Krav, lagar och gränsvärden

För att skydda ledningsnät, reningsverk och även personalen som jobbar där är det viktigt att följa de krav som finns på utsläpp av avloppsvatten.

För att skydda ledningsnät och processen i reningsverken samt den personal som arbetar i dessa miljöer är det viktigt med kontroll på vad som tillförs avloppsledningsnätet.

Krav på utsläpp av avloppsvatten till det kommunala avloppsledningsnätet

Det är viktigt att både det renade avloppsvatten som släpps ut från avloppsreningsverken och det slam som bildas under reningen innehåller så låga halter av miljöskadliga ämnen som möjligt. Ett sätt att klara detta är att minska utsläppsmängderna av sådana ämnen från olika källor i samhället. En av dessa källor är fordonstvättarna.

Riktlinjer för utsläpp till avlopp från fordonstvättar

Det finns några saker att tänka på för verksamheter med oljeavskiljare ansluten till avloppsledningsnätet.

Miljöskyddsåtgärder för verksamheter anslutna via oljeavskiljare

 

Hej och välkommen till MittSverige Vatten & Avfall.

Välj din kommun för att ta del av information som gäller där du
bor. Du kan alltid ändra ditt val i toppen av sidan.