2023-03-30 Protokoll 2 TVAB

Sammanträdesprotokoll  Timrå Vatten AB. Sammanträdesdatum 2023-03-30.

Organ

Timrå Vatten AB

Datum och tid

2023-03-30 klockan 13.00-13.30

Plats

Timrå kommunhus, konferensrum Alliancen

Ledamöter

  • Jan Norberg,  ordförande
  • Bengt Nilsson, vice ordförande
  • Dan Nyström

Frånvarande personalrepresentanter

  • Jessica Olsson, Vision
  • Jörgen Unander, Kommunal

Övriga

  • Anneli Wikner, vd
  • Tomas Larsson, affärsområdeschef VA
  • Ewa Thorén, avdelningschef verksamhetsstöd

Protokollet omfattar §§ 9-12

Justeras

  • Jan Norberg, ordförande
  • Bengt Nilsson, justerare

Ewa Thorén, sekreterare

§ 9 Sammanträdets öppnande

Ordföranden förklarar mötet öppnat.

§ 9A Val av protokollsjusterare

Att jämte ordföranden justera dagens protokoll föreslås Bengt Nilsson.

§ 9B Godkännande av dagordning

Styrelsen beslutar

att godkänna föreslagen dagordning.

§ 9C Godkännande av föregående protokoll

Styrelsen beslutar

att godkänna protokoll från styrelsemöte 2023-02-21.

Beslutsärenden

Beslut

Styrelsen beslutar

att godkänna föredragningen; samt

att uppdra till VD och styrelseordförande att teckna framlagt dricksvattenavtal

Ärendet

Tomas Larsson informerar om innehållet i bilagt avtalet om leverans av dricksvatten. Avtalet har tagits fram i samverkan mellan TVAB, Timrå kommun och Timrå Invest AB.

Beslutsunderlag

Avtal om leverans av dricksvatten Timra20230321

Inga övriga frågor noteras.

Nästa sammanträde

Styrelsemöte
Datum: 2023-05-26
Tid: Direkt efter avslutad årsstämma som börjar kl. 08:30
Plats: Timrå kommunhus, konferensrum Borgmästaren

Ordföranden tackar för visat intresse och avslutar sammanträdet.

Hej och välkommen till MittSverige Vatten & Avfall.

Välj din kommun för att ta del av information som gäller där du
bor. Du kan alltid ändra ditt val i toppen av sidan.