1 Riktlinjer för mobila enheter v 1.0
 • MSVAB-2022-00012-1 Protokollsutdrag styrelselogg
 • MSVAB-2022-00013-1 Protokollsutdrag internkontrollplan 2022
 • NVAB-2021-00049-2 Beslut-2021000258-KS-§ 86

Inga övriga frågor noteras.

Nästa sammanträde; Extra styrelsemöte

Datum: 2022-03-18
Tid: 16.15-16.45
Plats: Genomförs digitalt.

Nästa ordinarie sammanträde; Styrelsemöte

Datum: 2022-05-24
Tid: 13.30-15.30
Plats: MittSverige Vatten & Avfalls kontor, konferensrum Grönsta.

Ordföranden tackar för visat intresse och avslutar sammanträdet.

Hej och välkommen till MittSverige Vatten & Avfall.

Välj din kommun för att ta del av information som gäller där du
bor. Du kan alltid ändra ditt val i toppen av sidan.