Spaden i backen på Strandgatan

Från 30 januari påbörjar MittSverige Vatten & Avfall etableringen på Strandgatan inför ledningsarbetena längs sträckan: Sjögatan – Strandgatan – Köpmangatan – Norra Järnvägsgatan.

–Det första vi gör är att ta ner gångbron över väg 562 (gamla E4) vid SEB-huset för att bereda plats för de ledningar som ska läggas ner i marken, säger Peter Nylén, projektledare på Mitt Sverige Vatten & Avfall.

I Sundsvall byggs bostäder som aldrig förr och nya, attraktiva stadsdelar växer fram. För att säkerställa vår viktiga dricksvattenförsörjning i takt med att staden utvecklas bygger vi ut kapaciteten i vatten- och avloppsledningsnätet. Det förändrade klimatet innebär också att vi måste anpassa ledningarna för att kunna ta emot större mängder regn- och smältvatten.

–Arbetet är en del i vår långsiktiga planering där vi bygger för framtidens behov, säger Peter Nylén.

Tidpunkten för arbetet påverkas också av den kommande ombyggnationen av väg 562 (gamla E4 genom stan). Enligt nuvarande tidplan ska de nya ledningarna anslutas mot befintliga ledningar på Norra Järnvägsgatan våren 2018.

Begränsad framkomlighet och parkeringar försvinner

Framkomligheten i området kommer att variera och vara begränsad under byggtiden. Damm och buller samt byggtrafik till och från området blir också ett dagligt inslag, Trafik längs Strandgatan och närliggande gator dirigeras om allt eftersom arbetet fortskrider. Omledningen påverkar fordons-, cykel- och gångtrafik.

–Vi kommer att bygga ledningarna kvarter för kvarter för att minimera störningar och att arbetet ska kunna genomföras så effektivt som möjligt, säger Peter Nylén.

Från måndag 30 januari är Strandparkeringen inte längre tillgänglig. Den kommer att användas för att hantera MittSverige Vatten & Avfalls ledningsmaterial och utrustning.

I mitten av februari inleds arbetet vid Sjögatan. Under ett antal veckor kommer trafiken på Sjögatan att dirigeras om. Infart från väg 562 leds om via Storgatan. Parkeringsmöjligheterna på Hamnplanen blir därefter begränsade under cirka 3 månader.

Under våren kommer väg 562 att korsas med ledningar som ska leda dagvatten ut i Sundsvallsbukten. Trafiken på väg 562 kommer då tillfälligt att begränsas till två filer.

Omfattning

Fyra ledningar ska grävas ner på cirka 3 meters djup längs sträckan, som uppgår till 600 meter från Sjögatan till Norra Järnvägsgatan.

–Det är rejäla ledningar som ska grävas ner och schakterna kommer att bli därefter. Bland annat två dagvattenledningar i dimension 1,4 respektive 1,2 meter, säger Peter Nylén.

Stora delar av ledningssträckan kommer att genomföras med traditionell schakt, det vill säga att gatan grävs upp. Vissa avsnitt längs sträckan kan genomföras med hjälp av så kallad schaktfri teknik; borrning och tryckning.

Total ledningssträcka på 600 meter.
2 dagvattenledningar i dimension 1,4 respektive 1,2 meter.
1 spillvattenledning i dimension 1,0 meter.
1 dricksvattenledning i dimension 0,56 meter.

På MittSverige Vatten & Avfall arbetar vi för ett hållbart samhälle. Vår ständiga närvaro hos natur och människor gör att vi har ett stort ansvar och en viktig roll för ett fungerande kretslopp. I våra tre ägarkommuner Sundsvall, Timrå och Nordanstig bor över 120 000 invånare. Det är för dem, men kanske ännu mer tillsammans med dem, vi arbetar för att driva, utveckla och bidra med kunskap inom vatten- och avfallsfrågor. Alltid med hållbarhet och miljö i fokus.

Vi ägs av Sundsvall Vatten AB (76%), Reko Sundsvall AB (4%), Timrå Vatten AB (18%) och Nordanstig Vatten AB (2%). Verksamheten är helt avgiftsfinansierad.

Hej och välkommen till MittSverige Vatten & Avfall.

Välj din kommun för att ta del av information som gäller där du
bor. Du kan alltid ändra ditt val i toppen av sidan.