Utbyggnad vatten och avlopp Njurundakusten

Nu bygger vi ut kommunalt vatten och avlopp längs Njurundakusten. Vi publicerar mer information på den här sidan under tiden som utbyggnaden pågår.

Drygt 900 fastigheter längs Njurundakusten kommer att få kommunalt vatten och avlopp. Utbyggnaden är uppdelad i område A, B och C som du kan se i kartan nedanför. Klicka på kartan för att se namnet på områdena.

 

Tidplan

På kartan, under rubriken Inledning, kan du se vilket område, A B eller C, din fastighet tillhör.

Från hösten 2021 och framåt senhösten 2022 pågår bygget av överföringsledningen mellan Bergafjärden och Essviks avloppsreningsverk. Överföringsledningen behövs för att kunna transportera avloppsvatten från utbyggnadsområdena till Essviks avloppsreningsverk.

Område A
Byggtid under 2022-2024
Bergafjärden, Marna, Bodviken, Ållerviken och Killingskär.

Karta över preliminära byggtider – Bergafjärden 
Uppdaterad tidplan utlagd 18 oktober 2022

Karta över preliminära byggtider – Marna
Uppdaterad tidplan utlagd 29 november

Karta över preliminära byggtider – Killingskär

Karta över preliminära byggtider  – Bodviken

Karta över preliminära byggtider – Ållerviken
Uppdaterad tidplan utlagd 18 oktober

Tänk på att det här är tider vi börjar gräva i ditt område men det innebär inte att det finns möjlighet att koppla in sig till vatten och avlopp samtidigt.

Område B
Byggtid under 2024-2025
Björköviken, Björkvik, Björkön och Pråmviken

Område C
Byggtid under 2025-2026
Skrängstabodarna, Lerviken-Myrbodarna och Vikarbodarna

Observera att tiderna är preliminära.

Öppet hus stängt i jul och nyår

Öppet hus kommer att vara stängt onsdag 28 december och onsdag 4 januari 2023. Välkommen 11 januari!

Vi önskar alla en riktigt God Jul & Ett Gott Nytt År!

Nu är vi igång med grävarbetet i områdena

Efter 6,5 års planering är vi äntligen igång med själva grävarbetet längs för utbyggnaden av vatten och avlopp längs Njurundakusten. Första området som vi är och gräver i är Marna, där vi har två arbetslag igång.

Det är ett viktigt projekt ur både hälso- och miljösynpunkt med flera tuffa utmaningar.
– Vi har jobbat hårt med att lösa såväl markfrågor som att hitta de bästa tekniska lösningarna. Allt för att vi ska kunna erbjuda säkra leveranser av vattentjänster samtidigt som vi bidrar till att skydda de känsliga vattenmiljöerna, säger Peter Nylén, projektledare för utbyggnaden.

Öppet hus varje onsdag på projektkontoret i Bergafjärden

Varje onsdag, mellan klockan 08-11, från den 14 september kommer vi ha öppet hus på projektkontoret i Bergafjärden. Kom och ställ dina frågor om utbyggnaden av vatten och avlopp. Ingen fråga är för liten. I visningslokalen har vi även typexempel på vattenmätare, vattenmätarbrunn och LTA-station. Välkommen!

Öppet hus kommer att vara stängt onsdag 28 december och 4 januari 2023. Välkommen igen 11 januari

Tidplaner

Under fliken Tidplaner kan du som fastighetsägare i område A nu se mer exakt när vi kommer och gräver i ditt område

Överföringsledningen

2022-06-08

I den första fasen i projektet bygger vi en åtta kilometer lång överföringsledning från Bergafjärden till Essviks avloppsreningverk som ska leda avloppsvatten från utbyggnadsområdena till reningsverket. En del av överföringsledningen är en 450 meter lång sjöledning som är borrad under Ljungan.

Parallellt med överföringsledningen gräver vi för fullt kring Harrvägen i Mjösund där vi byter ut befintliga vatten- och avloppsledningar samt renoverar brunnar och ventiler. Arbetet på Harrvägen genomförs av vår entreprenör NCC.

I september sätter vi spadarna i jorden i själva områdena och närmast på tur är område A, det vill säga Bergagjärden, Marna, Killingskär, Ållerviken och Bodviken. Vi beräknar att vara klar med grävarbetena där 2024.

Observera att tiderna är preliminära.

Här får du svar på de vanligaste frågorna som vi får om utbyggnaden av vatten och avlopp längs Njurundakusten. Fick du inte svar på din fråga? Under kapitlet, plustecknet, Digitalt informationsmöte 11 maj, finns det fler frågor och svar. Annars är du varmt välkommen att kontakta vår kundservice om du inte hittar svaret på din fråga.

Lägenhetsavgiften är en årlig avgift som baseras på hur många bostadsenheter det finns i fastigheten. För fastigheter med ett enbostadshus betalas 1 lägenhetsavgift. Har du till exempel en gäststuga eller uthyrningsdel med egen ingång och matlagningsmöjligheter samt tillgång till toalett så räknas den som en lägenhet och du betalar då två (2) lägenhetsavgifter, en (1) för din villa/småhus/fritidshus och en (1) för gäststuga/uthyrningsdel. En bostadslägenhet är avsedd att helt eller till en inte oväsentlig del användas som bostad och utgör en självständig enhet. En fastighet kan omfatta flera bostadslägenheter som kan ägas eller hyras. En bostadslägenhet har egen ingång från korridor, trapphus eller det fria och skall innehålla utrustning för att kunna laga mat dvs kök, kokvrå, kokskåp eller liknande. Lägenhetsavgiften är en del i de fasta kostnader som du betalar för att ha tillgång till vårt vatten och ledningsnät.

Dina ledningar ansluts vid en förbindelsepunkt, som brukar ligga vid tomtgränsen. Vi kommer att skicka ut ett förslag på förbindelspunktens placering som du har möjlighet att tycka till om. Förslaget kommer att skickas ut efter höstens lantmäteriförrättningar och öppet hus (som vi planerar att hålla i november om det rådande läget tillåter det).

Det finns ett beräkningsverktyg på vår hemsida där du själv kan räkna ut kostnaden för att ansluta. Här kan du räkna ut din anslutningsavgift  Observera att den visar nuvarande taxa och att du betalar enligt då gällande taxa när du ansluter dig.

Fakturan för att ansluta sig kommer när MittSverige Vatten & Avfall grävt klart till dig, satt ventiler samt att du fått din slutgiltiga karta för förbindelsepunkten av oss.

MittSverige Vatten & Avfall bygger ledningar fram till förbindelsepunkten vid tomtgräns. Du som fastighetsägare ansvarar sen för att gräva från förbindelsepunkten och in på din tomt. Antingen så tar du hjälp av en entreprenör eller för arbetet själv. Fastighetsägare står för alla kostnader för installation inne på fastigheten. Arbetet ska vara fackmannamässigt utfört. Vi kommer att erbjud samråd om var förbindelsepunkten ska placeras.

Om du vill behålla ditt vatten och kan redovisa att ditt dricksvatten har god kvalitet behöver du inte ansluta till kommunalt vatten eller betala anslutningsavgiften för vatten. Tänk på om du vill ansluta till dricksvatten vid ett senare tillfälle tillkommer ytterligare avgift för anslutning till vatten.

Avgiften för att ansluta sig är densamma. Brukningstaxan, den löpande avgiften varierar beroende på hur mycket man använder sitt vatten och avlopp.

Tisdag 11 maj 2021 höll vi ett digitalt informationsmöte för att informera om projektet.

Här kan du kolla på mötet igen

Frågor och svar från mötet

Nedan finns de frågor som ställdes inför och under mötet. Frågorna är indelade i ämnesområden.

Frågor om kostnader

Det finns ett beräkningsverktyg på vår hemsida där man själv kan räkna ut sin anslutningsavgift. Här kan du räkna ut din anslutningskostnad

Det som är avgörande är vilka tjänster som fastigheten ansluter sig till, tomtyta och antal lägenheter. En bostadsenhet räknas som en lägenhet.

Fakturan kommer när den kommunala anläggningen är klar att användas, det vill säga när ni har möjlighet att ansluta er fastighet. Ni får först ett meddelande om förbindelsepunkt, en karta med uppgifter om höjder och position för anslutningen. Därefter kommer fakturan. Hela anslutningsavgiften faktureras samtidigt.

Om ni har en egen anslutning till den kommunala vattenledningen så betalar ni ingenting för vattenanslutningen. Om ni är ansluten via en vattenförening får ni en reduktion på vattenanslutningen när ni ansluter vatten och avlopp i en enskild anslutning.

Nej, anslutningsavgiften är densamma men brukningstaxan, löpande avgift, varierar beroende på hur mycket man nyttjar anläggningen.

Bakgrunden till tomtyteavgiften är att med större fastigheter så ökar mängden huvudledning som huvudmannen måste anlägga och därmed kostnaden för utbyggnadsområdet. Större fastigheter får alltså ta en större kostnad för anslutning än om man t.ex. gräver i ett tätbebyggt område med små fastigheter, där det inte behövs lika lång huvudledning per fastighet. Anläggningsavgiften följer Svenskt Vattens, vår branschorganisations, basförslag för VA-taxa och beräknar inte exakt faktiskt kostnad för respektive fastighet, utan det är ett fördelningssätt.  

Utifrån dagens VA-taxa så är de fasta kostnaderna för vatten och spillvatten 3 399 kr/år. Utöver det betalar man ca 27 kr/kubikm eterförbrukat vatten.

Om man inte har möjlighet att låna från banken kan vi göra en avbetalningsplan för anslutningsavgiften. Vi rekommenderar dock alla att låna av banken i första hand eftersom att det är mer ekonomiskt fördelaktigt.

Det är omöjligt att ge ett generellt svar på frågan. Det finns en massa olika faktorer som avgör kostnaden. Markförhållanden, längd till huset, befintlig VA, med mera. För att få svar på frågan bör fastighetsägaren ta in offerter från entreprenörer när det är dags att utföra anslutningsarbetet,

I dagsläget finns ingen planerad taxehöjning, men det är inte heller beslutat att taxan ska ligga fast under ett antal år. Taxan ses över med jämna mellanrum och utifrån det avgörs om det finns ett behov av att justera den. Vi kan, med andra ord, inte säga säkert om taxan kommer att vara densamma som idag 2026.

Inte riktigt. Vid en obebyggd fastighet betalar man ingen lägenhetsavgift (12 000 kr). Den betalas när fastigheten bebyggs.

Om fastigheten är bebyggd så ska den anslutas och betala anläggningstaxa. Om fastigheten är obebyggd betalas ingen anslutningsavgift förrän den blir bebyggd.

Vi kommer att upprätta anslutningspunkter till avstyckade fastigheter. Är det en stor fastighet så blir det bara en anslutning.

Nej, om man ansluter sig till vatten så kommer de fasta avgifterna för vatten att debiteras oavsett om man använder vattnet eller inte.

Ja. Om en ny fastighet styckas av inom verksamhetsområdet blir den nya fastigheten avgiftsskyldig och en förbindelsepunkt upprättas.

Anslutnings- och brukningsavgifter bygger på en taxa som är fastställd i kommunfullmäktige. Det vill säga, de är samma oavsett varit i kommunen man har sin fastighet.

Om det byggs en gäststuga som har kök och toalett på fastigheten räknas det som en tillkommande lägenhet. Då tillkommer en lägenhetsavgift i anläggningskostnad (12 000 kr enligt dagens taxa 2021) samt att det blir en till lägenhetsavgift på brukningstaxan.

Man betalar inte egen anläggningsavgift för ett gästhus. Det som tillkommer är en extra lägenhetsavgift. Båda bostadsenheterna ansluts till samma anslutningspunkt i fastighetsgräns. För att ett gästhus ska räknas som en ”lägenhet” så ska man kunna bo där, det vill säga, det ska finnas toalett och diskbänk.

Det blir en anslutningsavgift till fastigheten, men det kan bli två stycken lägenhetsavgifter i anslutningsavgiften om man har en gäststuga som är en boendeenhet. I dagens taxa motsvarar en lägenhetsavgift 12 000 kr för vatten och spillvatten.

Frågor om anslutning

Utifrån skyddet för människors hälsa och miljö har Sundsvalls kommun funnit att kommunal VA-försörjning är det bästa alternativet för det här området längs Njurundakusten.

Alla medlemmar i en lantmäteriförrättad kommunal vattenförening får en reduktion på 15 000 kr på anslutningsavgiften.

Där det är möjligt, så kommer vi att anpassa så att det blir så bra som möjligt för fastighetsägaren. Hur stor möjlighet det finns till anpassningar beror dock på hur våra ledningar förläggs i anslutning till fastigheten.

Till viss del. Det beror hur våra VA-ledningar förläggs förbi den aktuella fastigheten.

Det är svårt att säga, men enligt tidplanen så bygger vi Område A 2022-2024 Område B 2024-2025 Område C 2025-2026

Utifrån skyddet för människors hälsa och miljö har Sundsvalls kommun funnit att kommunal VA-försörjning är det bästa alternativet för det här området längs Njurundakusten och att man ska ansluta sig eftersom det är det miljömässigt bästa alternativet. Varje fastighetsägare har 2 år på sig att ansluta sin fastighet till den kommunala anläggningen. Efter 2 år inträder avgiftsskyldighet för de fasta avgifterna i VA-taxan.

Om ni har en kommunal vattenanslutning så betalar ni endast för spillvattenanslutningen. Detta under förutsättning att ni har en enskild vattenanslutning, det vill säga inte är medlem i en vattenförening. Ni ska fortfarande gräva till anslutningspunkten för att ansluta avloppet, så den interna grävningen blir förmodligen likvärdig som om ni skulle ansluta både vatten och spillvatten.

Har man redan kommunalt vatten så får man ju givetvis behålla det. Då byggs det nytt till anslutningspunkt där man ansluter på fastighetens befintliga ledning.

Om man vill behålla sin enskilda vattenbrunn så måste man visa att man har god dricksvattenkvalitet på vattnet. Detta görs genom att skicka ett vattenprov till ett ackrediterat laboratorium.

I och med att fastigheten ligger inom verksamhetsområdet för kommunalt spillvatten så är ni avgiftsskyldiga, dvs. ni är tvungna att betala anslutningsavgift samt fasta avgifter för brukningstaxan. Ni kan ansöka om dispens för att få fortsätta använda er nuvarande avloppslösning hos Miljökontoret, men enligt Lagen och allmänna vattentjänster ska ni då tillgodose avloppshanteringen på ett bättre sätt än den kommunala anläggningen.

Man har två år på sig att ansluta sin fastighet från att anslutningspunkten är upprättad och meddelad till fastighetsägaren.

Utifrån skyddet för människors hälsa och miljö har Sundsvalls kommun funnit att kommunal VA-försörjning är det bästa alternativet för det här området längs Njurundakusten. I och med att fastigheten ligger inom verksamhetsområdet för kommunalt spillvatten så är ni avgiftsskyldiga, det vill säga ni är tvungna att betala anslutningsavgift samt fasta avgifter för brukningstaxan, och ansluta er.

I och med att fastigheten är bebyggd och inom verksamhetsområdet för kommunalt vatten och spillvatten så är ni skyldiga att betala anslutningsavgift samt fasta kostnader för brukningsavgiften. En förbränningstoalett kan användas i en övergångsperiod. Bedömning måste göras i varje enskilt fall.

Huruvida ni ska vänta med att bygga nytt är ett beslut ni måste ta själva. Det kan eventuellt gå att förbereda inför inkoppling till den kommunala anläggningen. Beroende på vart i området ni har er fastighet så har vi kommit olika långt i projekteringen, men kontakta gärna oss om ni vill diskutera om/hur ni skulle kunna förbereda vid nybyggnation.

5 §  Om någon annan än en fastighetsägare har ingått avtal med huvudmannen om att få använda huvudmannens va-anläggning, skall det som i denna lag gäller en fastighetsägare också gälla användaren.” Ovanstående innebär att lagen gäller på samma sätt för en som hyr en fastighet som för fastighetsägaren. Dvs. hyresgästen kan vara kund hos va-huvudmannen, i vårt fall Sundsvall vatten AB och då gäller lagen om allmänna vattentjänster mellan hyresgäst och va-huvudmannen. Anslutningsavgiften kommer alltid att faktureras till fastighetsägaren, men brukningsavgiften kan faktureras till hyresgästen. Det har inte bildats något verksamhetsområde för dagvatten i området längs Njurundakusten utan det är varje fastighetsägares ansvar att ta hand om det inom fastigheten. Avgiftsskyldigheten för anslutningsavgiften inträder när vi har upprättat och meddelat förbindelsepunkt till fastighetsägaren. För brukningsavgiften inträder avgiftsskyldigheten när man tar anläggningen i bruk alternativt 2 år efter att vi meddelat förbindelsepunkt. Varje fastighetsägare har 2 år på sig att ansluta sin fastighet till den kommunala anläggningen. Efter 2 år inträder dock längst 2 år efter meddelande om förbindelsepunkt.

Om man har ett arrende inom en samfällighet så är tomtytan detsamma som den arrenderande ytan. Inom en samfällighet med arrendetomter så gräver vi till arrendegränsen alternativt en fiktiv fastighetsgräns ett antal meter utanför husliv.

Ligger er fastighet inom detaljplanelagt område så upprättas en förbindelsepunkt och ni är avgiftsskyldiga för denna. När vi upprättar förbindelsepunkt så proppas ledningarna i ändarna och dessa tas bort när fastigheten bebyggs och ska anslutas till den kommunala anläggningen. Om er obebyggda fastighet ligger utanför detaljplanerat område så är ni inte avgiftsskyldiga förrän fastigheten bebyggs.

För att det ska vara en boendeenhet så ska man kunna bo i den utan tillgång till andra faciliteter. Det vill säga det ska finnas diskbänk och toalett.

Om avloppsanläggningen är yngre än 10 år så kan man ansöka om ersättning för onyttigbliven anläggning. Vi tillämpar en rak avskrivning på 10 år och ersätter fastighetsägaren för faktiska kostnader. Exempel - om anläggningen är 5 år gammal får man halva kostnaden för anläggningen i ersättning (0,5*faktisk kostnad).

Om avloppsanläggningen är yngre än 10 år så kan man ansöka om ersättning för onyttigbliven anläggning. Vi tillämpar en rak avskrivning på 10 år och ersätter fastighetsägaren för faktiska kostnader. Exempel om anläggningen är 5 år gammal får man halva kostnaden för anläggningen i ersättning (0,5*faktisk kostnad).

Eftersom att anläggningen är äldre än 10 år så utgår ingen ersättning för onyttigbliven anläggning.

Till viss del. Det beror hur våra VA-ledningar förläggs förbi den aktuella fastigheten.

Om din fastighet ingår i verksamhetsområdet så kommer det att vara tvingande att ansluta sig kommunalt spillvattennät (avlopp). Att ansluta sig till kommunalt vatten behövs inte, om man har ett eget godkänt vatten (mer information kommer mer om det senare i projektet)

Fastighetsägaren betalar för en anslutning per fastighet, om den är inom verksamhetsområdet detaljplanelagt område oavsett om tomten är bebyggd eller inte. En möjlighet är att slå samman fastigheterna och göra en fastighetsreglering hos Lantmäteriet. Fastighetsreglering kan ta tid, men det räcker för MittSverige Vatten & Avfall att du har skickat in ärendet till Lantmäteriet.

Tekniska frågor

Det blir LTA-stationer med malande pumpar.

Varje fastighet kommer inte att behöva en LTA-station LTA står för Lätt Tryck Avlopp). Målet är att ansluta så många som möjligt till självfall. I de fall det inte är tekniskt eller driftmässigt möjligt så behöver fastigheten en LTA-station som pumpar spillvattnet vidare ut till huvudledningen.

Avsättningarna ligger vanligtvis på ett djup som innebär frostfritt, 1,8-2 meter. Det kan dock skilja sig från fall till fall utifrån omständigheter vid den berörda fastigheten. Vissa anslutningar kommer att ligga grundare på grund av berg och då kan man välja att isolera dessa för att motverka frysning. I projektet kommer vi även att använda oss av frostfri, grundförlagd teknik på områden där vi ser att det kan bli mycket omfattande sprängarbeten för att komma ner på frostfritt djup. I dessa grundförlagda områden ligger anslutningarna väldigt ytligt i klippskrevor och dylikt som man förankrar och fyller över så att det smälter in i miljön.

Vatten 32 millimeter och spillvatten till LTA-stationer 40 eller 50 millimeter, beroende på station.

Vid anslutningspunkten ligger spillvatten och vatten bredvid varandra. De läggs i samma schaktgrav.

Man kan skarva på den inkommande ledningen innan trekammarbrunnen, men trekammarbrunnen måste tas ur bruk.

De fastigheter som kommer att få en LTA (pumpstation) på sin fastighet kommer att behöva ha en elanslutning.

Vattenmätaren måste frostskyddas. Antingen genom värme/isolering eller genom att gräva ner en vattenmätarbrunn på frostfritt djup inom fastigheten.

Om det inte finns en lämplig plats för vattenmätaren inomhus så kan man installera en vattenmätarbrunn inom fastigheten. Det innebär att vattenmätaren grävs ner på frostfritt djup i en brunn där man kan hissa upp mätaren.

En lösning är att använda sig av ”Frostfri teknik”. Det innebär att VA-ledningarna är försedda med värmekabel. Man förlägger vatten och avloppsledningarna grunt, i bland annat skrevor i berget. Man kan även fylla över ledningarna med jord eller dylikt.  

Detaljprojekteringen pågår och vissa områden är fastslagna genom lantmäteriförrättningar.

Ja, vi kommer att informera om ledningssträckorna och är det något man undrar om speciellt så är man välkommen att kontakta oss.

Vi håller för närvarande på med detaljprojekteringen för bland annat Killingskär. Eftersom Killingskär består till stor del av berg så tittar vi även på en annan lösnings ”Frostfri teknik”. Det innebär att vatten och avloppsledningarna är försedda med värmekablar och dom förläggs grunt. I huvudsak kommer vi förlägga ledningarna i befintliga vägar och stigar.

På vissa sträckor kan man inte utesluta viss sprängning. Men i huvudsak så tittar vi på en annan lösning ”Frostfri teknik”. Det innebär att vatten och avloppsledningarna är försedda med värmekabel sedan förlägger man dem grunt.

Vi håller för närvarande på med detaljprojekteringen för område A och Marnavägen sista del är ett sträcka som möjligen kommer att lösas med ”Frostfri teknik”. Det innebär att vatten och avloppsledningarna är försedda med värmekablar och dom förläggs grunt.

Om tomten ligger inom detaljplanerat område eller inom kommunens verksamhetsområde för vatten och avlopp betalar man en anslutningskostnad för obebyggd tomt, men du behöver inte ansluta dig och bygga ledningar för en anslutning. Om/när tomten bebyggs så hör man av sig till oss.  

Övriga frågor

Näringsämnen som släpps ut från avlopp påverkar våra strandmiljöer nu och har gjort det under en längre tid. Påverkan sker oftast i grunda områden som är så viktiga för fiskars uppväxt och fortplantning. Risken att uppväxtmiljöerna skadas är störst där vattenomsättningen samtidigt är begränsad som exempelvis Björköfjärden. Tunnorna är en fråga för länsstyrelsen som just nu utreder vad som är bäst att göra utifrån miljösynpunkt. Än så länge är ämnena inneslutna i behållarna, men visst kan de vara en risk för livet i havet, men på ett annat sätt än föroreningar från avlopp. Det är viktigt att jobba med att minska utsläpp från alla påverkanskällor på våra recipienter, lokalt och i Östersjön.

Det är viktigt att begränsa utsläppen från olika fabriker, det är ett arbete som har pågått under lång tid, förbättringar har gjorts och utsläppen har minskat. Fabriksutsläppen är oftast enklare att begränsa eftersom utsläppen koncentreras till en utloppsledning. Enskilda avlopp är många och utspridda längs kusten. De har en mer diffus påverkan och insatser för att minska utsläpp måste göras vid varje enskild fastighet. Det är viktigt att jobba med att minska utsläpp från alla påverkanskällor på våra recipienter, lokalt och i Östersjön.

Kommunal utbyggnadsskyldighet gäller enligt 6 § Lag om allmänna vattentjänster om det med hänsyn till skyddet för människors hälsa eller miljön behöver ordnas vattenförsörjning eller avlopp i ett större sammanhang. Sundsvalls kommun har utifrån detta och efter att ha genomfört olika utredningar, funnit att utbyggnadsskyldighet råder i vissa avgränsade områden längs Njurundakusten, där påverkan från avlopp är betydande. Med anledning av det har kommunen därför beslutat om ett inrätta ett så kallat verksamhetsområde inom vilket utbyggnad av allmän VA-försörjning ska ske. Vilka fastigheter som ingår i det beslutade verksamhetsområdet, framgår av bilagor till kommunfullmäktiges beslut 2021-02-22.

Miljökontoret har gjort bedömningen att Junibosand och Löran har ett mer exponerat läge där vattenomsättningen är hög. Därför är risken för lokal påverkan på miljö och hälsa mindre.

Vatten- och avloppsverksamheten i Sverige får varken gå med vinst eller förlust utan ska alltid ha ett nollresultat. VA-verksamheten är en monopolverksamhet som styrs av självkostnadsprincipen, vilket betyder att den helt finansieras av anslutna kunder genom den sk VA-taxan. Som boende i Sundsvalls kommun och ansluten till kommunalt vatten och avlopp är man en del av Sundsvalls VA-kollektiv. Det finns möjlighet för kommuner att tillskjuta kommunala skattemedel till finansieringen av VA-utbyggnadsprojekt. Men det är ovanligt att det sker. Det hade inneburit att skattekollektivet hade finansierat vissa delar av utbyggnaden istället för att VA-kollektivet finansierar hela utbyggnaden. Dvs alla skattebetalare i Sundsvall hade betalat en del av investeringen istället för att alla VA-kunder i Sundsvall får göra det. Detta hade dock inte påverkat VA-anslutningsavgifterna. Sundsvalls kommun valde att finansiera investeringen i VA-utbyggnaden i Njurunda med VA-anslutningsavgifter och lån och att lånen i sin tur finansieras genom en höjning av brukningsavgifterna i den så kallade VA-taxan.

Vatten- och avloppsverksamheten i Sverige får varken gå med vinst eller förlust utan ska alltid ha ett nollresultat. VA-verksamheten är en monopolverksamhet som styrs av självkostnadsprincipen, vilket betyder att den helt finansieras av anslutna kunder genom den så kallade VA-taxan. Som boende i Sundsvalls kommun och ansluten till kommunalt vatten och avlopp är man en del av Sundsvalls VA-kollektiv. Det finns möjlighet för kommuner att tillskjuta kommunala skattemedel till finansieringen av VA-utbyggnadsprojekt. Men det är ovanligt att det sker. Det hade inneburit att skattekollektivet hade finansierat vissa delar av utbyggnaden istället för att VA-kollektivet finansierar hela utbyggnaden. Det vill säga alla skattebetalare i Sundsvall hade betalat en del av investeringen istället för att alla VA-kunder i Sundsvall får göra det. Detta hade dock inte påverkat VA-anslutningsavgifterna. Sundsvalls kommun valde att finansiera investeringen i VA-utbyggnaden i Njurunda med VA-anslutningsavgifter och lån och att lånen i sin tur finansieras genom en höjning av brukningsavgifterna i den så kallade VA-taxan.  

VA-utbyggnadsprojektet berör flera detaljplaner. Planändringar för att ledningsarbeten ska kunna genomföras har genomförts och antagits. Om byggrätter för fastigheter inom omvandlingsområdet ska utökas kommer stadsbyggnadskontoret att utreda det och då i så fall efter beslut om uppdrag från stadsbyggnadsnämnden.

Dagvatten är regn, snö och smältvatten som rinner av från till exempel vägar, parkeringsplatser och hustak. Fastighetsägaren har själv ansvaret att omhänderta sitt eget dagvatten inom sin fastighet.

Vi återställer till befintligt skick. Har vägen idag en grusbeläggning så kommer även återställningen bli med grusbeläggning.

Som kommunalt bolag får vi inte rekommendera någon entreprenör och vi får inte heller utföra arbeten åt privata fastighetsägare.

Vi håller på med detaljprojekteringen för område A och den förväntas bli klar efter årsskiftet. Område B och C kommer att detaljprojekteras senare.  

Det är en fråga som vi får behandla på plats då vi bättre vet vad det innebär för våra arbeten.

Vi kommer att kontakta varje fastighetsägare för ett samråd avseende anslutningspunkt.

Nej, det kommer det inte att göra.

Vi kommer inte att anlägga några nödutlopp längs med Njurundalusten. Vid driftstörningar kommer det att finnas bräddmagasin som lagrar spillvattnet tills att anläggningen är i drift igen.

Vi kommer att vidta åtgärder för att minimera risken för lukt och buller vid pumpstationerna.

Vi kommer att söka ledningsrätt för alla ledningssträckor. Om någon sträcka redan skyddas av ledningsrätt så kommer vi inte att behöva förrätta den igen. Om så är fallet kommer att visa sig när vi detalj-projekterat områdena. LTA-stationer ska placeras inom fastigheten. Vi kommer inte att ha ledningsrätter på fastighetsägarens sida av förbindelsepunkten, så LTA-stationen ska inte placeras i vår ledningsrätt.

Har du vatten av god kvalitet och tillräcklig kapacitet kan du behålla ditt vatten.

Kvaliteten styrker du genom att ta ett vattenprov och redovisa analysprotokollet för oss på MittSverige Vatten & Avfall. Analysprotokollet får vara max 3 år gammalt. Hur det går till redovisas i de olika stegen nedan.

Det kan vara svårt att visa att den egna dricksvattentäkten har tillräcklig kapacitet. Det är ofta fastighetsägaren själv som vet bäst om det finns risk för vattenbrist när många använder vattentäkten eller under torrperioder.

Fastighetsägaren står själv för kostnaden för vattenproven och för eventuella åtgärder som behövs för att förbättra vattenkvaliteten.

Tänk på att det blir dyrare för dig som fastighetsägare att ansluta vatten vid ett senare tillfälle än när du ansluter ditt avlopp.

Hur lämnar jag in vattenprov på eget vatten?

Utrustning för analys av dricksvatten kan beställas från flera olika företag. Vi lyfter inte fram enskilda företag, men laboratoriet bör vara ackrediterat för de aktuella analyserna. På Swedacs hemsida finns ett register över ackrediterade laboratorier i Sverige.

Vatten för analys tar du från en dricksvattenkran inomhus, vanligen i köket. Vattenlaboratorierna brukar ha särskilda provtagningspaket som utgår från Livsmedelsverkets rekommendationer.

Följande analyser för enskilda vattentäkter ska beställas:

  • kemisk normalkontroll
  • mikrobiologisk normalkontroll
  • radon

Vad händer med provresultatet?

En kopia av analysresultatet från det ackrediterade laboratoriet ska skickas till:

MittSverige Vatten & Avfall
Box 189
851 03 Sundsvall

Kriterierna för godkänt prov framgår av ”Livsmedelsverkets råd om enskild dricksvattenförsörjning”, där provtagningen ska ske enligt Bilaga 2 ”Normal analys” och analyssvaren vara godkända enligt Bilaga 1 ”Riktvärden för mikroorganismer, kemiska ämnen och egenskaper i dricksvatten – underlag för bedömning av dricksvattenprov”.

Är vattenprovet tjänligt utan anmärkning får den enskilda vattentäkten behållas. Om fastighetsägaren väljer att använda eget dricksvatten kommer ingen avgiftsskyldighet för vatten att faktureras.
Är provet tjänligt med anmärkning finns möjlighet att åtgärda felet och uppvisa ett nytt tjänligt analysresultat inom ett år.

Mer information

Vill du ha mer information om att behålla dig eget vatten kontakta vår kundservice så hjälper de dig. Du når de på 020-120 25 00. Även Miljökontoret kan svara på frågor om dricksvattnet. De når du på 060-19 11 90.

Fler och fler börjar bo året runt i många fritidshusområden. När så många gör det att området går från att vara ett enklare boende till åretruntboende kallas området för ett omvandlingsområde. När fler bor året runt i ett område ökar belastningen på miljön. Det beror på att gamla enskilda avloppsanläggningar ofta är av en enkel typ. Det kan också bli problem med dricksvattnet i dessa områden.

För att vara säker på att kunna uppfylla miljö- och hälsoskyddskrav måste man ofta förbättra vatten och avlopp i omvandlingsområden. Är det stora områden med bebyggelse kan det bli kommunens ansvar att ordna allmän VA-försörjning utifrån vattentjänstlagen §6.

Bebyggelsen kommer då att tillhöra ett kommunalt verksamhetsområde, ett geografiskt område som beslutats av kommunfullmäktige. Inom verksamhetsområdet gäller särskilda rättigheter och skyldigheter för både brukare och VA-huvudman enligt vattentjänstlagen.

Tre områden längs Njurundakusten har behov av allmän VA-försörjning på grund av miljö- och hälsoskäl. Det redovisar i Sundsvalls kommuns reviderade VA-plan.

I februari 2021 fattade kommunfullmäktige beslut om utbyggnaden av allmänt vatten och avlopp. Beslutet omfattar cirka 900 fastigheter.

Hej och välkommen till MittSverige Vatten & Avfall.

Välj din kommun för att ta del av information som gäller där du
bor. Du kan alltid ändra ditt val i toppen av sidan.