Eget avlopp

Vi tömmer enskilda avloppsanläggningar. Slambrunnar töms efter en turlista, oftast en gång per år, men det kan variera, beroende på hur mycket brunnen används.

Tömning av brunnar

Vi använder oss av avvattningsteknik när vi tömmer brunnar. Ring vår kundservice för att höra hur ofta din brunn töms. När det är dags för tömning så får du ett brev hem.

Tömning av tankar

Slamtankar töms inte automatiskt utan du måste säga till vår kundservice när det är dags att tömma. Det tar fem arbetsdagar från det att du beställer tömning av din tank innan tömningen utförs.

Det är du som fastighetsägare som måste se till att brunnar och slutna tankar är väl uppmärkta och lättillgängliga för tömning. Väg- och gårdsinfart måste tåla vikten av en stor tung slambil och vara fri från hängande grenar och kvistar. På vintern måste det också vara skottat och sandat. Brunnslocket får inte vara övertäckt eller väga mer än 25 kg. Det ska kunna öppnas av en person.

Vägen fram till din fastighet

Farbar väg innebär en väg som:

 • har en fri höjd på minst 4,7 meter
 • har en köryta på minst 3,5 meter
 • har en godkänd vändmöjlighet
 • körytor ska klara en total vikt på 18 ton.

Vid hämtningsplatsen ska dessutom ytan finnas som:

 • har en frihöjd om minst 5 meter
 • har en fri bredd på minst 4,5 meter
 • har en fri längd på minst 14 meter.

Eventuella grenar ska kapas och tas bort om de hindrar framkomligheten enligt ovanstående.

Vintertid ska framfartsvägen och vändplatsen vara plogad och sandad.

Avstånd från slambil till slambrunn och sluten tank

Avståndsavgift tas ut när det är längre än 20 meter mellan uppställningsplats för slambilen och slambrunn/tank.

Varför?

Bilarna som hämtar avfall och slam är stora och väger väldigt mycket. Skulle man köra ett sånt fordon på en väg som inte är farbar är risken stor att vägen, bilen eller båda får skador.

Beskrivning av godkänd vändmöjlighet

Återvändsgator ska i första hand ha en vändplan. Vändplanen ska ha en vändyta på 18 meter i diameter och utanför vändytan ska finnas en hinderfri remsa om ca 1,5 meter.

Vändning kan också ske i en T-korsning eller annan korsning om:

 • korsningen ligger på en väg med lite trafik
 • det är bra sikt på vändningsplatsen
 • daghem, skola, bostadsområden och så vidare där många barn vistas inte ligger i närheten av korsningen
 • att gångstigar och/eller cykelvägar inte ansluter vägen vid vändningsplatsen
 • säkerheten inte riskeras på annat sätt.

Bedömning av vändmöjlighet vid tveksamma fall görs av MittSverige Vatten & Avfall i varje enskilt fall.

Varför måste det vara en vändplan?

Återvändsgator måste ha en vändplan eftersom det inte är tillåtet att backa med en sop- eller slambil. Varje år sker backningsolyckor med sopbilar för att sikten bakåt är mycket begränsad. Backning är bara tillåten runt ett hörn och till en lastbrygga.

Tunnans vikt, fyllnadsgrad och placering

Tunnan får inte fyllas mer än den lätt kan stängas. Maximal vikt för säck och latrinbehållare är 15 kg. Skjut – och dragmotståndet får högst vara 300 N (30 kg) vid igångsättning och 200 N (20 kg) vid rullning. Ytterligare föreskrifter finns i Arbetsmiljöverkets föreskrifter (AFS 1998:1 om belastningsergonomi).

Behållare ska placeras:

 • på hårdgjord yta. Eventuell gångtransportväg ska följa anvisning nedan
 • på ett och samma ställe året om
 • i anslutning till farbar väg. Avståndsavgift tas ut på ett avstånd mellan 2 och 50 meter
 • med baksidan där draghandtaget sitter vänt mot vägen, så nära sopbilens stoppställe som möjligt
 • i lä, för att minska risken att sopkärlet välter.

Container ska stå utomhus vid hämtningstillfället.

Hinder för hämtning

Soptunna, slambrunn och tank anses tillgänglig när den står på avsedd plats och hinder inte finns för att nå fram.

Hinder kan till exempel vara:

 • en släpvagn som står i vägen
 • att kärlet är vält
 • lock till slambrunn som är övertäckt med jord
 • för tunga behållare och lock
 • parkerade bilar
 • avstängd gata.

Varför?

Tunnorna behöver stå nära sopbilens stoppställe för att tömningen ska vara enkel och säker för chauffören. Arbetsmiljöverkets föreskrifter är utformade för att minimera arbetsskador för chauffören då sophämtning är ett mycket slitsamt arbete.

Utformande av lock till brunn

En avgift tas ut om betonglocket på brunnen är större än 90 cm i diameter. Enligt arbetsmiljöverket får de inte väga mer än 30 kilo.

Varför?

Arbetsmiljöverkets föreskrifter är utformade för att minimera arbetsskador för chauffören då sophämtning är ett mycket slitsamt arbete.

Vardagar 07.00 – 16.00: 3 640 kr
Alla dagar, inom 4 timmar: 4 500 kr
Framkörningsavgift*: 740 kr

*Tas endast ut om det finns hinder, till exempel ej framkomlig väg, som gör att det inte är möjligt att tömma.

Det finns två sätt att tömma en brunn, att heltömma eller avvattna. Att avvattna är vanligast, men som fastighetsägare kan du välja. Båda metoderna har sina fördelar.

Så här går avvattning till

Först sugs hela brunnens innehåll in i slambilen, som fungerar som ett mindre reningsverk. I slambilen tillsätts ett särskilt ämne som gör att slammet tjocknar så mycket att det enkelt går att skilja på vatten och slam. När det är gjort spolas vattnet tillbaka in i brunnen. Det är i många fall bättre för din brunn än en heltömning. Vattnet innehåller nämligen markbakterier som är bra för brunnen. Genom att behålla bakterierna så kommer brunnen igång igen direkt efter tömning. Tips! Var uppmärksam på vilka kemikalier du använder hemma – bakterierna tar skada av tvättmedel, rengöringsmedel och andra kemikalier.

En avvikelse är en brist eller felaktighet i din avloppsanläggning som kan påverka reningsresultat och funktion. Om det finns en avvikelse står det på din faktura. Vi kan inte hjälpa dig med åtgärder. Om du har en avvikelse kan du ringa miljökontoret på 060-19 11 90 för mer information.

T-rör saknas

T-röret gör att det bara är vatten som kan ta sig vidare till infiltrationen. Avsaknaden av ett t-rör kan leda till problem med infiltrationen, som är svårare att komma till rätta med.

Infiltration bristfällig

Infiltrationen är viktig, dels för att slam inte ska ta sig ut i marken men även för att risken för stopp och översvämningar blir större med en infiltration som inte fungerar.

Oframkomlig väg

Som fastighetsägare är du skyldig att se till att vägen fram till din brunn är farbar. Går vägen inte att köra på har vi inte möjlighet att tömma din brunn.

Mellanvägg trasig/saknas

Om brunnen inte har en fungerande mellanvägg kan man inte räkna den som en trekammarbrunn, vilket är det enda som godkänns.

Ett minireningsverk fungerar oftast som ett stort kommunalt avloppsreningsverk med tre reningssteg; mekanisk, kemisk och biologisk rening. Det finns även minireningsverk som bara har biologisk eller kemisk rening.

Minireningsverk kan användas för att ta hand om allt avloppsvatten eller endast vatten från bad, disk och tvätt, så kallat BDT-vatten. De flesta modellerna placeras under mark men det finns de som kan placeras ovan mark, i ett isolerat utrymme som en källare eller ett garage. Har du ett minireningsverk bör du teckna ett skötselavtal. Kontakta din återförsäljare.

För att anlägga ett minireningsverk behöver du söka tillstånd hos miljökontoret.
Länk till miljökontorets sida om eget avlopp.

Olika minireningsverk kräver olika tömningsteknik. Därför vill vi att du hör av dig till oss om du har ett minireningsverk, så att vi kan ordna tömningen på rätt sätt.

Minireningsverk på avloppsguiden.se

Kontakt

Kundservice

Besöksadress: Stuvarvägen 17
Postadress: Box 189, 851 03 Sundsvall

Öppettider

Telefontid: måndag-fredag 8.00-15.00
Besökstider: måndag-fredag 8.00-16.00. Lunchstängt 11.30-12.30

Hej och välkommen till MittSverige Vatten & Avfall.

Välj din kommun för att ta del av information som gäller där du
bor. Du kan alltid ändra ditt val i toppen av sidan.