2023-05-26 Protokoll årsstämma TVAB

Sammanträdesprotokoll årsstämma Timrå Vatten AB. Sammanträdesdatum 2023-05-26.

Organ

Timrå Vatten AB

Datum

2023-05-26

Tid

Klockan 08:30-09:00

Plats

Timrå kommunhus, rum Borgmästaren

Ägarombud

Lars-Erik Byström, Timrå kommun

Styrelseledamöter

Jan Norberg, Ordförande

Övriga

Anneli Wikner, VD
Ewa Thorén, Avdelningschef Verksamhetsstöd
Tomas Larsson, Avdelningschef Affärsområde VA

Protokollet omfattar §§ 1-15

Justeras

Jan Norberg, Ordförande
Lars-Erik Byström, Ägarombud

Ewa Thorén, Sekreterare

Ordföranden i Timrå Vatten AB öppnar mötet.

Beslut

Stämman beslutar

att utse Jan Norberg till ordförande för stämman. Till protokollförare utses Ewa Thorén

Beslut

Stämman beslutar

Upprättas och godkänns följande röstlängd:

Timrå Vatten AB genom Lars-Erik Byström, antal aktier 1000, antal röster 1000

Förteckningen upptar samtliga aktier i bolaget.

Beslut

Stämman beslutar

att tillsammans med ordförande utse ägarombudet, Lars-Erik Byström, att justera dagens protokoll

Beslut

Stämman beslutar

att godkänna föreslagen dagordning

Beslut

Stämman beslutar

att stämman blivit behörigen sammankallad enligt vad som föreskrivs i bolagsordningen

Beslut

Stämman beslutar

att godkänna framlagd årsredovisning, revisionsberättelse och lekmannarevisorns granskningsrapport för 2022

Ärendet

Företas till behandling och läggs till handlingarna, styrelsens och verkställande direktörens årsredovisning för räkenskapsåret 2022-01-01–2022-12-31 med förvaltningsberättelse, resultaträkning och balansräkning per 2022-12-31 för Timrå Vatten AB samt revisorns berättelse jämte lekmannarevisorns granskningsrapport.

Beslut

Stämman beslutar, med revisorns tillstyrkan

att fastställa resultat- och balansräkning 2022

Beslut

Stämman beslutar

att disponera bolagets resultat enligt det i förvaltningsberättelsen angivna förslaget:
Balanserade vinstmedel 5 419 078 kr
Vinst 0 kr
Summa 5 419 078 kr

Styrelsen föreslår att vinstmedlen disponeras så att i ny räkning överförs 5 419 078 kr

Beslut

Stämman beslutar

att bevilja styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2022

Beslut

Stämman beslutar

att följa de arvodesbestämmelser som gäller för kommunens förtroendevalda och som kommunfullmäktige beslutar om; samt

att ersättning till revisor utgår enligt avtal

Beslut

Stämman beslutar

att utse revisionsföretaget KPMG AB till revisor för verksamhetsåret 2023 inklusive sådan bokslutsrevision för 2023 som sker under 2024

Ärendet

De förtroendevalda revisorerna i Sundsvalls kommun har efter upphandling av revisionstjänster i kommunkoncernen tecknat avtal med KPMG AB. Avtalet gäller i 2+1+1 år med start från räkenskapsåret 2020.

Beslut

Stämman beslutar

att anteckna att kommunfullmäktige i Timrå för perioden 2023 till ordinarie stämma 2027 valt styrelseordförande, vice styrelseordförande, styrelseledamöter, lekmannarevisor jämte ersättare för denne enligt följande;

Tony Andersson, ordförande
Johan Engström Lockner, vice ordförande
Maritza Villanueva Contreras, styrelseledamot

Tord Norberg, lekmannarevisor
Ann-Marie Bystedt, lekmannarevisor ersättare

Beslut

Stämman beslutar

att anta förändring av ägardirektiv för Timrå Vatten AB beslutat av kommunfullmäktige 2022-10-31, § 179

Ärendet

Kommunfullmäktige har fattat beslut om ändring av ägardirektiv för Timrå Vatten AB 2022-10-31 § 179.

Beslut

Stämman beslutar

att Företeckning av gällande styrdokument Timrå kommun i tillämpliga delar även ska gälla inom Timrå Vatten AB

Ärendet

Ägarombudet för Timrå kommun lämnar över
Företeckning av gällande styrdokument, Timrå kommun, som i tillämpliga delar även ska gälla inom Timrå Vatten AB.

Stämman avslutas genom att ordföranden tackar deltagarna för visat intresse.

 

Hej och välkommen till MittSverige Vatten & Avfall.

Välj din kommun för att ta del av information som gäller där du
bor. Du kan alltid ändra ditt val i toppen av sidan.