2023-02-21 Protokoll TVAB

Sammanträdesprotokoll  Timrå Vatten AB. Sammanträdesdatum 2023-02-21.

Organ

Timrå Vatten AB

Datum och tid

2023-02-21 klockan 09.00-17.00

Plats

Elite Hotel Knaust, konferensrum Oscar 2

Ledamöter

 • Bengt Nilsson, vice ordförande
 • Dan Nyström

Frånvarande ledamot

 • Jan Norberg, ordförande

Närvarande personalrepresentanter

 • Jessica Olsson, Vision
 • Jörgen Unander, Kommunal

Övriga

 • Anneli Wikner, vd
 • Tomas Larsson, affärsområdeschef VA
 • Ewa Thorén, avdelningschef Verksamhetsstöd
 • Anita Lindholm, KMA-samordnare
 • Lena Jönsson, HR-ansvarig
 • Therese Malmgren, Auktoriserad revisor KPMG

Protokollet omfattar §§ 1-8

Justeras

 • Bengt Nilsson, vice ordförande
 • Dan Nyström

Ewa Thorén, sekreterare

§ 1 Sammanträdets öppnande

Ordföranden förklarar mötet öppnat.

§ 1A Val av protokolljusterare

Att jämte ordföranden justera dagens protokoll föreslås Dan Nyström.

§ 1B Godkännande av dagordning

Styrelsen beslutar

att godkänna föreslagen dagordning.

§ 1C Godkännande av föregående protokoll.

Styrelsen beslutar

att godkänna protokollet från styrelsemöte 2022-10-28.

A. VD informerar

VD Informerar är en stående punkt vid varje styrelsemöte.

Informationen är av mer allmän karaktär, som inte behandlas under någon annan punkt vid styrelsemötet. Styrelsen har möjlighet att i förväg meddela önskemål om information.

Anneli Wikner informerar denna gång om:

 • Körschemat för dagen, som innebär att samtliga bolag i MSVA-gruppen har sina styrelsemöten parallellt.

B. Hållbarhetsindex

Tomas Larsson informerar om hållbarhetsindex för vattenbolagen i MSVA-gruppen. Hållbarhetsindex är ett verktyg från Svenskt Vatten som visar om VA-verksamheten är långsiktigt hållbar och används bland annat för att identifiera åtgärder framåt.

Sammanfattning – vad kan vi arbeta med för att förbättra vår verksamhet på längre sikt?

 • Arbeta för minskat vattensvinn/energitapp i form av vattenförluster och användning av elenergi inom vissa verksamheter.
 • Rötning av mer slam är ett långsiktigt mål som hanteras genom vårt arbete med avloppsstrategin.
 • Påverka så att kommunerna upprättar skyfallsplaner och definierar översvämningssäker höjdsättning.
 • Färdigställa förnyelseplaner för ledningsnät och vidta arbeten som ändrar förnyelsetakt och minskar vattenläckaget.
 • Förändring mot långsiktigt hållbar slamhantering med utnyttjande av exempelvis växtnäring, i enlighet med vår slamstrategi.

Svenskt Vatten sammanfattande rapport för 2022 är ännu inte framtagen, men kommer delges styrelserna när den är framtagen.

Ledamöterna ges tillfälle att ställa frågor utifrån informationen, som besvaras.

C. Nya avloppsdirektiv – remissvar

Tomas Larsson informerar om att EU-kommissionen presenterade sitt förslag till ett nytt direktiv om rening av avlopp från tätbebyggelse den 26 oktobre, det så kallade Avloppsdirektivet.

Det nya Avloppsdirektivet innehåller en del förändringar mot det som gäller idag (som är från 1991) och kommer att påverka avloppsreningsverkens arbete i flera decennier framåt.

Miljödepartementet har skickat ut förslaget på remiss till cirka 120 instanser, dock inte till MSVA eller någon av MSVA:s ägarkommuner. Bolaget har istället valt att lämna synpunkter till Svenskt Vatten på deras remissvar, samt att medverkar i ett gemensamt remissvar tillsammans med Lumire, Hemab, Vatten & Miljöresurs, Boden och Sollefteå.

Ledamöterna ges tillfälle att ställa frågor utifrån informationen, som besvaras.

Informationsunderlag

 • Remissvar Avloppsdirektiv

D. Övrig aktuell VA-info

Tomas Larsson informerar om TImrå Vattens uppdrag i samband med förberedelserna inför nyetablering i Torsboda.

Timrå Vatten har fått i uppdrag att titta på hur man kan försörja exploateringsområdena Torsbosa norr och syd samt Midlanda med kommunalt VA, samt hur man skulle kunna förse dessa exploateringsområden med ett processvatten av teknisk karaktär. I uppdraget ingår även tillfälligt VA/Byggvatten.

Arbetet hittills har bestått av följande:

 • 2021 togs en rapport fram om hur TVAB skulle kunna säkerställa VA-tjänsterna till exploateringsområdena. Då var fokuset på att bygga ett nytt avloppsreningsverk vid Midlanda för omhändertagande av spillvatten.
 • 2022 har en vägvalsutredning tagits fram. Den visar att ett nytt avloppsreningsverk vid Söråker bör anläggas, för att kunna ta emot belastning från exploateringsområdena och tillkommande bostadsområden i Söråker.
 • Utreder kapaciteten för processvatten.

Förberedande planering som pågår är:

 • Beslut att genomföra en totalentreprenad i samverkan.
 • Inbjudan till ansökan att lämna anbud (prekvalificering) är klart.
 • Utvärdering av skallkrav och därefter inbjudan att lämna anbud är klart.
 • Utvärdering/intervjuer pågår under februari 2023.
 • Tilldelning, planeras till slutet av februari/mars.
 • Därefter sätts organisationen och upphandlingar av nödvändiga resurser genomförs under mars-april 2023.
 • Projektering, tillståndsprocess, produktion med mera startar, om nödvändiga beslut fattats.

Ledamöterna ges tillfälle att ställa frågor utifrån informationen, som besvaras.

E. Klimatneutrala 2030

Anita Lindholm informerar om genomförda aktiviteter under 2022 och dess resultat:

 • Klimatberäkning för drift av Tivoli och Bällsta avloppsreningsverk.
 • Klimatberäkning för drift av Wifsta vattenverk.
 • Kartläggning av klimatpåverkan från drift av återvinningscentralerna.
 • Kartläggning av klimatpåverkan från insamling av avfall och slam samt transport av avfall från återvinningscentralerna till uppsamlingsanläggningar i närområdet.
 • Beräkning av klimatpåverkan från snöröjning på våra VA-anläggningar.

Planeringen framåt innehåller följande för VA:

 • Lustgasmätningar i anslutning till kvävereningspiloten vid Fillans avloppsreningsverk.
 • Deltagande i Svenskt Vattens frivilliga åtagande för egenkontroll av metan. Ger oss stöd i att systematiskt identifiera och reducera utsläpp av metan.
 • Klimatberäkningar för anläggningar samordnas med planerade energikartläggningar på avloppsreningsverk (>2000 pe).
 • Gemensam beräkning för alla vattenanläggningar under 2023.
 • Klimatberäkning för ett entreprenadprojekt inom VA.
 • Utreda möjligheten till egen klimatneutral elproduktion. Placering av solceller på våra anläggningar samt elproduktion från biogas.

Planeringen framåt innehåller följande för avfall:

 • Vi fortsätter följa vår klimatpåverkan från transporter och drift av återviningscentralerna.
 • Vi har dialog med entreprenörer för löpande uppföljning av transporter.
 • Vi följer Avfall Sveriges arbete med klimatfrågan.

Ledamöterna ges tillfälle att ställa frågor utifrån informationen, som besvaras.

Informationsunderlag

 • Projekt Kartlägga klimatpåverkan

F. Årlig uppföljning arbetsmiljöarbete, samt övergripande HR-info

Lena Jönsson informerar om att enligt § 11 AFS 2001:1 (Systematiskt arbetsmiljöarbete, SAM) ska arbetsgivaren varje år göra en uppföljning av sitt systematiska arbetsmiljöarbete. Uppföljningen skall dokumenteras skriftligt.

Målsättningen med MSVA:s miljöarbete är att skapa en arbetsplats som upplevs utvecklande och stimulerande för alla medarbetare. Vi erbjuder ett tryggt och öppet arbetsklimat där kränkande särbehandling och utanförskap aktivt motverkas.

Systematiskt arbetsmiljöarbete ingår som en naturlig del i den ordinarie verksamheten och alla medarbetare har ett ansvar att följa våra rutiner och riktlinjer som gäller för en god och säker arbetsmiljö.

Ledamöterna ges tillfälle att ställa frågor utifrån informationen, som besvaras.

Informationsunderlag

 • Uppföljning arbetsmiljö 2022

G. Fastighetsnära insamling

Jonas Strandberg informerar om att från 1 januari 2023 är insamling av förpackningar från hushåll ett kommunalt ansvar. 1 januari 2026 ska insamling ske från populära platser och 1 januari 2027 ska det finnas ett etablerat system för fastighetsnära insamling.

I Sundsvalls kommuns avfallsplan finns följande mål fram till 2030:

 • Ingen återvinningsbar plast i restavfallet.
 • Minskning av användningen av plast i kommunen.

Informationsunderlag

 • Förpackningsinsamling

Beslutsärenden

Beslut

Styrelsen beslutar

att anta upprättat förslag till årsredovisning med bokslut för 2022 för Timrå Vatten vilken ska överlämnas till bolagsstämman för fastställelse och till kommunstyrelsen i Timrå för kännedom.

Ärendet

Företas till behandling förslag till årsredovisning med bokslut för år 2022 för Timrå Vatten. Therese Malmgren går igenom MSVA-gruppens revision för 2022. Revisionen innehåller inte några anmärkningar mot styrelsens och VD:s sätt att handha sina uppgifter.

Beslutsunderlag

 • Revisionsrapport 2022 MSVA-gruppen
 • Timrå Vatten 2022 år
 • Timrå Vattens styrelserapport 2022
 • Uppföljning Affärsplan 2022 med plan för 2023-2025 Helår

Beslut

Styrelsen beslutar

att ordinarie årsstämma med Timrå Vatten hålls 2023-05-26 med början klockan 08.30.

Beslut

Styrelsen beslutar

att styrelsen har tagit del av ärenden för kännedom.

Beslutsunderlag

 • MSVAB-2021-00079-8 Protokollsutdrag från Kommunstyrelsens plan- och utvecklingsutskott den 2022-11-15 – Mäns våld mot kvinnor.
 • MSVAB-2021-00098-2 Protokollsutdrag från Kommunstyrelsen sammanträde den 2022-12-05 – Revidering av riktlinje distansarbete.
 • MSVAB-2022-00087-3 Protokollsutdrag från KF den 2022-11-28 – Antagande av översiktsplan Sundsvall 2040.
 • MSVAB-2022-00236-1 Protokollsutdrag från Kommunstyrelsen sammanträde 2022-11-14 – Sammanträdesdagar.
 • MSVAB-2022-00242-1 Protokollsutdrag Kartläggning av koncernens risker.
 • MSVAB-2022-00248-1 KF §227 Val av kommunal revisor i MittSverige Vatten och Avfall för tiden 2023-01-01–2026-12-31.
 • MSVAB2022-00249-1 KF §247 Val av vice ordförande i styrelsen för MittSverige Vatten & Avfall.
 • MSVAB-2022-00250-1 Protokollsutdrag från Kommunstyrelsen sammanträde den 2022-12-05 Nämndernas uppföljning Natur- och friluftsplan.
 • MSVAB-2022-00258-1 Protokollsutdrag från KF sammanträde den 2022-12-19- Mål och resursplan 2023-2024 med plan för 2025-2026.
 • MSVAB-2023-00006-1 Protokoll KF 2022-12-19 § 57 val av kommunala nämnder bolag med mera.
 • MSVAB-2023-0009-1 Protokoll KF 2023-01-30 § 9 Samverkan mellan Sundsvall och Ånge – gemensam IT.
 • NVAB-2022-00045-3 Beslut – 2022000250-KS-§ 80.
 • NVAB-2023-00001-1 Beslut 2022000355-KS-§ 17.
 • REKO-2022-00029-4 Protokollsutdrag från KS den 2022-11-14-Avfallstaxa 2023.
 • REKO-2022-00029-4 Protokollsutdrag från KS den 2022-11-28-Avfallstaxa 2023.
 • REKO-2022-00055-1 Protokollsutdrag från KF sammanträde den 2022-12-19 – Revidering av lokala föreskrifter för avfallshantering.
 • SVAB-2020-00351-4 Protokollsutdrag från KF sammanträde den 2022-12-19 Revidering av verksamhetsområde för VA längs Njurundakusten.
 • SVAB-2022-00418-1 Protokollsutdrag från Kommunfullmäktige sammanträde den 2022-10-31 – VA-avgifter.
 • TVAB-2020-00097-2 KS-2020_458 – KF §192 VA Policy.
 • TVAB-2022-00069-5 KS_2022_293 – KF §174 VA-taxa 2023, Timrå Vatten.
 • TVAB-2022-00090-1 KS_2022_364 – KS §288 Styrdokument för kommunala bolag.
 • TVAB-2022-00106-1 KS_2022_349 – KF §179 Ägardirektiv Timrå Vatten AB – Revidering.
 • TVAB-2022-00107-1 KS_2022_365 – KF § 216 Val av ombud till ordinarie och eventuellt extra bolagsstämma.
 • TVAB-2022-00117-1 KF §226 Val av kommunal revisor i Timrå Vatten för tiden 2023-01-01 — 2026-12-31.
 • TVAB-2022-00118-1 KF § 244 Val av ledamöter i styrelsen för Timrå Vatten.
 • TVAB-2022-00119-1 KF § 245 Val av ordförande och vice ordförande i styrelsen för Timrå Vatten.

Inga övriga frågor noteras.

Nästa sammanträde

Styrelsemöte
Datum
: 2023-05-26
Tid: Direkt efter avslutad årsstämma som börjar klockan 08.30
Plats: Timrå kommunhus, konferensrum Borgmästaren

Ordföranden tackar för visat intresse och avslutar sammanträdet.

Hej och välkommen till MittSverige Vatten & Avfall.

Välj din kommun för att ta del av information som gäller där du
bor. Du kan alltid ändra ditt val i toppen av sidan.