2022-05-24 Protokoll 3 SVAB

Sammanträdesprotokoll Sundsvall Vatten AB. Sammanträdesdatum 2022-05-24.

Organ

Sundsvall Vatten AB

Datum och tid

2022-05-24 klockan 13.30–15.30

Plats

MittSverige Vatten & Avfalls kontor, Stuvarvägen 17, Konferensrum Grönsta

Ledamöter

Helge Sjödin, ordförande
Desislava Cvetkova, vice ordförande (via Teams)
Kenneth Challis
Per-Magnus Forsberg
Emil Esping (via Teams)

Personalrepresentanter

Jessica Olsson, Vision (via Teams)
Jörgen Unander, Kommunal

Frånvarande
personalrepresentant

Övriga

Anneli Wikner, VD
Tomas Larsson, Avdelningschef Affärsområde VA
Ewa Thorén, Avdelningschef Verksamhetsstöd
Annika Ågebrant, Avdelningschef Externa relationer
Anna Stenlund, Enhetschef, Miljö & Lab (§ 15 B.)
Jessica Schröder, Miljöingenjör, Miljö & Lab (§ 15 B.)

Protokollet omfattar §§ 14–32.

Justeras

Helge Sjödin, ordförande
Desislava Cvetkova, justerare

Ewa Thorén, sekreterare

§ 14 Sammanträdets öppnande

Ordföranden förklarar mötet öppnat.

§ 14A Val av protokollsjusterare

Att jämte ordföranden justera dagens protokoll föreslås Desislava Cvetkova.

§ 14B Godkännande av dagordning

Styrelsen beslutar

att godkänna föreslagen dagordning.

§ 14C Godkännande av föregående protokoll

Styrelsen beslutar

att godkänna protokoll från styrelsemöte 2022-03-18.

A. VD informerar

VD Informerar är en stående punkt vid varje styrelsemöte. Informationen är av mer allmän karaktär, som inte behandlas under någon annan punkt vid styrelsemötet. Styrelsen har möjlighet att i förväg meddela önskemål om information.

Anneli Wikner informerar denna gång om:

 • Årsstämmor och ansvarsfrihet
 • Ägarsamråd och hearings
 • T1:an i sammanfattning
 • Omvärldsanalys-Nya förutsättningar för avgifter och budget 2023
 • Bidrag till verksamhetsutveckling (FOU)
 • Status i tvister
 • Studiebesöken och strategidagar
 • Aktuella upphandlingar
 • Vd bisyssla
 • IT- organisation- status

Informationsunderlag

 • VD-info maj 2022

B. Miljörapporter

Anna Stenlund och Jessica Schröder informerar om inlämnade miljörapporter för 2021.

Ett avloppsreningsverk är enligt lagstiftningen en miljöfarlig verksamhet. Det innebär att vi är skyldiga att följa föreskrifter och förordningar och det finns specifika villkor för varje reningsanläggning.

Villkor för utsläppshalter finns för samtliga avloppsreningsverk i BOD (Biologiskt nedbrytbart syreförbrukande material) och i totalfosfor (tot-P, näringsämne).

Viktigt för våra åtgärdsplaner framåt kommer vara tillskottsvatten, samt PFAS och andra aktuella ämnen.

Ledamöterna ges tillfälle att ställa frågor utifrån informationen, som besvaras.

Informationsunderlag

 • Miljöåret 2021, presentation styrelse SVAB 2022

Beslutsärenden

Beslut
Styrelsen beslutar

att fastställa förslag till arbetsordning för styrelsens arbete.

Ärendet

Inga förändringar har skett jämfört med arbetsordningen för styrelsen för 2021.

Beslutsunderlag

 • Arbetsordning styrelse maj 2022 SVAB

Beslut
Styrelsen beslutar

att fastställa förslag till VD-instruktion enligt bilagt förslag.

Ärendet

Inga förändringar har skett jämfört med VD-instruktionen för 2021.

Beslutsunderlag

 • VD instruktion maj 2022 SVAB

Beslut
Styrelsen beslutar

att bolagets firma skall tecknas, förutom av styrelsen, av VD och en styrelseledamot i förening, två styrelseledamöter i förening,
samt av verkställande direktören beträffande uppgifter som hen har att sköta enligt 8 kap. 29 § aktiebolagslagen.

Ärendet

Firmateckning framgår av beslutad bolagsordning.

Beslutsunderlag

Bolagsordning SVAB 2016-01-01

Beslut
Styrelsen beslutar

att VD lämnar ekonomisk rapport vid varje ordinarie styrelsemöte samt att tertialbokslut rapporteras på anvisat styrelsemöte. VD skall ansvara för att Stadsbacken AB erhåller tertialrapporter enligt anvisning.

Ärendet

Inga förändringar för ekonomisk rapportering har skett jämfört med styrelsens arbetsordning för 2021.

Beslutsunderlag

 • Arbetsordning styrelse maj 2022 SVAB

Beslut
Styrelsen beslutar

att fastställa förslag till tertialbokslut för Sundsvall Vatten AB; samt
att överlämna tertialbokslutet med därtill fogad prognos för helåret 2022 till Stadsbacken AB

Ärendet

Ärendet avser tertialbokslut för SVAB avseende perioden januari – april 2022 enligt utsänt underlag. Underlagen innehåller även uppföljning av affärsplanen inklusive årets internkontrollaktiviteter.

Beslutsunderlag

 • SVAB Styrelserapport 2022-04
 • Uppföljning T1 Affärsplan 2022 med plan 2023-2025

Beslut
Styrelsen beslutar

att reinvesteringsram 2023 är 55 mnkr; samt
att beslutet införlivas i ”Budgetförutsättningar MSVA-gruppen – budget 2023, med plan för 2024-2026”

Ärendet

Ärendet avser SVAB:s reinvesteringsram för 2023. Efter beslut kommer SVAB:s reinvesteringsram ingå i budgetförutsättningarna för MSVA-gruppen.

Budgetförutsättningarna, som beslutas av MittSverige Vatten & Avfall AB:s styrelse, är grunden för affärsplanen för perioden 2023-2026.

Beslutsunderlag

 • Beslutsärende Budgetförutsättningar
 • Bilaga 1 Budgetförutsättningar MSVA-gruppen – budget 2023, med plan 2024-2026

Beslut
Styrelsen beslutar

att anta förslag till beslut om oförändrade anläggningsavgifter att gälla inom vatten och avlopp för 2023; samt
att anta förslag till beslut om höjning av fast avgift med 6,5 procent att gälla inom vatten och avlopp för 2023; samt
att anta förslag till beslut om höjning av lägenhetsavgiften med 6,5 procent att gälla inom vatten och avlopp för 2023;
att anta förslag till beslut om höjning av den rörliga avgiften med 6,5 procent att gälla inom vatten och avlopp för 2023

Ärendet

Ärendet hanterar förslag till VA-taxa 2023 för Sundsvalls kommun.

VA-verksamheten är helt avgiftsfinansierad och föreslagen höjning av taxan är nödvändig för att täcka kostnadsökningar, föranlett av omvärldsläget med ökad inflation och räntenivåer som medför kostnadsökningar. Kostnadsmassan påverkas även av lagkrav, ambitionsnivån gällande klimatneutral 2030, ökade drivmedelskostnader och indexökningar i befintliga leverantörsavtal samt kostnadsökningar i nya upphandlingar.

Föreslagen intäktshöjning i Sundsvalls kommun på 6,5 procent innebär en höjning av taxan.

 • med 39 kr per månad, eller 466 kr per år, för genomsnittsvillan i Sundsvall
 • med 29 kr per månad, eller 342 kr per år, per lägenhet för flerfamiljshus (TYPHUS B¹)

Förslaget innebär att fasta och rörliga parametrar i taxan i princip ökar procentuellt lika.

En liter vatten för den genomsnittliga villan i Sundsvall ligger efter höjningen på cirka 6 öre, inklusive fasta kostnader och avlopp, vilket är en ökning med 0,4 öre. Som ytterligare jämförelse kostar en genomsnittlig dusch i Sundsvall efter höjningen 2,10 kr, inklusive fasta kostnader och avlopp, vilket är en ökning med 13 öre jämfört med innevarande år.

Genomsnittsvillan i Sundsvall förbrukar 113 kubikmeter vatten per år medan den nationella jämförelsen via Svenskt Vatten använder en vattenförbrukning på 150 kubikmeter för villor (TYPHUS A). TYPHUS A innebär en ökning på 45 kr per månad eller 536 kr per år. Hade förbrukningen varit enligt Svenskt Vattens jämförelse så hade Sundsvall Vatten AB erhållit cirka 15 mnkr eller 5 procent mer i årliga intäkter.

Beslutsunderlag

 • Bilaga 3 VA-taxa 2023, Sundsvall med markerade ändringar
 • Bilaga 4 VA-taxa 2022, Sundsvall
 • Tjänsteärende VA-taxa 2023, Sundsvall Vatten AB

¹ Enligt den nationella jämförelsen via Svenskt Vatten. För flerfamiljshus är det svårare att definiera ett relevant genomsnittligt flerfamiljshus i Sundsvall. TYPHUS B motsvarar 15 lägenheter och en förbrukning på 2000 kubikmeter.

Beslut
Styrelsen beslutar

att godkänna remissvaret; samt
att uppdra till VD att översända remissvaret till kommunstyrelsen

Ärendet

Tomas Larsson informerar om att kommunstyrelsen i Sundsvall har begärt in synpunkter från förvaltningar, kommunala bolag och många flera inom kommunen och Sundsvallsregionen på granskningsupplagan av Översiktsplan Sundsvall 2040. En arbetsgrupp med representanter från affärsområde VA respektive Avfall har sammanställt ett remissvar som ska skickas till kommunstyrelsen senast den 27 juni 2022.

SVAB och Reko lämnade ett remissvar på samrådshandlingen i september 2021. De flesta av våra synpunkter har beaktats och arbetats in i granskningshandlingen, dock inte allt. I det remissvar som nu sammanställts lämnar vi därför delvis samma synpunkter som tidigare. Vi lyfter även farhågor kring utbyggnadsområden som innebär utmaningar samt informerar om kommande skyddsområden för vattentäkt.

För avfallsverksamheten har vi inga kommentarer på planen, eftersom det finns mark tillägnad för industriverksamhet för eventuellt framtida lokaliseringar för till exempel återvinningscentraler.

Beslutsunderlag

 • Beslutsärende Remissvar granskning Översiktsplan 2040 Sundsvall
 • Bilaga 1 Remissvar granskningshandling ÖP 2040

Beslut
Styrelsen beslutar

att godkänna föredragningen;
att godkänna projektet Flytt VA ledningar & Kemistuga DP 1C med en budget på 22 mnkr, som bekostas av Sundsvalls kommun enligt avtal; samt
att bevilja en utökning av projektet med 15 procent utan föregående styrelsebeslut.

Ärendet

Tomas Larsson informerar om att Sundsvall kommun expanderar med den nya stadsdelen Norra kajen. Detaljplan 1B är första etappen i denna stadsdel som produceras och innehåller bostadskvarter och en stadsdelspark. Detaljplanen innehåller även kajstråk, båthamn, gång- och cykelstråk och gator.

I samband med att exploatering av detaljplan 1B och 1A på Norra kajen fortskrider samt ett planerat nytt parkeringshus på DP 1C behöver befintlig Kemistuga och befintligt VA flyttas innan hösten 2022.

Beslutsunderlag

 • Beslutsärende Flytt VA ledningar Kemistuga DP 1C

Beslut
Styrelsen beslutar

att godkänna föredragningen;
att godkänna projektet Ny utloppsledning etapp 5 (anslutning mot Tivoliverket) med en budget på 15 mnkr, som bekostas av Sundsvalls kommun enligt tidigare överenskommelse; samt
att bevilja en utökning av projektet med 15 procent utan föregående styrelsebeslut.

Ärendet

Tomas Larsson informerar om att Sundsvall kommun expanderar med den nya stadsdelen Norra kajen. Detaljplan 1B är första etappen i denna stadsdel som produceras och innehåller bostadskvarter och en stadsdelspark. Detaljplanen innehåller även kajstråk, båthamn, gång- och cykelstråk och gator.

I samband med att etappen 1B på Norra kajen fortskrider behöver den nuvarande utloppsledningen längs med Heffnersallén få en ny placering, eftersom den kommer att ligga i vägen för kommande ombyggnationer i detaljplan 1C.

Beslutsunderlag

 • Beslutsärende Ny utloppsledning för Tivoliverket anslutning Tivoliverket etapp 5

Beslut
Styrelsen beslutar

att godkänna föredragningen; samt
att godkänna reinvesteringen av ny mekanisk rening för Essvik avloppsreningsverk med en budget på 10 mnkr

Ärendet

Tomas Larsson informerar om behovet av ny rening för Essviks avloppsreningsverk. Budget är beräknad till 10 mnkr och ingår i budgeterad ram i beslutat Affärsplan.

Syftet med projektet är att förnya den utslitna maskinutrustningen som ingår i den mekaniska reningen vid Essvik avloppsreningsverk, att minska risken för igensättning av silarna vid höga flöden samt att ersätta befintlig renstvättpress med två renstvättpressar. Detta görs för att erhålla en bättre redundans. Planen är att maskinerna ska installeras under hösten 2022/ våren 2023.

Beslutsunderlag

 • Beslutsärende Ny Mekanisk rening vid Essvik avloppsreningsverk

Beslut
Styrelsen beslutar

att bevilja projektet en utökning av budgeten med 400 tkr till totalt 13 mnkr.

Ärendet

Tomas Larsson informerar om att projektet för omläggning av VA-ledningar i samband med dubbelspåret i Dingersjö har en prognos som indikerar på överskridande av beslutad budget, vilket kräver ett styrelsebeslut om en utökning.

Ökningen består av kostnader kopplad till att slutförandetiden förlängts för omläggningen av våra ledningar i Trafikverkets projekt. Projektet har försenats utifrån Trafikverkets ursprungliga tidplan, som vi har att förhålla oss till. Detta har inneburit ökade kostnader.

I huvudsak är det index-kostnader enligt gällande avtal med Trafikverket som ökat samt tillkommande kostnader för projektledning och administration, allt fördelat enligt gällande avtal.

Beslutsunderlag

Beslutsärende Järnvägsprojekt Dingersjö

Beslut
Styrelsen beslutar

att godkänna föredragningen om fastighetsreglering mellan Norrmalm 1:1 och Rorgängaren 4; samt
att ge VD i uppdrag ansöka om fastighetsreglering enligt bifogad överenskommelse

Ärendet

Tomas Larsson informerar om att Sundsvall kommun expanderar med den nya stadsdelen Norra kajen. Detaljplan 1B är första etappen i denna stadsdel som produceras och innehåller bostadskvarter och en stadsdelspark. Detaljplanen innehåller även kajstråk, båthamn, gång- och cykelstråk och gator.

I samband med att exploatering av detaljplan 1B och 1A på Norra kajen fortskrider och ett planerat nytt parkeringshus på DP 1C skall byggas så har kommunen beslutat lösa in del av fastigheten Rorgängaren 4. Fastigheten skall iordningsställas och säljas till exploatör för byggnation av nytt parkeringshus med tillhörande verksamhetslokaler. SVAB äger fastigheten Rorgängaren 4, men Sundsvalls kommun äger fastigheten Norrmalm 1:1 där den nybyggda ventilkammaren är placerad, därav behovet av fastighetsreglering.

Beslutsunderlag

 • Beslut Ansökan om Fastighetsreglering
 • Bilaga 1 Ansökan och överenskommelse om fastighetsreglering
 • Bilaga 2 Karta 1; Rorgängaren 4
 • Bilaga 3 Karta 2 Norrmalm 1_1

Beslut
Styrelsen beslutar

att lägga till ärende § 24 Flytt VA ledningar & Kemistuga DP 1C till styrelseloggen;
att lägga till ärende § 25 Ny utloppsledning för Tivoliverket, anslutning Tivoliverket, etapp 5 till styrelseloggen;
att lägga till ärende § 26 Ny mekanisk rening Essviks avloppsreningsverk till styrelseloggen; samt
att lägga till ärende § 27 Järnvägsprojekt Dingersjö till styrelseloggen

Beslut
Styrelsen beslutar

att styrelsen har tagit del av ärenden för kännedom

Beslutsunderlag

 • MSVAB-2022-00026-1 Protokollsutdrag från Kommunfullmäktige sammanträde den 2022-01-31 – Styr- och ledningsmodell
 • MSVAB-2022-00040-1 Protokollsutdrag Granskning av projektstyrning
 • MSVAB-2022-00041-1 Protokollsutdrag Information från kommunledningen
 • MSVAB-2022-00052-1 Protokollsutdrag från Kommunstyrelsens personalutskott sammanträde 2022-03-15 §5. Förändring av löneutbetalningsdag
 • MSVAB-2022-00057-1 Protokollsutdrag Återrapportering av Sundsvalls Väg Framåt, utjämnande av sociala skillnader och klimatarbete
 • MSVAB-2022-00058-1 Protokollsutdrag Årsredovisning
 • MSVAB-2022-00073-1 Protokollsutdrag från Kommunfullmäktige sammanträde den 2022-03-28 – Årsred
 • MSVAB-2022-00073-2 KS_2022_26 – KF §75 Årsredovisning med revisionsberättelse och granskningsrapport
 • MSVAB-2022-00073-3 Beslut-2022000098-KS-§ 41
 • MSVAB-2022-00075-1 Protokollsutdrag från Kommunfullmäktige sammanträde den 2022-03-28 – Uppföljning Miljöstrategiskt program 20210
 • MSVAB-2022-00078-1 Fastställd riktlinje representation, gåvor och uppvaktning
 • MSVAB-2022-00084-1 Protokollsutdrag från Kommunstyrelsen sammanträde den 2022-04-11 – revidering riktlinje mutor och andra otillbörliga förmåner
 • MSVAB-2022-00086-1 Protokollsutdrag från Kommunstyrelsen sammanträde den 2022-04-11 – Kompetensförsörjningsplan Sundsvalls kommun 2022-2024
 • MSVAB-2022-00088-1 Protokollsutdrag Samordning av inköpsfunktion
 • MSVAB-2022-00089-1 Protokollsutdrag Informationssäkerhet
 • MSVAB-2022-00090-1 Protokollsutdrag från Kommunstyrelsen sammanträde den 2022-04-11 – Minskad klimatpåverkan
 • MSVAB-2022-00116-1 Protokollsutdrag från Kommunfullmäktige sammanträde den 2022-04-25-Rev av bestämmelser om arvoden
 • NVAB-2022-00027-1 Beslut-2022000099-KS-§ 40
 • NVAB-2022-00030-1 Beslut-2021000352-KS-§ 56
 • REKO-2021-00017-9 Protokoll kommunfullmäktige 2021-12-20 §257
 • REKO-2021-00033-6 Protokoll kommunfullmäktige 2021-12-20 §258
 • REKO-2022-00018-1 Protokollsutdrag från Kommunfullmäktige sammanträde den 2022-03-28 – Årsredo
 • SVAB-2022-00112-1 Protokollsutdrag från Kommunfullmäktige sammanträde den 2022-03-28 – Årsredo
 • TVAB-2022-00043-1 KS_2022_30 – KF §74 Årsredovisning med revisionsberättelse och granskningsrapport
 • TVAB-2022-00050-1 Duved 1_62 – Åtgärdsplan Söråkers avloppsreningsverk

Inga övriga frågor noteras.

Nästa sammanträde; Strategidagar

Datum: 2022-08-25
Tid: Meddelas senare
Plats: Mellanfjärden

Ordföranden tackar för visat intresse och avslutar sammanträdet.

Hej och välkommen till MittSverige Vatten & Avfall.

Välj din kommun för att ta del av information som gäller där du
bor. Du kan alltid ändra ditt val i toppen av sidan.