Ansökan om tillstånd för avloppsreningsverk Söråker – Avgränsningssamråd

För att tillgodose den planerade utvecklingen med industriella etableringar i Timrå med tillhörande samhällsutveckling avser MittSverige Vatten och Avfall att, på uppdrag av Timrå Vatten AB, ansöka om tillstånd för att bygga ett nytt avloppsreningsverk i Söråker.

Det finns i dag ett avloppsreningsverk i Söråker på fastigheten Timrå Duved 1:62, som är dimensionerat för en årlig genomsnittlig belastning motsvarande 3 000 personekvivalenter (pe). Planerat avloppsreningsverk avses byggas på samma fastighet med en dimensionering för mellan 7 500 och 9 500 pe. Exakt dimensionering kommer att preciseras i tillståndsansökan. Det befintliga avloppsreningsverket utreds om det kan användas i reningsprocessen av höga flöden.

Ett inledande samrådsmöte har hållits med Länsstyrelsen Västernorrland och tillsynsmyndigheten Timrå kommun 2023-09-08, varefter samrådsunderlaget har justerats inför det fortsatta samrådet med särskilt berörda, allmänhet, myndigheter, intresseorganisationer och andra intressenter.

Enligt 6 kap. 29 § miljöbalken bjuder MittSverige Vatten & Avfall, på uppdrag av Timrå Vatten AB, in till skriftligt avgränsningssamråd inför tillståndsprövning av ett nytt avloppsreningsverk.

Avgränsningssamrådet syftar till att miljökonsekvensbeskrivningen ska få en lämplig omfattning och detaljeringsgrad. Med andra ord ska samrådet leda till att miljökonsekvensbeskrivningen omfattar en tillräcklig beskrivning av relevanta miljöaspekter.

En skriftlig inbjudan skickas till ägare av fastigheter belägna inom en radie av 300 meter från planerad placering av avloppsreningsverket, organisationer som kan antas bli särskilt berörda av verksamheten och till berörda statliga myndigheter. Till samrådet inbjuds även allmänheten via annons i lokaltidningen Sundsvalls Tidning.

Samrådsunderlag som beskriver den planerade verksamheten och förutsedda miljöeffekter finns tillgängligt på MittSveriges Vatten och Avfalls hemsida: www.msva.se/sorakerarv samt i receptionen vid MittSverige Vatten & Avfall på Stuvarvägen 17 i Sundsvall.

Om ni önskar lämna yttranden eller synpunkter under samrådet ska det göras skriftligt senast till och med den 10 oktober 2023. Det kommer även finnas möjlighet att lämna yttranden på själva ansökan när denna har lämnats in till miljöprövningsdelegationen Västernorrland. Alla synpunkter kommer att beröras i samrådsredogörelsen och miljökonsekvensbeskrivningen som biläggs ansökan.

Yttranden skickas till: myndighetspostlada@msva.se eller till MittSverige Vatten & Avfall, Box 189, 851 03 Sundsvall. Ange diarienummer TVAB-2023-00094.

Se här hur tillståndsprövning av miljöfarlig verksamhet går till. https://www.lansstyrelsen.se/vasternorrland/miljo-och-vatten/miljofarlig-verksamhet/provning-av-miljofarlig-verksamhet.html

 

1 Administrativa uppgifter

Huvudman:
Timrå Vatten AB
Box 189
851 03 Sundsvall
Huvudansvarig: VD Anneli Wikner, MittSverige Vatten & Avfall AB

Organisationsnummer: 55 62 80-9656
Platsnummer: 2262-50-350
Besöksadress: Båthamnsgatan 70, 860 35 Söråker
Postadress: Timrå Vatten AB, Box 189, 851 03 Sundsvall
Telefonnummer: 060-19 22 22
Fastighetsbeteckning: Duved 1:62
Kontaktperson: Per-Olov Nilsson, MittSverige Vatten & Avfall AB
Telefon: 020-120 25 00 (Kundservice)
e-post: myndighetspostlada@msva.se

2 Inledning

2.1 Bakgrund

Timrå Vatten AB har fått i uppdrag av Torsboda Industrial Park AB att tillhandahålla VA-försörjning till ett antal industriella exploateringsområden vid Torsboda och Midlanda i Timrå kommun, Västernorrlands län. I och med den industriella satsningen väntas även en betydande samhällsutveckling i form av nya bostäder och annan service ske. Då industrietableringar kan ske inom en snar framtid krävs en snabb och långsiktigt hållbar lösning som kan tillåta en ökande anslutningsgrad under de närmsta 5–10 åren.

MittSverige Vatten & Avfall (MSVA) har på uppdrag av Timrå Vatten AB (TVAB) för avsikt att ansöka om tillstånd för ett nytt avloppsreningsverk i direkt anslutning till befintligt avloppsreningsverk. Det nya reningsverket i Söråker planeras behandla spillvattnet från nuvarande verksamhetsområde, tillkommande verksamheter inom Torsboda och Midlanda exploateringsområde samt spillvattnet från framtida exploateringar inom befintligt verksamhetsområde. Reningsverket ska även ha kapacitet att hantera spillvatten från ett eventuellt omvandlingsområde i Tynderö.

Enligt 6 §, miljöbedömningsförordningen (2017:966) medför planerad verksamhet automatiskt betydande miljöpåverkan. Någon förfrågan till länsstyrelsen avseende beslut om betydande miljöpåverkan kommer därför inte att ställas.

Föreliggande handling utgör samrådsunderlag för att uppfylla kraven enligt 6 kap. miljöbalken för avgränsningssamråd.

2.2 Nuvarande tillstånd

Befintligt tillstånd vid Söråkers avloppsreningsanläggning med tillhörande avloppsnät, Timrå kommun, togs i anspråk 2021-01-01. Tillståndet medger max GVB om högst 3 500 pe och en total mottagen mängd av 77 ton BOD7 per år som motsvarar 3 000 pe som genomsnittlig belastning per dygn över året (MSVA, 2023).

Dom 2019-09-10 tillstånd Söråker ARV, utsläppsvillkor:

BOD7 15 mg/l kvartalsmedel
P-tot 0,5 mg/ l kvartalsmedel
BOD7 6,5 ton/år, kalender årsmängd
P-tot 220 kg/ år, kalender årsmängd

Fr. o. m 2029
BOD7 5 ton/år, rullande 5-årsmedel
P-tot 200 kg/år, rullande 5-årsmedel

3 Prövning och samråd

Anläggandet av ett nytt avloppsreningsverk kräver prövning hos Miljöprövningsdelegationen enligt 9 kap. miljöbalken.

Föreliggande handling utgör underlag för avgränsningssamråd enligt 6 kap. 29 § miljöbalken. Undersökningssamråd jämlikt 6 kap. 24 § första stycket andra punkten miljöbalken har inte skett eftersom planerad verksamhet automatiskt bedöms innebära betydande miljöpåverkan, enligt 6 § miljöbedömningsförordningen.

Sökanden ska enligt lagstiftningen samråda om verksamhetens lokalisering, omfattning och utformning, de miljöeffekter som verksamheten kan antas medföra i sig eller till följd av yttre händelser samt om miljökonsekvensbeskrivningens innehåll och utformning.

Samråd kommer att genomföras med Länsstyrelsen i Västernorrland, Timrå kommun samt enskilda som kan antas bli särskilt berörda. Samrådet kommer också att omfatta andra statliga myndigheter samt de kommuner och den allmänhet som kan antas bli berörda av verksamheten.

Efter avslutat samråd kommer en samrådsredogörelse sammanställas med inkomna synpunkter och bemötanden av dessa.

Nästa steg i processen är att upprätta en miljökonsekvensbeskrivning (MKB) och teknisk beskrivning (TB) för avloppsreningsverk och tillhörande ledningsnät, samt övriga dokument som tillsammans med tillståndsansökan lämnas in till Miljöprövningsdelegationen Västernorrland. Prövning av potentiella miljöeffekter från anläggning av ledningsnät och pumpstationer hanteras i anmälan för samråd enligt 12 kap. 6 § miljöbalken.

4 Beskrivning av nuvarande verksamhet

Söråkers avloppsreningsverk har varit i drift sedan år 1970 och ligger på fastigheten Duved 1:62, sydöst om Söråker centrum i Timrå kommun, se Figur 1. Ca 50 meter väster om reningsverket är Klingerfjärden belägen, reningsverkets recipient för utgående avloppsvatten. I övriga väderstreck är reningsverket omgärdat av skog.

Tillfartsvägen till avloppsreningsverket går via Centrumvägen och Strandviksgatan. Avståndet från reningsverket till närmaste bostadsbebyggelse är ca 100 meter i nordlig och sydöstlig riktning från reningsverket.

Lokalisering av Söråkers avloppsreningsverk i Timrå kommun markerad med röd cirkel. Bild Lantmäteriet.

Till avloppsreningsverket leds idag vatten från Söråker, Torsboda, Ala, Rigsta, Duved, Strand och Gasabäck. Slam från septiktankar vid fastigheter i Tynderö töms idag på ledningsnätet till reningsverket. Ett par småindustrier och handel finns anslutna till avloppsreningsverket. Inga avfallsupplag finns anslutna.

Avloppsreningsverket är i dagsläget dimensionerat för en årlig genomsnittlig belastning av motsvarande 3 000 pe.

Den senaste beräkningen av maxGVB tätbebyggelsen uppgår till 2 700 pe. Mottagen mängd BOD7 under 2022 uppgick till 45 ton vilket motsvarar 1 769 pe (MSVA, 2023).

Recipientkontroll för Söråkers utsläppspunkt ingår i en samordnad recipientkontroll för Sundsvallsbukten.

Avloppsreningsverkets tillhörande ledningsnät och pumpstationer har bräddutlopp som dels mynnar i Klingerfjärden, Torsbodabäcken samt en liten bäck i Västanbäck. Spillvattennätet är ca 35 km långt och dagvattennätet ca 6 km. Det finns 6 pumpstationer och 2 bräddavlopp på ledningsnätet som tillhör reningsverkets upptagningsområde.

5 Planerad verksamhet

Ansökan avser ett nytt reningsverk med tredubbling av kapaciteten jämfört med nuvarande verksamhet. Det nya reningsverket kommer att dimensioneras för mellan 7500-9500 pe, mer exakt storlek kommer att framgå av tillståndsansökan.

Även tillhörande ledningsdragning och pumpstationer hanteras i kommande tillståndsansökan. Prövning av ledningsdragningens och pumpstationernas förutsedda miljöeffekter under anläggning hanteras i anmälan för samråd enligt 12 kap. 6 § miljöbalken. Orsaken till ärendehanteringen beror på att Torsboda Industrial Parks snäva tidplan och att verksamheten har behov av dricksvatten och hantering av avloppsvatten innan det nya avloppsreningsverket är i drift.

5.1 Avloppsreningsverk

Ett nytt avloppsreningsverk kommer att byggas intill det befintliga Söråker ARV, vilket gör att befintligt reningsverk kan drivas vidare under byggtiden och avloppsvattnet kan kopplas över till det nya reningsverket när det är färdigbyggt. Det nya avloppsreningsverket kommer att utformas som ett konventionellt reningsverk med mekanisk rening (silar eller galler), kemisk rening genom fällning med ett metallsalt samt någon form av biologisk rening, troligen med aktivslam-metoden. Behovet av högflödesrening för att hantera de flöden som annars skulle bräddas orenat kommer att utredas och eventuellt kan hantering av högflöden ske i det befintliga reningsverket.

Recipient för det renade avloppsvattnet kommer även fortsättningsvis att vara Klingerfjärden med samma utsläppspunkt som från det nuvarande reningsverket.

Utöver belastningen från befintligt verksamhetsområde (ca 2000 pe) tillkommer följande belastning:
• Sanitärt spillvatten från de nya industriområdena vid Torsboda Nord, Syd och Midlanda, motsvarande ca 3000-4000 pe.
• Spillvatten från befintliga verksamheter inom Midlanda som idag behandlas vid Midlanda ARV, ca 180 pe.
• En ökad belastning förväntas från nya bostadsområden inom och i anslutning till befintligt verksamhetsområde, motsvarande ca 1300 pe.
• Avloppsverket kommer även att dimensioneras för att kunna ta emot spillvatten från ett eventuellt omvandlingsområde vid Tynderö.

5.2 Ledningsnät

Det befintliga ledningsnätet för spillvatten kommer att ledas om till det nya avloppsreningsverket och byggas ut enligt följande;

• En ny spillvattenledning ska anläggas mellan Midlanda och Torsboda i syfte att ansluta spillvatten från Midlanda. Spillvattnet från Midlanda ska med hjälp av en ny avloppspumpstation vid Midlanda transporteras i denna ledning där det sedan släpps till befintligt ledningsnät vid Torsboda.
• En ny spillvattenledning kommer att anläggas mellan området för den nya industrietableringen i Torsboda fram till området där den befintliga avloppspumpstationen i Torsboda ligger idag. En ny avloppspumpstation med större kapacitet kommer att byggas bredvid den gamla och på sikt ersätta den gamla.
• Den befintliga spillvattenledningen som går mellan Torsboda/Söråker och ansluter till Söråker ARV kommer att dimensioneras upp för att klara den ökade belastningen.
• Vid ett eventuellt beslut om att göra Tynderö till ett omvandlingsområde kommer ledningsnät och en överföringsledning för området att anläggas till avloppsreningsverket.

Tillkommande pumpstationer kommer att utformas för att hantera dimensionerat flöde och belastning, deras storlek, placering samt eventuell bräddfunktion kommer att beskrivas i TB.

Det befintliga ledningsnätet för spillvatten i Söråkersområdet har en historisk problematik med tillskottsvatten. Ett nytt ledningsnät kommer inte att ha samma problem.

6 Lokalisering

Lokaliseringen av det nya avloppsreningsverket planeras strax intill befintligt avloppsreningsverk på fastighet Duved 1:62, se Figur 2.

MSVA har gjort en enkel vägvalsutredning (MSVA, 2022) där tre olika alternativ har utretts. Alternativet där ett nytt reningsverk anläggs i direkt anslutning till befintligt reningsverk i Söråker fastslogs vara det bästa alternativet, bland annat då det innebär utveckling av ett större reningsverk i befintligt läge, möjlighet att nyttja nuvarande reningsverk i någon form, att befintligt ledningsnät inte behöver ledas om samt att utsläppspunkten i recipienten Klingerfjärden kan anses vara fortsatt lämplig.

Figur 2. Preliminär placering av nytt avloppsreningsverk inom fastighet Duved 1:62, Söråker.

 

7 Områdesbeskrivning

Områdesbeskrivningen fokuserar på reningsverkets lokalisering. Ledningsnätet är placerat under mark och kommer inte att påverka omgivningen under drift. Pumpstationerna beskrivs vidare i kommande MKB.

7.1 Planförhållanden

Nuvarande markanvändning står inte i konflikt med andra intressen enligt översiktsplanen för Timrå kommun som upprättades år 2018. Enligt översiktsplanen pekas fastighet Duved 1:62 ut som näringslivsområde, se Figur 3. Strax norr om området återfinns ett grönområde där mervärden till rekreation och boende kan utvecklas. Bostadsområdet söder och öster om avloppsreningsverket är utpekat som gles bebyggelse.

Klingerfjärden närmast avloppsreningsverket är utpekat i översiktsplanen som vattenanvändning för friluftsliv och rekreation, därefter övergår det till vattenanvändning för yrkesfiske.

Fastigheten ingår inte i någon detaljplan.

Figur 3. Översiktsplan över avloppsreningsverket (röd cirkel), näringslivsområde (grått), grönområde (mörkgrönt), gles bebyggelse (brunt), och vattenanvändning (blått). Källa: Timrå, 2023.

I översiktsplanen finns också övriga planeringsunderlag, såsom Söråkers kuststräcka (kommunalt kulturmiljöprogram) drygt 100 meter norr om området och Söråkerslandet (odlingslandskapets bevarandeområden) ca 400 meter sydost om området (Timrå, 2023a och 2023b).

7.2 Ytvatten

Klingerfjärden som är belägen väster om fastigheten angränsar till Alnösundet och Sundsvallsbukten. Aktuella vattenförekomster inklusive miljökvalitetsnormer som direkt och indirekt kan påverkas av utsläpp från Söråkers ARV kommer att beskrivas i kommande MKB.

7.3 Naturmiljö

Delar av fastighet Duved 1:62 för avloppsreningsverket samt norr och nordost om fastigheten klassas som ett naturvårdsobjekt. Detta utgörs av en lövskog och en naturvärdesinventering har gjorts på fastigheten. Bedömningen görs att delar av fastigheten innehåller påtagliga naturvärden (Tyréns, 2023). Ca 80 meter nordväst finns ett område utpekat som naturvårdsobjekt med högt naturvärde (klass 3) (Länsstyrelsen, 2023a).

Den nordliga delen av fastigheten är del av ett sumpskogsområde med lövskog med skog- och myrmosaik. Sumpskogen är klassad som ett s.k. klass 3-område vilket innebär att det är
en sumpskog med vissa naturvärden (Skogsstyrelsen, 2023). Dessa områden har ett allmänt värde.

Ca 20 meter öster om fastigheten återfinns ett område utpekat av Skogsstyrelsen som objekt med naturvärde. Värdet består av ett 1,1 ha stort område med lövskog (Skogsstyrelsen, 2023).

Två områden intill avloppsreningsverket är identifierade som naturvärden vid en kustinventering utförd år 2004. Området Strandvik, ca 80 meter nordväst, bedöms som klass 3 (högt naturvärde) och beskrivs med grund botten, sumplövskog och en damm som återfinns i området. Fågelsången, ca 400 meter sydost, klass 1 (högsta naturvärde), beskrivs som med grund botten, bäck och sumplövskog (Länsstyrelsen, 2023a).

Fågelsångens naturreservat på 55,8 ha återfinns ca 400 meter sydöst om reningsverket (Naturvårdsverket 2023). Ändamålet med naturreservatet är att skydda ett värdefullt naturområde. Stora delar av naturreservatet och områden österut är identifierade i ängs- och betesmarksinventeringen (inkl. natura naturtyper i inventeringen).

7.4 Riksintressen

Ett område som utgör ett riksintresse ska så långt som möjligt skyddas mot åtgärder som påtagligt kan skada dess värde. Klingerfjärden och angränsande vatten är av riksintresse för yrkesfiskare (Dnr 121-3095-05), se Figur 4. Nära 400 meter sydöst finns Söråkerslandet, ett 605 ha stort område utpekat som riksintresse för naturvård (NRO220349) (Länsstyrelsen, 2023a).

Figur 4. Karta över avloppsreningsverket (röd cirkel) och intilliggande marker. I bilden visas riksintresse för yrkesfiske (blått) och riksintresse för naturvård (grönt). Timrå, 2023.

7.5 Rekreation och friluftsliv

Strandlinjen väst om ARV används sedan länge av allmänheten som badplats, främst vid Sveasand. Längs strandlinjen finns en gång- och cykelväg som når strax förbi avloppsreningsverkets fastighet.

Avloppsreningsverkets område är inte inhägnat och allmänheten kan därför ta sig ner till gång- och cykelvägen via avloppsreningsverkets parkering.

7.6 Kulturmiljö

Söråkers kustremsa och fram till ca 200 meter norr om reningsverkets fastighet inkluderas i kulturmiljöprogrammet (Timrå, 2023). Närmast kända kulturlämning är belägen drygt 100 meter från fastigheten och består av en fyndplats bedömd som en övrig kulturhistorisk lämning (Riksantikvarieämbetet, 2023).

8 Förutsedda miljöeffekter

Eftersom det idag finns ett avloppsreningsverk inom samma område är främsta miljöpåverkan en ökad belastning av näringsämnen till Klingerfjärden. Under byggskedet av avloppsreningsverket förväntas viss påverkan på miljön. Eventuella miljöeffekter av anläggningen av ledningsnät och pumpstationer hanteras i anmälan för samråd enligt 12 kap. 6 § miljöbalken.

Förutsedda effekter kommer att utredas vidare och redovisas i tillståndsansökan till Miljöprövningsdelegationen. Nedan redovisas kortfattat hittillsvarande utredningsstadium av förväntade miljöeffekter.

8.1 Utsläpp till vatten

Utloppsledningen vid Söråkers ARV mynnar ca 150 meter från stranden på ett djup av drygt 10 meter. Utsläppen till vatten består främst av renat avloppsvatten, men avloppsreningsverket kan också vid behov brädda orenat avloppsvatten.

I driftskedet kommer verksamheten att ge en påverkan främst i form av utsläpp av näringsämnen och organiskt material till recipienten. Både renat och orenat avloppsvatten innehåller också patogena ämnen som kan ge upphov till sjukdomar. Det går aldrig helt komma ifrån att avloppsvatten innehåller många av de ämnen som förekommer i samhället, exempelvis läkemedelsrester eller tillsatsämnen i rengöringsmedel.

För att säkerställa att den planerade verksamheten inte kommer att påverka de biologiska eller de kemisk-fysikaliska kvalitetsfaktorerna på ett sätt som kan äventyra möjligheten att uppnå beslutade miljökvalitetsnormer i vattenförekomsten pågår ett utredningsarbete. Resultaten från detta arbete kommer att redovisas i sin helhet i den TB och MKB som biläggs tillståndsansökan.

Pumpstationer kommer att placeras och utformas för att minimera påverkan på enskilda vattentäkter och recipient vid en eventuell bräddning.

Vid bildande av ett nytt verksamhetsområde i Tynderö kommer det medföra positiva effekter för recipienten.

8.2 Påverkan på mark

Verksamheten kommer att ta ny mark i anspråk inom befintlig fastighet samt för nya ledningsdragningar och pumpstationer. Enligt Länsstyrelsens kartläggning av potentiellt förorenade områden finns Söråkers avloppsreningsverk identifierat men saknar riskklass (Länsstyrelsen, 2023b). Ungefär 100 meter söderut samt ca 200 meter nordväst finns sågverk utan doppning/impregnering inventerade med riskklass 4, liten risk. Pumpstationernas placeringar är inte fastställda. Markundersökningar kommer genomföras där det bedöms föreligga behov.

8.3 Lukt

Alla avloppsvattenbassänger i Söråker avloppsreningsverk kommer att vara inbyggda vilket minimerar luktpåverkan för omgivningen, även om viss uppkomst av lukt från avloppsreningsverk är ofrånkomligt. Störst risk för luktolägenheter uppkommer vid eventuella driftstörningar och vid hämtning av avloppsslam, rens och sand. Närmaste bostadsbebyggelse ligger ca 100 meter från avloppsreningsverket. Under perioder kan lukt förekomma från pumpstationer. För att undvika olägenheter kommer pumpstationerna placeras en bit från bebyggelse. Ytterligare luktreducerande åtgärder kommer att utredas. Den preliminära bedömningen är att lukt från avloppsreningsverket inte kommer att vara ett betydande miljöproblem.

8.4 Transporter och buller

Under anläggningsskedet kommer det att bli en ökad belastning av buller och transporter.

Den utökade verksamheten bedöms medföra ökade mängder transporter både genom bortskaffade av slam och grovrens samt leveranser av kemikalier. Driften av den utökade verksamheten inklusive pumpstationen kan medföra ett visst tillskott av buller.

De ökade transporterna kan, beroende på transportslag, medföra ökade utsläpp av växthusgaser.

En bedömning av påverkan på miljökvalitetsnormer för luft och planerade åtgärder för att minska buller och utsläpp från transporter kommer att göras i MKB och i den tekniska beskrivningen.

Det kan tidvis förekomma ljud från pumpstationer som upplevs störande för omgivningen. För de pumpstationer som behöver placeras i närheten av bostadshus kommer åtgärder att utredas.

8.5 Landskapsbild

Ombyggnation av nuvarande reningsverk samt uppförandet av nytt intilliggande reningsverk kommer innebära att nya markytor tas i anspråk inom befintlig fastighet. Inför byggskedet kommer även kringliggande skog att avverkas. Det kommer att resultera i en tillfällig förändrad landskapsbild där närboende, förbipasserande i området samt båttrafik kan komma att påverkas.

8.6 Naturmiljö

Den utökade verksamheten kan komma att påverka ett naturvårdsobjekt med lövskog som bedömts hysa påtagligt naturvärde och som delvis sträcker sig inom fastigheten. Påverkan kan ske i form av avverkning av skog för att inrymma nya byggnader på fastigheten. Byggnation kommer att genomföras så att intrånget i naturmiljön minimeras och att marken återställs med naturliga massor så långt det är möjligt.

Ledningsnätet och pumpstationernas lokalisering kommer att utgå från den naturvärdesinventering som genomförts under sommaren 2023. Områden med höga naturvärden kommer i möjligaste mån att undvikas. Ifall områden skulle finnas där den starkt hotade mnemosynefjärilen påträffas kommer detta då att beaktas.

8.7 Friluftsliv

Norr om området har Timrå kommun etablerat en gång- och cykelväg (GC-väg) längs Söråkers strand och denna GC-väg passerar förbi avloppsreningsverket.

Utöver utnyttjandet av GC-vägen sker inga aktiviteter kopplat till friluftsliv i området närmast avloppsreningsverket.

För eventuell förbipasserande båttrafik eller fotgängare kan viss luktstörning inte uteslutas. Verksamheten har varit etablerad på platsen sedan 1971 och inga planer på att utnyttja området för annan aktivitet finns.

Ledningsnätet kring avloppsreningsverkets närområde återfinns inte ovan mark och kommer inte att påverka det rörliga friluftslivet negativt. Ofrivilliga utsläpp av orenat avloppsvatten (bräddning) kan ge olägenheter för fritidsverksamheter såsom bad och fiske i området kring utsläppspunkterna. Rutiner för att hantera eventuella utsläpp finns. Det rör sig i dessa fall om en tillfällig påverkan.

8.8 Säkerhet och risker

Det finns potentiella risker för verksamheten både i drift och anläggningsskedet.

I Timrå Vattens egenkontroll ingår kontinuerliga riksinventeringar och förebyggande arbete för att minimera risker och olyckor.

8.9 Resurshushållning och energianvändning

I och med det etableringen av det nya reningsverket kommer produktion av tekniskt vatten att möjliggöras. Tillgången till tekniskt vatten bidrar till en ökad resurshushållning genom att minska användandet av renat dricksvatten till till exempel spolning.

En utökad verksamhet kräver en ökad kemikalie- och energianvändning, dock behöver inte ökningen bli proportionerlig mot den ökade anslutningen då det nya reningsverket kan byggas med mer effektiva processer. Nyttjandet av bergvärme och solenergi kommer att utredas i samband med ombyggnationen.

9 Förslag på innehåll i kommande miljökonsekvensbeskrivning

En viktig grund till MKB-arbetet är det som framkommer under samrådsprocessen. Miljökonsekvensbeskrivningen omfattar såväl byggskedet som drifttiden.

De miljöfaktorer som bedöms mest betydelsefulla för påverkan på miljön kommer få en fördjupad bedömning i MKB:n. Övriga intressen bedöms påverkas i mindre omfattning och kommer att behandlas mer översiktligt.

I MKB:n och TB:n beskrivs de skyddsåtgärder som kommer att vidtas för att minimera projektets miljökonsekvenser.

I det fall miljöfarliga ämnen förekommer ska försiktighetsåtgärder beskrivas i kommande MKB.

MKB:n kommer att inkludera en bedömning av miljöpåverkan i relation till miljömål, miljökvalitetsnormer och statusklassning för berört vattendrag.

Rubrikerna nedan är förslag på rubriker i kommande MKB:
1 Icke-teknisk sammanfattning
2 Administrativa uppgifter
3 Inledning
4 Samråd
5 Lokalisering och områdesbeskrivning
6 Beskrivning av planerad verksamhet
7 Alternativ
8 Avgränsning
9 Miljökonsekvensbedömning
10 Kumulativa effekter
11 Hushållning med naturresurser
12 Miljömål och miljökvalitetsnormer
13 Sammanvägda miljökonsekvenser
14 Referenser

Referenser

Boverket, 2011. Bättre plats för arbete. https://www.boverket.se/sv/om-boverket/publicerat-av-boverket/publikationer/1995/battre-plats-for-arbete/
Hämtad 2023-07-11.

Länsstyrelsen, 2023a. Länskarta Västernorrland. https://ext-geoportal.lansstyrelsen.se/standard/?appid=bcb7b8a8cdf04fedabada5ad1bc9b61b
Hämtad 2023-07-11.

Länsstyrelsen, 2023b. Länskarta Västernorrland. https://ext-geoportal.lansstyrelsen.se/standard/?appid=bcb7b8a8cdf04fedabada5ad1bc9b61b
Hämtad 2023-07-11.

Länsstyrelsen, 2023c. EBH-kartan. https://ext-geoportal.lansstyrelsen.se/standard/?appid=ed0d3fde3cc9479f9688c2b2969fd38c
Hämtad 2023-07-10

MSVA, 2022. Vägvalsutredning – En enklare utredning gällande den framtida avloppsreningen i Söråker, Timrå Kommun. MittSverige Vatten & Avfall.
2022-12-08.

MSVA, 2023. Söråkers avloppsreningsverk. Miljörapport 2022. MittSverige Vatten & Avfall.
2023-03-29.

Naturvårdsverket, 2023. Skyddad natur. https://skyddadnatur.naturvardsverket.se/
Hämtad 2023-07-11.

Riksantikvarieämbetet, 2023. Fornsök. Riksantikvarieämbetet. https://app.raa.se/open/fornsok/
Hämtad 2023-07-10.

Skogsstyrelsen, 2023. Skogens pärlor. https://kartor.skogsstyrelsen.se/kartor/
Hämtad 2023-07-11.

Timrå, 2023a. Översiktsplan Timrå kommun 2035. https://kartor.timra.se/portal/apps/MapSeries/index.html?appid=57c5e40962e44ff2a64d54b16e12250e
Hämtad 2023-07-11.

Timrå, 2023b. Bygg och exploateringskartan. Timrå kommun. https://karta.timra.se/bxkarta/index.html?mapStateId=29fe0397-0f44-4dca-a8e7-d949e80330b2
Hämtad 2023-07-11.

Tyréns, 2023. NVI Tillbyggnad av Söråkers avloppsreningsverk 2023-07-03.

 

Hej och välkommen till MittSverige Vatten & Avfall.

Välj din kommun för att ta del av information som gäller där du
bor. Du kan alltid ändra ditt val i toppen av sidan.