2022-09-22 Protokoll 4 SVAB

Sammanträdesprotokoll Sundsvall Vatten AB. Sammanträdesdatum 2022-09-22.

Organ

Sundsvall Vatten AB

Datum och tid

2022-09-22 klockan 12.30–13.45

Plats

MittSverige Vatten & Avfalls kontor, Stuvarvägen 17, Konferensrum Grönsta

Ledamöter

Helge Sjödin, ordförande
Desislava Cvetkova, vice ordförande
Kenneth Challis
Per-Magnus Forsberg
Emil Esping

Personalrepresentanter

Jörgen Unander, Kommunal

Frånvarande personalrepresentanter

Jessica Olsson, Vision

Övriga

Anneli Wikner, vd
Tomas Larsson, affärsområdeschef VA
Ewa Thorén, avdelningchef Verksamhetsstöd (via Teams)

Protokollet omfattar §§ 33-44

Justeras

Helge Sjödin, ordförande
Kenneth Challis, justerare

Ewa Thorén, sekreterare

§ 33 Sammanträdets öppnande

Ordföranden förklarar mötet öppnat.

§ 33A Val av protokollsjusterare

Att jämte ordföranden justera dagens protokoll föreslås Kenneth Challis.

§ 33B Godkännande av dagordning

Styrelsen beslutar

att godkänna föreslagen dagordning.

§ 33C Godkännande av föregående protokoll

Styrelsen beslutar

att godkänna protokoll från styrelsemöte 2022-05-24.

A. VD Informerar

VD Informerar är en stående punkt vid varje styrelsemöte.

Informationen är av mer allmän karaktär, som inte behandlas under någon annan punkt vid styrelsemötet. Styrelsen har möjlighet att i förväg meddela önskemål om information.

Anneli Wikner informerar denna gång om:

 • Aktuell samverkan internt och externt (samråd, möten, hearings med mera)
 • T2:an i sammanfattning, inklusive viktiga händelser
 • Affärsplan 2023
 • Status i tvister
 • Uppföljning av studiebesöken och strategidagarna
 • Nästa styrelseomgång / möten

Ledamöterna ges tillfälle att ställa frågor utifrån informationen, som besvaras.

Informationsunderlag

 • VD-info september 2022

B. Remissvar, nytt basförslag ABVA

Tomas Larsson informerar om att branschorganisationen Svenskt Vatten har reviderat basförslaget till allmänna bestämmelser om användande av allmänt vatten och avlopp (ABVA). Basförslaget reviderades senast i samband med att vattentjänstlagen förändrades 2007. Förslaget är ute på remiss och ett tjänstemannasvar har tagits fram som är översänt till Svenskt Vatten.

Den största förändringen som förslaget har fokuserat på är möjligheten att reglera begränsningen av dagvattnet, som fastighetsägare leder till den allmänna VA-anläggningen.

I det nya förslaget har även förts in bestämmelser angående användningen av vakuumavloppssystem och källsorterande system. I övrigt har språkbruket moderniserats något för att öka tydligheten i informationen till fastighetsägarna.

Förslaget består av tre delar. Den första delen är förslag till bestämmelser. Del två är information som riktar sig till användarna och den tredje delen är kommentarer som riktar sig till kommunerna.

Vårt remissvar ser positivt på de strukturförändringar som gjorts, bland annat att tjänsterna spillvatten och dagvatten behandlas var för sig (tidigare gemensamt under avlopp). Några otydligheter som kvarstår har lyfts, som skulle kunna ge utrymme för tolkningar och varierande kravnivåer. Exempelvis inom dagvatten, spillvatten och LTA-system.

När Svenskt Vattens basförslag är antaget kommer en revidering ske av ABVA i samtliga våra ägarkommuner.

Beslutsärenden

Beslut

Styrelsen beslutar

att fastställa förslag till tertialbokslut för Sundsvall Vatten AB.

att överlämna tertialbokslutet med därtill fogad prognos för helåret 2022 till Stadsbacken AB.

Ärendet

Ärendet avser tertialbokslut för SVAB avseende perioden januari – augusti 2022 enligt utsänt underlag.
Underlagen innehåller även uppföljning av affärsplanen inklusive årets internkontrollaktiviteter.

Beslutsunderlag

 • SVAB Styrelserapport 2022-08
 • Uppföljning T2 Affärsplan 2022 med plan 2023-2025

Beslut

Styrelsen beslutar

att godkänna rapport angående uppföljning av beslut fattade av kommunfullmäktige 2021.

Ärendet

En uppföljning har genomförts av de kommunfullmäktigebeslut som överlämnades vid årsstämman i maj.

Beslutsunderlag

 • Uppföljning av – Sammanställning av beslut fattade av KF 2021

Beslut

Styrelsen beslutar

att godkänna mötesplanering 2023-01-01- -2023-12-31

Ärendet

Mötet går igenom föreslagen mötesplanering.

Beslutsunderlag

 • Planering styrelsemöten 2023-01-01–12-31

Beslut

Styrelsen beslutar

att godkänna föredragningen, samt
att godkänna projekt Dubbelspår Nolby-Sundsvall till en projektbudget på 15,0 mnkr med start under 2022

Ärendet

Tomas Larsson informerar om att Trafikverket har beslutat att bygga dubbelspår mellan Nolby och Sundsvall, med preliminär byggstart 2026. Vissa förberedande arbeten kommer dock att genomföras med start 2023. Arbetet kommer att ha stor inverkan på befintligt ledningsnät längs hela sträckan.

SVAB styr inte över tidplanen, utan bolagets arbeten behöver anpassas till Trafikverkets planering. Det innebär att SVAB omgående behöver inleda projektering för omläggning av VA-ledningarna. I detta ingår även att identifiera om det är SVAB eller Trafikverket som ska bekosta ledningsomläggningen

SVAB har tagit fram en första uppskattad totalbudget på 15,0 mnkr för etappen Fridhemsgatan till Sundvalls centralstation, för att kunna starta nödvändiga arbeten.

Ärendet kommer behandlas på nytt när detaljerade planer har tagits fram med Trafikverket.

Beslutsunderlag

 • Beslutsärende Dubbelspår mellan Nolby och Sundsvall

Beslut

Styrelsen beslutar

att godkänna föredragningen; samt
att godkänna projekt Ringen sträcka 4, etapp 3 (för delen Tallvägen Bredsand till Svartvik) till en projektbudget på 40,0 mnkr med start under 2022

Ärendet

Tomas Larsson informerar om ”visionen ringen”, som är vår strategiskt långsiktiga vision för att säkra vår dricksvattenförsörjning. Den syftar till att skapa redundans och säkra kapacitet att fördela vattnet från våra tre stora vattenverk, vilket ska ske genom att vi sammankopplar vattenverken med en dubbelmatad ringledning.

En handlingsplan för ”visionen ringen” antogs av Sundsvall Vattens styrelse 2014-01-30. Handlingsplanen delades upp i sträckor, med etapper för varje sträcka. Dessa har aktualiserats vart efter Sundsvall kommun startat sina större infrastrukturprojekt, för att få så mycket samordningsvinster som möjligt.

Aktuellt ärende berör sträcka 4, som har etapperna 1-6 och syftar till att sammankoppla Nolby vattenverk med Sundsvall. Under 2022 planeras att starta del av etapp 3, som är sträckan från Tallvägen i Bredsand till Svartvik. Totalt uppgår budgeten till 40,0 mnkr. Samtliga arbeten sker i samverkan med Trafikverkets ombyggnation av väg 562 och anpassas efter deras tidplan, vilket även gäller för återstående etapper för sträcka 4.

Utöver ovanstående huvudvattenledning ska även en vattenledning samförläggas mellan Tellusvägen och nedre fabriken Stockvik. Samförläggningen är ett förberedande arbete för kommande dubbelspår mellan Nolby och Sundsvall och bekostas av Trafikverket till 100 procent.

Beslutsunderlag

 • Beslutsärende Ringen Sträcka 4, etapp 3

Beslut

Styrelsen beslutar

att utöka reinvesteringsramen 2022 med 4,0 mnkr, till 54,0 mnkr

Ärendet

Tomas Larsson informerar om att vattenbolagen inom MSVA-gruppen har beslutat att införa fjärravlästa vattenmätare, men att arbetet har försenats under 2021 och 2022 på grund av global brist på halvledare som används i vattenmätarna.

Situationen har nu till viss del förändrats och möjliggjort för SVAB att göra ett inköp, för att säkerställa att utbytestakten fortlöper enligt plan och lagstiftning.

Inköpet skulle dock innebära att vi överskrider vår reinvesteringsram för 2022, så därför föreslås en utökning med 4 mnkr, från 50 till 54 mnkr.

Beslutsunderlag

 • Beslutsärende Utökning av reinvesteringsram 2022

Beslut

Styrelsen beslutar

att lägga till ärende § 38 Dubbelspår mellan Nolby och Sundsvall till styrelseloggen;

att lägga till ärende § 39 Ringen sträcka 4 etapp 3 till styrelseloggen;

att lägga till ärende § 40 Utökning av reinvesteringsram 2022 till styrelseloggen;

Beslut

Styrelsen beslutar

att styrelsen har tagit del av ärenden för kännedom

Beslutsunderlag

 • MSVAB-2021-00079-2 Protokollsutdrag från Kommunstyrelsens plan- och utvecklingsutskott sammant. Mäns våld mot kvinnor
 • MSVAB-2021-00079-4 Protokollsutdrag Övriga frågor Mäns våld mot kvinnor
 • MSVAB-2022-00091-2 Protokollsutdrag Sammanställning av 100-mnkr program
 • MSVAB-2022-00144-1 Protokollsutdrag IT-system sid 1 (2)
 • MSVAB-2022-00144-1 Protokollsutdrag IT-system sid 2 (2)
 • MSVAB-2022-00145-1 Protokollsutdrag T1 Stadsbacken
 • MSVAB-2022-00146-1 Protokollsutdrag KPMGs granskning
 • MSVAB-2022-00164-1 Protokollsutdrag från Kommunfullmäktige sammanträde den 2022-06-27 – Strate
 • MSVAB-2022-00165-1 Protokollsutdrag från Kommunfullmäktige sammanträde den 2022-06-27 – Uppdra 1279184_1_1
 • NVAB-2021-00042-5 KF § 69 Detaljplan Varpsand 1278057_1_1
 • SVAB-2021-00289-3 Protokoll kommunfullmäktige 2022-05-30 §120 Strategi för social hållbarhet
 • SVAB-2021-00334-2 Protokollsutdrag från Kommunstyrelsen sammanträde den 2022-05-16 – VA Killingskär
 • SVAB-2022-00020-3 Protokollsutdrag från Kommunfullmäktige sammanträde den 2022-05-30 – Beslut Klimat- och energiplan
 • SVAB-2022-00195 Protokollsutdrag från Miljönämnden sammanträde 2022-06-08-Tidplan för åtgärder för att minska kvävebelastningen till Sundsvallsfjärden
 • SVAB-2022-00212-1 Protokollsutdrag från Kommunfullmäktige sammanträde den 2022-06-27 – Riktlin
 • TVAB-2022-00005-2 Protokollsutdrag Timrå kommun Miljö- och byggnadsnämnden – Fröland 3_2, 4_3, 4_2 och 1_1

Inga övriga frågor noteras.

Nästa sammanträde: Gemensam informationsdel för alla styrelser (formella beslut fattas på de efterföljande styrelsemötena)

Datum: 2022-10-27
Tid: 09:00-12:00
Plats: Digitalt

Nästa sammanträde: Styrelsemöte

Datum: 2022-10-27
Tid: 14:30-16:00
Plats: Digitalt

Ordföranden tackar för visat intresse och avslutar sammanträdet.

Hej och välkommen till MittSverige Vatten & Avfall.

Välj din kommun för att ta del av information som gäller där du
bor. Du kan alltid ändra ditt val i toppen av sidan.