2022-02-18 Protokoll 1 TVAB

Sammanträdesprotokoll Timrå Vatten AB. Sammanträdesdatum 2022-02-18.

Organ

Timrå Vatten AB

Datum och tid

2022-02-17 klockan 09.00–12.00
och
2022-02-18 klockan 11.00–12.30

Informationsärenden och gemensamma muntliga föredragningar för samtliga styrelser i MSVA-gruppen.

Plats

Digitalt via Skype

Ledamöter

 • Jan Norberg, ordförande
 • Bengt Nilsson, vice ordförande (deltog 22-02-18 klockan 11.00–12.30)
 • Dan Nyström

Personalrepresentanter

 • Jörgen Unander, Kommunal

Frånvarande personalrepresentant

 • Jessica Olsson, Vision

Övriga

 • Anneli Wikner, VD
 • Tomas Larsson, avdelningschef, affärsområde VA
 • Ewa Thorén, avdelningschef, verksamhetsstöd
 • Therese Malmgren, auktoriserad revisor, KMPG
 • Annika Ågebrant, avdelningschef, externa relationer
 • Anna Andreasson, systemförvaltare
 • Johan Moritz ,IT-arkitekt
 • Lena Jönsson, HR-ansvarig

Protokollet omfattar §§ 1–8.

Justeras

 • Jan Norberg, ordförande
 • Dan Nyström, justerare

Ewa Thorén, sekreterare

§ 1 Sammanträdets öppnande

Ordförande förklarar mötet öppnat.

§ 1A Val av protokollsjusterare

Att jämte ordföranden justera dagens protokoll föreslås Dan Nyström.

§ 1B Godkännande av dagordning

Styrelsen beslutar

att godkänna föreslagen dagordning.

§ 1C Godkännande av föregående protokoll

Styrelsen beslutar

att godkänna protokoll från styrelsemöte 2021-10-27.

A. VD Informerar

VD Informerar är en stående punkt vid varje styrelsemöte. Informationen är av mer allmän karaktär, som inte behandlas under någon annan punkt vid styrelsemötet. Styrelsen har möjlighet att i förväg meddela önskemål om information.

Anneli Wikner informerar denna gång om:

 • Covid-19
 • Aktuellt hos våra ägarkommuner – valår med sikte på nästa mandatperiod
 • Kommande möten
 • Några aktuella upphandlingar/avtal
 • Status i aktuella tvister, tillsyn och incidenter mm
 • Översyn organisation; Säkerhet och digitalisering
 • MSVA-gruppens årsredovisning/bokslut 2021 i sammanfattning

Informationsunderlag

 • VD-info februari 2022

B. Information, Hållbarhetsindexrapport 2021

Tomas Larsson informerar om hållbarhetsindex för TVAB. Hållbarhetsindex är ett verktyg från Svenskt Vatten som visar om VA-verksamheten är långsiktigt hållbar och används bland annat för att identifiera åtgärder framåt.

Informationsunderlag

 • Svenskt Vatten Hållbarhetsindex 2021

Beslutsärenden

Beslut

Styrelsen beslutar

att anta upprättat förslag till årsredovisning med bokslut för 2021 för TVAB vilken ska överlämnas till bolagsstämman för fastställelse och till kommunstyrelsen i Timrå för kännedom.

Ärendet

Företas till behandling förslag till årsredovisning med bokslut för år 2021 för TVAB. Therese Malmgren går igenom MSVA-gruppens revision för 2021. Revisionen innehåller inte några anmärkningar mot styrelsens och VD:s sätt att handha sina uppgifter.

Ewa Thorén inleder avstämning av MSVA-gruppens strategiska mål. Under strategiska målet Nöjda kunder informerar Annika Ågebrant om bland annat genomförd kundundersökning under hösten 2021. Ewa Thorén fortsätter med strategiska målet Hållbar samhällsutveckling och lyfter arbetet med Klimatneutrala 2030, hållbar avtalsuppföljning och våra förutsättningar för finansiering.

Under strategiska målet Effektivt arbetssätt informerar Anna Andreasson och Johan Moritz om pågående arbete med att digitalisera VA-anläggningsinformationen (projekt YMER).

Lena Jönsson avslutar med strategiska målet Framgångsrika medarbetare och informerar om arbetsmiljöarbetet under 2021 och valda HR-nyckeltal.

Beslutsunderlag

 • MSVA_Hållbarhetsredovisning_220210
 • Revisionsrapport MSVA-gruppen
 • TVAB Styrelserapport 202112
 • TVAB ÅR 2021
 • Uppföljning Helår Affärsplan 2021 med plan 2022-2024
 • TVAB Granskningsrapport ÅR 2021

Beslut

Styrelsen beslutar

att ordinarie årsstämma med TVAB hålls 2022-05-23 med början klockan 09.00.

Ärendet

Förslag till datum för TVABs årsstämma är anpassat till Timrå kommuns
tidplan.

Beslut

Styrelsen beslutar

att inga nya ärenden ska läggas till styrelseloggen.

Beslut

Styrelsen beslutar

att styrelsen har tagit del av ärenden för kännedom

Beslutsunderlag

 • MSVAB-2021-00102-1 Protokoll kommunfullmäktige 2021-09-27 § 186 Valärenden
 • MSVAB-2021-00105-1 Riktlinje för incidenthantering ver 1.0.docx
 • MSVAB-2021-00123-1 Protokoll kommunfullmäktige 2021-10-25 §214 Valärenden
 • MSVAB-2021-00126-1 Protokoll kommunfullmäktige 2021-10-25 § 216
 • MSVAB-2021-00138-1 Protokollsutdrag från Kommunstyrelsen sammanträde den 2021-11-15
 • MSVAB-2022-00007-1 Riktlinjer för mobila enheter v 1.0
 • MSVAB-2022-00012-1 Protokollsutdrag styrelselogg
 • MSVAB-2022-00013-1 Protokollsutdrag internkontrollplan 2022
 • NVAB-2021-00049-2 Beslut-2021000258-KS-§ 86

Inga övriga frågor noteras.

Nästa sammanträde

Styrelsemöte
Datum: 2022-05-23
Tid: Direkt efter avslutad årsstämma som börjar klockan 09.00
Plats: Timrå kommunhus, konferensrum Borgmästaren

Ordföranden tackar för visat intresse och avslutar sammanträdet.

Hej och välkommen till MittSverige Vatten & Avfall.

Välj din kommun för att ta del av information som gäller där du
bor. Du kan alltid ändra ditt val i toppen av sidan.