2023-09-22 Protokoll TVAB

Sammanträdesprotokoll Timrå Vatten AV. Sammanträdesdatum 22 september 2023.

Organ

Timrå Vatten AB

Datum och tid

2023-09-22 klockan 09:00-11:00

Plats

MittSverige Vatten & Avfalls kontor, Stuvarvägen 17, konferensrum Grönsta

Ledamöter

 • Tony Andersson Ordförande
 • Johan Engström Lockner Vice ordförande
 • Maritza Villanueva Contreras
 • Personalrepresentant Jörgen Unander Kommunal

Frånvarande personalrepresentant

 • Jessica Olsson Vision

Övriga

 • Anneli Wikner VD
 • Ewa Thorén Avdelningschef Verksamhetsstöd
 • Tomas Larsson Avdelningschef Affärsområde VA

Protokollet omfattar §§ 28-37

Justeras

 • Tony Andersson, ordförande Maritza Villanueva Contreras, justerare.
 • Ewa Thorén, sekreterare.

§ 28 Sammanträdets öppnande

Ordföranden förklarar mötet öppnat.

§ 28A Val av protokollsjusterare

Att jämte ordföranden justera dagens protokoll föreslås Maritza Villanueva Contreras.’

§ 28B Godkännande av dagordning

Styrelsen beslutar att godkänna föreslagen dagordning.

§ 28C Godkännande av föregående protokoll

Styrelsen beslutar att godkänna protokoll från styrelsemöte 2023-05-26.

§ 29 informationspunkter

A. VD Informerar

VD Informerar är en stående punkt vid varje styrelsemöte.
Informationen är av mer allmän karaktär, som inte behandlas
under någon annan punkt vid styrelsemötet. Styrelsen har
möjlighet att i förväg meddela önskemål om information.

Anneli Wikner informerar denna gång om:

Nominering Sundsvall Business Awards – årets studentfavorit

 • T2
 • Tvist-Högsta domstolen
 • Remiss
 • SOU- utredning, om finansiering VA
 • Uppföljning av strategidagen
 • Aktuellt hos ägarkommunerna, övrig samverkan mm
 • Kommande möten och mötesplanen 2024.

Ledamöterna ges tillfälle att ställa frågor utifrån informationen, som besvaras.

B. Egenregi slamtransporter

Anneli Wikner informerar om genomförd utredning gällande slamtransporter för affärsområden Avfall och VA.
Utredningen har bland annat tagit fram en ekonomisk kalkyl, för- och nackdelar med egen regi av slamtransporterna, samt
möjlig tidplan för ett genomförande. Ärendet kommer behandlas och beslutas vid kommande styrelsemöte i november.

Ledamöterna ges tillfälle att ställa frågor utifrån informationen, som besvaras.

BESLUTSÄRENDEN

Beslut § 30 Tertialbokslut för perioden januari-augusti 2023

Styrelsen beslutar att fastställa förslag till tertialbokslut för Timrå Vatten AB; samt att överlämna tertialbokslutet med därtill fogad prognos för helåret 2023 till kommunstyrelsen i Timrå.

Ärendet

Ärendet avser tertialbokslut för TVAB avseende perioden januari – augusti 2023 enligt utsänt underlag.
Underlagen innehåller även uppföljning av affärsplanen inklusive årets internkontrollaktiviteter.

Beslutsunderlag

 • Internkontrollplan 2023, T2
 • TVAB Styrelserapport 2023-08
 • Uppföljning Affärsplan 2023 med plan för 2024 T2.

Beslut § 31 styrande dokument Timrå kommun

Styrelsen beslutar att godkänna sammanställning Uppföljning av styrdokument, Timrå kommun; samt uppdra till VD att översända sammanställning till Timrå kommun.

Ärendet

Vid TVAB:s bolagsstämma 2023-05-26 överlämnade ägarombudet för Timrå kommun en förteckning av gällande styrdokument i Timrå kommun, som i tillämpliga delar även ska gälla inom TVAB. TVAB:s uppdrag utförs av MittSverige Vatten & Avfall AB (MSVA), som är Sundsvall, Timrå och Nordanstig kommuners gemensamma bolag för VA- och avfallssamverkan över kommungränserna.
Uppföljningen av överlämnad förteckning av styrande dokument visar att i princip samtliga ingår i de specifikt framtagna för MSVA, som är anpassade utifrån samtliga tre ägarkommuners styrande dokument. Ovanstående innebär att TVAB i tillämpliga delar efterlever och tillämpar de styrdokument som Timrå kommun anser är relevanta för bolaget.

Beslutsunderlag

 • Beslutsärende Styrande dokument, Timrå kommun
 • Bilaga 1 Uppföljning av styrdokument, Timrå kommun

Beslut § 32 Mötesplanering 2024

Styrelsen beslutar att godkänna mötesplanering 2024-01-01- -2024-12-31.

Ärendet

Mötet går igenom föreslagen mötesplanering. Styrelsen diskuterar och konstaterar att även septembermötet är lämpligt att hållas gemensamt för alla styrelser inom MSVA-gruppen. Ordförande tar med sig förslaget till kommande ordförandemöte
i oktober.

Beslutsunderlag

Planering styrelsemöten 2024-01-01–12-31.

Beslut § 33 Investering SCA Östrand Tryckspill

Styrelsen beslutar att godkänna föredragningen; samt att godkänna en investeringsbudget på 13,0 mnkr för projektet SCA Östrand Tryckspill.

Ärendet

Tomas Larsson informerar om att under 2023 ska TVAB:s näst största avloppspumpstation, Östrandsviken APS, flyttas ut från SCA:s område. Orsaken är för att ge plats för ett nytt Bioraffinaderi. Befintlig avloppspumpstation är i bra skick, men befintlig tryckavloppsledning behöver renoveras för att säkerställa framtida drift. Det finns ett avtal mellan Biorefinery Östrand och TVAB, där
Biorefinery Östrand står för 74 procent av kostnaderna och TVAB för 26 procent. Anledningen till att TVAB står för en del av kostnaderna är att befintlig tryckavloppsledning behöver renoveras för att säkerställa framtida drift. I avtalet finns ett tillägg där TVAB ansvarar för servisledningen till det nya bioraffinaderiet, kostnaden för tillägget bekostas till 100 procent av Biorefinery Östrand.

Förslaget innebär ett godkännande av en investering med en beräknad budget på 13,0 mnkr, som till 74 procent bekostas av Biorefinery Östrand.

Beslutsunderlag

Beslutsärende Investering SCA Östrand Tryckspill.

Beslut § 34 Kvarstående ärenden, styrelselogg

 • Styrelsen beslutar att lägga till ärende, §33 Investering SCA Östrand Tryckspill;
 • samt att lägga till ärende, §23 Finansiering för utbyggnad av VA-infrastrukturen föranlett av industrietablering i Torsboda.

Ärendet behandlades vid förra styrelsemötet 2023-05-26.

§ 35 Ärenden för kännedom från respektive ägarkommun

Beslut

Styrelsen beslutar att styrelsen har tagit del av ärenden för kännedom.

Beslutsunderlag

 • MSVAB-2021-00079-12 Protokollsutdrag från KS – Beslut uppföljning av insatser mäns våld mot kvinnor.
 • MSVAB-2023-00093-1 Protokoll kommunstyrelsen 2023-05-15 § 130 Handlingsplan för bostadsförsörjning.
 • MSVAB-2023-00094-1 Protokollsutdrag från Kommunfullmäktige sammanträde den 2023-05-29 Riktlinje fordon.
 • MSVAB-2023-00115-1 Protokollsutdrag från Kommunfullmäktige sammanträde den 2023-06-26 – Delårsrapport.
 • MSVAB-2023-00119-1 Protokollsutdrag från Kommunfullmäktige sammanträde den 2023-06-26 Finanspolicy.
 • MSVAB-2023-00119-1 Protokollsutdrag från Kommunstyrelsen sammanträde den 2023-06-12 – Finanspolicy.
 • MSVAB-2023-00120-1 Protokollsutdrag från KF 2023-06-26 – Uppföljning Miljöstrategiskt program 2022.
 • MSVAB-2023-00124-1 Protokoll Stadsbacken AB § 65 2023-05-31.
 • MSVAB-2023-00125-1 Protokoll Stadsbacken AB § 68 2023- 05-31.
 • MSVAB-2023-00126-1 Protokollsutdrag från Kommunfullmäktige sammanträde den 2023-06-26.
 • MSVAB-2023-00126-1 Protokollsutdrag från Kommunstyrelsen sammanträde den 2023-06-12.
 • MSVAB-2023-00140-1 Protokollsutdrag från KS finans- och näringslivsutskott Samhällsomvandling-org för genomförande
  Torsboda.

§ 36 Övriga frågor och nästa sammanträde

Inga övriga frågor noteras.

Nästa sammanträde: Styrelsemöte för MSVA-gruppen genomförs gemensamt.
Datum: 2023-11-01
Tid: 09:00-17:00, kaffe serveras från 08:30
Plats: Quality Hotel Sundsvall (Aveny) Esplanaden 29, konferensrum Hattmakaren.

§ 37 Avslutning

Ordföranden tackar för visat intresse och avslutar sammanträdet.

Hej och välkommen till MittSverige Vatten & Avfall.

Välj din kommun för att ta del av information som gäller där du
bor. Du kan alltid ändra ditt val i toppen av sidan.