För leverantör

Nya lagkrav 2019 innebär att vi bara kan ta emot e-fakturor. Det innebär att ni som är leverantör till oss ska sända faktura enligt formatet PEPPOL BIS Billing 3, om inte annat format överenskommits.

Vi har för tillfället problem med mailadressen för fakturor, faktura@msva.se. Fakturor som skickas till den mailadressen kommer inte fram till oss. Felsökning pågår. Kontakta Ekonomi på 060-19 22 22 eller ekonomi@msva.se om du har frågor eller funderingar. 

För alla nya leverantörsavtal, upprättade efter 2019-11-01, kan vi endast ta emot e-fakturor. För er som sedan tidigare har leverantörsavtal med oss ber vi att ni börjar använda e-faktura så snart som möjligt. Det går dock att fortsätta skicka pappers- eller pdf-fakturor under en period.

E-fakturor sparar på miljön, reducerar kostnader och är ett säkrare sätt att skicka fakturor, så vi hoppas att även ni ska uppskatta detta steg till ett hållbarare samhälle.

Då vårt mål är att förenkla så mycket som möjligt för er leverantörer så erbjuder vi tre olika sätt att fakturera, angivna nedan.

Tänk på att:

 • Ni måste alltid ange referens.
 • Inkludera all fakturainformation.
 • All övrig information som inte är en faktura, till exempel orderbekräftelser och dylikt ska skickas till beställaren alternativt till ekonomi@msva.se / Box 189, 851 03 Sundsvall.
 • Sundsvall Vatten, Timrå Vatten och Nordanstig Vatten räknas som byggbolag med omvänd skattskyldighet.

Betalning

Om ej annan överenskommelse gjorts, erläggs betalning 30 dagar efter erhållen faktura. Fakturerings- och administrationsavgifter betalas ej.

Kreditfaktura

Om ni behöver ställa ut en kreditfaktura så gäller samma princip som vid fakturering. Använd samma referens som ursprungsfakturan samt hänvisa till vilken faktura som krediteras i fakturainformationen. Fakturabeloppet skall vara med minustecken och förfallodatum ska vara detsamma som debetfakturan.

Bolagsnamn

Peppol Bis Billing 3
(Svefakt 3.0) PEPPOL-ID

Svefaktura 1.0
Org.nr (ID för VAN)

MittSverige Vatten & Avfall AB 0007:5566618756 5566618756
Sundsvall Vatten AB 0007:5565030326 5565030326
Timrå Vatten AB 0007:5562809656 5562809656
Nordanstig Vatten AB 0007:5567108864 5567108864
Reko Sundsvall AB 0007:5565032587 5565032587

Tre alternativa sätt att fakturera

1. Skicka elektronisk faktura via PEPPOL-nätverket

I första hand ber vi er skicka fakturor via PEPPOL med e-fakturaformat Svefaktura 3.0 (PEPPOL Bis Billing 3). Svefaktura 2.0 (Peppol Bis 5.a) stöds fram till 2019-12-31 och upphör därefter att gälla. Stäm av med er leverantör av ekonomisystem eller faktureringssystem om de kan sända via PEPPOL-nätverket. Om ert ekonomisystem inte har stöd för PEPPOL, finns det många andra lösningar på marknaden för anslutning till PEPPOL

PEPPOL

2. Skicka Svefaktura 1.0 till VAN-operatör

Kan ni ej skicka PEPPOL-fakturor kan ni använda vår VAN-tjänst för att skicka enligt formatet Svefaktura1.0 (SFTI:s enkla faktura). När ni väljer VAN-tjänst är det viktigt att ni försäkrar er om att den har avtal om samtrafik med vår operatör EVRY (tidigare EDB).

Inget GLN-nummer behövs, utan organisationsnumret (listat ovan) skall anges i /Invoice/cac:BuyerParty/cac:Party/cac:PartyIdentification[1]/cac:ID :

3. Skicka kostnadsfria e-fakturor till oss via fakturaportalen.se

Om ni har ett affärs-/ekonomisystem men inte är ansluten till e-fakturatjänst, finns oftast möjligheten att ansluta sig (hör med din systemleverantör). Om ni saknar möjligheter att skicka e-fakturor så har vi ett avtal med fakturaportalen.se där ni kan skicka e-fakturor till oss kostnadsfritt. Registrera er på fakturaportalen och ange vårt bolagsnamn och organisationsnummer som fakturamottagare.

Kopplat till lagkraven så mottar vi inte pappersfakturor eller mailade pdf-fakturor för avtal upprättade efter 2019-11-01. Om ni har ett äldre avtal har ni möjligheten att fortsätta skicka pappers- eller pdf-fakturor, men vi ber er ändå att snarast börja följa våra nya rutiner ovan.

OBS! Om ni skickar faktura via e-post så får endast en pdf-fil skickas med per mail innehållandes faktura och eventuella bilagor. Skickas fler fakturor med i samma mail så kommer dessa ej läsas in.

Bolagsnamn

Fakturaadress

Mail för pdf-faktura

MittSverige Vatten & Avfall AB MittSverige Vatten & Avfall AB
FAKTUROR
851 85 Sundsvall
faktura@msva.se
Sundsvall Vatten AB Sundsvall Vatten AB
FAKTUROR
851 85 Sundsvall
faktura@msva.se
Timrå Vatten AB Timrå Vatten AB
FAKTUROR
851 85 Sundsvall
faktura@msva.se
Nordanstig Vatten AB Nordanstig Vatten AB
FAKTUROR
851 85 Sundsvall
faktura@msva.se
Reko Sundsvall AB Reko Sundsvall AB
FAKTUROR
851 85 Sundsvall
reko.faktura@msva.se

För faktureringsfrågor, vänligen kontakta Ekonomi på 060-19 22 22 eller ekonomi@msva.se

Be alltid beställaren om deras beställarreferens och ange det i fakturan. Bilden nedan visar tillvägagångssätt för hur en fullständig referens är uppbyggd och vad den ska innehålla när du skickar en faktura till oss.

Beställande bolag

Referens

MittSverige Vatten & Avfall AB, org. nr 556661-8756 Beställar-id: M I __  __  __
Sundsvall Vatten AB,  org. nr 556503-0326 Beställar-id: S U __  __  __
Timrå Vatten AB, org. nr 556280-9656 Beställar-id: T I __  __  __
Nordanstig Vatten AB, org. nr 556710-8864 Beställar-id: N O __  __  __
Reko Sundsvall AB, org. nr 556503-2587 Beställar-id: R E __  __  __

Fullständig referens (totalt fem bokstäver) godkänns när kompletterande tre bokstäver fylls i efter respektive bolags förkortningar. Detta ska alltid finnas med på en faktura.

Till exempel: Om beställarens namn är Karl Karlsson och det beställande bolaget är Sundsvall Vatten blir fullständig referens SUKKN

Bekräfta alltid med den som gjort beställningen vilket ID som ska anges (då det inte alltid följer ovan logik). Fyll också i beställarens fullständiga namn.

 • Fakturanummer
 • Fakturadatum (det datum fakturan utfärdades)
 • Leveransdatum (det datum varorna såldes eller levererades eller tjänsterna utfördes eller slutfördes)
 • Fakturans förfallodatum (betalningsvillkor 30 dagar)
 • Korrekt fakturaadress och beställande bolag (enligt föregående sida)
 • Uppgifter om fakturerande part (företagsnamn, adress, telefon och email)
 • Plusgiro eller bankgiro
 • Momsregistreringsnummer
 • Organisationsnummer
 • Godkänd för F-skatt (är du godkänd för F-skatt ska det framgå på fakturan)
 • Vår referens (fakturerande parts kontaktperson)
 • Er referens (enligt föregående sida)
 • Specifikation av vara/tjänst. Det ska tydligt framgå vad fakturan avser och tänk på att även antal och enhet (ex. styck, timmar) måste anges samt á-pris exkl. moms och summa. Se mer information nedan kring specifikation.
 • Moms (den aktuella momssatsen och det aktuella momsbeloppet)
 • Om omvänd skattskyldighet gäller, ska även köparens momsregistreringsnummer finnas med samt uppgiften ”Omvänd betalningsskyldighet”.
 • Att betala (summa + moms = totalbelopp)

Specifikation

 • Omfattar fakturan flera olika uppdrag/projekt, ska detta tydligt specificeras med uppdrag/projekt och datum för utförandet i fallande ordning för att underlätta sakgranskning.
 • Om ni har utfört tjänster/levererat varor till flera bolag inom MSVA-gruppen, är det viktigt att ni ställer ut olika fakturor till bolagen (det går inte att skicka en samlingsfaktura till ett bolag).
 • Omfattar fakturan varor/materiel, ska detta tydligt specificeras med summa samt överenskommet påslag och underlag ska bifogas fakturan för att underlätta sakgranskning.
 • Omfattar fakturan arbete utfört av underentreprenörer, ska detta tydligt specificeras med summa samt överenskommet påslag och underlag ska bifogas fakturan för att underlätta sakgranskning.

Hej och välkommen till MittSverige Vatten & Avfall.

Välj din kommun för att ta del av information som gäller där du
bor. Du kan alltid ändra ditt val i toppen av sidan.