2022-09-23 Protokoll 3, TVAB

Sammanträdesprotokoll Timrå Vatten AB. Sammanträdesdatum 2022-09-23.

Organ

Timrå Vatten AB

Datum och tid

2022-09-23 klockan 09.00-11.00

Plats

MittSverige Vatten & Avfalls kontor, Stuvarvägen 17, konferensrum Grönsta

Ledamöter

 • Jan Norberg, ordförande
 • Bengt Nilsson, vice ordförande
 • Dan Nyström

Frånvarande

 • Jessica Olsson, Vision

Personalrepresentanter

 • Jörgen Unander, Kommunal

Övriga

 • Anneli Wikner, vd
 • Tomas Larsson, affärsområdeschef VA
 • Ewa Thorén, avdelningschef ,verksamhetsstöd (via Teams)

Protokollet omfattar §§ 22-29

Justeras

 • Jan Norberg, ordförande
 • Dan Nyström, justerare

Ewa Thorén, sekreterare

§ 22 Sammanträdets öppnande

Ordföranden förklarar mötet öppnat.

§ 22A Val av protokollsjusterare

Att jämte ordföranden justera dagens protokoll föreslås Dan Nyström.

§ 22B Godkännande av dagordning

Styrelsen beslutar

att godkänna föreslagen dagordning.

§ 22C Godkännande av föregående protokoll

Styrelsen beslutar

att godkänna protokoll från styrelsemöte 2022-05-23.

A. VD Informerar

VD Informerar är en stående punkt vid varje styrelsemöte.

Informationen är av mer allmän karaktär, som inte behandlas under någon annan punkt vid styrelsemötet. Styrelsen har möjlighet att i förväg meddela önskemål om information.

Anneli Wikner informerar denna gång om:

 • Aktuell samverkan internt och externt (samråd, möten, hearings med mera)
 • T2:an i sammanfattning, inklusive viktiga händelser
 • Affärsplan 2023
 • Status i tvister
 • Uppföljning av studiebesöken och strategidagarna
 • Nästa styrelseomgång / möten

Ledamöterna ges tillfälle att ställa frågor utifrån informationen, som besvaras.

Informationsunderlag

VD-info september 2022.

B. Remissvar, nytt basförslag ABVA

Tomas Larsson informerar om att branschorganisationen Svenskt Vatten har reviderat basförslaget till allmänna bestämmelser om användande av allmänt vatten och avlopp (ABVA). Basförslaget reviderades senast i samband med att vattentjänstlagen förändrades 2007. Förslaget är ute på remiss och ett tjänstemannasvar har tagits fram som är översänt till Svenskt Vatten.

Den största förändringen som förslaget har fokuserat på är möjligheten att reglera begränsningen av dagvattnet, som fastighetsägare leder till den allmänna VA-anläggningen.

I det nya förslaget har även förts in bestämmelser angående användningen av vakuumavloppssystem och källsorterande system. I övrigt har språkbruket moderniserats något för att öka tydligheten i informationen till fastighetsägarna.

Förslaget består av tre delar. Den första delen är förslag till bestämmelser. Del två är information som riktar sig till användarna och den tredje delen är kommentarer som riktar sig till kommunerna.

Vårt remissvar ser positivt på de strukturförändringar som gjorts, bland annat att tjänsterna spillvatten och dagvatten behandlas var för sig (tidigare gemensamt under avlopp). Några otydligheter som kvarstår har lyfts, som skulle kunna ge utrymme för tolkningar och varierande kravnivåer. Exempelvis inom dagvatten, spillvatten och LTA-system.

När Svenskt Vattens basförslag är antaget kommer en revidering ske av ABVA i samtliga våra ägarkommuner.

Beslutsärenden

Beslut

Styrelsen beslutar

att fastställa förslag till tertialbokslut för Timrå Vatten AB; samt

att överlämna tertialbokslutet med därtill fogad prognos för helåret 2022 till kommunstyrelsen i Timrå.

Ärendet

Ärendet avser tertialbokslut för TVAB avseende perioden januari – augusti 2022 enligt utsänt underlag.

Underlagen innehåller även uppföljning av affärsplanen inklusive årets internkontrollaktiviteter

Beslutsunderlag

 • TVAB Styrelserapport 2022-08.
 • Uppföljning T2 Affärsplan 2022 med plan 2023-2025.

Beslut

Styrelsen beslutar

att godkänna mötesplanering 2023-01-01- -2023-12-31

Ärendet

Mötet går igenom föreslagen mötesplanering.

Beslutsunderlag

Planering styrelsemöten 2023-01-01–12-31

Beslut

Styrelsen beslutar

att inga nya ärenden ska läggas till styrelseloggen.

Beslut

Styrelsen beslutar

att styrelsen har tagit del av ärenden för kännedom.

Beslutsunderlag

 • MSVAB-2021-00079-2 Protokollsutdrag från Kommunstyrelsens plan- och utvecklingsutskott sammant. Mäns våld mot kvinnor
 • MSVAB-2021-00079-4 Protokollsutdrag Övriga frågor Mäns våld mot kvinnor
 • MSVAB-2022-00091-2 Protokollsutdrag Sammanställning av 100-mnkr program
 • MSVAB-2022-00144-1 Protokollsutdrag IT-system sid 1 (2)
 • MSVAB-2022-00144-1 Protokollsutdrag IT-system sid 2 (2)
 • MSVAB-2022-00145-1 Protokollsutdrag T1 Stadsbacken
 • MSVAB-2022-00146-1 Protokollsutdrag KPMGs granskning
 • MSVAB-2022-00164-1 Protokollsutdrag från Kommunfullmäktige sammanträde den 2022-06-27 – Strate
 • MSVAB-2022-00165-1 Protokollsutdrag från Kommunfullmäktige sammanträde den 2022-06-27 – Uppdra 1279184_1_1
 • NVAB-2021-00042-5 KF § 69 Detaljplan Varpsand 1278057_1_1
 • SVAB-2021-00289-3 Protokoll kommunfullmäktige 2022-05-30 §120 Strategi för social hållbarhet
 • SVAB-2021-00334-2 Protokollsutdrag från Kommunstyrelsen sammanträde den 2022-05-16 – VA Killingskär
 • SVAB-2022-00020-3 Protokollsutdrag från Kommunfullmäktige sammanträde den 2022-05-30 – Beslut Klimat- och energiplan
 • SVAB-2022-00195 Protokollsutdrag från Miljönämnden sammanträde 2022-06-08-Tidplan för åtgärder för att minska kvävebelastningen till Sundsvallsfjärden
 • SVAB-2022-00212-1 Protokollsutdrag från Kommunfullmäktige sammanträde den 2022-06-27 – Riktlin
 • TVAB-2022-00005-2 Protokollsutdrag Timrå kommun Miljö- och byggnadsnämnden – Fröland 3_2, 4_3, 4_2 och 1_1

Inga övriga frågor noteras.

Nästa sammanträde: Gemensam informationsdel för alla styrelser (formella beslut fattas på de efterföljande styrelsemötena)

Datum: 2022-10-27
Tid: 09:00-12:00
Plats: Digitalt

Nästa sammanträde: Styrelsemöte
Datum: 2022-10-28
Tid: 11:00-12:30
Plats: Digitalt

Ordföranden tackar för visat intresse och avslutar sammanträdet.

Hej och välkommen till MittSverige Vatten & Avfall.

Välj din kommun för att ta del av information som gäller där du
bor. Du kan alltid ändra ditt val i toppen av sidan.