2021-10-27 Protokoll 4 TVAB

Sammanträdesprotokoll Timrå Vatten AB. Sammanträdesdatum 2021-10-27.

Organ:

Timrå Vatten AB

Datum och tid:

2021-10-27 klockan 9.00-12.00

Plats:

MittSverige Vatten & Avfalls kontor, Stuvarvägen 17, konferensrum Grönsta

Ledamöter:

 • Jan Norberg, ordförande
 • Bengt Nilsson, vice ordförande
 • Dan Nyström

Personalrepresentanter:

 • Lars-Erik Löfdahl Vision (via Skype)
 • Jörgen Unander Kommunal (via Skype)

Övriga:

 • Anneli Wikner, VD
 • Tomas Larsson, avdelningschef, Affärsområde VA
 • Ewa Thorén, avdelningschef, Verksamhetsstöd
 • Annika Ågebrant, avdelningschef, Externa relationer

Protokollet omfattar §§ 30-39

Justeras:

 • Jan Norberg, ordförande
 • Dan Nyström, justerare

Ewa Thorén, sekreterare

Ordföranden förklarar mötet öppnat.

§ 30A Val av protokolljusterare

Att jämte ordföranden justera dagens protokoll föreslås Bengt Nilsson.

§ 30B Godkännande av dagordning

Styrelsen beslutar

att godkänna föreslagen dagordning.

§ 30C Godkännande av föregående protokoll

Styrelsen beslutar

att godkänna protokoll från styrelsemöte 2021-09-22.

A. VD Informerar

VD Informerar är en stående punkt vid varje styrelsemöte.

Informationen är av mer allmän karaktär, som inte behandlas under någon annan punkt vid styrelsemötet. Styrelsen har möjlighet att i förväg meddela önskemål om information.

Anneli Wikner informerar denna gång om:

 • Ärenden i MSVAs styrelser för kännedom
 • Ärenden i våra ägarkommuner i övrigt
 • Regionala miljömålen-avstämning Avstämning via Sundsvalls kommun. Rapporten finns utlagd i Samarbetsrum, under MSVAs styrelsematerial för mötet i oktober 2021.
 • Medarbetarenkäten-resultat 2021
 • Strategidagen 17 december

Informationsunderlag

 • VD-info oktober 2021

B. Media och Kommunikation, årlig uppföljning

Annika Ågebrant informerar om den årliga uppföljningen av statistik i digitala kanaler, media och samtalsuppföljning, samt ger exempel på aktiviteter som gjorts under året.

Ledamöterna ges tillfälle att ställa frågor utifrån informationen, som besvaras.

Informationsunderlag

 • Media kommunikation styrelsen 2021 okt

Beslutsärenden

Styrelsen beslutar

att fastställa framlagt förslag till budget för TVAB för 2022;
godkänna affärsplan 2022-2025; samt

att överlämna den fastställda budgeten och affärsplanen 2022-2025 till kommunstyrelsen i Timrå; samt

att fastställa schablonfördelning av kostnader för 2022

Ärendet

Styrelsen behandlar de ekonomiska delarna i förslag till budget för 2022 med tillhörande affärsplan för tiden 2022-2025.

Vid fördelning av MSVAs kostnader till anläggningsbolagen har vissa övergripande funktioner fastställda schabloner (procentfördelningar). Orsaken är att för dessa funktioner sker arbetet på övergripande nivå för MSVA-gruppen som helhet, vilket försvårar tidrapportering till specifika anläggningsbolag och kostnadsställen. Det finns även övergripande kostnader som inte kan fördelas på timbasis.

Schablonfördelningen fastställs årligen i respektive styrelse inom MSVA-gruppen.

De schabloner som är framtagna för 2022 har genomgått en utvärdering utifrån 2021 års erfarenheter och statistik. Samtliga schablonfördelningar för 2022 framgår av bilaga 1, som även innehåller en jämförelse med schablonerna för 2021.

Utifrån utvärdering finns inget behov av att förändra de procentuella schablonfördelningarna inför 2022.

Beslutsunderlag

 • Affärsplan 2022 med plan för 2023-2025
 • 4årsplan – TVAB 2022-2025, Styrelserapport
 • Beslutsärende schablonfördelning 2022
 • Bilaga 1 Jämförelse schablonfördelning 2022 med 2021

Styrelsen beslutar

att styrelsen uppdrar till Ewa Thorén med Peter Lindström som ersättare, att från och med 2022-01-01 till och med 2022-12-31, för företagets räkning nyupplåna, dvs öka företagets skulder under nämnda period, med totalt 5 mnkr; samt

att styrelsen uppdrar till Ewa Thorén med Peter Lindström som ersättare, att från och med 2022-01-01 till och med 2022-12-31, för företagets räkning omsätta lån, dvs låna upp belopp motsvarande belopp på de lån som förfaller till betalning under nämnda period; samt

att uppdra till VD att ansökan om en checkkredit på maximalt 20 mkr hos Timrå kommun, vilket innebär att minska befintlig checkkredit med 15 mnkr

Ärendet

Ewa Thorén informerar om behovet av att utse ansvarig person i kontakter med banker för att förtydliga handläggning och ansvar för bolagets lånebehov.

Beslutsunderlag

 • Affärsplan 2022 med plan för 2023-2025
 • 4årsplan – TVAB 2022-2025, Styrelserapport

Styrelsen beslutar

att godkänna internkontrollrapporten för 2021 och uppdra till VD

att skicka internkontrollrapporten till kommunstyrelsen för kännedom.

Ärendet

Styrelsen behandlar framtagen internkontrollrapport utifrån genomförd internkontroll 2021. Resultatet rapporteras till ägaren i respektive kommun i MSVA-gruppen.

Beslutsunderlag

 • Internkontrollrapport 2021, MSVA-gruppen
 • Självdeklaration 2021, MSVA-gruppen

Styrelsen beslutar

att godkänna internkontrollplanen för 2022 och uppdra till VD att genomföra internkontroll enligt upprättad plan.

Ärendet

Styrelsen behandlar framtaget förslag till internkontrollplan för 2022. Följande kontrollaktiviteter föreslås för 2022:

Fortsatt uppföljning av säkerhetsskyddsplanen – fortsättning från 2021

Uppföljning av åtgärder för att säkerställa tillgänglighet och stabilitet för våra IT-system – fortsättning från 2021

Beslutsunderlag

 • Internkontrollplan 2022, MSVA-gruppen

Styrelsen beslutar

att godkänna slutrapporteringen; samt

att godkänna projektavslut av Investering styr- och övervakningssystem

Ärendet

Tomas Larsson informerar om att projektet Investering styr- och övervakningssystem på samtliga avloppsanläggningar i Timrå är färdigställt.

Projektet har genomförts mellan åren 2016 – 2020 till en total investering om 15 933,3 tkr. Medel tilldelades och beslutades av styrelsen utom ordinarie reinvesteringsram 2016-05-20, § 21, på totalt 16 mnkr.

Beslutsunderlag

 • Slutrapportering Investering styr- och övervakningssystem

Styrelsen beslutar

att inga nya ärenden ska läggas till styrelseloggen; samt

att ärendet Investering styr- och övervakningssystem tas bort från styrelseloggen efter dagens redovisning, se § 36

Inga övriga frågor noteras.

Nästa sammanträde

Strategidag MSVA-gruppen
Datum: 2021-12-17
Tid: 09.30-15.30
Plats: Villa Marieberg

Ordföranden tackar för visat intresse och avslutar sammanträdet.

Hej och välkommen till MittSverige Vatten & Avfall.

Välj din kommun för att ta del av information som gäller där du
bor. Du kan alltid ändra ditt val i toppen av sidan.