2021-02-18-19 Protokoll 1 TVAB

Sammanträdesprotokoll Timrå Vatten AB. Sammanträdesdatum 2021-02-18-19.

Organ:

 • Timrå Vatten AB

Datum och tid:

 • 2021-02-18 klockan 9.00-12.00
 • 2021-02-19 klockan 11-12.30

Plats:

 • Digitalt via Skype

Ledamöter:

 • Jan Norberg, ordförande
 • Bengt Nilsson, vice ordförande (via Skype)
 • Dan Nyström, deltog 2021-02-19 kl. 11:00-12:30

Personalrepresentanter:

 • Lars-Erik Löfdahl, Vision (via Skype)
 • Jörgen Unander, Kommunal (via Skype)

Övriga:

 • Anneli Wikner, VD
 • Tomas Larsson, avdelningschef, Affärsområde VA
 • Ewa Thorén, avdelningschef, Verksamhetsstöd
 • Therese Malmgren, auktoriserad revisor, KMPG (via Skype)
 • Malin Tuvesson, process- och utvecklingsansvarig, Avlopp (via Skype)
 • Maria Roos, projektledare (via Skype)

Protokollet omfattar §§-1-9.

Justeras:

 • Jan Norberg, ordförande
 • Dan Nyström, justerare

Ewa Thoren, sekreterare

§ 1 Sammanträdets öppnande

Ordföranden förklarar mötet öppnat.

§ 1A Val av protokolljusterare

Att jämte ordföranden justera dagens protokoll föreslås Dan Nyström.

§ 1B Godkännande av dagordning

Styrelsen beslutar
att godkänna föreslagen dagordning.

§ 1C Godkännande av föregående protokoll.

Styrelsen beslutar
att godkänna protokoll från styrelsemöte 2020-10-28.

A. VD Informerar

VD Informerar är en stående punkt vid varje styrelsemöte.

Informationen är av mer allmän karaktär, som inte behandlas under någon annan punkt vid styrelsemötet. Styrelsen har möjlighet att i förväg meddela önskemål om information.

Anneli Wikner informerar denna gång om:

 • I korthet På grund av covid-19 är samarrangemanget med VA-guiden och Sundsvalls kommun framflyttat till 2023 eller 2024
 • Forskning och utveckling
 • Tillsyn, incidenter, tvist och ständiga förbättringar
 • Status Covid 19 och klass 3 vädervarning
 • MSVA-gruppens årsredovisning/bokslut 2020 i sammanfattning

Informationsunderlag

 • VD-info februari 2021.

B. Läkemedelsrening, FoU-projekt

Malin Tuvesson informerar om genomförd förstudie gällande läkemedelsrening i Sundsvall, som pågått från augusti 2019 till januari 2021. Projektet genomfördes i samarbete med IVL Svenska miljöinstitutet samt WSP och finansierades till 90 procent med bidrag från Naturvårdsverket.

Förutsättningarna för projektet har varit avloppsstrategins pågående fördjupade utredningar och dess antagna belastningar och reningskrav för BOD, kväve och fosfor.

Syftet med projektet var att utreda behovet och förutsättningarna för läkemedelsrening vid de tre största reningsverken i Sundsvall samt vid ett eventuellt nytt centraliserat reningsverk.

Läkemedelsrester får allt mer uppmärksamhet eftersom de följer med från användare till miljö. Det blir samtidigt också en hållbarhetsfråga ur ett annat perspektiv då läkemedelsrening vid avloppsreningsverken bland annat innebär ökad energiförbrukning.

Rent generellt kan man säga att dagens avloppsreningsverk i Sverige gör sitt jobb bra. De renar avloppsvattnet från de föroreningar som är tänkta att renas. Där ingår normalt inte rening av läkemedelsrester. Införande av läkemedelsrening skulle kräva stora investeringar i svenska avloppsreningsverk.

Genomförd studie i Sundsvall visar att de flesta läkemedelsrester förekommer i så låga halter att de inte utgör risk för påverkan på havsmiljön. Sundsvallsfjärden är dock känslig på grund av dess lite inneslutna läge, där renat avloppsvatten från Tivoliverket i centrala Sundsvall släpps ut. De uppmätta halterna av vissa läkemedelsrester i fjärden ligger nära och ibland över gränsvärdena, exempelvis hormonet etinylöstradiol, som bland annat finns i p-piller och flera andra hormonpreparat.

Oavsett lösning visar studien på att det kommer att krävas omfattande investeringar att införa läkemedelsrening.

Det ska noteras att det går att påverka en hel del själv som privatperson. Läkemedel som innehåller diklofenak är ett bra exempel där det finns bra alternativ som kan renas de bort till nästan 100 procent vid våra reningsverk.

Information om projektet kommer att läggas ut på MSVAs hemsida. Rapporten i sin helhet kan laddas ner från Förstudie läkemedelsrening Sundsvall, Hammarby Sjöstadsverk.

C. Fördjupade utredningar, MSVA-gruppens Avloppsstrategi

Maria Roos informerar om arbetet med avloppsstrategins fördjupade utredningar i Sundsvall, som innehåller tre scenarier:

 1. Centraliserad avloppsvattenrening vid en ny lokaliseringNytt avloppsreningsverk på ny lokalisering anpassad efter kommande reningskrav.
 2. Centraliserad slamhantering vid Fillan avloppsreningsverkCentraliserad slamhantering på Fillan avloppsreningsverk och vattenbehandling kvar på befintliga verk anpassade efter kommande reningskrav.
 3. Befintlig struktur.Befintliga verk anpassas efter kommande krav.

De tekniska delutredningarna håller på att sammanställas och under våren 2021 kommer olika finansieringsmodeller tas fram för att visa de tre scenariernas påverkan på VA-taxan. Parallellt påbörjas ett förankringsarbete med SVABs styrelse som även inkluderar Stadsbacken och Sundsvalls kommun.

Ett färdigt beslutsunderlag förväntas vara färdigt vid årsskiftet 2021/2022. I beslutsunderlaget kommer de tre scenarierna jämföras utifrån målet att tillhandahålla en långsiktigt hållbar allmän avloppsvattenhantering, som möjliggör en positiv samhällsutveckling.

Beslutsärenden

Beslut

Styrelsen beslutar
att anta upprättat förslag till årsredovisning med bokslut för 2020 för TVAB vilken ska överlämnas till bolagsstämman för fastställelse och till kommunstyrelsen i Timrå för kännedom.

Ärendet

Företas till behandling förslag till årsredovisning med bokslut för år 2020 för TVAB.

Therese Malmgren går igenom MSVA-gruppens revision för 2020. Revisionen innehåller inte några anmärkningar mot styrelsens och VD:s sätt att handha sina uppgifter.
Tomas Larsson informerar om hållbarhetsindex för VA-bolagen i MSVA-gruppen. Hållbarhetsindex är ett verktyg från Svenskt Vatten som visar om VA-verksamheten är långsiktigt hållbar och används bland annat för att identifiera åtgärder framåt.

Jonas Strandberg går igenom den plockanalys som genomförts för avfallsbolaget i Sundsvall, som visar på en betydande förbättring i hushållens sortering under 2020.

Beslutsunderlag

 • MSVA års- och hållbarhetsredovisning
 • TVAB Styrelserapport 202012
 • TVAB ÅR 2020
 • Uppföljning helår Affärsplan 2020
 • Verksamhet Timrå Vatten, helår 2020

Beslut

Styrelsen beslutar
att ordinarie årsstämma med TVAB hålls 2021-05-26 med början kl. 09:00

Ärendet

Förslag till datum för TVABs årsstämma är anpassat till Timrå kommuns tidplan.

Beslut

Styrelsen beslutar
att godkänna remissvaret, samt
att uppdra till VD att översända remissvaret till Timrå kommun

Ärendet

Tomas Larsson informerar om att Miljö- och byggförvaltningen i Timrå kommun har begärt in synpunkter från TVAB rörande Vattenmyndigheternas Samråd om förvaltningsplan, åtgärdsprogram och miljökvalitetsnormer 2021-2027. MittSverige Vatten & Avfall AB har sammanställt ett remissvar utifrån VA-organisationens perspektiv som är giltigt för de tre VA-bolagen inom MSVA-gruppen.

Remissvaret innefattar synpunkter på i första hand förslaget till åtgärdsprogram för Bottenhavets vattendistrikt 2021-2027. I tillägg till det lämnas kommentarer på klassning av miljökvalitetsnormer och förslag på enskilda åtgärder i VISS (Vatteninformationssystem Sverige) fram till sista svarsdatum 2021-04-30.

Beslutsunderlag

 • Beslutsärende Remissvar Samråd om förvaltningsplan, åtgärdsprogram och miljökvalitetsnormer
 • Bilaga 1 Remissvar TVAB samråd vattenförvaltningen

Beslut

Styrelsen beslutar
att godkänna genomförda revideringar i affärsplan 2021-2024;
att fastställa affärsplan 2021-2024; samt
att överlämna den fastställda affärsplanen 2021-2024 till kommunstyrelsen i Timrå

Ärendet

Ewa Thorén informerar om att styrelserna i MSVA-gruppen årligen tar fram en gemensam affärsplan för kommande fyra år. I slutet av oktober 2020 fattade samtliga styrelser inom MSVA-gruppen beslut om affärsplanen för perioden 2021-2024.

NVABs styrelse antog affärsplanen 2021-2024 under förutsättning att kommunfullmäktige i Nordanstig fattade beslut om VA-taxa 2021, vilket beslutades 2020-11-23, § 76.

Rekos styrelse antog affärsplanen 2021-2024 under förutsättning att kommunfullmäktige i Sundsvall fattade beslut om framlagt förslag till reviderad avfallstaxa, vilket beslutades 2020-12-21, § 193.

Ovanstående beslut föranleder en revidering av affärsplanen för perioden 2021-2024, för att överensstämma med besluten. Samtliga styrelser bör rent formellt fatta beslut om den reviderade affärsplanen, eftersom det är ett gemensamt dokument.

Beslutsunderlag

 • Beslutsärende Justering affärsplan 2021-2024
 • Bilaga 1 Affärsplan 2021 med plan för 2022-2024

Styrelsen beslutar
att inga nya ärenden ska läggas till styrelseloggen.

Fördjupande utredningar i Sundsvall, MSVA-gruppen Avloppsstrategi Jan Norberg önskar ytterligare information om avloppsstrategins fördjupade utredningar i Sundsvall och dess påverkar på TVAB.

Bengt Nilsson ställer även frågan om arbetet kommer avspeglas i pågående arbete med VA-plan i Timrå.

Tomas Larsson svarar att för Timrås avloppsverksamhet utfördes 2017-2018 en utredning om hur den framtida verksamheten bör utformas för att bäst uppfylla avloppsstrategins mål. Utifrån utredningens multikriterieanalys framstod framtidsscenariot att centralisera avloppsreningen i Timrå till Sundsvall som intressant att utreda vidare. Inget av de mindre reningsverken i Timrå omfattas av vägvalet, för dem gäller fortsatt förvaltning och utveckling utifrån de lokala förutsättningarna.

En övergång mot centralisering och överföring till Sundsvall berör de större reningsverken Näs, Söråker och Sandarna. Det handlar om en stor förändring och på samma sätt som för Sundsvall krävs fördjupade utredningar för att fastställa hur omvandlingen ska genomföras. Innan arbetet kan gå vidare behöver TVAB avvakta utfallet från Sundsvall Vatten ABs fördjupade utredningar.

Vägvalet för TVAB kommer avspeglas i pågående VA-plans arbete. Arbetet leds av Timrå kommun och för TVABs räkning ingår tjänstemän från MittSverige Vatten & Avfall AB i arbetsgruppen.

Nästa sammanträde; Styrelsemöte
Datum: 2021-05-26
Tid: Direkt efter avslutad årsstämma som börjar kl. 09:00
Plats: Återkommer om plats

Ordföranden tackar för visat intresse och avslutar sammanträdet.

Hej och välkommen till MittSverige Vatten & Avfall.

Välj din kommun för att ta del av information som gäller där du
bor. Du kan alltid ändra ditt val i toppen av sidan.