2022-05-23 Protokoll 2 TVAB

Sammanträdesprotokoll Timrå Vatten AB. Sammanträdesdatum 2022-05-23.

Organ

Timrå Vatten AB

Datum och tid

2022-05-23 Kl. 09.15-11.00

Plats

Timrå kommunhus, konferensrum Borgmästaren

Ledamöter

 • Jan Norberg, ordförande
 • Bengt Nilsson, vice ordförande
 • Dan Nyström

Personalrepresentanter

 • Jessica Olsson, Vision
 • Jörgen Unander, Kommunal

Övriga

 • Anneli Wikner, VD
 • Tomas Larsson, avdelningschef Affärsområde VA
 • Ewa Thorén, avdelningschef Verksamhetsstöd
 • Anna Stenlund, enhetschef, Miljö & Lab (via Teams, § 10 B.)
 • Jessica Schröder, miljöingenjör, Miljö & Lab (via Teams, § 10 B.)

Protokollet omfattar §§ 9-21.

Justeras

 • Jan Norberg, ordförande
 • Bengt Nilsson, justerare

Ewa Thorén, sekreterare

§ 9 Sammanträdets öppnande

Ordföranden förklarar mötet öppnat.

§ 9A Val av protokollsjusterare

Att jämte ordföranden justera dagens protokoll föreslås Bengt Nilsson.

§ 9B Godkännande av dagordning

Styrelsen beslutar

att godkänna föreslagen dagordning.

§ 9C Godkännande av föregående protokoll

Styrelsen beslutar

att godkänna protokoll från styrelsemöte 2022-02-18.

A. VD Informerar

VD Informerar är en stående punkt vid varje styrelsemöte. Informationen är av mer allmän karaktär, som inte behandlas under någon annan punkt vid styrelsemötet. Styrelsen har möjlighet att i förväg meddela önskemål om information.

Anneli Wikner informerar denna gång om:

 • Årsstämmor och ansvarsfrihet.
 • Ägarsamråd och hearings.
 • T1:an i sammanfattning.
 • Omvärldsanalys-Nya förutsättningar för avgifter och budget 2023.
 • Bidrag till verksamhetsutveckling (FOU).
 • Status i tvister.
 • Studiebesöken och strategidagar.
 • Aktuella upphandlingar.
 • Vd bisyssla.
 • IT- organisation- status.

Informationsunderlag

 • VD-info maj 2022.

B. Miljörapporter

Anna Stenlund och Jessica Schröder informerar om inlämnade miljörapporter för 2021.

Ett avloppsreningsverk är enligt lagstiftningen en miljöfarlig verksamhet. Det innebär att vi är skyldiga att följa föreskrifter och förordningar och det finns specifika villkor för varje reningsanläggning.

Villkor för utsläppshalter finns för samtliga avloppsreningsverk i BOD (Biologiskt nedbrytbart syreförbrukande material) och i totalfosfor (tot-P, näringsämne).

Viktigt för våra åtgärdsplaner framåt kommer vara tillskottsvatten, samt PFAS och andra aktuella ämnen.

Ledamöterna ges tillfälle att ställa frågor utifrån informationen, som besvaras.

Informationsunderlag

 • Miljöåret 2021, presentation styrelse TVAB 2022.

Beslutsärenden

Beslut

Styrelsen beslutar

att fastställa förslag till arbetsordning för styrelsens arbete.

Ärendet

Inga förändringar har skett jämfört med arbetsordningen för styrelsen för 2021.

Beslutsunderlag

 • Arbetsordning styrelse maj 2022 TVAB.

Beslut

Styrelsen beslutar

att fastställa förslag till VD-instruktion enligt bilagt förslag.

Ärendet

Inga förändringar har skett jämfört med VD-instruktionen för 2021.

Beslutsunderlag

 • VD instruktion maj 2022 TVAB.

Beslut

Styrelsen beslutar

att bolagets firma skall tecknas, förutom av styrelsen, av VD och en styrelseledamot i förening, två styrelseledamöter i förening, samt av verkställande direktören beträffande uppgifter som hen har att sköta enligt 8 kap. 29 § aktiebolagslagen.

Ärendet

Firmateckning framgår av beslutad bolagsordning.

Beslutsunderlag

 • Bolagsordning TVAB 2016-01-01.

Beslut

Styrelsen beslutar

att VD lämnar ekonomisk rapport vid varje ordinarie styrelsemöte samt att tertialbokslut rapporteras på anvisat styrelsemöte. VD skall ansvara för att kommunstyrelsen i Timrå erhåller tertialrapporter enligt anvisning.

Ärendet

Inga förändringar för ekonomisk rapportering har skett jämfört med styrelsens arbetsordning för 2021.

Beslutsunderlag

 • Arbetsordning styrelse maj 2022 TVAB.

Beslut

Styrelsen beslutar

att fastställa förslag till tertialbokslut för Timrå Vatten AB; samt

att översända uppföljningen av affärsplanen, inklusive ekonomiska uppföljningen, till kommunstyrelsen för kännedom.

Ärendet

Ärendet avser tertialbokslut för TVAB avseende perioden januari – april 2022 enligt utsänt underlag. Underlagen innehåller även uppföljning av affärsplanen inklusive årets internkontrollaktiviteter.

Beslutsunderlag

 • TVAB Styrelserapport 2022-04.
 • Uppföljning T1 Affärsplan 2022 med plan 2023-2025.

Beslut

Styrelsen beslutar

att reinvesteringsram 2023 är 14 mnkr; samt

att beslutet införlivas i ”Budgetförutsättningar MSVA-gruppen – budget 2023, med plan för 2024-2026”.

Ärendet

Ärendet avser TVAB:s reinvesteringsram för 2023. Efter beslut kommer TVAB:s reinvesteringsram ingå i budgetförutsättningarna för MSVA-gruppen.

Budgetförutsättningarna, som beslutas av MittSverige Vatten & Avfall AB:s styrelse, är grunden för affärsplanen för perioden 2023-2026.

Beslutsunderlag

 • Beslutsärende Budgetförutsättningar.
 • Bilaga 1 Budgetförutsättningar MSVA-gruppen – budget 2023, med plan 2024-2026.

Beslut

Styrelsen beslutar

att anta förslag till beslut om oförändrade anläggningsavgifter att gälla inom vatten och avlopp för 2023;

att anta förslag till beslut om höjning av fast avgift med 6,5 procent att gälla inom vatten och avlopp för 2023;

att anta förslag till beslut om höjning av lägenhetsavgiften med 6,5 procent att gälla inom vatten och avlopp för 2023;

att anta förslag till beslut om höjning av den rörliga avgiften med 6,5 procent att gälla inom vatten och avlopp för 2023; samt

att uppdra till VD att skicka förslag till taxa för verksamhetsåret 2023 till kommunfullmäktige i Timrå för fastställelse i dess helhet¹

¹ VA-taxan bör fastställas i dess helhet varje mandatperiod.

Ärendet

Ewa Thorén informerar om förslag till VA-taxa 2023 för TVAB.

VA-verksamheten är helt avgiftsfinansierad och föreslagen höjning av taxan är nödvändig för att täcka ökade kostnader, föranlett av omvärldsläget med ökad inflation och räntenivåer som medför kostnadsökningar. Kostnadsmassan påverkas även av lagkrav, ambitionsnivån gällande klimatneutral 2030, ökade drivmedelskostnader och indexökningar i befintliga leverantörsavtal samt kostnadsökningar i nya upphandlingar.

Föreslagen intäktshöjning i Timrå kommun på 6,5 procent innebär en höjning av taxan.

 • med 40 kr per månad, eller 484 kr per år, för genomsnittsvillan i Timrå.
 • med 31 kr per månad, eller 375 kr per år, per lägenhet för flerfamiljshus (TYPHUS B¹).

Förslaget innebär att fasta och rörliga parametrar i taxan i princip ökar procentuellt lika.

En liter vatten för den genomsnittliga villan i Timrå ligger efter höjningen på cirka 6 öre, inklusive fasta kostnader och avlopp, vilket är en ökning med 0,4 öre. Som ytterligare jämförelse kostar en genomsnittlig dusch i Timrå efter höjningen 2,18 kr, inklusive fasta kostnader och avlopp, vilket är en ökning med 13 öre jämfört med innevarande år.

Genomsnittsvillan i Timrå förbrukar 114 kubikmeter vatten per år medan den nationella jämförelsen via Svenskt Vatten använder en vattenförbrukning på 150 kubikmeter för villor (TYPHUS A). TYPHUS A innebär en ökning på 46 kr per månad eller 552 kr per år. Hade förbrukningen varit enligt Svenskt Vattens jämförelse så hade Timrå Vatten AB erhållit drygt 3 mnkr eller 7 procent mer i årliga intäkter.

Beslutsunderlag

 • Bilaga 3 VA-taxa 2023, Timrå med markerade ändringar.
 • Bilaga 4 VA-taxa 2022, Timrå.
 • Tjänsteärende VA-taxa 2023, Timrå Vatten AB.

¹ Enligt den nationella jämförelsen via Svenskt Vatten. För flerfamiljshus är det svårare att definiera ett relevant genomsnittligt flerfamiljshus i Timrå. TYPHUS B motsvarar 15 lägenheter och en förbrukning på 2000 kubikmeter

Beslut

Styrelsen beslutar

att inga nya ärenden ska läggas till styrelseloggen.

Beslut

Styrelsen beslutar

att styrelsen har tagit del av ärenden för kännedom.

Beslutsunderlag

 • MSVAB-2022-00026-1 Protokollsutdrag från Kommunfullmäktige sammanträde den 2022-01-31 – Styr- och ledningsmodell.
 • MSVAB-2022-00040-1 Protokollsutdrag Granskning av projektstyrning.
 • MSVAB-2022-00041-1 Protokollsutdrag Information från kommunledningen.
 • MSVAB-2022-00052-1 Protokollsutdrag från Kommunstyrelsens personalutskott sammanträde 2022-03-15 §5. Förändring av löneutbetalningsdag.
 • MSVAB-2022-00057-1 Protokollsutdrag Återrapportering av Sundsvalls Väg Framåt, utjämnande av sociala skillnader och klimatarbete.
 • MSVAB-2022-00058-1 Protokollsutdrag Årsredovisning.
 • MSVAB-2022-00073-1 Protokollsutdrag från Kommunfullmäktige sammanträde den 2022-03-28 – Årsred.
 • MSVAB-2022-00073-2 KS_2022_26 – KF §75 Årsredovisning med revisionsberättelse och granskningsrapport.
 • MSVAB-2022-00073-3 Beslut-2022000098-KS-§ 41.
 • MSVAB-2022-00075-1 Protokollsutdrag från Kommunfullmäktige sammanträde den 2022-03-28 – Uppföljning Miljöstrategiskt program 20210.
 • MSVAB-2022-00078-1 Fastställd riktlinje representation, gåvor och uppvaktning.
 • MSVAB-2022-00084-1 Protokollsutdrag från Kommunstyrelsen sammanträde den 2022-04-11 – revidering riktlinje mutor och andra otillbörliga förmåner.
 • MSVAB-2022-00086-1 Protokollsutdrag från Kommunstyrelsen sammanträde den 2022-04-11 – Kompetensförsörjningsplan Sundsvalls kommun 2022-2024.
 • MSVAB-2022-00088-1 Protokollsutdrag Samordning av inköpsfunktion.
 • MSVAB-2022-00089-1 Protokollsutdrag Informationssäkerhet.
 • MSVAB-2022-00090-1 Protokollsutdrag från Kommunstyrelsen sammanträde den 2022-04-11 – Minskad klimatpåverkan.
 • MSVAB-2022-00116-1 Protokollsutdrag från Kommunfullmäktige sammanträde den 2022-04-25-Rev av bestämmelser om arvoden.
 • NVAB-2022-00027-1 Beslut-2022000099-KS-§ 40.
 • NVAB-2022-00030-1 Beslut-2021000352-KS-§ 56.
 • REKO-2021-00017-9 Protokoll kommunfullmäktige 2021-12-20 §257.
 • REKO-2021-00033-6 Protokoll kommunfullmäktige 2021-12-20 §258.
 • REKO-2022-00018-1 Protokollsutdrag från Kommunfullmäktige sammanträde den 2022-03-28 – Årsredo.
 • SVAB-2022-00112-1 Protokollsutdrag från Kommunfullmäktige sammanträde den 2022-03-28 – Årsredo.
 • TVAB-2022-00043-1 KS_2022_30 – KF §74 Årsredovisning med revisionsberättelse och granskningsrapport.
 • TVAB-2022-00050-1 Duved 1_62 – Åtgärdsplan Söråkers avloppsreningsverk

Inga övriga frågor noteras.

Nästa sammanträde

Strategidagar
Datum: 2022-08-25–26
Tid: Meddelas senare
Plats: Mellanfjärden

Ordföranden tackar för visat intresse och avslutar sammanträdet.

Hej och välkommen till MittSverige Vatten & Avfall.

Välj din kommun för att ta del av information som gäller där du
bor. Du kan alltid ändra ditt val i toppen av sidan.