Sundsvallsfjärden känslig för läkemedelsrester

MittSverige Vatten & Avfall har utrett påverkan av läkemedelsrester i havsmiljön vid våra tre största avloppsreningsverk i Sundsvall.

Studien visar att de flesta läkemedelsrester förekommer i så låga halter att de inte utgör någon risk för havsmiljön. Sundsvallsfjärden är dock känslig och där ligger vi nära och ibland över gränsvärdena för vissa läkemedel säger Malin Tuvesson, process- och utvecklingsansvarig för avlopp på MittSverige Vatten & Avfall.

Resultatet är ett viktigt underlag för beslut om att eventuellt införa läkemedelsrening vid Sundsvalls avloppsreningsverk. Läkemedelsrester kan bland annat påverka fiskar och andra levande organismer, till exempel genom hämmad fortplantning och effekter på gälar och njurar hos fiskar.

Sundsvallsfjärden är känslig

De tre avloppsreningsverk som ingår i studien är Tivoliverket i centrala Sundsvall, Fillanverket vid Alnösundet och Essviksverket i Njurunda. I studien framgår att läkemedelsrester i utloppsvattnet vid Fillanverket och Essviksverket späds ut och förekommer i så små mängder att de inte utgör någon risk för havsmiljöerna.

Sundsvallsfjärden, där renat avloppsvatten från Tivoliverket i centrala Sundsvall släpps ut, är känslig på grund av dess lite inneslutna läge. De uppmätta halterna av vissa läkemedelsrester i fjärden ligger nära och ibland över gränsvärdena. Hormonet etinylöstradiol, som bland annat finns i p-piller och flera andra hormonpreparat, ligger över gränsvärdet.

Bland de ämnen som är svåra att rena finns diklofenak, som används i smärtstillande tabletter och gel. Mindre än 10 procent av ämnet diklofenak i gel och spray tas upp av kroppen. Mer än 90 procent sköljs direkt av när du duschar, badar eller tvättar dina kläder. Via avloppen går diklofenak till reningsverken och vidare ut i våra vatten.

En liten tub gel som innehåller diklofenak räcker för att gränsvärdet för diklofenak i havsvatten överskrids i motsvarande 60 stycken 25-metersbassänger, med en stor tub hela 232 stycken 25-metersbassänger.

Det går att påverka en del själv som privatperson. Receptfria läkemedel som innehåller diklofenak kan till exempel bytas ut mot ibuprofen, som redan idag kan renas bort vid våra reningsverk säger Malin Tuvesson.

Stora investeringar kan krävas

Rent generellt kan man säga att dagens avloppsreningsverk i Sverige gör sitt jobb bra. De renar avloppsvattnet från de föroreningar som är tänkta att renas. Där ingår ännu inte rening av läkemedelsrester, men frågan diskuteras på myndighetsnivå. Införande av läkemedelsrening skulle kräva stora investeringar i svenska avloppsreningsverk.

Målsättningen i Sverige är att alla vattenförekomster; sjöar, vattendrag, kustvatten och grundvatten ska ha uppnått en god ekologisk status 2027*. Utifrån det har man satt gränsvärden för till exempel läkemedelsrester i de vattenmiljöer där avloppsvatten släpps ut.

Utan åtgärder uppnås inte målen för en god ekologisk status i Sundsvallsfjärden. Det kommer att krävas stora investeringar för att nå dit säger Malin Tuvesson.

MittSverige Vatten & Avfalls förstudie genomfördes i samarbete med WSP Environmental och IVL Svenska Miljöinstitutet. Projektet finansierades till 90 procent med bidrag från Naturvårdsverket. Total budget var ca 3 miljoner kronor.

*I Havs och vattenmyndighetens föreskrifter finns gränsvärden för att recipienten ska få bedömningen god ekologisk status. Med recipient menas den vattenmiljö där avloppsvatten släpps ut. Sveriges miljömål är att alla vattenförekomster ska ha god ekologisk status 2027.

Hej och välkommen till MittSverige Vatten & Avfall.

Välj din kommun för att ta del av information som gäller där du
bor. Du kan alltid ändra ditt val i toppen av sidan.