Utbyggnad vatten och avlopp Njurundakusten

Drygt 900 fastigheter längs Njurundakusten kommer att få kommunalt vatten och avlopp. Utbyggnaden är uppdelad i område A, B och C som du kan se i kartan nedanför. Klicka på kartan för att se namnet på områdena.

Varje onsdag, mellan klockan 08.00 – 11.00 har vi visningsboden öppen på projektkontoret i Bergafjärden.

Kom och ställ dina frågor om utbyggnaden av vatten och avlopp. Ingen fråga är för liten. I visningslokalen har vi även typexempel på vattenmätare, vattenmätarbrunn och LTA-station. Skyltar till projektkontoret i Bergafjärden finns från Löransvägen.

Avvikelser i öppettider kan förkomma under högtider, röda dagar, lov, semester eller sjukdom. Ring kundservice på telefon 020-120 25 00 innan ditt besök för säkerhetsskull. Övriga besök bokas. Har du frågor kontakta kundservice så hjälper de dig. Du når kundservice på telefon 020-120 25 00 eller kundservice@msva.se

Tidplan

På kartan, under rubriken Inledning, kan du se vilket område, A B eller C, din fastighet tillhör.

Område A Byggtid under 2022-2024 Bergafjärden, Marna, Bodviken, Ållerviken och Killingskär.

Karta över preliminära byggtider – Bergafjärden 

Karta över preliminära byggtider – Marna

Karta över preliminära byggtider – Killingskär

Karta över preliminära byggtider  – Bodviken

Karta över preliminära byggtider – Ållerviken

Tänk på att det här är tider vi börjar gräva i ditt område men det innebär inte att det finns möjlighet att koppla in sig till vatten och avlopp samtidigt.

Område B Byggtid under 2024-2025 Björköviken, Björkvik, Björkön och Pråmviken

Område C Byggtid under 2025-2026 Skrängstabodarna, Lerviken-Myrbodarna och Vikarbodarna Observera att tiderna är preliminära.

Kom och fira med oss!

Lördag 7 oktober, mellan klockan 10.00-13.00 firar vi att de första kunderna nu kan ansluta sig till vatten- och avloppsledningsnätet. 

Kom och ta en fika med oss och passa på att gå en tipspromenad och vinn fina priser.

Vi håller till vid fotbollsplanen vid Bergafjärdens camping.

Varmt välkomna! 

På gång i området

Delområdena Marna 1 och Bergafjärden 1 kommer att kunna ansluta sig till det kommunala vatten- och avloppsledningsnätet runt mitten/slutet av september. Fastighetsägarna där har nu fått sina slutgiltiga förbindelsepunktkartor och fakturan för anslutningen. 

Vi kommer att släppa på område för område fortsättningsvis. När det är aktuellt för ditt delområde att ansluta sig kommer du att få information från oss.

Just nu gräver i Ållerviken, Marna, Bergafjärden och överföringsledningen längs Löransvägen. Vill du se mer exakt vart i områdena vi gräver kan du se områdena i karta över preliminära byggtider, som finns i högre upp på sidan i delen Tidplaner.

I november/december påbörjar vi byggnation av pumpstationer i Björköviken och Björkvik.

Under vintern/våren börjar vi samtidigt med att gräva ledningssträckor i område B.

 

Byggarbetsplats
Arbete vid område Bergafjärden 5
Byggarbetsplats
Arbete vid område Bergafjärden 5
Byggarbetsplats
Arbete vid område Bergafjärden 4

Återställning

När vi har grävt färdigt försöker vi alltid återställa marken så snabbt som möjligt. Ibland tar det längre tid än vi skulle vilja. Det beror ofta på att marken måste sätta sig innan vi kan lägga ny asfalt. På vintern måste vi ofta vänta tills tjälen har gått ur marken.

Artikel om projektet

Här kan du läsa mer om projektet i tidningen Byggplats

Tidplaner

Under fliken tidplaner kan du som fastighetsägare i område A nu se mer exakt när vi kommer och gräver i ditt område

Här får du svar på de vanligaste frågorna som vi får om utbyggnaden av vatten och avlopp längs Njurundakusten. Fick du inte svar på din fråga? Under kapitlet, plustecknet, Digitalt informationsmöte 11 maj, finns det fler frågor och svar. Annars är du varmt välkommen att kontakta vår kundservice om du inte hittar svaret på din fråga.

Fakturan för anslutningsavgiften kommer när MittSverige Vatten & Avfall grävt klart till dig, satt ventiler samt att du fått din slutgiltiga karta för förbindelsepunkten av oss. Du har 90 dagar på dig att betala anslutningsfakturan. När fakturan är betald har du två år på dig att ansluta dig till det kommunala ledningsnätet.    

Den som arrenderar en fastighet är den som står för anläggningsavgiften när anslutning till kommunalt vatten och avlopp (VA) ska ske. Detsamma gäller för den som har en tomträtt. Anledningen är att den som arrenderar anses ha störst nytta av det allmänna VA-nätet och i detta avseende även ses som fastighetsägaren. Inom ett verksamhetsområde är det obligatoriskt att ansluta sig till VA-nätet. Ett verksamhetsområde för kommunalt VA är ett avgränsat område inom vilket vatten- och avloppsförsörjningen ska ske genom kommunala VA-anläggningar. Inom ett verksamhetsområde är VA-huvudmannen skyldig att förse samtliga fastigheter i området med vatten och avlopp. Fastighetsägaren, eller den som räknas som det under de rådande omständigheterna, är skyldig att

Sluttömning av slambrunn

Efter inkoppling till kommunalt avlopp ska samtliga slambrunnar (3-kammarbrunn, 2-kammarbrunn, sluten tank med mera) för bortkopplad enskild avloppsanläggning sluttömmas av oss på Mitt Sverige Vatten och Avfall. Det är alltså inte tillåtet att tömma brunnen själv eller med hjälp av någon entreprenör eller motsvarande. För att beställa sluttömning kontakta vår kundservice 020-120 25 00 så hjälper de dig.

Slutförvaring av slambrunn

När sluttömning är utförd ska brunnen och eventuell fördelningsbrunn fyllas med massor av sten, jord eller liknande. Plastbrunnar krossas med fördel ovanifrån för att på ett enkelt sätt kunna fyllas. Är din brunn ny eller i bra skick, kan du om du så önskar, gräva upp den försiktigt och sälja den. Återfyll gropen med massor. Ett tredje alternativ är att gräva upp och köra brunnen till Blåbergets avfallsanläggning och därefter återfylla gropen. Har du frågor kontakta miljökontorets expedition på telefon 060-19 11 90.    

Från det att anslutningsfakturan är betald har du två år på dig att ansluta dig till det kommunala ledningsnätet.

Det är fortfarande lite tidigt att börja gräva din anslutning, vi rekommenderar att du inte börjar med grävningen förrän du fått din slutgiltiga förbindelsepunktskarta med höjder och djup. Däremot så rekommenderar vi att du redan nu tar kontakt med en entreprenör som hjälper till med själva anslutningen.

De första delområdena i Marna och Bergafjärden kommer att kunna koppla in sig preliminärt hösten/vintern 2023.

Nej, du kan inte koppla in dig än. Vi rekommenderar att du avvaktar en slutgiltig förbindelsepunktskarta från oss när du ser djup och höjd för inkoppling.

Lägenhetsavgiften är en del i de fasta kostnader som du betalar för att ha tillgång till vatten och ledningsnät. För varje bostad betalas en lägenhetsavgift. Om lägenhetsavgift Även för andra fastighetstyper betalas lägenhetsavgift. För ytor avsedda för bland annat butiker, restauranger, samlingslokaler och mindre verkstäder och dylikt räknas varje påbörjad 140 m² (bruttototalarea) som en lägenhet. Beräkningsgrunderna för lägenhetsavgift utgår från total yta utan undantag.

Dina ledningar ansluts vid en förbindelsepunkt, som brukar ligga vid tomtgränsen. Vi kommer att skicka ut ett förslag på förbindelspunktens placering som du har möjlighet att tycka till om. Förslaget kommer att skickas ut efter höstens lantmäteriförrättningar och öppet hus (som vi planerar att hålla i november om det rådande läget tillåter det).

Anläggningsavgiften är en engångsavgift för att ansluta din fastighet till det kommunala vatten- och avloppsledningsnätet och beror på vilka nyttigheter fastighet ska ha. Det finns två nyttigheter för boende längs Njurundakusten, vatten och avlopp. Anslutning till avloppet är obligatoriskt. Du kan själv räkna ut priset på din anslutning här på vår webbplats. Ta mig till räknesnurran  

MittSverige Vatten & Avfall bygger ledningar fram till förbindelsepunkten vid tomtgräns. Du som fastighetsägare ansvarar sen för att gräva från förbindelsepunkten och in på din tomt. Antingen så tar du hjälp av en entreprenör eller för arbetet själv. Fastighetsägare står för alla kostnader för installation inne på fastigheten. Arbetet ska vara fackmannamässigt utfört. Vi kommer att erbjud samråd om var förbindelsepunkten ska placeras.

Avgiften för att ansluta sig är densamma. Brukningstaxan, den löpande avgiften varierar beroende på hur mycket man använder sitt vatten och avlopp.

Har du vatten av god kvalitet och tillräcklig kapacitet kan du behålla ditt vatten. Kvaliteten styrker du genom att ta ett vattenprov och redovisa analysprotokollet för oss på MittSverige Vatten och Avfall. Analysprotokollet får vara max 3 år gammalt. Hur det går till redovisas i de olika stegen nedan. Det kan vara svårt att visa att den egna dricksvattentäkten har tillräcklig kapacitet. Det är ofta fastighetsägaren själv som vet bäst om det finns risk för vattenbrist när många använder vattentäkten eller under torrperioder. Fastighetsägaren står själv för kostnaden för vattenproven och för eventuella åtgärder som behövs för att förbättra vattenkvaliteten. Tänk på att det blir dyrare för dig som fastighetsägare att ansluta vatten vid ett senare tillfälle än när du ansluter ditt avlopp.

Hur lämnar jag in vattenprov på eget vatten?

Utrustning för analys av dricksvatten kan beställas från flera olika företag. Vi lyfter inte fram enskilda företag, men laboratoriet bör vara ackrediterat för de aktuella analyserna. På Swedas hemsida finns ett register över ackrediterade laboratorier i Sverige. Vatten för analys tar du från en dricksvattenkran inomhus, vanligen i köket. Vattenlaboratorierna brukar ha särskilda provtagningspaket som utgår från Livsmedelsverkets rekommendationer. Följande analyser för enskilda vattentäkter ska beställas:

  • kemisk normalkontroll
  • mikrobiologisk normalkontroll
  • radon

Vad händer med provresultatet?

En kopia av analysresultatet från det ackrediterade laboratoriet ska skickas till: MittSverige Vatten & Avfall Box 189 851 03 Sundsvall Kriterierna för godkänt prov framgår av ”Livsmedelsverkets råd om enskild dricksvattenförsörjning”, där provtagningen ska ske enligt Bilaga 2 ”Normal analys” och analyssvaren vara godkända enligt Bilaga 1 ”Riktvärden för mikroorganismer, kemiska ämnen och egenskaper i dricksvatten – underlag för bedömning av dricksvattenprov”. Är vattenprovet tjänligt utan anmärkning får den enskilda vattentäkten behållas. Om fastighetsägaren väljer att använda eget dricksvatten kommer ingen avgiftsskyldighet för vatten att faktureras. Är provet tjänligt med anmärkning finns möjlighet att åtgärda felet och uppvisa ett nytt tjänligt analysresultat inom ett år.

Mer information

Vill du ha mer information om att behålla dig eget vatten kontakta vår kundservice så hjälper de dig. Du når de på 020-120 25 00. Även Miljökontoret kan svara på frågor om dricksvattnet. De når du på 060-19 11 90.

En förbindelsepunkt är den punkt, ofta 0,5 meter utanför fastighetsgränsen, där dina ledningar från fastigheten ansluts till det allmänna dricksvatten- och avloppsledningsnätet.

I område A har vi börjat att upprätta förbindelsepunkter hos fastighetsägare. De ser lite olika ut beroende på om man är ansluten med självfall eller om man behöver en LTA-station för att pumpa avloppsvattnet vidare till det allmänna ledningsnätet.

Förbindelsepunkt med självfall
Här är ett exempel på förbindelsepunkt med självfall kan se ut.

Den större betäckningen som syns är spolbrunnen till avloppsledningen och den mindre är avstängningsventilen på vattenledningen. Brunnen och ventilen är MittSverige Vatten och Avfalls egendom och ventilen får enbart hanteras av vår egen personal. Brunnen och ventilen är fullt körbara och klarar av normal trafikbelastning. Den blå slangen som sticker upp är vattenledningen som i förlängningen sitter monterad i vattenventilen nere i marken.

Förbindelsepunkt med LTA
Här är ett exempel på förbindelsepunkt med LTA kan se ut.

Betäckningen med två lock som syns är till för att manövrera avstängningsventilerna på (A) Tryckavlopp och (V) Vatten. Dessa ventiler är Mittsverige Vatten och Avfalls egendom och får enbart hanteras av vår egen personal. Locken är fullt körbara och klarar av normal trafikbelastning. Den bruna slangen som sticker upp är avloppsledningen som i förlängningen sitter monterad i avloppsventilen nere i marken. Den blå slangen som sticker upp är vattenledningen som i förlängningen sitter monterad i vattenventilen nere i marken.

När man bygger ut det kommunala vatten- och avloppsledningsnätet så blir fastighetsägarna anslutna till ledningsnätet antingen med självfall eller så måste fastighetsägaren gräva ner en LTA-station (Lätt Tryck Avlopp) för att kunna pumpa avloppsvattnet från sin fastighet ut till det kommunala ledningsnätet. Det är markförhållande i området där du bor som styr om du behöver en LTA-station eller inte. LTA-stationen ingår i din anslutningskostnad. Du kommer i god tid att få information om vilken lösning som gäller just för dig.

Vad är en LTA-station?
LTA är en liten pumpstation, med en tank, en pump och en apparatlåda för pumpens styrning. Till LTA-enheten rinner avloppsvattnet med självfall från LTA-enheten och sedan pumpas det till det kommunala ledningsnätet. För att säkerställa LTA-enhetens funktion finns ett larm på enheten.

Anslutning med LTA

När får jag min LTA-station? När MittSverige Vatten & Avfall utfört ledningsarbetet fram till fastigheterna och systemet är klart att användas kommer vi skriftligen lämna besked om upprättad förbindelsepunkt. I samband med det skickas fakturan för anslutningen. När fakturan är betald kan du som fastighetsägare beställa din LTA-station genom att kontakta oss. Mer information om beställning av LTA-station och driftsättning kommer längre fram.

Läs mer om LTA-stationen Det finns två storlekar på LTA-stationen, en större och en mindre. Vilken du får beror på förhållanden på din fastighet. Lär mer om modellerna, LPS2000EIV2 (lilla stationen) LPS2000E2 (stora stationen), hos leverantören, Svensk Kommunalteknik

Hur mycket ström drar LTA-stationen? Ungefär lika mycket som en dammsugare, ca 1000W. På ett året-om-boende blir det 100kWh per år.

Fler och fler börjar bo året runt i många fritidshusområden. När så många gör det att området går från att vara ett enklare boende till åretruntboende kallas området för ett omvandlingsområde. När fler bor året runt i ett område ökar belastningen på miljön. Det beror på att gamla enskilda avloppsanläggningar ofta är av en enkel typ. Det kan också bli problem med dricksvattnet i dessa områden. För att vara säker på att kunna uppfylla miljö- och hälsoskyddskrav måste man ofta förbättra vatten och avlopp i omvandlingsområden. Är det stora områden med bebyggelse kan det bli kommunens ansvar att ordna allmän VA-försörjning utifrån vattentjänstlagen §6. Bebyggelsen kommer då att tillhöra ett kommunalt verksamhetsområde, ett geografiskt område som beslutats av kommunfullmäktige. Inom verksamhetsområdet gäller särskilda rättigheter och skyldigheter för både brukare och VA-huvudman enligt vattentjänstlagen. Tre områden längs Njurundakusten har behov av allmän VA-försörjning på grund av miljö- och hälsoskäl. Det redovisar i Sundsvalls kommuns reviderade VA-plan. I februari 2021 fattade kommunfullmäktige beslut om utbyggnaden av allmänt vatten och avlopp. Beslutet omfattar cirka 900 fastigheter.

Tisdag 11 maj 2021 höll vi ett digitalt informationsmöte för att informera om projektet. Här kan du kolla på mötet igen

Frågor och svar från mötet

Nedan finns de frågor som ställdes inför och under mötet. Frågorna är indelade i ämnesområden.

Frågor om kostnader

Anläggningsavgiften är en engångsavgift för att ansluta din fastighet till det kommunala vatten- och avloppsledningsnätet och beror på vilka nyttigheter fastighet ska ha. Det finns två nyttigheter för boende längs Njurundakusten, vatten och avlopp. Anslutning till avloppet är obligatoriskt. Kontakta vår kundservice på telefon 020-120 25 00 så hjälper de dig att ta fram vad det kostar att ansluta din fastighet.  

Det som är avgörande är vilka tjänster som fastigheten ansluter sig till, tomtyta och antal lägenheter. En bostadsenhet räknas som en lägenhet.

Fakturan kommer när den kommunala anläggningen är klar att användas, det vill säga när ni har möjlighet att ansluta er fastighet. Ni får först ett meddelande om förbindelsepunkt, en karta med uppgifter om höjder och position för anslutningen. Därefter kommer fakturan. Hela anslutningsavgiften faktureras samtidigt.

Om ni har en egen anslutning till den kommunala vattenledningen så betalar ni ingenting för vattenanslutningen. Om ni är ansluten via en vattenförening får ni en reduktion på vattenanslutningen när ni ansluter vatten och avlopp i en enskild anslutning.

Nej, anslutningsavgiften är densamma men brukningstaxan, löpande avgift, varierar beroende på hur mycket man nyttjar anläggningen.

Bakgrunden till tomtyteavgiften är att med större fastigheter så ökar mängden huvudledning som huvudmannen måste anlägga och därmed kostnaden för utbyggnadsområdet. Större fastigheter får alltså ta en större kostnad för anslutning än om man t.ex. gräver i ett tätbebyggt område med små fastigheter, där det inte behövs lika lång huvudledning per fastighet. Anläggningsavgiften följer Svenskt Vattens, vår branschorganisations, basförslag för VA-taxa och beräknar inte exakt faktiskt kostnad för respektive fastighet, utan det är ett fördelningssätt.  

Utifrån 2021 års VA-taxa så är de fasta kostnaderna för vatten och spillvatten 3 399 kr/år. Utöver det betalar man ca 27 kr/kubikm eterförbrukat vatten.

Om man inte har möjlighet att låna från banken kan vi göra en avbetalningsplan för anslutningsavgiften. Vi rekommenderar dock alla att låna av banken i första hand eftersom att det är mer ekonomiskt fördelaktigt. Kontakta vår kundservice om du har frågor om avbetalningsplan, telefon 020-120 25 00.

Det är omöjligt att ge ett generellt svar på frågan. Det finns en massa olika faktorer som avgör kostnaden. Markförhållanden, längd till huset, befintlig VA, med mera. För att få svar på frågan bör fastighetsägaren ta in offerter från entreprenörer när det är dags att utföra anslutningsarbetet,

I dagsläget finns ingen planerad taxehöjning, men det är inte heller beslutat att taxan ska ligga fast under ett antal år. Taxan ses över med jämna mellanrum och utifrån det avgörs om det finns ett behov av att justera den. Vi kan, med andra ord, inte säga säkert om taxan kommer att vara densamma som idag 2026.

Inte riktigt. Vid en obebyggd fastighet betalar man ingen lägenhetsavgift (12 000 kr). Den betalas när fastigheten bebyggs.

Om fastigheten är bebyggd så ska den anslutas och betala anläggningstaxa. Om fastigheten är obebyggd betalas ingen anslutningsavgift förrän den blir bebyggd.

Vi kommer att upprätta anslutningspunkter till avstyckade fastigheter. Är det en stor fastighet så blir det bara en anslutning.

Nej, om man ansluter sig till vatten så kommer de fasta avgifterna för vatten att debiteras oavsett om man använder vattnet eller inte.

Ja. Om en ny fastighet styckas av inom verksamhetsområdet blir den nya fastigheten avgiftsskyldig och en förbindelsepunkt upprättas.

Anslutnings- och brukningsavgifter bygger på en taxa som är fastställd i kommunfullmäktige. Det vill säga, de är samma oavsett varit i kommunen man har sin fastighet.

Om det byggs en gäststuga som har kök och toalett på fastigheten räknas det som en tillkommande lägenhet. Då tillkommer en lägenhetsavgift i anläggningskostnad (15 000 kr enligt dagens taxa 2023) samt att det blir en till lägenhetsavgift på brukningstaxan.

Man betalar inte egen anläggningsavgift för ett gästhus. Det som tillkommer är en extra lägenhetsavgift. Båda bostadsenheterna ansluts till samma anslutningspunkt i fastighetsgräns. För att ett gästhus ska räknas som en ”lägenhet” så ska man kunna bo där, det vill säga, det ska finnas toalett och diskbänk.

Det blir en anslutningsavgift till fastigheten, men det kan bli två stycken lägenhetsavgifter i anslutningsavgiften om man har en gäststuga som är en boendeenhet. I dagens taxa motsvarar en lägenhetsavgift 12 000 kr för vatten och spillvatten.

Frågor om anslutning

Utifrån skyddet för människors hälsa och miljö har Sundsvalls kommun funnit att kommunal VA-försörjning är det bästa alternativet för det här området längs Njurundakusten.

Alla medlemmar i en lantmäteriförrättad kommunal vattenförening får en reduktion på 15 000 kr på anslutningsavgiften.

Där det är möjligt, så kommer vi att anpassa så att det blir så bra som möjligt för fastighetsägaren. Hur stor möjlighet det finns till anpassningar beror dock på hur våra ledningar förläggs i anslutning till fastigheten.

Till viss del. Det beror hur våra VA-ledningar förläggs förbi den aktuella fastigheten.

Det är svårt att säga, men enligt tidplanen så bygger vi Område A 2022-2024 Område B 2024-2025 Område C 2025-2026

Utifrån skyddet för människors hälsa och miljö har Sundsvalls kommun funnit att kommunal VA-försörjning är det bästa alternativet för det här området längs Njurundakusten och att man ska ansluta sig eftersom det är det miljömässigt bästa alternativet. Varje fastighetsägare har 2 år på sig att ansluta sin fastighet till den kommunala anläggningen. Efter 2 år inträder avgiftsskyldighet för de fasta avgifterna i VA-taxan.

Om ni har en kommunal vattenanslutning så betalar ni endast för spillvattenanslutningen. Detta under förutsättning att ni har en enskild vattenanslutning, det vill säga inte är medlem i en vattenförening. Ni ska fortfarande gräva till anslutningspunkten för att ansluta avloppet, så den interna grävningen blir förmodligen likvärdig som om ni skulle ansluta både vatten och spillvatten.

Har man redan kommunalt vatten så får man ju givetvis behålla det. Då byggs det nytt till anslutningspunkt där man ansluter på fastighetens befintliga ledning.

Om man vill behålla sin enskilda vattenbrunn så måste man visa att man har god dricksvattenkvalitet på vattnet. Detta görs genom att skicka ett vattenprov till ett ackrediterat laboratorium.

I och med att fastigheten ligger inom verksamhetsområdet för kommunalt spillvatten så är ni avgiftsskyldiga, dvs. ni är tvungna att betala anslutningsavgift samt fasta avgifter för brukningstaxan. Ni kan ansöka om dispens för att få fortsätta använda er nuvarande avloppslösning hos Miljökontoret, men enligt Lagen och allmänna vattentjänster ska ni då tillgodose avloppshanteringen på ett bättre sätt än den kommunala anläggningen.

Man har två år på sig att ansluta sin fastighet från att anslutningspunkten är upprättad och meddelad till fastighetsägaren.

Utifrån skyddet för människors hälsa och miljö har Sundsvalls kommun funnit att kommunal VA-försörjning är det bästa alternativet för det här området längs Njurundakusten. I och med att fastigheten ligger inom verksamhetsområdet för kommunalt spillvatten så är ni avgiftsskyldiga, det vill säga ni är tvungna att betala anslutningsavgift samt fasta avgifter för brukningstaxan, och ansluta er.

I och med att fastigheten är bebyggd och inom verksamhetsområdet för kommunalt vatten och spillvatten så är ni skyldiga att betala anslutningsavgift samt fasta kostnader för brukningsavgiften. En förbränningstoalett kan användas i en övergångsperiod. Bedömning måste göras i varje enskilt fall.

Huruvida ni ska vänta med att bygga nytt är ett beslut ni måste ta själva. Det kan eventuellt gå att förbereda inför inkoppling till den kommunala anläggningen. Beroende på vart i området ni har er fastighet så har vi kommit olika långt i projekteringen, men kontakta gärna oss om ni vill diskutera om/hur ni skulle kunna förbereda vid nybyggnation.

5 §  Om någon annan än en fastighetsägare har ingått avtal med huvudmannen om att få använda huvudmannens va-anläggning, skall det som i denna lag gäller en fastighetsägare också gälla användaren.” Ovanstående innebär att lagen gäller på samma sätt för en som hyr en fastighet som för fastighetsägaren. Dvs. hyresgästen kan vara kund hos va-huvudmannen, i vårt fall Sundsvall vatten AB och då gäller lagen om allmänna vattentjänster mellan hyresgäst och va-huvudmannen. Anslutningsavgiften kommer alltid att faktureras till fastighetsägaren, men brukningsavgiften kan faktureras till hyresgästen. Det har inte bildats något verksamhetsområde för dagvatten i området längs Njurundakusten utan det är varje fastighetsägares ansvar att ta hand om det inom fastigheten. Avgiftsskyldigheten för anslutningsavgiften inträder när vi har upprättat och meddelat förbindelsepunkt till fastighetsägaren. För brukningsavgiften inträder avgiftsskyldigheten när man tar anläggningen i bruk alternativt 2 år efter att vi meddelat förbindelsepunkt. Varje fastighetsägare har 2 år på sig att ansluta sin fastighet till den kommunala anläggningen. Efter 2 år inträder dock längst 2 år efter meddelande om förbindelsepunkt.

Om man har ett arrende inom en samfällighet så är tomtytan detsamma som den arrenderande ytan. Inom en samfällighet med arrendetomter så gräver vi till arrendegränsen alternativt en fiktiv fastighetsgräns ett antal meter utanför husliv.

Ligger er fastighet inom detaljplanelagt område så upprättas en förbindelsepunkt och ni är avgiftsskyldiga för denna. När vi upprättar förbindelsepunkt så proppas ledningarna i ändarna och dessa tas bort när fastigheten bebyggs och ska anslutas till den kommunala anläggningen. Om er obebyggda fastighet ligger utanför detaljplanerat område så är ni inte avgiftsskyldiga förrän fastigheten bebyggs.

För att det ska vara en boendeenhet så ska man kunna bo i den utan tillgång till andra faciliteter. Det vill säga det ska finnas diskbänk och toalett.

Om avloppsanläggningen är yngre än 10 år så kan man ansöka om ersättning för onyttigbliven anläggning. Vi tillämpar en rak avskrivning på 10 år och ersätter fastighetsägaren för faktiska kostnader. Exempel - om anläggningen är 5 år gammal får man halva kostnaden för anläggningen i ersättning (0,5*faktisk kostnad).

Om avloppsanläggningen är yngre än 10 år så kan man ansöka om ersättning för onyttigbliven anläggning. Vi tillämpar en rak avskrivning på 10 år och ersätter fastighetsägaren för faktiska kostnader. Exempel om anläggningen är 5 år gammal får man halva kostnaden för anläggningen i ersättning (0,5*faktisk kostnad).

Eftersom att anläggningen är äldre än 10 år så utgår ingen ersättning för onyttigbliven anläggning.

Till viss del. Det beror hur våra VA-ledningar förläggs förbi den aktuella fastigheten.

Om din fastighet ingår i verksamhetsområdet så kommer det att vara tvingande att ansluta sig kommunalt spillvattennät (avlopp). Att ansluta sig till kommunalt vatten behövs inte, om man har ett eget godkänt vatten (mer information kommer mer om det senare i projektet)

Fastighetsägaren betalar för en anslutning per fastighet, om den är inom verksamhetsområdet detaljplanelagt område oavsett om tomten är bebyggd eller inte. En möjlighet är att slå samman fastigheterna och göra en fastighetsreglering hos Lantmäteriet. Fastighetsreglering kan ta tid, men det räcker för MittSverige Vatten & Avfall att du har skickat in ärendet till Lantmäteriet.

Tekniska frågor

Det blir LTA-stationer med malande pumpar.

Varje fastighet kommer inte att behöva en LTA-station LTA står för Lätt Tryck Avlopp). Målet är att ansluta så många som möjligt till självfall. I de fall det inte är tekniskt eller driftmässigt möjligt så behöver fastigheten en LTA-station som pumpar spillvattnet vidare ut till huvudledningen.

Avsättningarna ligger vanligtvis på ett djup som innebär frostfritt, 1,8-2 meter. Det kan dock skilja sig från fall till fall utifrån omständigheter vid den berörda fastigheten. Vissa anslutningar kommer att ligga grundare på grund av berg och då kan man välja att isolera dessa för att motverka frysning. I projektet kommer vi även att använda oss av frostfri, grundförlagd teknik på områden där vi ser att det kan bli mycket omfattande sprängarbeten för att komma ner på frostfritt djup. I dessa grundförlagda områden ligger anslutningarna väldigt ytligt i klippskrevor och dylikt som man förankrar och fyller över så att det smälter in i miljön.

Vatten 32 millimeter och spillvatten till LTA-stationer 40 eller 50 millimeter, beroende på station.

Vid anslutningspunkten ligger spillvatten och vatten bredvid varandra. De läggs i samma schaktgrav.

Man kan skarva på den inkommande ledningen innan trekammarbrunnen, men trekammarbrunnen måste tas ur bruk.

De fastigheter som kommer att få en LTA (pumpstation) på sin fastighet kommer att behöva ha en elanslutning.

Vattenmätaren måste frostskyddas. Antingen genom värme/isolering eller genom att gräva ner en vattenmätarbrunn på frostfritt djup inom fastigheten.

Om det inte finns en lämplig plats för vattenmätaren inomhus så kan man installera en vattenmätarbrunn inom fastigheten. Det innebär att vattenmätaren grävs ner på frostfritt djup i en brunn där man kan hissa upp mätaren.

En lösning är att använda sig av ”Frostfri teknik”. Det innebär att VA-ledningarna är försedda med värmekabel. Man förlägger vatten och avloppsledningarna grunt, i bland annat skrevor i berget. Man kan även fylla över ledningarna med jord eller dylikt.  

Detaljprojekteringen pågår och vissa områden är fastslagna genom lantmäteriförrättningar.

Ja, vi kommer att informera om ledningssträckorna och är det något man undrar om speciellt så är man välkommen att kontakta oss.

Vi håller för närvarande på med detaljprojekteringen för bland annat Killingskär. Eftersom Killingskär består till stor del av berg så tittar vi även på en annan lösnings ”Frostfri teknik”. Det innebär att vatten och avloppsledningarna är försedda med värmekablar och dom förläggs grunt. I huvudsak kommer vi förlägga ledningarna i befintliga vägar och stigar.

På vissa sträckor kan man inte utesluta viss sprängning. Men i huvudsak så tittar vi på en annan lösning ”Frostfri teknik”. Det innebär att vatten och avloppsledningarna är försedda med värmekabel sedan förlägger man dem grunt.

Vi håller för närvarande på med detaljprojekteringen för område A och Marnavägen sista del är ett sträcka som möjligen kommer att lösas med ”Frostfri teknik”. Det innebär att vatten och avloppsledningarna är försedda med värmekablar och dom förläggs grunt.

Om tomten ligger inom detaljplanerat område eller inom kommunens verksamhetsområde för vatten och avlopp betalar man en anslutningskostnad för obebyggd tomt, men du behöver inte ansluta dig och bygga ledningar för en anslutning. Om/när tomten bebyggs så hör man av sig till oss.  

Övriga frågor

Näringsämnen som släpps ut från avlopp påverkar våra strandmiljöer nu och har gjort det under en längre tid. Påverkan sker oftast i grunda områden som är så viktiga för fiskars uppväxt och fortplantning. Risken att uppväxtmiljöerna skadas är störst där vattenomsättningen samtidigt är begränsad som exempelvis Björköfjärden. Tunnorna är en fråga för länsstyrelsen som just nu utreder vad som är bäst att göra utifrån miljösynpunkt. Än så länge är ämnena inneslutna i behållarna, men visst kan de vara en risk för livet i havet, men på ett annat sätt än föroreningar från avlopp. Det är viktigt att jobba med att minska utsläpp från alla påverkanskällor på våra recipienter, lokalt och i Östersjön.

Det är viktigt att begränsa utsläppen från olika fabriker, det är ett arbete som har pågått under lång tid, förbättringar har gjorts och utsläppen har minskat. Fabriksutsläppen är oftast enklare att begränsa eftersom utsläppen koncentreras till en utloppsledning. Enskilda avlopp är många och utspridda längs kusten. De har en mer diffus påverkan och insatser för att minska utsläpp måste göras vid varje enskild fastighet. Det är viktigt att jobba med att minska utsläpp från alla påverkanskällor på våra recipienter, lokalt och i Östersjön.

Kommunal utbyggnadsskyldighet gäller enligt 6 § Lag om allmänna vattentjänster om det med hänsyn till skyddet för människors hälsa eller miljön behöver ordnas vattenförsörjning eller avlopp i ett större sammanhang. Sundsvalls kommun har utifrån detta och efter att ha genomfört olika utredningar, funnit att utbyggnadsskyldighet råder i vissa avgränsade områden längs Njurundakusten, där påverkan från avlopp är betydande. Med anledning av det har kommunen därför beslutat om ett inrätta ett så kallat verksamhetsområde inom vilket utbyggnad av allmän VA-försörjning ska ske. Vilka fastigheter som ingår i det beslutade verksamhetsområdet, framgår av bilagor till kommunfullmäktiges beslut 2021-02-22.

Miljökontoret har gjort bedömningen att Junibosand och Löran har ett mer exponerat läge där vattenomsättningen är hög. Därför är risken för lokal påverkan på miljö och hälsa mindre.

Vatten- och avloppsverksamheten i Sverige får varken gå med vinst eller förlust utan ska alltid ha ett nollresultat. VA-verksamheten är en monopolverksamhet som styrs av självkostnadsprincipen, vilket betyder att den helt finansieras av anslutna kunder genom den sk VA-taxan. Som boende i Sundsvalls kommun och ansluten till kommunalt vatten och avlopp är man en del av Sundsvalls VA-kollektiv. Det finns möjlighet för kommuner att tillskjuta kommunala skattemedel till finansieringen av VA-utbyggnadsprojekt. Men det är ovanligt att det sker. Det hade inneburit att skattekollektivet hade finansierat vissa delar av utbyggnaden istället för att VA-kollektivet finansierar hela utbyggnaden. Dvs alla skattebetalare i Sundsvall hade betalat en del av investeringen istället för att alla VA-kunder i Sundsvall får göra det. Detta hade dock inte påverkat VA-anslutningsavgifterna. Sundsvalls kommun valde att finansiera investeringen i VA-utbyggnaden i Njurunda med VA-anslutningsavgifter och lån och att lånen i sin tur finansieras genom en höjning av brukningsavgifterna i den så kallade VA-taxan.

Vatten- och avloppsverksamheten i Sverige får varken gå med vinst eller förlust utan ska alltid ha ett nollresultat. VA-verksamheten är en monopolverksamhet som styrs av självkostnadsprincipen, vilket betyder att den helt finansieras av anslutna kunder genom den så kallade VA-taxan. Som boende i Sundsvalls kommun och ansluten till kommunalt vatten och avlopp är man en del av Sundsvalls VA-kollektiv. Det finns möjlighet för kommuner att tillskjuta kommunala skattemedel till finansieringen av VA-utbyggnadsprojekt. Men det är ovanligt att det sker. Det hade inneburit att skattekollektivet hade finansierat vissa delar av utbyggnaden istället för att VA-kollektivet finansierar hela utbyggnaden. Det vill säga alla skattebetalare i Sundsvall hade betalat en del av investeringen istället för att alla VA-kunder i Sundsvall får göra det. Detta hade dock inte påverkat VA-anslutningsavgifterna. Sundsvalls kommun valde att finansiera investeringen i VA-utbyggnaden i Njurunda med VA-anslutningsavgifter och lån och att lånen i sin tur finansieras genom en höjning av brukningsavgifterna i den så kallade VA-taxan.  

VA-utbyggnadsprojektet berör flera detaljplaner. Planändringar för att ledningsarbeten ska kunna genomföras har genomförts och antagits. Om byggrätter för fastigheter inom omvandlingsområdet ska utökas kommer stadsbyggnadskontoret att utreda det och då i så fall efter beslut om uppdrag från stadsbyggnadsnämnden.

Dagvatten är regn, snö och smältvatten som rinner av från till exempel vägar, parkeringsplatser och hustak. Fastighetsägaren har själv ansvaret att omhänderta sitt eget dagvatten inom sin fastighet.

Vi återställer till befintligt skick. Har vägen idag en grusbeläggning så kommer även återställningen bli med grusbeläggning.

Som kommunalt bolag får vi inte rekommendera någon entreprenör och vi får inte heller utföra arbeten åt privata fastighetsägare.

Vi håller på med detaljprojekteringen för område A och den förväntas bli klar efter årsskiftet. Område B och C kommer att detaljprojekteras senare.  

Det är en fråga som vi får behandla på plats då vi bättre vet vad det innebär för våra arbeten.

Vi kommer att kontakta varje fastighetsägare för ett samråd avseende anslutningspunkt.

Nej, det kommer det inte att göra.

Vi kommer inte att anlägga några nödutlopp längs med Njurundalusten. Vid driftstörningar kommer det att finnas bräddmagasin som lagrar spillvattnet tills att anläggningen är i drift igen.

Vi kommer att vidta åtgärder för att minimera risken för lukt och buller vid pumpstationerna.

Vi kommer att söka ledningsrätt för alla ledningssträckor. Om någon sträcka redan skyddas av ledningsrätt så kommer vi inte att behöva förrätta den igen. Om så är fallet kommer att visa sig när vi detalj-projekterat områdena. LTA-stationer ska placeras inom fastigheten. Vi kommer inte att ha ledningsrätter på fastighetsägarens sida av förbindelsepunkten, så LTA-stationen ska inte placeras i vår ledningsrätt.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hej och välkommen till MittSverige Vatten & Avfall.

Välj din kommun för att ta del av information som gäller där du
bor. Du kan alltid ändra ditt val i toppen av sidan.