Dagvatten

Dagvatten är vatten som tillfälligt och ibland i stora mängder rinner på markytan. Oftast menar man vatten från tak, gator, parkeringsplatser och stenläggningar. Det mesta av dagvattnet är regn eller smältvatten, men det kan också komma från marken när grundvatten tillfälligt tränger upp.

I naturen rinner vatten ner genom diken, bäckar, åar, sjöar och älvar; för att sedan ta sig ut i havet. En del av vattnet tränger ner i marken och bildar grundvatten, som kan användas till dricksvatten. En annan del av vattnet tas upp av växer eller dunstar. I tätbebyggda områden där det finns många hårda ytor kan inte vattnet tränga ner i marken lika bra. Då behöver dagvattnet hjälp med att tränga ner i marken för att undvika översvämningar, och när det regnar mycket behöver regnvattnet någonstans att ta vägen.
Här kommer några tips på vad du kan göra för att ta hand om ditt dagvatten:

  • Koppla bort stuprören från ledningsnätet och låt vattnet rinna ut i trädgården eller till en regntunna.
  • Kolla att dina hängrännor och stuprör är hela och sitter fast ordentligt. Rensa dem från löv och annat skräp.
  • Tvätta bilen rätt, inte på garageuppfarten eller gatan. Välj istället en biltvätt eller gör-det-själv-hall.

Du är skyldig att informera om föroreningar om du upptäcker eller förorsakar en förorening. Kontakta i så fall miljökontoret på 060-19 11 90 eller miljonamnden@sundsvall.se.

Varje fastighetsägare har ett ansvar att hantera det egna dagvattnet. Har du vidtagit någon åtgärd, byggt något eller på annat sätt ändrat den ursprungliga marken, behöver du se till att grannar eller det allmänna inte får olägenheter av dagvattnet.

Du som fastighetsägare har alltid ett eget ansvar att skydda din fastighet från dagvatten som kommer från andras fastigheter. Då kan det ibland vara klokt att lösa ett problem tillsammans med grannen. Bor du däremot i ett flerfamiljshus, kan ansvaret ligga på fastighetsägaren eller bostadsrättsföreningen.

Ansvar för allmänna ytor

Det allmänna, det vill säga kommunen och staten, har ansvar för ledningar och trummor där dagvatten avleds från allmänna ytor, vägar och järnvägar. Har kommunen upprättat ett så kallat verksamhetsområde för dagvatten, kan du ha såväl rätt som skyldighet att ansluta ditt dagvatten till ledningsnätet. Du bör vara uppmärksam på att ledningsnätet inte är dimensionerat för att klara skyfall. Kommunen eller vi som är kommunala bolag ersätter inte skador som uppkommer under sådana tillfällen.

Force majeur, vid oväntade eller oförutsägbara händelser

Vid mycket kraftiga regn eller andra katastrofliknande händelser kan försäkringsbolag hänvisa till så kallat Force majeur, en juridisk term för oväntade eller oförutsägbara händelser och effekter som inte kan hanteras på vanligt sätt. Det kan innebära att du inte har rätt till ersättning för skador. Det kan därför vara viktigt att du ser över hur du är skyddad genom dina försäkringar och om hur du kan skydda dig själv och andras egendom om olyckan skulle vara framme.

Klimatet förändras och vi på MittSverige Vatten och Avfall arbetar frekvent med att bygga ut och förbättra våra ledningssystem till att klara av större mängder regn- och smältvatten.

Tillsammans med Luleå Tekniska Universitet och Trafikverket, utför vi tester för att komma fram till det bästa sättet att rena dagvatten från vägar och parkeringar.

Rening av dagvatten med biofilter

Hej och välkommen till MittSverige Vatten & Avfall.

Välj din kommun för att ta del av information som gäller där du
bor. Du kan alltid ändra ditt val i toppen av sidan.