Slamtjänster för eget avlopp

Vi tömmer enskilda avloppsanläggningar, det vill säga brunnar, minireningsverk och tankar.

Tömning av brunnar

Du får ett brev hem när det är dags att tömma din brunn. För åretruntboende töms brunnen minst en gång per år. Om du vill tömma din brunn oftare, eller om du vill beställa en heltömning, kontakta kundservice@msva.se eller ring 020-120 25 00. Vill du ha tömning mer sällan behöver du kontakta miljökontoret, 060-19 11 90.

Så här fungerar avvattningsteknik

När vi tömmer brunnar använder vi avvattningsteknik. Först sugs brunnens innehåll in i slambilen, som fungerar som ett mindre reningsverk. Där tillsätts ett ämne som gör det enkelt att skilja på vatten och slam. Därefter spolas samma vattnen tillbaka i brunnen för att behålla markbakterierna. Avvattningsteknik är bättre för markbakterierna i din brunn och får brunnen att komma igång direkt efter tömning, än om vi tömmer brunnen helt.

Tömning av tankar

Vi tömmer alltid en tank helt från innehållet. När tanken behöver tömmas kan du beställa det via vår e-tjänst.

Du kan också kontakta kundservice@msva.se eller ringa 020-120 25 00. Tömning sker inom fem arbetsdagar från att du gjort din beställning.

Minireningsverk

Olika minireningsverk kräver olika tömningsteknik. Därför behöver du kontakta din leverantör för att få den informationen som gäller för just din anläggning och meddela oss så vi kan tömma den på rätt sätt.

För att anlägga ett minireningsverk behöver du söka tillstånd hos miljökontoret.

Eget avlopp (Sundsvalls kommun, Miljökontoret)

Minireningsverk (Avloppsguiden)

Priser för slamtömning i taxan (pdf)

Det är du som fastighetsägare som måste se till att brunnar och slutna tankar är väl uppmärkta och lättillgängliga för tömning. Väg- och gårdsinfart måste tåla vikten av en stor tung slambil och vara fri från hängande grenar och kvistar. På vintern måste det också vara skottat och sandat.

För att tömning ska kunna utföras

Om du har orsakat något som inte gör det möjligt att tömma din brunn eller tank när vi kommer, får du betala en framkörningsavgift. Alla avgifter hittar du i avfallstaxan.

Priser för slamtömning i taxan (pdf)

För brunnslock gäller:

 • brunnslock som öppnas manuellt får inte väga mer än 15 kilo
 • inte heller vara övertäckt eller fastfruset inför tömningen.
 • om locket öppnas genom att dra det åt sidan får det väga högst 35 kilo.

Om du som fastighetsägaren inte har åtgärdat hinder inför tömningen, till exempel ett lock som är för tungt, får du betala en extra avgift.

Vägen fram till din fastighet ska vara farbar. Det innebär en väg som:

 • har en fri höjd på minst 4,7 meter
 • har en köryta på minst 3,5 meter
 • har en godkänd vändmöjlighet
 • körytor ska klara en total vikt på 18 ton.

Ytan vid hämtningsplatsen ska:

 • har en fri höjd om minst 5 meter
 • har en fri bredd på minst 4,5 meter
 • har en fri längd på minst 14 meter.

Eventuella grenar ska kapas och tas bort om de hindrar framkomligheten enligt ovanstående. Vintertid ska framfartsvägen och vändplatsen vara plogad och sandad.

Hinder för hämtning kan till exempel vara:

 • en släpvagn som står i vägen
 • lock till slambrunn som är övertäckt med jord
 • parkerade bilar
 • avstängd gata.

Avstånd från slambil till slambrunn och sluten tank

Avståndsavgift tas ut när det behövs en slanglängd på 15 meter eller längre för att tömma slambrunn/tank. Bilarna är stora och väger väldigt mycket. En tom slambil väger cirka 15 ton och fullastad kan den väga 28 ton. Skulle man köra ett sånt fordon på en väg som inte är farbar är risken stor att vägen, bilen eller båda får skador.

Beskrivning av godkänd vändmöjlighet

Återvändsgator ska i första hand ha en vändplan. Vändplanen ska ha en vändyta på 18 meter i diameter och på sidorna av ytan ska det finnas 1,5 meter som är fri från hinder. Möjlighet att vända bedöms vid tveksamma fall av MittSverige Vatten och Avfall.

Vändning kan också ske i en T-korsning eller annan korsning om:

 • korsningen ligger på en väg med lite trafik
 • det är bra sikt på vändningsplatsen
 • daghem, skola, bostadsområden och så vidare där många barn vistas inte ligger i närheten av korsningen
 • att gångvägar och/eller cykelvägar inte ansluter vägen vid vändningsplatsen
 • säkerheten inte riskeras på annat sätt.

Varför måste det vara en vändplan?

Återvändsgator måste ha en vändplan eftersom det inte är tillåtet att backa med en sop- eller slambil. Backning är bara tillåten runt ett hörn och till en lastbrygga.

 • Är brunnslocket märkt med grön färg så är brunnen tömd.
 • Om det är slam kvar i brunnen efter tömningen kan det bero på problem med din infiltration. Alla brunnar är alltid fyllda med vatten och det kan se ut som att brunnen inte är tömd. Kontrollera så här: Om det är en tjock kaka högst upp i brunnen eller om det känns trögt när du rör runt, är det inte tömt. Känns det lätt som vatten är det tömt.
 • Får du anmärkningar på brunnen så kommer det att stå på din faktura.
 • Vill du reklamera en slamtömning, kontakta kundservice, 020-120 25 00, eller kundservice@msva.se, innan fakturan förfaller.

En avvikelse är en brist eller felaktighet i din avloppsanläggning som kan påverka reningsresultat och funktion. Om det finns en avvikelse står det på din faktura. Vi kan inte hjälpa dig med åtgärder. Om du har en avvikelse rekommenderar vi att du kontaktar miljökontoret, 060-19 11 90, för att få mer information, tips och råd med mera.

Infiltration bristfällig

Infiltrationen är viktig, dels för att slam inte ska ta sig ut i marken men även för att risken för stopp och översvämningar blir större med en infiltration som inte fungerar.

Kunde inte avvattnas på grund av bristfällig infiltration

Om bristerna i infiltrationen är väldigt stora går det inte att tömma brunnen med avvattningsteknik. Kontakta då kundservice så fort som möjligt och beställ en heltömning.

Mellanvägg trasig/saknas

Om brunnen inte har en fungerande mellanvägg kan man inte räkna den som en trekammarbrunn, vilket är det enda som godkänns.

Oframkomlig väg

Som fastighetsägare är du skyldig att se till att vägen fram till din brunn är farbar. Går vägen inte att köra på har vi inte möjlighet att tömma din brunn.

T-rör saknas

T-röret gör att det bara är vatten som kan ta sig vidare till infiltrationen. Avsaknaden av ett t-rör kan leda till problem med infiltrationen, som är svårare att komma till rätta med.

Tungt lock

Brunnslock som öppnas manuellt får inte väga mer än 15 kilo, inte heller vara övertäckt eller fastfruset inför tömningen. Om locket öppnas genom att dra det åt sidan får det väga högst 35 kilo.

Kontakt

Kundservice

Besöksadress: Stuvarvägen 17
Postadress: Box 189, 851 03 Sundsvall

Öppettider

Telefontid: måndag-fredag 8.00-15.00

Hej och välkommen till MittSverige Vatten & Avfall.

Välj din kommun för att ta del av information som gäller där du
bor. Du kan alltid ändra ditt val i toppen av sidan.