Njurundakusten

Utbyggnad VA Njurundakusten

 

Sedan 2007 finns det en skyldighet för varje kommun att bygga ut allmänt vatten och avlopp där det av hälso- eller miljöskäl finns behov av en lösning i ett större sammanhang. Denna skyldighet regleras i Lagen om allmänna vattentjänster (§6). Sundsvalls kommunfullmäktige har i kommunens VA-plan beslutat om vilka områden inom Sundsvalls kommun som berörs.

Projektet är omfattande och därför är det beslutat att det ska delas upp i tre olika etapper, benämnt område A,B, och C där område A är det första som byggs ut.

Kartbild över områden A (Bodviken, Killingskär, Ållerviken, Marna, Bergafjärden), B (Björköviken, Björkvik, Björkön och Pråmviken) och C (Skrängstabodarna, Lerviken, Myrbodarna, Vikarbodarna) för utbyggnad av vatten och avlopp längs njurundakusten.

Planering för utbyggnad av den allmänna vatten- och avloppsanläggningen längs Njurundakusten är i full gång. Bland annat tittar vi på var det är lämpligt placera ledningar för att kunna försörja alla fastigheter med vatten och avlopp.

Avloppet från Njurundakusten kommer att renas vid Essviks avloppsreningsverk. För att möjliggöra utbyggnaden av vatten och avlopp behöver vi därför börja med att bygga en ledning från område A till Essviksverket , en så kallad överföringsledning.

2020-12-11

Under vecka 51 landar det ett brev från oss i era brevlådor där vi ber er fylla in en inventeringsblankett om nuvarande anläggning. I utskicket finns även med en fastighetsritning där vi ber er kryssa var ni har er brunn idag för vatten & avlopp. Uppgifterna skickar ni tillbaka i bifogat svarskuvert.

Breven skickas ut löpande under vecka 51. Ta gärna kontakt med kundservice efter det om du fortfarande inte fått utskicket.

Produktionsstart för överföringsledningen, från Bergafjärden till Essviks avloppsreningsverk, är planerad till hösten 2021.
Start för utbyggnaden i område A planeras till hösten 2022 och följande områden 2024-2026.

Karta över områden för utbyggnad av VA längs Njurundakusten

Ett definitivt beslut om utbyggnad av kommunalt vatten och avlopp längs Njurundakusten kommer att fattas av kommunfullmäktige i Sundsvall under första kvartalet 2021.  Då fastställs samtidigt verksamhetsområdet, det vill säga vilka fastigheter som kommer att  ingå i utbyggnaden.

Observera att tiderna är preliminära.

Öppet hus om utbyggnaden

Vår ambition var att bjuda in er fastighetsägare till ett öppet hus under hösten 2020 så att ni  i lugn och ro kan få svar på era frågor och funderingar. Under rådande omständigheter med Covid-19 flyttar vi fram det till preliminärt vintern/våren 2021.

Utbyggnaden kommer att ske i tre etapper men redan under hösten 2021 börjar vi bygga en överföringsledning från Bergafjärden till Essviks avloppsreningsverk. Vi planerar att starta utbyggnaden i område A hösten 2022 och följande områden 2024-2026. Kartbild över områden A (Bodviken, Killingskär, Ållerviken, Marna, Bergafjärden), B (Björköviken, Björkvik, Björkön och Pråmviken) och C (Skrängstabodarna, Lerviken, Myrbodarna, Vikarbodarna) för utbyggnad av vatten och avlopp längs njurundakusten. Ett definitivt beslut om utbyggnad av kommunalt vatten och avlopp längs Njurundakusten kommer att fattas av kommunfullmäktige i Sundsvall under första kvartalet 2021    

Om din fastighet ingår i verksamhetsområdet så kommer det att vara tvingande att ansluta sig kommunalt spillvattennät (avlopp). Att ansluta sig till kommunalt vatten behövs inte, om man har ett eget godkänt vatten (mer information kommer mer om det senare i projektet)

Anläggningsavgiften debiteras enligt då gällande VA-taxan, vilket gör att vi idag inte kan säga exakt vad varje enskild fastighetsägare kommer att få betala. Beräkna vad det idag kostar att ansluta din fastighet  

Fakturan för anslutningen kommer efter att vi på MittSverige Vatten & Avfall färdigställt din förbindelsepunkt och meddelat den till dig som fastighetsägare.

Inom två år från att vi på MittSverige Vatten & Avfall meddelat dig om din förbindelsepunkt.

Om tomten ligger inom detaljplanerat område eller inom kommunens verksamhetsområde för vatten och avlopp betalar man en anslutningskostnad för obebyggd tomt, men du behöver inte ansluta dig och bygga ledningar för en anslutning. Om/när tomten bebyggs så hör man av sig till oss.  

Fastighetsägaren betalar för en anslutning per fastighet, om den är inom verksamhetsområdet detaljplanelagt område oavsett om tomten är bebyggd eller inte. En möjlighet är att slå samman fastigheterna och göra en fastighetsreglering hos Lantmäteriet. Fastighetsreglering kan ta tid, men det räcker för MittSverige Vatten & Avfall att du har skickat in ärendet till Lantmäteriet.
.

 

 

 

 

 

 

Hej och välkommen till MittSverige Vatten & Avfall.

Välj din kommun för att ta del av information som gäller där du
bor. Du kan alltid ändra ditt val i toppen av sidan.