2023-05-26 Protokoll TVAB

Sammanträdesprotokoll  Timrå Vatten AB. Sammanträdesdatum 2023-05-26.

Organ

Timrå Vatten AB

Datum och tid

2023-05-26 klockan 09.00-11.00

Plats

Timrå kommunhus, konferensrum Borgmästaren

Ledamöter

Tony Andersson, ordförande
Johan Engström Lockner, vice ordförande
Maritza Villanueva Contreras

Närvarande personalrepresentanter

Jessica Olsson, Vision
Jörgen Unander, Kommunal

Övriga

Anneli Wikner, VD
Ewa Thorén, Avdelningschef Verksamhetsstöd
Tomas Larsson, Avdelningschef Affärsområde VA

Protokollet omfattar §§ 13-27

Justeras

Tony Andersson, ordförande
Johan Engström Lockner

Ewa Thorén, sekreterare

§ 13 Sammanträdets öppnande

Ordföranden förklarar mötet öppnat

§ 13A Val av protokolljusterare

Att jämte ordföranden justera dagens protokoll föreslås Johan Engström Lockner.

§ 13B Godkännande av dagordning

Styrelsen beslutar

att godkänna föreslagen dagordning

§ 13C Godkännande av föregående protokoll

Styrelsen beslutar

att godkänna protokoll från styrelsemöte 2023-03-30.

A. VD informerar

VD informerar är en stående punk vid varje styrelsemöte.

Informationen är av mer allmän karaktär, som inte behandlas under någon annan punkt vid  styrelsemötet. Styrelsen har möjlighet att i förväg meddela önskemål om information.

Anneli Wikner informerar denna gång om:

 • Kort presentation
 • Övergripande introduktion – MSVA-gruppen
 • Introduktionsplan för ledamöter 2023
 • Årshjul-mötesplanering
 • Introduktion och studiebesök 8 juni

Aktuell verksamhetsinformation

 • Vak-konferensen 2024
 • Status centraliserat avloppsreningsverk i Sundsvall
 • Torsboda
 • Avfall
 • Övrigt

Ledamöterna ges tillfälle att ställa frågor utifrån informationen, som besvaras.

Informationsunderlag

VD-info maj 2023

B. Miljörapporter

Tomas Larsson informerar om inlämnade rapporter för 2022.

Ett avloppsreningsverk är enligt lagstiftningen en miljöfarlig verksamhet. Det innebär att vi är skyldiga att följa föreskrifter och förordningar och det finns specifika villkor för varje reningsanläggning.

Villkor för utsläppshalter finns för samtliga avloppsreningsverk i BOD (Biologiskt nedbrytbart syreförbrukande material) och i totaltfosfor (tot-P, näringsämne).

Viktigt för våra åtgärdsplaner framåt kommer vara tillskottsvatten, samt PFAS och andra aktuella ämnen, risk för brist på fällningskemikalier, samt Torsboda – nytt miljötillståend Söråker.

Ledamöterna ges tillfälle att ställa frågor utifrån informationen som besvaras.

Informationsunderlag

Miljöåret 2022 presentation styrelse TVAB 2023

Beslutsärenden

Beslut

Styrelsen beslutar

att fastställa förslag till arbetsordning för styrelsens arbete

Ärendet

Inga förändringar har skett jämfört med arbetsordningen för styrelsen för 2022.

Beslutsunderlag

 • Arbetsordning styrelse maj 2023 TVAB

Beslut

Styrelsen beslutar

att fastställa förslag till VD-instruktion enligt bilagt förslag.

Ärendet

Inga förändringar har skett jämfört med VD-instruktioner för 2022.

Beslutsunderlag

 • VD-instruktion maj 2023 TVAB

Beslut

Styrelsen beslutar

att bolagets firma skall tecknas, förutom av styrelsen, av VD, och en styrelseledamot i förening, två styrelseledamöter i förening, samt av verkställande direktören beträffande uppgifter som hen har att sköta enligt 8 kap. 29 § aktiebolagslagen.

Ärendet

Firmateckning framgår av beslutad bolagsordning.

Beslutsunderlag

 • Bolagsordning TVAB 2016-01-01

Beslut

Styrelsen beslutar

att VD lämnar ekonomisk rapport vid varje ordinarie styrelsemöte samt att tertialbokslut rapporteras på anvisat styrelsemöte. VD skall ansvara för att kommunstyrelsen i Timrå erhåller tertialrapporter enligt anvisning.

Ärendet

Inga förändringar för ekonomisk rapportering har skett jämfört med styrelsens arbetsordning för 2022.

Beslutsunderlag

 • Arbetsordning styrelse maj 2023 TVAB

Beslut

Styrelsen beslutar

att fastställa förslag till tertialbokslut för Timrå Vatten AB; samt
att översända uppföljningen av affärsplanen, inklusive ekonomiska uppföljningen, till kommunstyrelsen för kännedom.

Ärendet

Ewa Thorén informerar om tertialbokslutet för TVAB avseende perioden januari – april 2023 enligt utsänt underlag. Underlagen innehåller även uppföljning av affärsplanen inklusive årets internkontrollplan.

Beslutsunderlag

 • Interkontrollplan 2023, T1
 • TVAB Styrelserapport T1
 • Uppföljning Affärsplan 2023 med plan för 2024-2026

Beslut

Styrelsen beslutar

att fastställa reinvesteringsram 2024 för Timrå Vatten AB enligt bifogad bilaga samt;
att beslutet införlivas i ”Budgetförutsättningar MSVA-gruppen-budget 2024, med plan för 2025-2027

Ärendet

Ärendet avser TVAB:s reinvesteringsram för 2024. Efter beslut kommer TVAB:s reinvesteringsram ingå i budgetförutsättningarna för MSVA-gruppen.

Budgetförutsättningarna, som beslutas av MittSverige Vatten & Avfall AB:s styrelse, är grunden för affärsplanen för perioden 2024-2027.

Beslutsunderlag

Budgetförutsättningar MSVA-gruppen – budget 2024, med plan 2025-2027.

Beslut

Styrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige att besluta

att anta förslag till föreskrifter i VA-taxa för Timrå kommun, att gälla från 1 januari 2024, enligt bilaga 3a; samt
att anta förslag till höjning av brukningsavgifterna att gälla under 2024, enligt bilaga 3b

Ärendet

Ewa Thorén informerar om förslag till VA-taxa 2024 för Timrå kommun.

VA-verksamheten är helt avgiftsfinansierad och föreslagen höjning av taxan är nödvändig för att täcka kostnadsökningar, föranlett av omvärldsläget med ökade räntenivåer och inflation som medför kostnadsökningar. Kostnadsmassan påverkas även av lagkrav, samt Timrå kommuns tillväxt och ambitionsnivå.

När VA-taxan beslutades i maj 2022 låg prognoserna för räntenivån och inflationen på en lägre nivå än vad som blev ett faktum under hösten när taxan för 2023 beslutades. Det har inneburit att verksamhetens kostnader inte täcks och bolaget går med underskott 2023. Under 2022 hade verksamheten dock ett starkt fokus på kostnader för att bromsa effekten av inflationen och räntor, vilket genererade ett mindre överskott. Överskottet från 2022 begränsar i viss mån 2023 års underskott.

För att begränsa effekten för kunderna kommer föreslagen taxehöjning för 2024 innebära att hela underskottet från 2023 inte täcks. Planen är därför att stegvis höja taxan kommande år.

Föreslagen intäktshöjning i Timrå kommun på 16 procent innebär en höjning av taxan.

 • med 106 kr per månad, eller 1 270 kr per år, för genomsnittsvillan i Timrå
  med 1 232 kr per månad, eller 14 778 kr per år, för flerfamiljshus (TYPHUS B)

Förslaget innebär att fasta och rörliga parametrar i taxan i princip ökar procentuellt lika.

En liter vatten för den genomsnittliga villan i Timrå ligger efter höjningen på cirka 7 öre, inklusive fasta kostnader och avlopp, vilket är en ökning med 0,1 öre. Som ytterligare jämförelse kostar en genomsnittlig dusch i Timrå efter höjningen 2,52 kr, inklusive fasta kostnader och avlopp, vilket är en ökning med 35 öre jämfört med innevarande år.

Genomsnittsvillan i Timrå förbrukar 114 kubikmeter vatten per år medan den nationella jämförelsen via Svenskt Vatten använder en vattenförbrukning på 150 kubikmeter för villor (TYPHUS A). TYPHUS A innebär en ökning på 121 kr per månad eller 1 451 kr per år. Hade förbrukningen varit enligt Svenskt Vattens jämförelse så hade Timrå Vatten AB erhållit cirka 4 mnkr eller 7 procent mer i årliga intäkter.

Anläggningsavgifterna är oförändrade i förslaget till VA-taxa 2024.

För 2024 föreslås även en uppdelning av taxedokumentet i föreskrifter för taxan (bilaga 3a) och en avgiftsbilaga (bilaga 3b). Nivåerna i avgiftsbilagan beslutas normalt av styrelsen årligen. För 2024 faller föreslagna höjningar inom ramen för övriga frågor av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt, som kräver beslut av kommunfullmäktige.

Ledamöterna ges tillfälle att ställa frågor utifrån informationen, som besvaras.

Beslutsunderlag

 • Tjänsteärende VA-taxa 2024, Timrå Vatten AB
 • Bilaga 3a VA-taxa 2024, Timrå (föreskrifter)
 • Bilaga 3b VA-taxa 2024, Timrå (avgifter)
 • Bilaga 4 VA-taxa 2023, Timrå

Beslut

Styrelsen beslutar

att MittSverige Vatten & Avfall AB utifrån tecknat uppdrags- och samarbetsavtal är personuppgiftsansvarig och utser dataskyddsombud; samt
att upphäva beslut 2018-05-16, §18, gällande dataskyddsombud för Timrå Vatten AB

Ärendet

Dataskyddsförordningen kräver att organisationer som hanterar personuppgifter i stora mängder ska utse ett dataskyddsombud. TVAB utsåg 2018-05-16, §18 ett externt dataskyddsombud, via Sundsvalls kommuns avtal med Medelpads räddningstjänstförbund om att tillhandahålla dataskyddsombud.

Utifrån de uppdrags- och samarbetsavtal som upprättats mellan MSVA och respektive bolag, Nordanstig Vatten AB, Timrå Vatten AB, Sundsvall Vatten AB samt Reko Sundsvall AB, behöver MSVA samla in och hantera personuppgifter. MSVA styr över varför och hur personuppgifterna ska behandlas för att kunna uppfylla sitt uppdrag. Det innebär att MSVA bestämmer ändamålen med och medlen för behandlingen av personuppgifter, vilket innebär att MSVA är personuppgiftsansvarig.

Det innebär praktiskt att enbart MSVA behöver utse ett dataskyddsombud och att tidigare fattade beslut 2018 för bolagen Nordanstig Vatten AB, Timrå Vatten AB, Sundsvall Vatten AB samt Reko Sundsvall AB kan upphöra.

Beslutsunderlag

 • Beslutsärende Beslut om nytt dataskyddsombud
 • Bilaga 1 Protokollsutdrag Kommunfullmäktige 2023-04-24, §103
 • Bilaga 2 Protokollsutdrag Kommunstyrelsen 2023-03-13, §96

Beslut

Styrelsen beslutar att förslå kommunfullmäktige att besluta

att uppdra till Timrå Vatten AB bygga ett nytt avloppsreningsverk i direkt anslutning till befintligt avloppsreningsverk i Söråker, inklusive dricksvatten- och spillvattenledningar för att möta kommande industri- och bostadsetableringar till en uppskattad kostnad på cirka 500 mnkr (se tabell 1);
att uppdra till Timrå Vatten AB att söka erforderliga tillstånd och teckna erforderliga avtal för projektet;
att godkänna Timrå Vatten AB:s del av investeringen till ett uppskattat belopp på cirka 110 mnkr;
att såsom för egen skuld ingå borgen för Timrå Vatten AB:s låneförpliktelser upp till ett totalt högsta lånebelopp om 250 mnkr, jämte därpå löpande ränta och kostnader. Det totala högsta lånebeloppet skall beräknas på skuldebrevens respektive ursprungliga lånebelopp. Ovanstående borgensbeslut innebär att borgensbeslut daterat 2023-01-30, § 9, upphävs;
att bevilja en utökad checkkredit på 85 mnkr till 100 mnkr;
att uppdra till Timrå Vatten AB att ingå i samordningsgruppen för Torsboda, i vilken Timrå kommun är samordningsansvarig;
uppdra till Timrå Vatten AB att, på uppdrag av TIPAB, genomföra tillfälligt VA vid site Torsboda Syd under byggtiden till den faktiska kostnaden, uppskattat till 15–25 mnkr. Uppdraget är 100 procent finansierat av PTL via TIPAB (se tabell 2);
att uppdra till Timrå Vatten AB att, på uppdrag av TIPAB, ta fram en lösning för att säkerställa att processvatten kan erbjudas av teknisk karaktär (sötvatten) till områdena (Torsboda & Midlanda) till ett flöde av max 6 000 m3/h, samt förberedande arbeten för tillståndsansökan gällande vattenuttaget, till den faktiska kostnaden. Uppdraget är 100 procent finansierat av TIPAB; samt
att uppdra till Timrå Vatten AB att, på uppdrag av TIPAB, vid behov försörja med mindre mängder processvatten från befintlig industripumpstation, i samband med övrig ledningsdragning, uppskattat till 55–60 mnkr. Uppdraget är 100 procent finansierat av TIAB (se tabell 2)

Ärendet

Tomas Larsson informerar om att stora industrisatsningar planeras utföras i Timrå kommun och exploatörer är Torsboda Industrial Park (TIPAB) vid området Torsboda, samt Timrå Invest AB (TIAB) för Midlandaområdet.

De stora industriella etableringarna leder även till att Timrå kommun tittar på vad som krävs för att kunna genomföra de utbyggnadsplaner för boende som pekas ut i Timrås översiktsplan (ÖP).

Dessa satsningar leder till stora utbyggnationer av ledningsnätet för vatten och avlopp, men det betyder även att det befintliga avloppsreningsverket i Söråker inte räcker till. I en vägvalsutredning som utfördes hösten 2022 visade det sig att det bästa för området är att bygga ett nytt avloppsreningsverk intill det befintliga för att möta kommande belastning och krav.

Det är i nuläget oklart hur exploatering av Midlandaområdet kommer att gå till, varför det ännu inte går att bestämma en exakt kostnad för anslutning av detta område. Inriktningsbeslut gällande bland annat markförvärv måste först fattas i styrelse för Midlanda fastigheter samt TIAB.

Beslut gällande finansiering för TIAB, TVAB samt Timrå kommun behöver fattas omgående för att möjliggöra genomförande av den tidplan för utbyggnad av VA som krävs för att möta behov hos kommande industrietablering.

Genom beslut enligt ovan möjliggörs framdrift i projektet. Beslut enligt ovan innebär också att Midlandaområdet i ett senare skede kan kopplas på den allmänna VA anläggningen till faktisk kostnad. Kostnaden för denna åtgärd är exkluderad i beslutsunderlaget.

Kostnadsfördelning enligt tabell 1 och 2 under rubriken Ekonomi i tjänsteärendet är således i nuläget en grov uppskattning som kan komma att påverkas av flera faktorer, exempelvis utvecklingen inom Midlandaområdet. Parterna som delar på kostnaderna redovisas i tabell 1 och 2.

Ledamöterna ges tillfälle att ställa frågor utifrån informationen, som besvaras.

Styrelsen diskuterar och beslutar att:

 • Förtydliga att-sats 7, så att det framgår att tillfälligt VA vid site Torsboda SYD till 100 procent finansieras av PTL via TIPAB.
 • Justera vilken part som finansierar uppdraget enligt att-sats 9, som innebär att vid behov försörja med mindre mängder processvatten från befintliga industripumpstation i samband med övrig ledningsdragning. Part som kommer finansierar uppdraget till 100 procent ändras från TIPAB till TIAB.
 • Justeringarna av att-satserna innebär även att tabell 2 i tjänsteärendet justeras enligt ovan.

Beslutsunderlag

 • Tjänsteärende Finansiering för utbyggnad av VA- infrastrukturen föranlett av industrietablering i Torsboda
 • Bilaga 1 Rapport vägvalsutredning
 • Bilaga 2 Slutrapport nya exploateringsområden, Timrå inkl bilaga

Beslut

Styrelsen beslutar

att inga nya ärenden ska läggas till styrelseloggen.

Beslut

Styrelsen beslutar

att styrelsen har tagit del av ärenden för kännedom

Ärendet

Beslutsunderlag

MSVAB-2023-00034-1 Beslut-2023000065-KS-§ 25 Val till styrelse MSVA
• MSVAB-2023-00036-1 Protokollsutdrag MRP Affärsplan 2023-2026
• MSVAB-2023-00037-1 Protokollsutdrag internkontrollplan 2023
• MSVAB-2023-00038-1 Protokollsutdrag Övriga frågor
• MSVAB-2023-00039-1 Protokollsutdrag Granskning av arbetsmiljöarbetet
• MSVAB-2023-00040-1 Protokollsutdrag Bolagsenkät
• MSVAB-2023-00041-1 Protokollsutdrag Övriga frågor
• MSVAB-2023-00044-1 Protokoll kommunfullmäktige 2022-12-19 § 57 Val av kommunala nämnder bolag
• MSVAB-2023-00044-1 Protokoll kommunfullmäktige 2023-02-27 §23 Valärenden signerad
• MSVAB-2023-00045-1 Protokollsutdrag från Kommunstyrelsen sammanträde den 2023-03-13
• MSVAB-2023-00046-1 Protokollsutdrag kommunstyrelsen 2023-03-13 § 96 Beslut om dataskyddsombud 1359174_1_1
• MSVAB-2023-00052-2 Protokollsutdrag Årsredovisning
• MSVAB-2023-00055-1 Protokollsutdrag Övriga frågor 2023-03-24
• MSVAB-2023-00058-1 Beslut-2023000060-KS-§ 42 Valärende lekmannarevisorer
• MSVAB-2023-00061-1 Protokollsutdrag från Kommunfullmäktige sammanträde den 2023-03-27 – Årsredovisning
• MSVAB-2023-00061-1 Protokollsutdrag från Kommunstyrelsen sammanträde den 2023-03-13 – Årsredovisning
• MSVAB-2023-00061-2 Beslut-2023000154-KS-§ 86
• MSVAB-2023-00061-3 KS_2023_135 – KF §74 Årsredovisning 2022 Mitt Sverige Vatten och Avfall AB
• MSVAB-2023-00061-4 Beslut-Årsredovisning 2022 MSVA
• MSVAB-2023-00062-1 Protokollsutdrag från Kommunfullmäktige sammanträde den 2023-03-27 – Kontaktcenter
• MSVAB-2023-00063-1 Protokollsutdrag från Kommunfullmäktige sammanträde den 2023-03-27 – Klimatplan
• MSVAB-2023-00071-1 Protokoll Kommunfullmäktige 2023-04-24 §103 Uppsägning av avtal med Medelpads Räddningstjänstförbund
• MSVAB-2023-00072-1 Protokoll kommunfullmäktige 2023-04-24 §104 Kommunikationsstrategi
• NVAB-2022-00083-2 Beslut-2022000332-KS-§ 5 Beslut om checkkredit
• NVAB-2023-00010-1 Beslut-2023000047-KS-§ 10 Styrelsearvoden
• NVAB-2023-00011-1 Beslut-2023000063-KS-§ 23 Val av styrelse NVAB
• NVAB-2023-00017-1 Beslut-2023000057-KS-§ 41 Valärende lekmannarevisorer
• NVAB-2023-00020-1 Beslut-2023000153-KS-§ 85
• NVAB-2023-00020-2 Beslut-Årsredovisning 2022 NVAB
• REKO-2023-00012-1 Protokoll kommunfullmäktige 2023-03-27 § 78 Inriktningsbeslut fastighetsnära
• REKO-2023-00013-1 Protokollsutdrag från Kommunfullmäktige sammanträde den 2023-03-27 – Årsredovisning
• REKO-2023-00013-1 Protokollsutdrag från Kommunstyrelsen sammanträde den 2023-03-13 – Årsredovisning
• SVAB-2023-00053-1 Protokollsutdrag från Kommunfullmäktige sammanträde den 2023-02-27 – Exploat
• SVAB-2023-00061-1 Protokollsutdrag från Kommunstyrelsen sammanträde den 2023-03-13 – Laglighetsprövning
• SVAB-2023-00090-1 Protokollsutdrag från Kommunfullmäktige sammanträde den 2023-03-27 – Årsredovisning
• SVAB-2023-00090-1 Protokollsutdrag från Kommunstyrelsen sammanträde den 2023-03-13 – Årsredovisning
• TVAB-2023-00026-1 KS_2023_134 – KF §75 Årsredovisning 2022 Timrå Vatten AB

Inga övriga frågor noteras.

Nästa sammanträde; Studiebesök
Datum: 2023-06-08
Tid: 09:00-16:00
Plats: Stadshuset Sundsvall

Nästa sammanträde: Strategidag
Datum: 2023-08-30
Tid: 08:00-19:00 (inklusive middag)
Plats: Clarion Hotel Sundsvall

Ordföranden tackar för visat intresse och avslutar sammanträdet.

 

 

Hej och välkommen till MittSverige Vatten & Avfall.

Välj din kommun för att ta del av information som gäller där du
bor. Du kan alltid ändra ditt val i toppen av sidan.