Översyn av avfallstaxan

MittSverige Vatten & Avfall ser över konstruktionen av Sundsvalls kommuns avfallstaxa med målet att ändra den från och med 1 januari 2023. Det skulle innebära beslut i kommunfullmäktige våren 2022.

Avfallstaxan ska bidra till att minimera avfallsmängderna. Taxan ska helst upplevas rättvis och det ska löna sig att göra det man kan för att förebygga att avfall uppstår, återbruka det man kan och att källsortera och återvinna det som går att återvinna. Taxan måste också vara långsiktigt stabil, den finansierar ju inte bara tömning av grön och brun tunna, utan även till exempel våra återvinningscentraler och omhändertagande av miljöfarligt avfall.

Nuvarande avfallstaxa har funnits en lång tid och den har byggts på i flera omgångar. Under tiden har kostnader för hantering och behandling av avfall ökat, bland annat beroende på nya skatter, högre miljökrav och nya avfallstjänster. Det senaste året har Sundsvallsborna visat tecken på en förbättrad sortering av sitt avfall, vilket har gjort att vissa typer av avfall har ökat medan andra har minskat. Nuvarande taxa är konstruerad på ett sätt som gör det svårt att beräkna intäkter vid såna förändringar.

Från och med 2021 har Sundsvalls kommun en ny avfallsplan. Några av målen handlar om minskade avfallsmängder, högre andel utsorterat matavfall, och att öka återvinningen och återanvändningen. Den nya avfallstaxan ska styra mot de målen i avfallsplanen.

Läs avfallsplanen på sundsvall.se

Allmän bakgrund om taxan för avfallsverksamhet

Nationell lagstiftning styr både vatten- och avfallsverksamheten. Gemensamt för båda är att de är avgiftsfinansierade enligt självkostnadsprincipen och alltså inte får gå med vinst.

Hej och välkommen till MittSverige Vatten & Avfall.

Välj din kommun för att ta del av information som gäller där du
bor. Du kan alltid ändra ditt val i toppen av sidan.