2021-05-26 Protokoll 2 TVAB

Sammanträdesprotokoll Timrå Vatten AB. Sammanträdesdatum 2021-05-26.

Organ:

 • Timrå Vatten AB

Datum och tid:

 • 2021-05-26 klockan 9.30-11.30

Plats:

 • Digitalt via Skype

Ledamöter:

 • Jan Norberg, ordförande
 • Bengt Nilsson, vice ordförande (via Skype)
 • Dan Nyström, deltog 2021-02-19 kl. 11:00-12:30

Personalrepresentanter:

 • Lars-Erik Löfdahl, Vision (via Skype)
 • Jörgen Unander, Kommunal (via Skype)

Övriga

 • Anneli Wikner, VD
 • Tomas Larsson, avdelningschef, Affärsområde VA
 • Ewa Thorén, avdelningschef, Verksamhetsstöd
 • Jessica Schröder, miljöingenjör, Miljö & Lab (via Skype, § 11B)

Protokollet omfattar §§ 10-21

Justeras:

 • Jan Norberg, ordförande
 • Bengt Nilsson, justerare
 • Ewa Thoren, sekreterare

§ 1 Sammanträdets öppnande

Ordföranden förklarar mötet öppnat.

§ 1A Val av protokolljusterare

Att jämte ordföranden justera dagens protokoll föreslås Bengt Nilsson.

§ 1B Godkännande av dagordning

Styrelsen beslutar
att godkänna föreslagen dagordning.

§ 1C Godkännande av föregående protokoll.

Styrelsen beslutar
att godkänna protokoll från styrelsemöte 2021-02-18-19.

A. VD Informerar

VD Informerar är en stående punkt vid varje styrelsemöte.

Informationen är av mer allmän karaktär, som inte behandlas under någon annan punkt vid styrelsemötet. Styrelsen har möjlighet att i förväg meddela önskemål om information.

Anneli Wikner informerar denna gång om:

 • MSVA-gruppens tertialrapportering i sammanfattning
 • Tillsyn, incidenter, tvist mm
 • Forskning och utveckling
 • Turbulent i Avfall Sverige, men bra betyg för oss
 • Ärenden i MSVA, i korthet
 • Strategidagar i augusti (framtida möten)

Informationsunderlag

 • VD-info maj 2021

B. Miljörapporter

Jessica Schröder informerar om inlämnade miljörapporter för 2020.

Ett avloppsreningsverk är enligt lagstiftningen en miljöfarlig verksamhet. Det innebär att vi är skyldiga att följa föreskrifter och förordningar och det finns specifika villkor för varje reningsanläggning.

Villkor för utsläppshalter finns för samtliga avloppsreningsverk i BOD (Biologiskt nedbrytbart syreförbrukande material) och i totalfosfor (tot-P, näringsämne).

Informationsunderlag

 • Miljörapportering 2020, TVAB

Beslutsärenden

Beslut

Styrelsen beslutar
att fastställa förslag till arbetsordning för styrelsens arbete.

Ärendet

Inga förändringar har skett jämfört med arbetsordningen för styrelsen för 2020.

Beslutsunderlag

 • Arbetsordning styrelse maj 2021 TVAB

Beslut

Styrelsen beslutar
att fastställa förslag till VD-instruktion enligt bilagt förslag.

Ärendet

Inga förändringar har skett jämfört med VD-instruktionen för 2020.

Beslutsunderlag

 • VD instruktion maj 2021 TVAB

Beslut

Styrelsen beslutar
att bolagets firma skall tecknas, förutom av styrelsen, av VD och en styrelseledamot i förening, två styrelseledamöter i förening, samt av verkställande direktören beträffande uppgifter som hen har att sköta enligt 8 kap. 29 § aktiebolagslagen.

Ärendet

Firmateckning framgår av beslutad bolagsordning.

Beslutsunderlag

 • Bolagsordning TVAB 2016-01-01

Beslut

Styrelsen beslutar
att VD lämnar ekonomisk rapport vid varje ordinarie styrelsemöte samt att tertialbokslut rapporteras på anvisat styrelsemöte. VD skall ansvara för att kommunstyrelsen i Timrå erhåller tertialrapporter enligt anvisning.

Ärendet

Inga förändringar för ekonomisk rapportering har skett jämfört med styrelsens arbetsordning för 2020.

Beslutsunderlag

 • Arbetsordning styrelse maj 2021 TVAB

Beslut

Styrelsen beslutar
att fastställa förslag till tertialbokslut för Timrå Vatten AB; samt
att översända uppföljningen av affärsplanen, inklusive ekonomiska uppföljningen, till kommunstyrelsen för kännedom

Ärendet

Ärendet avser tertialbokslut för TVAB avseende perioden januari-april 2021 enligt utsänt underlag. Underlagen innehåller även uppföljning av affärsplanen inklusive årets internkontrollaktiviteter.

 • Beslutsunderlag
 • MSVA-Gruppen – Uppföljning T1 Affärsplan 2021
 • TVAB Styrelserapport 2021-04

Beslut

Styrelsen beslutar
att anta förslag till beslut om oförändrade anläggningsavgifter
att gälla inom vatten och avlopp för 2022; samt
att anta förslag till beslut om höjning av grundavgiften med 2,4 procent att gälla inom vatten och avlopp för 2022; samt
att anta förslag till beslut om höjning av lägenhetsavgiften med 2,4 procent att gälla inom vatten och avlopp för 2022; samt
att anta förslag till beslut om höjning av den rörliga avgiften med 2,4 procent att gälla inom vatten och avlopp för 2022; samt
att uppdra till VD att skicka förslag till ny taxa för verksamhets-året 2022 till kommunfullmäktige i Timrå för fastställelse i dess helhet

Ärendet

Ewa Thorén informerar om förslag till VA-taxa 2022 för TVAB.

Det är nödvändigt att höja taxorna kontinuerligt under perioden 2022-2025, på grund av kostnadsökningar. Behovet av årliga taxeökningar har även hanterats i tidigare års affärsplaner, som beslutats av styrelserna för MSVA-gruppen.

Våra VA-bolag har också samma utmaningar som övriga VA-Sverige med bland annat ökade lagkrav, myndighetskrav och behov av klimatanpassning långsiktigt. Vi ser också ett tydligt behov av att ytterligare förstärka vårt säkerhetsarbete. Exempel på åtgärder är att säkra våra vattentäkter med skyddsområden som är relevanta, skydda våra anläggningar mot intrång och att ha en god beredskap både organisatoriskt och materiellt i form av vårt beredskapslager.

Även nya säkerhetskrav med bland annat NIS-direktiv och informationssäkerhet påverkar oss framåt och vi har anpassat organisationen efter de nya kraven och nödvändiga ambitionsnivåerna. Allt ovanstående är att betrakta som nödvändiga kostnader för en långsiktigt trygg vattenförsörjning.

VA-bolagen inom MSVA-gruppen har haft och har ett kontinuerligt underhållsarbete på VA-anläggningarna. Det innebär inte att det kan minska under 2022-2025, utan det krävs ett fortsatt långsiktigt underhållsarbete.

Även en särskild systemsatsning påverkar VA-bolagen med utökade kostnader, för att möjliggöra en livscykelhantering av anläggnings-informationen och säkra vattenförsörjningen långsiktigt. För projektet som benämns ”Digital anläggningsinformation” (YMER) har ett separat investeringsbeslut fattats av styrelsen och investerings- samt driftskostnaden för projektet ingår i budgeten.

Vi kan även se en minskad vattenförbrukning inom våra tre kommuner, som beror på ökad miljömedvetenhet och beteendeförändringar hos våra kunder. Det innebär i sin tur minskade kundintäkter vilket påverkar behovet av taxehöjningar för att täcka våra fasta kostnader. Speciellt tydligt är det i Sundsvall där industriernas behov av vatten utifrån sin orderingång får stor effekt på total förbrukning och intäkter. Även minskad förbrukning hos större flerfamiljshus påverkar intäkterna i SVAB, vilket även är fallet för TVAB.

För att minimera behovet av taxehöjningar arbetar vi aktivt med de prioriteringar och effektiviseringar som är möjliga, utifrån uppdraget att leverera långsiktigt hållbar vattenförsörjning.
Vår bedömning är att för Timrå Vatten krävs en intäktshöjning på 2,4 procent jämfört med intäktsprognosen under 2021. Det är procentuellt något högre än föregående affärsplan, men i linje med den tidigare beräknade intäktsvolymen som krävs för att uppnå en hållbar vattenförsörjning.

Behovet uppstår eftersom den minskad vattenförbrukning inte medför att de fasta kostnaderna minskar i samma utsträckning som intäktsbortfallet. Effektiviserings- och prioriteringsarbetet som pågår bidrar dock till att hålla ned taxehöjningarna så långt det är möjligt.

Föreslagen intäktshöjning i Timrå kommun på 2,4 procent innebär en höjning av taxan med 17 kr per månad, eller 200 kr per år, för genomsnittsvillan och 11 kr per månad, eller 136 kr per år, per lägenhet för flerfamiljshus.

Ovanstående intäktshöjning under 2022 kan jämföras med bransch-organisationen Svenskt Vattens beräkning att den årliga höjningen av VA-taxorna i Sverige i genomsnitt kommer att ligga på cirka 6 procent (4 procent med tillägg av inflationen på cirka 2 procent).

Under resterande period 2023-2025 bedöms behovet av årlig intäktshöjning för Timrå Vatten till 2-3 procent.

Beslutsunderlag

 • Beslutsärende VA-taxa 2022, inkl bilaga 1-2
 • Bilaga 3 VA-taxa Timrå kommun 2022_förslag
 • Bilaga 4 VA-taxa Timrå kommun 2021

Beslut

Styrelsen beslutar
att godkänna slutrapporteringen av projekt Wifsta dagvattendamm
att godkänna projektavslut

Ärendet

Tomas Larsson slutrapporterar investeringsprojektet Wifsta dagvattendamm. Investeringen har beslutats av styrelsen 2016-09-22 § 37, samt 2019-02-21, § 6.

Genom dammens ombyggnad har TVAB fått en robust och funktionell anläggning, som säkerställer att Wifsta vattentäkt skyddas mot föroreningar.

Beslutad budget motsvarade 4,7 mnkr och utfallet för projektet blev 4,5 mnkr.

Beslutsunderlag

 • Slutrapportering; Wifsta dagvattendamm

Styrelsen beslutar
att inga nya ärenden ska läggas till styrelseloggen; samt
att ärendet Investering Dagvattendamm tas bort från styrelseloggen efter dagens redovisning, se § 18

Inga övriga frågor noteras.

Nästa sammanträde; Styrelseupptakt höst 2021
Datum: 2021-08-25–26
Tid: Meddelas senare
Plats: Digitalt

Ordföranden tackar för visat intresse och avslutar sammanträdet.

Kontakt

MittSverige Vatten och Avfall

Besöksadress: Stuvarvägen 17, Sundsvall
Postadress: Box 189, 851 03 Sundsvall

Öppettider

Kundservice: 8.00 - 15.00

Hej och välkommen till MittSverige Vatten & Avfall.

Välj din kommun för att ta del av information som gäller där du
bor. Du kan alltid ändra ditt val i toppen av sidan.