2021-09-22 Protokoll 3 TVAB

Sammanträdesprotokoll Timrå Vatten AB. Sammanträdesdatum 2021-09-22.

Organ:

Timrå Vatten AB

Datum och tid:

2021-09-22 klockan 9.00-11.30

Plats:

MittSverige Vatten & Avfalls kontor, Stuvarvägen 17, konferensrum Grönsta

Ledamöter:

 • Jan Norberg, ordförande
 • Bengt Nilsson, vice ordförande
 • Dan Nyström

Personalrepresentanter:

 • Lars-Erik Löfdahl Vision (via Skype)
 • Jörgen Unander Kommunal (via Skype)

Övriga:

 • Anneli Wikner, VD
 • Tomas Larsson, avdelningschef, Affärsområde VA
 • Ewa Thorén, avdelningschef, Verksamhetsstöd

Protokollet omfattar §§ 22-29

Justeras:

 • Jan Norberg, ordförande
 • Dan Nyström, justerare

Ewa Thorén, sekreterare

Ordföranden förklarar mötet öppnat.

§ 22A Val av protokolljusterare

Att jämte ordföranden justera dagens protokoll föreslås Dan Nyström.

§ 22B Godkännande av dagordning

Styrelsen beslutar

att godkänna föreslagen dagordning.

§ 22C Godkännande av föregående protokoll

att godkänna protokoll från styrelsemöte 2021-05-26.

A. VD informerar

VD Informerar är en stående punkt vid varje styrelsemöte.

Informationen är av mer allmän karaktär, som inte behandlas under någon annan punkt vid styrelsemötet. Styrelsen har möjlighet att i förväg meddela önskemål om information.

Anneli Wikner informerar denna gång om:

 • Strategidagar i augusti- uppföljning affärsplanedelen
 • MSVA-gruppens tertialrapportering i sammanfattning
 • Aktuellt – batterifabrik
 • Tillsyn, incidenter, tvist mm
 • Ärenden för kännedom för övriga bolag i MSVA-gruppen

Informationsunderlag

 • VD-info september 2021

B. Återkoppling Strategidagar 25-26 augusti

Ewa Thorén redovisar resultatet från genomförd riskanalys under strategidagarna.

Materialet är ett bra underlag till MSVA-gruppens internkontrollplan 2022, som kommer att behandlas av styrelserna vid kommande styrelsemöte i oktober.

Informationsunderlag

 • Sammanställning mobilfrågor, Riskanalys

Beslutsärenden

Styrelsen beslutar

att fastställa förslag till tertialbokslut för Timrå Vatten AB; samt

att överlämna tertialbokslutet med därtill fogad prognos för helåret 2021 till kommunstyrelsen i Timrå.

Ärendet

Ewa Thorén föredrar tertialbokslut för TVAB avseende perioden januari – augusti 2021 enligt utsänt underlag. Underlagen innehåller även uppföljning av affärsplanen inklusive årets internkontrollaktiviteter.

Beslutsunderlag

 • TVAB Styrelserapport 2021-08
 • Uppföljning T2 Affärsplan 2021 med plan 2022-2024

Styrelsen beslutar

att godkänna mötesplanering 2021-10- -2022-12

Ärendet

Mötet går igenom föreslagen mötesplanering.

Beslutsunderlag

Planering styrelsemöten 2021-10–2022-12

Styrelsen beslutar

att godkänna slutrapporteringen av projekt Omläggning VA-ledningar, nytt badhus; samt

att godkänna projektavslut

Ärendet

Tomas Larsson informerar om att styrelsen 2018-05-16, § 20 beviljade projektstart för Omläggning VA-ledningar, nytt badhus, som nu är färdigställt och ska godkännas för projektavslut.

Ledningsflytten var påkallad av Kultur och Teknik och medförde att TVAB behövde flytta en spill- samt en vattenledning.
TVAB äger rätt att ha ledningarna förlagda på befintlig plats genom avtal med Timrå Kommun, vilket medfört att Kultur och Teknik finansierat flytten till 100 procent.

Ledningsflytten budgeteras till 1 600,0 kkr och utfallet blev 1 349,8 kkr.

Beslutsunderlag

 • Beslutärende Slutrapportering Omlägging VA_ledningar nytt badhus

Styrelsen beslutar

att inga nya ärenden ska läggas till styrelseloggen; samt

att ärendet Omläggning VA-ledningar, nytt badhus tas bort från styrelseloggen efter dagens redovisning, se § 26

Inga övriga frågor noteras.

Nästa sammanträde: Styrelsemöte
Datum: 2021-10-27
Tid: 09:00-12:00
Plats: MittSverige Vatten & Avfalls kontor, Stuvarvägen 17, konferensrum Grönsta

Ordföranden tackar för visat intresse och avslutar sammanträdet.

 

Kontakt

MittSverige Vatten och Avfall

Besöksadress: Stuvarvägen 17, Sundsvall
Postadress: Box 189, 851 03 Sundsvall

Öppettider

Kundservice: 8.00 - 15.00

Hej och välkommen till MittSverige Vatten & Avfall.

Välj din kommun för att ta del av information som gäller där du
bor. Du kan alltid ändra ditt val i toppen av sidan.