2021-05-26 Protokoll årsstämma TVAB

Sammanträdesprotokoll Timrå Vatten AB. Årsstämma, per capsulam. Sammanträdesdatum 2021-05-26.

Organ:

 • Timrå Vatten AB

Datum:

 • 2021-05-26

Plats:

 • Per capsulam

Ägarombud:

 • Johan Engström Lockner, Timrå kommun

Styrelseledamot:

 • Jan Norberg, ordförande

Övriga:

 • Anneli Wikner, VD
 • Ewa Thorén, avdelningschef, Verksamhetsstöd

Protokollet omfattar §§ 1-15.

Justerare:

 • Jan Norberg, ordförande
 • Johan Engström Lockner, ägarombud
 • Ewa Thoren, sekreterare

Ordföranden i Timrå Vatten AB öppnar mötet.

Beslut

Stämman beslutar
att utse Jan Norberg till ordförande för stämman. Till protokollförare utses Ewa Thorén

Beslut

Stämman beslutar

Upprättas och godkänns följande röstlängd:

Ägare Antal aktier Antal röster
Timrå Vatten AB genom Johan Engström Lockner 1000 1000

Förteckningen upptar samtliga aktier i bolaget.

Beslut

Stämman beslutar
att tillsammans med ordförande utse ägarombudet, Johan Engström Lockner, att justera dagens protokoll

Beslut

Stämman beslutar
att godkänna föreslagen dagordning

Beslut

Stämman beslutar
att stämman blivit behörigen sammankallad enligt vad som föreskrivs i bolagsordningen.

Beslut

Stämman beslutar
att godkänna framlagd årsredovisning, revisionsberättelse och lekmannarevisorns granskningsrapport för 2020

Ärendet

Företas till behandling och läggs till handlingarna, styrelsens och verkställande direktörens årsredovisning för räkenskapsåret 2020-01-01–2020-12-31 med förvaltningsberättelse, resultaträkning och balansräkning per 2020-12-31 för Timrå Vatten AB samt revisorns berättelse jämte lekmannarevisorns granskningsrapport.

Beslut

Stämman beslutar, med revisorns tillstyrkan
att fastställa resultat- och balansräkning 2020

Beslut

Stämman beslutar
att disponera bolagets resultat enligt det i förvaltningsberättelsen angivna förslaget:

Styrelsen föreslår att vinstmedlen disponeras så att i ny räkning överförs 3 765 756 kr

Beslut

Stämman beslutar
att bevilja styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2020

Beslut

Stämman beslutar
att följa de arvodesbestämmelser som gäller för kommunens förtroendevalda och som kommunfullmäktige beslutar om; samt
att ersättning till revisor utgår enligt avtal

Beslut

Stämman beslutar
att utse revisionsföretaget KPMG AB till revisor för verksamhetsåren 2020-2021 inklusive sådan bokslutsrevision för 2021 som sker under 2022

Ärendet

De förtroendevalda revisorerna i Sundsvalls kommun har efter upphandling av revisionstjänster i kommunkoncernen tecknat avtal med KPMG AB. Avtalet gäller i 2+1+1 år med start från räkenskapsåret 2020.

Beslut

Stämman beslutar
att anteckna att kommunfullmäktige i Timrå för perioden 2019 till ordinarie stämma 2023 valt styrelseordförande, vice styrelseordförande, styrelseledamöter, lekmannarevisor jämte ersättare för denne enligt följande;

 • Jan Norberg, ordförande
 • Bengt Nilsson, vice ordförande
 • Dan Nyström, styrelseledamot
 • Tord Norberg, lekmannarevisor
 • Kenneth Norberg, lekmannarevisor ersättare

Ordförande förklarar stämman avslutad.

Kontakt

MittSverige Vatten och Avfall

Besöksadress: Stuvarvägen 17, Sundsvall
Postadress: Box 189, 851 03 Sundsvall

Öppettider

Kundservice: 8.00 - 15.00

Hej och välkommen till MittSverige Vatten & Avfall.

Välj din kommun för att ta del av information som gäller där du
bor. Du kan alltid ändra ditt val i toppen av sidan.