För leverantör

Vi tar endast emot e-fakturor.  Det innebär att du som är leverantör ska sända oss fakturor enligt formatet PEPPOL BIS Billing 3, om inte annat format överenskommits.

För er som sedan tidigare har avtal med oss ber vi er börja använda e-faktura så snart som möjligt. E-fakturor sparar på miljön, reducerar kostnader och är ett säkrare sätt att skicka fakturor.

Tänk på att:

 • Sundsvall Vatten, Timrå Vatten och Nordanstig Vatten räknas som byggbolag med omvänd skattskyldighet.
 • Ni måste alltid ange referens.
 • Inkludera all fakturainformation.
 • All övrig information som inte är en faktura, till exempel orderbekräftelser ska skickas till beställaren alternativt till ekonomi@msva.se

Betalningsvillkor

Betalningsvillkor 30 dagar efter erhållen faktura, om inte annan överenskommelse finns. Fakturerings- och administrationsavgifter betalas inte.

Kreditfaktura

Om ni behöver ställa ut en kreditfaktura så gäller samma princip som vid fakturering. Använd samma referens som ursprungsfakturan samt hänvisa till vilken faktura som krediteras i fakturainformationen. Fakturabeloppet ska vara med minustecken och förfallodatum ska vara detsamma som debitfakturan.

Bolagsnamn

Peppol Bis Billing 3
(Svefakt 3.0) PEPPOL-ID

Svefaktura 1.0
Org.nr (ID för VAN)

MittSverige Vatten & Avfall AB 0007:5566618756 5566618756
Sundsvall Vatten AB 0007:5565030326 5565030326
Timrå Vatten AB 0007:5562809656 5562809656
Nordanstig Vatten AB 0007:5567108864 5567108864
Reko Sundsvall AB 0007:5565032587 5565032587

Tre alternativa sätt att fakturera

Då vårt mål är att förenkla så mycket som möjligt för er leverantörer så vi erbjuder tre olika sätt att fakturera.

1. Skicka elektronisk faktura via PEPPOL-nätverket

I första hand ber vi er skicka fakturor via PEPPOL med e-fakturaformat Svefaktura 3.0 (PEPPOL Bis Billing 3). Stäm av med er leverantör av ekonomisystem eller faktureringssystem om de kan sända via PEPPOL-nätverket. Om ert ekonomisystem inte har stöd för PEPPOL, finns det många andra lösningar på marknaden för anslutning till PEPPOL

PEPPOL

2. Skicka Svefaktura 1.0 till VAN-operatör

Om ni inte kan skicka PEPPOL-fakturor kan ni använda vår VAN-tjänst för att skicka enligt formatet Svefaktura 1.0 (SFTI:s enkla faktura). När ni väljer VAN-tjänst är det viktigt att ni försäkrar er om att den har avtal om samtrafik med vår operatör EVRY.

Inget GLN-nummer behövs, utan organisationsnumret, se listan ovan och det ska anges i /Invoice/cac:BuyerParty/cac:Party/cac:PartyIdentification[1]/cac:ID :

3. Skicka kostnadsfria e-fakturor till oss via fakturaportalen.se

Om ni saknar möjligheter att skicka e-fakturor så har vi ett avtal med fakturaportalen.se. Där kan ni registrera er för att kostnadsfritt skicka e-fakturor till oss. Det gör ni på fakturaportalen Ange vårt bolagsnamn och organisationsnummer som fakturamottagare.

Be alltid beställaren om deras beställarreferens och ange det i fakturan. Bilden nedan visar tillvägagångssätt för hur en fullständig referens är uppbyggd och vad den ska innehålla när du skickar en faktura till oss.

Beställande bolag

Referens

MittSverige Vatten & Avfall AB, org. nr 556661-8756 Beställar-referens: M I __  __  __
Sundsvall Vatten AB,  org. nr 556503-0326 Beställar-referens: S U __  __  __
Timrå Vatten AB, org. nr 556280-9656 Beställar-referens: T I __  __  __
Nordanstig Vatten AB, org. nr 556710-8864 Beställar-referens: N O __  __  __
Reko Sundsvall AB, org. nr 556503-2587 Beställar-referens: R E __  __  __

Fullständig referens (totalt fem bokstäver) godkänns när kompletterande tre bokstäver fylls i efter respektive bolags förkortningar. Detta ska alltid finnas med på en faktura.

Till exempel: Om beställarens namn är Karl Karlsson och det beställande bolaget är Sundsvall Vatten blir fullständig referens SUKKN

Bekräfta alltid med den som gjort beställningen vilken beställar-referens som ska anges. Fyll också i beställarens fullständiga namn.

 • Fakturanummer
 • Fakturadatum (det datum fakturan utfärdades)
 • Leveransdatum (det datum varorna såldes eller levererades eller tjänsterna utfördes eller slutfördes)
 • Fakturans förfallodatum (betalningsvillkor 30 dagar)
 • Korrekt fakturaadress och beställande bolag (enligt föregående sida)
 • Uppgifter om fakturerande part (företagsnamn, adress, telefon och email)
 • Plusgiro eller bankgiro
 • Momsregistreringsnummer
 • Organisationsnummer
 • Godkänd för F-skatt (är du godkänd för F-skatt ska det framgå på fakturan)
 • Vår referens (fakturerande parts kontaktperson)
 • Er referens (enligt föregående sida)
 • Specifikation av vara/tjänst. Det ska tydligt framgå vad fakturan avser och tänk på att även antal och enhet (ex. styck, timmar) måste anges samt á-pris exkl. moms och summa. Se mer information nedan kring specifikation.
 • Moms (den aktuella momssatsen och det aktuella momsbeloppet)
 • Om omvänd skattskyldighet gäller, ska även köparens momsregistreringsnummer finnas med samt uppgiften ”Omvänd betalningsskyldighet”.
 • Att betala (summa + moms = totalbelopp)

Specifikation

 • Omfattar fakturan flera olika uppdrag/projekt, ska detta tydligt specificeras med uppdrag/projekt och datum för utförandet i fallande ordning för att underlätta sakgranskning.
 • Om ni har utfört tjänster/levererat varor till flera bolag inom MSVA-gruppen, är det viktigt att ni ställer ut olika fakturor till bolagen (det går inte att skicka en samlingsfaktura till ett bolag).
 • Omfattar fakturan varor/materiel, ska detta tydligt specificeras med summa samt överenskommet påslag och underlag ska bifogas fakturan för att underlätta sakgranskning.
 • Omfattar fakturan arbete utfört av underentreprenörer, ska detta tydligt specificeras med summa samt överenskommet påslag och underlag ska bifogas fakturan för att underlätta sakgranskning.

För faktureringsfrågor, kontakta oss på ekonomi@msva.se eller ring Kundservice 020-120 25 00.

Hej och välkommen till MittSverige Vatten & Avfall.

Välj din kommun för att ta del av information som gäller där du
bor. Du kan alltid ändra ditt val i toppen av sidan.