Njurundakusten

Utbyggnad vatten & avlopp – Njurundakusten

Under hösten 2021 startar MittSverige Vatten & Avfall en utbyggnad av kommunalt vatten & avlopp längs Njurundakusten.

På den här sidan kan du läsa mer om projektet och få svar på de vanligaste frågorna.

Vi kommer att komplettera sidan med mer information allt eftersom projektet drar igång.

I många fritidshusområden börjar fler och fler bosätta sig. När det sker i sådan omfattning att området byter karaktär från ett enklare boende till ett boende året runt kallas området för ett omvandlingsområde. Omvandlingen ökar belastningen på miljön då äldre enskilda avloppsanläggningar oftare är av enklare art. Även dricksvattensituationen kan bli problematisk i dessa områden.

För att säkerställa att rådande miljö- och hälsoskyddskrav uppfylls måste VA-situationen
i omvandlingsområden oftast förbättras. Är det större bebyggelseområden kan det bli ett kommunalt ansvar att ordna allmän VA-försörjning utifrån vattentjänstlagen §6. Bebyggelsen kommer därigenom att omfattas av ett kommunalt verksamhetsområde som är ett geografiskt område som beslutats av kommunfullmäktige. Inom verksamhetsområdet gäller speciella rättigheter och skyldigheter för både brukar och VA-huvudman i enlighet med vattentjänstlagen.

I Sundsvalls kommuns reviderade VA-plan som beslutades i juni 2020 redovisas tre bebyggelseområden längs Njurundakusten där det bedömts föreligga ett kommunalt ansvar för utbyggnad av allmän VA-försörjning på grund av miljö- och hälsoskäl.

I februari 2021 fattade kommunfullmäktige beslut om utbyggnad allmän VA längs Njurundakusten. Beslutet omfattar cirka 900 fastigheter.

 

Cirka 900 fastigheter omfattas av utbyggnaden och utbyggnaden delas upp i tre olika etapper, A, B och C vilka går att se på kartan nedan.

Kartbild över områden A (Bodviken, Killingskär, Ållerviken, Marna, Bergafjärden), B (Björköviken, Björkvik, Björkön och Pråmviken) och C (Skrängstabodarna, Lerviken, Myrbodarna, Vikarbodarna) för utbyggnad av vatten och avlopp längs njurundakusten.

Start för utbyggnaden i område A planeras till hösten 2022 och följande områden 2024-2026.

Avloppet från Njurundakusten kommer att renas vid Essviks avloppsreningsverk. För att möjliggöra utbyggnaden av vatten och avlopp behöver vi därför börja med att bygga en ledning från område A till Essviksverket , en så kallad överföringsledning. Produktionsstart för överföringsledningen, från Bergafjärden till Essviks avloppsreningsverk, är planerad till hösten 2021.

Observera att tiderna är preliminära.

Planering och projektering för utbyggnaden är i full gång. Bland annat tittar vi på var det är lämpligt placera ledningar för att kunna försörja alla fastigheter med vatten och avlopp.

Informationsmöte

Vår ambition var att bjuda in er fastighetsägare till ett öppet hus under hösten 2020 så att ni  i lugn och ro kan få svar på frågor och funderingar. Under rådande omständigheter, med Covid-19, tvingas vi flytta vi fram mötet och återkommer med mer information under våren 2021.

Utbyggnaden kommer att ske i tre etapper men redan under hösten 2021 börjar vi bygga en överföringsledning från Bergafjärden till Essviks avloppsreningsverk. Vi planerar att starta utbyggnaden i område A hösten 2022 och följande områden 2024-2026. Kartbild över områden A (Bodviken, Killingskär, Ållerviken, Marna, Bergafjärden), B (Björköviken, Björkvik, Björkön och Pråmviken) och C (Skrängstabodarna, Lerviken, Myrbodarna, Vikarbodarna) för utbyggnad av vatten och avlopp längs njurundakusten.  

Om din fastighet ingår i verksamhetsområdet så kommer det att vara tvingande att ansluta sig kommunalt spillvattennät (avlopp). Att ansluta sig till kommunalt vatten behövs inte, om man har ett eget godkänt vatten (mer information kommer mer om det senare i projektet)

Anläggningsavgiften debiteras enligt då gällande VA-taxan, vilket gör att vi idag inte kan säga exakt vad varje enskild fastighetsägare kommer att få betala. Beräkna vad det idag kostar att ansluta din fastighet  

Fakturan för anslutningen kommer efter att vi på MittSverige Vatten & Avfall färdigställt din förbindelsepunkt och meddelat den till dig som fastighetsägare.

Inom två år från att vi på MittSverige Vatten & Avfall meddelat dig om din förbindelsepunkt.

Om tomten ligger inom detaljplanerat område eller inom kommunens verksamhetsområde för vatten och avlopp betalar man en anslutningskostnad för obebyggd tomt, men du behöver inte ansluta dig och bygga ledningar för en anslutning. Om/när tomten bebyggs så hör man av sig till oss.  

Fastighetsägaren betalar för en anslutning per fastighet, om den är inom verksamhetsområdet detaljplanelagt område oavsett om tomten är bebyggd eller inte. En möjlighet är att slå samman fastigheterna och göra en fastighetsreglering hos Lantmäteriet. Fastighetsreglering kan ta tid, men det räcker för MittSverige Vatten & Avfall att du har skickat in ärendet till Lantmäteriet.

För mer information kontakta vår kundservice som besvarar din fråga eller hjälper dig vidare.

Kundservice 020-120 25 00 eller maila de på kundservice@msva.se

 

 

 

 

 

 

Hej och välkommen till MittSverige Vatten & Avfall.

Välj din kommun för att ta del av information som gäller där du
bor. Du kan alltid ändra ditt val i toppen av sidan.